EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Školní prostory

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Školní prostory

Výchovný systém celých generací škodlivě působil v minulosti na zdraví a život. Mnohé děti trápili denně pět hodin v nedostatečně větraných školních místnostech, kde nebylo dostatek prostoru pro zdravou pohodu žáků. Vzduch v těchto prostorách se brzy stal jedem pro plíce. Malé děti se slabě vyvinutou kostrou a svalstvem a ještě nerozvinutými mozky byly tam uzavírány ke své škodě. Mnohé jsou tělesně slabé. Každodenní pobyt ve škole je znervózňuje, a činí je náchylné k nemoci. Jejich tělo zakrnělo stálým vyčerpáváním nervové soustavy. Pohasíná-li svíce jejich života, rodiče a učitelé si neuvědomují, že sami pomáhali uhašovat plamen jejich života. Stojí-li zarmoucení rodiče nad hrobem svých dětí, jsou v pokušení svůj žal pokládat za dopuštění Prozřetelnosti, zatímco jejich neomluvitelná nevědomost byla vlastní příčinou smrti jejich dětí. 3T 136 Přisuzovat smrt dětí Prozřetelnosti je rouhání. (Bůh chtěl, aby děti žily v kázni a aby z nich vyrostly krásné povahy k Jeho slávě v tomto i budoucím lepším světě.

Rodiče a učitelé, kteří přebírají zodpovědnost za výchovu těchto dětí, si neuvědomují svou zodpovědnost před Bohem. Nestudují tělesnou soustavu, aby o tělo svých dětí a žáků mohli tak pečovat, aby zůstaly při životě a byly zdravé. Tisíce dětí umírá pro nevědomost rodičů a učitelů. Matky dovedou celé hodiny zbytečně upravovat šaty svých dětí na obdiv, přitom však naříkají, že nemají čas číst a získat potřebné vzdělání v zájmu zdraví svých dětí. Snadnější jim připadá svěřit je péči lékařů. K vůli okázalosti a módě mnozí rodiče obětovali zdraví i život svých dětí.

Pochopit obdivuhodný lidský organismus, jeho kostní i svalovou soustavu, žaludek, játra, vnitřnosti, srdce a pokožkový dýchací systém a poznat závislost jednoho orgánu na druhém pro zdraví celku, vyžaduje studium, o něž se většina matek nezajímá. Nic nevědí o vlivu těla na mysl a o vlivu duševního života na tělo. Mysl, která je spojnicí konečného s nekonečným, nebývá většinou pochopena. Každý tělesný orgán má sloužit mysli. Mysl je to hlavní v celém těle. Děti mají přílišnou volnost jíst masitá jídla, koření, máslo, sýr, vepřové, sladké zákusky a škodlivé přísady. Také se jim neomezeně dovoluje nepravidelnost v jídle a jedení nezdravých pokrmů mezi jednotlivými jídly. To všechno poškozuje žaludek, podněcuje nervy k nepřirozené činnosti a oslabuje rozumové schopnosti. Rodiče si neuvědomují, že rozsévají símě, které zplodí nemoc a smrt.

3T 137 Mnohé děti byly pro celý život tělesně poškozeny přepínáním rozumových schopností a zanedbáváním tělesných sil. Mnoho dětí zemřelo proto, že jejich nerozvážní rodiče a učitelé je nutili lichocením nebo hrozbou přepínat rozumové síly, zatímco děti byly příliš mladé pro školní docházku. Jejich mysl byla přetížena úkoly v době, kdy na to nebyl ještě čas, a zapomnělo se na rozvoj tělesné soustavy, což je nutný předpoklad pro později vyžadovanou duševní činnost. Malým dětem nutno dopřát volnosti v přírodě jako beránkům, aby se cítily svobodné a šťastné; měli bychom jim připravit ty nejpříznivější podmínky, aby byl položen základ zdravého rozvoje celého organizmu.

Rodiče by měli být nejen učiteli svých dětí do osmi nebo devíti let. Jakmile děti začnou chápat, rodiče by jim měli otvírat velkou knihu Boží přírody. Matka by měla méně dbát o vnější stránku domácnosti a o okázalost oděvu, a spíš najít čas pro pěstování lásky v sobě i ve svých dětech a věnovat se s nimi poznávání nádhery poupat a květů. Pozorováním různých barev a rozmanitých tvarů může je matka obeznamovat s Bohem, který je tvůrcem vší té krásy, která je poutá a obšťastňuje. Matka může vést jejich mysl k Tvůrci a probudit v jejich mladých srdcích lásku k nebeskému Otci, který projevil tak velkou lásku k nim. Rodiče mohou vést své děti k Bohu poukazováním na celé stvořitelské dílo. Jedinou učebnou pro děti do osmi a do desíti let měl by být volný prostor s pučícími květy a krásnou přírodní scenérií. Jejich jedinou učebnicí měly by být poklady přírody. Tyto lekce, vštípeny do myslí dětí uprostřed krásné půvabné přírody, nelze tak snadno zapomenout.

Mají-li být děti a mládež zdravá, radostná, živá, svalově i rozumově vyvinutá, měla by být často na čerstvém vzduchu a mít dobře vyváženou práci a rekreaci. Děti a mládež uzavřená ve škole a ustavičně vysedávající jen při knihách, nemůže mít dobře vyvinuté tělo. 3T138 Jednostranný studijní výcvik mozku bez patřičného tělesného cviku vede k nadměrnému překrvení mozku a k nedokrvení ostatního těla. V mozku je pak příliš mnoho krve a v končetinách málo. Studium by mělo mít svůj čas a určitý čas by měl být věnován tělesné práci. Odpovídají-li jejich zvyky v jídle, odívání a spánku zákonům těla, mohou získat patřičné vzdělání, aniž by obětovali tělesné či duchovní zdraví.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy