EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Sobotní škola

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Sobotní škola

Životní zbožnost je zásada, kterou nutno pěstovat. Boží moc může pro nás učinit to, co nemohou dosáhnout všechny systémy světa. Dokonalost křesťanského charakteru závisí cele na milosti a síle pocházející jedině od Boha. Bez mocného vlivu milosti na naše srdce, který podpírá naše úsilí a posvěcuje naše snahy, nedocílíme spásu a nepomůžeme k záchraně jiných duší. Systém a pořádek jsou podstatně důležité, nikdo by se však neměl domnívat, že jedině tím lze vykonat dílo, bez milosti a moci Boží působící na mysl a srdce. Bez Boží inspirující moci a odvahy k práci by srdce i tělo ochablo v kolotoči obřadů.

Sobotní škola v Battle Creeku byla jediným velikým předmětem zájmu bratra E. Zaujala mysl mladých, zatímco jiné náboženské povinnosti byly zanedbány. Častokrát po ukončení sobotní školy, vedoucí, několik učitelů a také někteří žáci chtěli si doma odpočinout. 3T 189 Mysleli, že si svoji sobotní povinnost splnili a že žádnou jinou nemají. Když zvonek oznamoval začátek kázání a lidé šli do modlitebny, mohli potkat velkou část žáků odcházet domů. Shromáždění mohlo být sebedůležitější, nic nemohlo probudit radostný zájem u velké části členů sobotní školy pro kazatelův výklad důležitých biblických poselství. Většina dětí se nezúčastnila kázání, a ty, které zůstaly, neměly žádný užitek z promluveného slova, neboť cítily, že je to pro ně nudné a únavné.

V našich sobotních školách by měla být kázeň a pořádek. Děti, které navštěvují tyto školy, měly by si cenit předností, které mají, a mělo by se od nich požadovat zachovávání pořádku. Rodiče by měli ještě více dbát o to, aby jejich děti měly své biblické úkoly, a více než dbají nad přípravou každodenních úkolů. Své biblícké úkoly měly by se děti naučit důkladněji než své úkoly školní. Jestliže rodiče a jejich děti nevidí žádnou nutnost řádné přípravy úkolů, pak děti mohou raději zůstat doma, neboť sobotní škola jim nebude k požehnání. Rodiče a děti by měli pracovat v souladu s vedoucím sohotní školy a učiteli na důkaz toho, že si cení jejich námahy. Rodiče by měli mít zvláštní zájem o náboženskou výchovu svých dětí, aby důkladněji poznaly Písmo.

Mnoho dětí zdůvodňuje svoji neznalost sobotní školy nedostatkem času; je však málo těch, které by nenašly k přípravě svých úkolů čas. kdyby měly o ně nějaký zájem. Některé děti utrácejí čas bavením a bezcílným putováním, jiné okázalou úpravou svého oděvu, čímž pěstují pýchu a marnivost. Převzácné chvíle takto marnivě promrhány jsou Božím časem, z něhož mu jednou musí vydat počet. Hodiny strávené neužitečným šlechtěním nebo zabité v zábavách povídání, přijdou s každým skutkem na soud.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy