EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Odporující adventisté

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Odporující adventisté

Své nejúpornější odpůrce nacházíme mezi adventisty prvního dne. Nebojují čestně. Jsou ochotni jakýmkoli nerozumným a nedůstojným způsobem přikrýt pravdu a vyvolat zdání, že Boží zákon ztratil svou platnost. Namlouvají si, že cíl ospravedlní prostředky. Lidé z jejich vlastních řad, jimž ani sami nedůvěřují, útočí na sobotu čtvrtého přikázání a zveřejňují své výroky jakkoli nepravdivé, nespravedlivé, ba smíšené, jen když je mohou namířit proti pravdě, kterou nenávidí.

Neměli bychom se dát znepokojit nebo rozladit ze strany nerozumných lidí. Ti, kteří přijímají a jimž se libí, co tito lidé mluví a píší proti pravdě, nejsou ti, kteří by se chtěli dát přesvědčit o pravdě, nebo kteří by uctili dílo Boží, kdyby ho přijali. Čas i sílu lze lépe využít, než se dlouho zabývat úskoky našich protivníků, kteří nás pomlouvají a naše učení překrucují. Zatím, co vzácný čas věnujeme vytáčkám a překrucování nepoctivých odpůrců, pro nedostatek poznání hynou lidé, kteří jsou ochotní dát se přesvědčit. Myslí probíhá celá spousta nesmyslných úskoků z arsenálu vlastních nápadů satanových, zatímco lidé volají po pokrmu v čas příhodný.

3T 37 Ti, kteří si cvičili svou mysl v boji proti pravdě, upadají do osidel různých úskoků. A my nejsme dostatečně moudří, abychom jim je vyrazili z rukou, ba zveřejňováním je dáváme ve známost tisícům, kteří na ně nikdy ani nemysleli. Toto je to, co si naši protivníci přáli již dávno udělat - chtějí, aby bylo na ně upozorněno a abychom je zveřejňovali za ně. Toto je obzvlášť pravdou o některých. Je to jejich hlavním cílem, když píší své lži a falešně představují pravdu a povahu těch, kteří tuto pravdu milují a ji obhajují. Vymřou a zapadnou mnohem rychleji, budeme-li k nim úplně nevšímaví. Nechtějí být sami. Odpor je jejich oblíbeným živlem. Nebýt toho, že odpor budí, měli by jen nepatrný vliv.

Největší práce je s adventisty prvního dne. Všeobecně zavrhují pravdu. Pokud je možno, měli bychom jít vpřed, jako kdyby tento lid ani neexistoval. Jsou rušivým živlem a je mezi nimi povážlivě mnoho nemravnosti. Bylo by největší katastrofou, kdyby mnozí z nich přišli mezi nás. Museli by se téměř všemu odnaučit a znovu se učit, jinak by byli velice rušivým prvkem. Jsou příležitosti, kdy jejich zřejmému překrucování nutno čelit. V takovém případě to třeba udělat stručně a krátce a pak pokračovat ve své práci. Způsob Kristova učení by měl být i naším. Jeho způsob byl jasný a prostý, zasahující přímo kořen věcí a mysl všech.

Není nejlepší taktikou být velice výmluvným a říci o tom, nebo onom bodu všechno co říci lze, zatímco by postačilo méně důvodů na vysvětlení všech praktických záměrů, aby protivníci byli přesvědčeni, nebo umlčeni. Můžete vyvrátit každou námitku dnes, a zavřít ústa protivníků, tak že nemohou říci nic. A už zítra budou o tom mluvit znova. Taková je opětovná zkušenost s těmi, kteří nemilují světlo a nechtějí k němu přijít, aby nepřišli o svoji temnotu a blud. 3T 38 Lépe je zachovat si jistou rezervu důvodů, než vyprázdnit hlubinu vědomostí o tom, co by mělo být jasné, bez namáhavého dokazování. Kristus pracoval pouze tři roky a za tuto krátkou dobu vykonal veliké dílo. V těchto posledních dnech má být v krátké době vykonáno veliké dílo. I když mnozí jsou ochotni něco konat, duše budou hynout pro nedostatek světla a poznání.

Pakliže ti, kteří při zvěstování a obhajobě biblické pravdy se snaží prozkoumat a ukázat nedostatečnost a nedůslednost lidí, kteří nepoctivě překrucují Boží pravdu v lež, satan podnítí dostatek protivníků aby udrželi jejich péra ustavičně zaměstnána, zatímco jiná odvětví díla budou trpět.

Musíme mít více ducha těch mužů, kteří pracovali na výstavbě jeruzalémských zdí. Konáme veliké dílo a nemůžeme odbíhat. Pakliže satan vidí, že některé může zaměstnávat odpovídáním na námitky odpůrců a tak je umlčovat a překážet jim v konání nejdůležitějšího díla pro přítomnou dobu, dosáhl svého cíle.

Lidé příliš dlouho nedostali knihu „Sabbath History“ (Dějiny soboty). Oni potřebují toto vzácné dílo, i když není v naprosté dokonalosti. Nikdy ho nebude možné tak připravit, aby plně umlčovalo nerozumné odpůrce, kteří jsou nestálí a kteří překrucují Písmo ke své vlastní záhubě. Svět je velice zaměstnán. Pracující lidé nemají čas uvažovat nebo číst Boží Slovo důkladně, aby pochopili všechny Jeho důležité pravdy. Zdlouhavé, pracné důvody budou je zajímat jen málo, neboť lidé musí číst v běhu. Nemůžete odstranit námitky vůči sobotnímu přikázání z mysli adventistů prvního dne, jako Spasitel světa nemohl svou velkou mocí a divy přesvědčit Židy, že je Mesiášem když už se jednou rozhodli Ho zavrhnout. Tak jako tvrdošíjní nevěřící Židé si raději zvolili temnotu než světlo. Kdyby i anděl přímo z nebes byl k nim mluvil, pokládali by ho za satana.

3T 39 Nynější svět potřebuje neúnavné úsilí. Ze všech stran slyšíme výzvy podobné makedonskému volání: „Přijď a pomoz nám!“ Jasné, vyhrocené důvody, stojící jako milníky, pomohou víc pro přesvědčování lidí, než veliká zásoba dobře vyvracejících důvodů, které však sledovat může jen zkoumavá mysl. Knihu „Dějiny soboty“ bychom měli dát lidu. Zatímco jedno vydání je v oběhu a lid má z něho užitek, měli bychom dílo připravit v nejlepší možné formě. Naším úspěchem bude, když zasáhneme lid. Lidé domněle moudří a vysoce postavení, jsou tak povzneseni nad prostotu tohoto díla a jsou tak velice spokojeni sami se sebou, že necítí žádnou potřebu pravdy. Jsou přesně tam, kde byli Židé - samospravedliví, soběstační. Jsou zdraví a nepotřebují lékaře.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy