EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Osobní nezávislost

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Osobní nezávislost

3T 414 Drahý bratře A, přemýšlím o tvém případu. Něco jsem ti napsala, co mi bylo ukázáno o tvé minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Tísní mě tvůj případ, neboť jsem viděla tvá nebezpečí. Tvoje minulá zkušenost se spiritismem je předpokladem pokušení a tvrdých bojů. Byla-li mysl člověka jednou pod nadvládou nepřítele a zlých andělů, takový člověk by rozhodně neměl spoléhat na dojmy a pocity, které ho mohou odvádět k jednání nezávislému na církvi Kristově. Už první krok takového člověka na cestě nezávislosti na církvi měl by se pokládat za podvod nepřítele, usilujícího o svedení a zničení. Bůh povolal svou církev, aby byla nositelem světla a jejím prostřednictvím oznamuje své záměry a svou vůli. Bůh nedává jednotlivci zkušenost nezávisle na církvi. Nedává jednomu člověku poznání své vůle pro celou církev a církev, tělo Kristovo, nenechává ve tmě.

Bratře A, musíš být velice opatrný na to, jak buduješ. Přichází bouře, která tvoji naději zkusí do krajnosti. Měl bys kopat hlouběji a klást pevné základy. „Protož každého, kdož slyší slova má tato a plní je, připodobním muži moudrému, kterýž ustavěl dům svůj na skále. I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, ale nepadl; nebo založen byl na skále“. Mt 7,24.25. Stavitel pevně klade kámen na druhý, dokud stavba nevyroste pevným spojením stavebního materiálu. Stavitel evangelia často koná své dílo v slzách, v soužení, bouřkách pronásledování, tvrdého odporu a nespravedlivého odsuzování; měl by však pracovat s největší vážností, neboť buduje pro věčnost. Bratře A, dbej o to, aby tvůj základ stál na pevné skále, abys byl pevně připoután ke Skále Ježíše Krista.

Máš silnou, neoblomnou vůli, velice nezávislého ducha a domníváš se, že si ho musíš zachovat za každou cenu. A tohoto ducha jsi přenesl i do svého náboženství, zkušenosti a života. Nebyl jsi vždy v souladu s Božím dílem, jak je konají tvoji bratři v Americe. 3T 415 Nesdílel jsi jejich názory a nepostupoval jsi spolu s nimi. Jen nedostatečně jsi poznal různá oddělení díla. Nepokládal jsi za příliš nutné obeznámit se s různými odvětvími díla. S podezřením a nedůvěrou jsi hleděl na dílo a na Boží vyvolené vůdce, kteří je měli šířit. Byl jsi příliš hotový pochybovat, podezírat a závidět těm, jímž Bůh svěřil těžší zodpovědnosti na svém díle, než abys prozkoumal a sám se do něj zapojil, abys se s ním a jeho pokrokem seznámil.

Bůh viděl, že nejsi způsobilý být pastýřem, kazatelem spravedlnosti a zvěstovatelem pravdy, dokud se nestaneš od základu novým člověkem. Dovolil ti, abys okusil skutečné těžkosti, sebezapření a nedostatek, abys poznal, jak uplatnit milosrdenství a soucit, něžnou lásku k nešťastným a utiskovaným a k těm, kteří klesají a trpí nedostatkem, tísní a bolestí.

Když ses modlil ve svém utrpení a prosil o pokoj v Kristu, tvou mysl jako by zastiňoval temný mrak. Nedostavil se očekávaný odpočinek a klid. Zdálo se, že tvá víra je někdy zkoušena do krajnosti. Při pohledu na tvůj minulý život jsi viděl zármutek a zklamání, při pohledu do budoucna bylo všechno nejisté. Božská ruka tě obdivuhodně vedla, aby tě usměrnila ke kříži a poučila, že Bůh skutečně odměňuje ty, kdo Ho pilně hledají. Ti, kdo správně žádají, také obdrží. Ti, kteří vírou hledají, nalézají. Zkušenost ohnivé pece soužení a utrpení nakonec zastíní všechnu nepohodu a bolest.

Tvé prosby v osamělosti, únavě a soužení Bůh nevyslyšel vždy podle tvého očekávání, ale pro tvé dobro. Neměl jsi jasné a správné náhledy na své bratry a nevidíš se vždy ve správném světle. 3T 416 Bůh však přece usiloval o takovou odpověď na tvé úzkostlivé modlitby, aby tě zachránil a aby bylo oslaveno Jeho jméno. Ve své neznalosti sama sebe jsi žádal to, co nebylo pro tebe nejlepší. Bůh vyšlyšel tvé upřímné modlitby, ale požehnání, které ti dal, bylo zcela jiné, než jaké jsi očekával. Bůh prozřetelně usoudil připoutat tě ještě blíže k Jeho církvi, abys méně spoléhal na sebe a více na ty, které On sám vede, aby Jeho dílo šlo vpřed.

Bůh slyší každou upřímnou modlitbu. On tě chtěl zapojit do svého díla, aby tě dovedl k většímu světlu. A nebudeš-li si zastírat svůj zrak proti důkazu a světlu, přesvědčíš se, že při menší sebedůvěře a větším důvěřováním svým bratřím budeš Bohu užitečnější. Bůh tě vedl soutězkami. Sledoval tím určitý záměr, aby se v tobě zrodila trpělivost a z trpělivosti zkušenost a ze zkušenosti naděje. Dovolil, aby se tě zmocnily zkoušky, abys těmito zkouškami okusil pokojné ovoce spravedlnosti.

Petr zapřel muže bolesti v Jeho utrpení a v hodině Jeho ponížení. Okamžitě toho však litoval a obrátil se. Prožil pravou zkroušenost srdce a znovu se oddal svému Spasiteli. Se slzami v očích utíká do samoty getsemanské zahrady a tam, kde viděl klečet svého Spasitele, kde mu krvavý pot stékal z čela v Jeho těžkém, smrtelném zápasu,tam padá na tvář. Ve výčitkách svědomí si Petr uvědomuje, že spal, když se Ježíš v nejtěžších chvílích modlil. Jeho pyšné srdce puká, a kajícné slzy svlažují trávnik ještě před krátkou chvíli skropený krvavým potem drahého Božího Syna. Ze zahrady odešel obrácený člověk. Byl pokořen a mohl soucítit se slabými a bloudícími. Mohl radit a byl připraven posilovat své bratry.

3T 417 Bůh tě vedl utrpením a soužením, abys mohl lépe v Něho důvěřovat a méně spoléhat na vlastní úsudek. Lépe dovedeš snášet protivenství než úspěch. Vševidoucí oko Hospodinovo odhalilo v tobě mnohý odpad, který jsi pokládal za zlato a za příliš velkou hodnotu, než abys to odhodil. Moc nepřítele nad tebou byla někdy velice silná. Svody spiritismu pohltily tvou víru, zvrátily tvůj úsudek a zmátly tvou zkušenost. Bůh tě ve své prozřetelnosti chtěl zkoušet, aby tě očistil jako Léviho syny, abys mu mohl obětovat oběť spravedlnosti.

Ve všem tvém úsilí příliš prosvítá vlastní já. Boží vůle musí usměrnit tvou vůli, nebo jinak upadneš do vážných pokušení. Viděla jsem, že když pracuješ v Bohu a zapomínáš na sebe, uvědomuješ si sílu Toho, která ti umožní přístup k srdcím. Boží andělé budou podporovat tvé úsilí, budeš-li skromný a ve vlastních očích nepatrný. Domníváš-li se, že víš více než ti, které Bůh po celá léta vedl a které vyučoval v pravdě a uzpůsobil pro šíření díla, pak jde o povýšenectví, které tě může uvrhnout do pokušení.

Musíš pěstovat laskavost a něhu. Musíš být soucitný a zdvořilý. V tvém úsilí je příliš mnoho přísnosti a panovačnosti, diktátu a netrpělivosti. K pocitům jiných nejsi vždy laskavě shovívavý a zbytečně si děláš těžkosti a nespokojenost. Více lásky ve tvém úsilí a více laskavého soucitu by ti umožnilo přístup k srdcím a získalo by duše pro Krista a pro pravdu.

Máš stálý sklon k osobní nezávislosti. Neuvědomuješ si, že nezávislost je velice nebezpečná vede-li tě k přílišnému přecenování vlastních sil a spoléhání na vlastní úsudek více, než k úctě a patřičnému ocenění úsudku svých bratří, obzvláště vedoucích, které Bůh povolal do záchranné služby svého lidu. Bůh obdařil svoji církev zvláštní autoritou a mocí a nikdo ji nemůže lehkovážně přehlížet a jí pohrdat, aniž by tím nepohrdal hlasem Božím.

3T 418 Není bezpečné, abys spoléhal na dojmy a pocity. Bylo tvým neštěstím, že ses dostal pod moc satanského svodu, spiritismu. Tento příkrov smrti tě přikryl a tvá představivost i nervový systém byly pod nadvládou ďábelských síl. Když spoléháš jen na sebe a nelneš neochvějnou důvěrou k Bohu, jsi ve skutečném nebezpečí. Častokrát odkládáš zábrany a připouštíš nepřítele a on ovládá tvé myšlenky i činy. Zatím jsi skutečně sveden a namlouváš si, že jsi v přízni Boží.

Satan se snažil zabránit tomu, abys důvěřoval svým americkým bratřím. Podezíral jsi jejich činy i zkušenost, ač jsou to právě oni, kteří ti mohli pomoci a mohli ti být ku požehnání. Satan se bude záměrně snažit odloučit tě od těch, kteří jsou nositeli světla, skrze které Bůh oznamoval svou vůli a skrze které budoval a šířil své dílo. Tvé náhledy, pocity a zkušenosti jsou ještě velice omezené a tvé úsilí též.

Místo, abys byl svému lidu požehnáním, sám musíš v mnohém ohledu usilovat o nápravu. Měl bys pěstovat zdvořilost a něžný soucit ke všem. Měl bys mít vrcholný dar Boží, jímž je láska. Jsi příliš kritický a nejsi natolik snášenlivý jak bys měl být, chceš-li získávat lidi. Mohl bys mít mnohem větší vliv, kdybys byl méně povrchní a neústupný a více se dal vést Duchem Svatým. Příliš se bojíš, abys nebyl veden lidmi. Bůh používá lidí za své nástoje a bude jich používat do konce světa.

Padlí andělé chtěli být na Bohu nezávislí. Byli velice krásní, slavní, ale jejich štěstí, světlo a rozumnost závisely na Bohu. Neposlušností ztratili své vznešené postavení. Kristus a Jeho církev jsou nerozluční. Nevážit si těch, nebo pohrdat těmi, které Bůh ustanovil za vůdce svého díla a kteří nesou odpovědnost za Jeho pokrok a za rozšíření pravdy, znamená zavrhovat nástroje, kterých Bůh používá, aby svému lidu pomáhal, aby jej povzbuzovat. 3T 419 To přehlížet, a domnívat se, že světlo dostaneš přímo od Boha, napomáhá tomu, abys byl sveden a přemožen.

Bůh tě uvedl do své církve mezi povolané pomocníky, aby ti pomohli. Tvé dřívější spojení se spiritismem činí tvé nebezpečí větším, protože tvůj úsudek, moudrost a rozpoznávací schopnost byla zvrácena. Sám vždy nedovedeš rozlíšit duchy, neboť satan je zákeřný. Bůh tě přivedl do své církve, aby ti členové pomohli.

Někdy jsi příliš formální, chladný a ne příliš přátelský. S lidmi se musíš setkávat tam, kde jsou a ne se nad ně povyšovat a příliš mnoho od nich požadovat. Při kázání lidem, musí tě Duch Boží obměkčit a ovládnout. Chceš-li dosáhnout kýženého cíle, musíš si osvojit nejlepší způsob práce. Tvá práce se musí vyznačovat Ježíšovou láskou, jež má ovládat tvé srdce; ona má zjemňovat tvá slova, formovat tvoji povahu a povznášet tvou duši.

Když nemáš oživující vliv nebeského Ducha, často mluvíš příliš dlouho. Unavuješ své posluchače. Mnozí se dopouštějí omylu ve svém kázání, když neskončí tehdy, kdy je zájem největší. Mluví dál, až probuzený zájem posluchačů ochabne a posluchači jsou skutečně unaveni slovy bez zvláštního zajímavého a závažného obsahu. Měl bys se zastavit dřiv, než dospěješ sem. Přestaň mluvit, nemáš-li co zvláštního a důležitého říci. Nepokračuj v prázdných řečech, které podněcují k předsudkům a nepůsobí na srdce. Chceš být tak spojen s Kristem, aby tvá slova prorážela a propalovala cestu k duši. K tomu však nestačí pouhé všední a rozvláčné mluvení. Důkazy jsou dobré, ale přílišné dokazování na úkor Ducha a života Božího je nebezpečné.

3T 420 Nebude-li tvé úsilí provázet zvláštní moc Boží, a nebude-li tvůj duch podřízen a pokořen v Bohu, tvé srdce obměkčeno a nebudouli tvá slova plynout ze srdce lásky, pak to bude úsilí únavné a nepřinese požehnané ovoce. Existuje mez, které může dosáhnout Kristův služebník, za níž je lidská moudrost a dovednost bezmocná. Bojujeme s ohromnými bludy a zlem, které nejsme s to vyléčit, anebo probudit lid, aby viděl a chápal, neboť nemůžeme změnit srdce. Nemůžeme probudit duši, aby postihla hříšnost hříchu a cítila potřebu Spasitele. Nese-li však naše úsilí pečeť Ducha Božího a jestliže naše úsilí provází vyšší božská moc rozsévat símě evangelia, uvidíme ovoce svých snah k Boží slávě. Jen On sám může zalévat zaseté símě.

Tak je to i s tebou bratře A. Nesmíš příliš spěchat a očekávat příliš mnoho od zatemnělé lidské mysle. Musíš pěstovat pokornou naději, že Bůh milostivě udělí tajemný působící vliv svého Ducha, který jedině ti může panoci, aby tvá práce nebyla marná v Pánu. Živou vírou musíš lnout k Bohu, každou chvíli si uvědomovat své nebezpečí a svou slabost a ustavičně hledat onu sílu a moc, kterou může dát jedině Bůh. Usiluj o to nejlepší, co můžeš. Vlastní síly na vše nestačí.

Potřebuješ se vzdělat, abys uměl moudře a s porozuměním přistupovat k lidem. Měl bys mezi nimi dělat rozdíl, s některými bys měl mít soucit, zatímco jiné můžeš zachraňovat i přes oheň. Náš nebeský Otec častokrát provází naše úsilí nejistotou. Zasévat máme při všech vodách, neboť nevíme, zda prospěje to, nebo ono. Povzbuzení své víry můžeme čerpat ze Zdroje síly a cele a úplně záviset na Něm.

Bratře A, musíš pracovat s krajní pilností, aby ses ovládl a rozvinul charakter v souladu se zásadami Božího slova. Musíš se vzdělávat a cvičit, abys mohl být úspěšným pastýřem. Musíš pěstovat dobrou povahu - laskavé, radostné, zářivé, štědré, soucitné, zdvořilé a vlídné rysy povahy. 3T 421 Měl bys zvítězit nad nevlídností, nedůtklivostí, nespokojeností a netrpělivostí. Jsi-li v díle Božím, musíš proti sobě bojovat statečně a svůj charakter formovat podle božského Vzoru.

Nebudeš-li se snažit, pak některé rysy pod vlivem porušené mysle ti budou jako balvan v cestě a budeš v pokušení připisovat tuto překážku někomu jinému a ne pravé příčině. Potřebuješ sebekázeň. Naše zbožnost by se neměla jevit jako trpká, chladná a zasmušilá, ale laskavá. Duch kritiky se ti bude stavět do cesty jako živý plot a bude ti zavírat lidská srdce. Nebudeš-li pokorně spoléhat na Pána, často si sám zavřeš cestu překážkami a budeš za to obviňovat jiné.

Musíš střežit sám sebe, abys nezvěstoval pravdu a nevykonával své povinnosti slepě, čímž bys podněcoval předsudky. Musíš zkoumat, jak bys mohl být dobrým pracovníkem Božím, za něhož by se nebylo proč stydět. Uvažuj o svých přirozených sklonech a o svém charakteru. Měl bys o tom uvažovat právě tak, jako každý Kristův služebník, aby ses s největší bdělostí zřekl takových pracovních návyků, duševních a mravních sklonů, které bys nechtěl vidět u těch, které přivádíš k pravdě.

Kristovi služebníci jsou nabádáni k tomu, aby byli příkladem Božímu stádu. Kazatelův vliv může mnoho vykonat pro utváření charakteru Jeho lidu. Je-li kazatel líný, není-li ve svém srdci a životě čistý, je-li bezohledný, energický, nespokojený, sobecký, nedůtklivý a neukázněný, pak se bude muset se všemi těmito nepříjemnými živly setkávat velkou měrou u svého lidu. Je velice těžké dávat do pořádku zmatek, který způsobily nesprávné vlivy. Co se projevuje v životě kazatele, velkou měrou se také projeví v rozvoji křesťanských ctností lidu. Je-li jeho život kombinací skvělých vlastností, pak ti, kterým přináší pravdu, budou do velké míry, milují-li Boha, jako v zrcadle odrážet jeho příklad. Vždyť je představitelem Krista. Kazatel by si měl uvědomovat svou odpovědnost, aby byl ve všem ozdobou učení Boha a Spasitele. Největší úsilí služebníka evangelia by mělo spočívat v tom, aby všechny své hřivny věnoval dílu záchrany duší. Pak bude mít úspěch. Moudrá a bdělá kázeň je nutná pro každého, kdo nosí Kristovo jméno. Ale mnohem více uvědomnění je potřebí služebníku evangelia Kristova, který je Kristovým zástupcem. Náš Spasitel mocně působil na lidi svou čistotou a vznešenou mravností a inspiroval je k nadšení svou láskou a něžnou vládností. Nejchudší a nejpokornější se nebáli přiblížit se k Němu, ba i malé děti byly k Němu přitahovány. Rády prodlévaly na Jeho klínu a laskali jeho zamyšlenou a vlídnou tvář. Potřebuješ tuto milující něhu. Měl bys pěstovat lásku. 3T 422 Projevy soucitu a skutky zdvořilosti a úcty vůči jiným neměly by aní trochu ubirat z tvé důstojnosti, ale otvíratt mnohá nyní zavřená srdce.

Kristus byl právě tím, čím by měl být každý kazatel. Měli bychom se učit napodobovat Jeho charakter a spojovat přísnou spravedlnost, čistotu, čestnost, lásku a ušlechtilou velkorysost. Radostná tvář, z níž září láska a zdvořilé a láskyplné jednání vykonají víc mimo kazatelnu, než může vykonat kazatelna bez těchto ctností. Měli bychom pěstovat úctu vůči úsudku jiných lidí, jsme-li větší nebo menší mírou na nich závíslí. Měli bychom pěstovat pravou křesťanskou zdvořilost a něžný soucit i pro lidi nejdrsnější a nejtvrdší. Právě takové přišel Ježíš z čistých nebeských přibytků zachránit. Zavíráš dveře svého srdce příliš snadno mnohým, kteří zdánlivě nemají zájem o tvé poselství, kteří jsou však stále předmětem milosti a jsou drazí v očích Páně. „Ten, kdo získává duše, je moudrý.“ Pavel byl všem lidem vším, jen aby nějak zachránil některé. Musíš jednat podobně. Musíš se zřeknout své výlučnosti. 3T 423 Chybí ti pokorná mysl, potřebuješ tišivý vliv milosti Boží na své srdce, abys nedráždil, ale k lidským srdcím přistupoval jemně, i kdyby tato srdce byla plná předsudků.

Dílo Boží velkou měrou potřebuje vážné lidí, kteří překypují horlivostí, nadějí, vírou a odvahou. Nejsou to nedůslední lidé, kteří mohou čelit požadavkům dnešní doby, ale lidé, kteří jsou vážní a opravdoví. Máme příliš mnoho nedůtklivých kazatelů, kteří mají slabé zkušenosti, nemají dostatek křesťanských ctností, nejsou posvěcení a snadno jsou znechucení. Usilují o uspokojení vlastní vůle a vytrvalí jsou jen ve svém úsilí dosáhnout svých sobeckých zájmů. Takoví lidé nemohou stačit na požadavky dnešní doby. V těchto posledních dnech potřebujeme lidi stále bdělé. Potřeba je lidí přesných, ve své lásce k pravdě upřímných a ochotných pracovat i za oběť, jen když mohou posílit dílo Boží a zachránit převzácné duše. Potřebujeme k této práci lidi, kteří nebudou reptat a naříkat nad těžkostmi nebo utrpením, protože vědí, že to patří k odkazu, který jim zanechal Ježíš. Ochotně by měli jít do boje, nést pohanění a těžkosti, jako dobří vojíni Kristovi. Budou nést Kristův kříž bez naříkání, bez reptání a hněvu a budou trpěliví v soužení.

Byly nám svěřeny slavné pravdy pro zkoušky těchto posledních dnů a my měli bychom to pokládat za skutečnost. Bratře A, neměl by ses pokládat za měřítko jiných. Prosím tě, nesnaž se vzbuzovat soucit. Cokoliv můžeme vytrpět a k jakémukoliv utrpení můžeme být ještě pro pravdu povoláni, bude se zdát jen velice nepatrné v porovnání s tím, co pro nás hříšné vytrpěl náš Spasitel. Nesmíš vždy očekávat, že budeš správně pochopen anebo správně přijat. Kristus říká, že na světě budeme mít soužení, ale v Něm budeme mít pokoj.

Máš bojového ducha. Skříží-li ti někdo cestu, okamžitě se bráníš a to třeba i mezi bratřími, kteří milují pravdu a věnovali dílu Božímu svůj život. 3T 424 Budeš se ospravedlňovat a budeš kritizovat je, budeš žárlit na jejich slova, podezirat je ze špatných pohnutek, ale ztratíš veliká požehnání, která jsi přednostně mohl získat ze zkušeností svých bratří.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy