EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Důvěrné přátelství s nevěřícími

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Důvěrné přátelství s nevěřícími

Bratr E: 10. prosince 1871 bylo mi ukázáno, že ty a tvé sestry jste ve velice nebezpečné situaci a tuto situaci ještě zhoršuje to, že si svůj skutečný stav neuvědomujete. Viděla jsem vás obklíčené temnotou. Tato temnota vás nezachvátila náhle. Dostávali jste se do této temnoty postupně a téměř nepozorovaně, až se vám ona stala světlem a mrak je dennodenně hustší. Tu i tam jsem viděla paprsek světla prosvěcující vaši temnotu, pak vás opět obklíčila tma těžší a hustší než předtím.

Vaše pěvecké školy byly pro vás vždy léčkou. Ani ty, ani vaše sestry nemají hlubokou zkušenost, která by vám mohla pomoci čelit vlivům vašich pěveckých škol. Bylo by potřebí pevnější mysli a větší rozhodnosti charakterové, než máte vy tři, abyste mohli bez nebezpečí podlehnutí jít do té společnosti, do níž chodíte. 3T 40 Naslouchejte slovům Kristovým: „Vy jste světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti. Aniž rozsvěcující svíce a stavějí ji pod kbelec, ale na svícení i svítí všechněm, kteříž jsou v domě. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.“ Mt 5, 14-16. Byl váš příklad a vliv tak mocný, že zasáhl a přesvědčil vaše společníky? Myslím, že ne. Byli jste poškozeni. Obklíčila vás temnota a zastínila vaše světlo, a ono nehořelo natolik, aby temnota kolem ostatních byla zapuzena. Čím dál, tím víc jste odcházeli od Boha.

Ty, můj bratře, měl jsi jen chabou představu o tom, co činíš. Stál jsi přímo v cestě pokroku svých sester v duchovním životě. Ony, obzvláště, byly polapeny satanskými svody spiritismu, a jestliže se nezbaví tohoto nesvatého satanova vlivu, který odvrátil její mysl od věčných věcí, bude muset vynaložit veliké úsilí. Bude to jen únik o vlas. I ty sám jsi byl zaslepen, sveden a okouzlen. Nevidíš sám sebe. Celkově jsi sláb, zatímco bys mohl být silný v převzácné, spásné pravdě, posílen, utvrzen a upevněn na Skále Ježíše Krista. Jsem o tom hluboce přesvědčena. Obávám se o tebe. Vidím pokušení na každé straně a u tebe jen nepatrnou sílu k odporu.

Bratře E, bylo mi ukázáno, že jsi okouzlen; zklamaly tě tvé pohnutky a skutečný záměr tvého srdce. Viděla jsem tě ve společnosti dcery bratra G. Ona nikdy neodevzdala své srdce Kristu. Bylo mi ukázáno, jaká je její pravá podoba. Avšak tvé jednání nebylo takové, aby prohloubilo toto přesvědčení a zdůraznilo jejich důležitost. Vyznáváš, že spasení duše pokládáš za svaté a že máš přítomnou pravdu. Nezachovává sobotu ze zásady. 3T 41 Miluje marnivost světa a má radost z pýchy a zábav života. Ty jsi však odcházel tak postupně od Boha a od světla, že nevidíš odloučení, která pravda nutně přináší mezi ty, kteří milují Boha a mezi ty, kteří milují radovánky víc, než milují Boha. Viděla jsem, že jsi byl přiváben do jejich společnosti. Náboženská shromáždění a svaté povinnosti měly u tebe jen malý význam, zatímco tě okouzlovala přítomnost pouhého dítěte, které neznalo pravdu nebo nebeské věci. Zanedbal jsi sebezapření a kříž, které jsou přímo na cestě každého Kristova učedníka.

Bylo mi ukázáno, že kdybys chodil ve světle, musel by ses postavit rozhodně za pravdu. Tvůj příklad by měl ukázat, že pravdu, kterou vyznáváš, pokládáš za tak důležitou, že tvé záliby a srdce mohou jít jen tam, kde je jasný Kristův obraz. Kristus ti nyní říká: „Co chceš mít, mne, nebo svět?“ Tu se musíš rozhodnout. Budeš následovat našeptávání neposvěceného srdce, odvrátíš se od sebezapření pro Krista a půjdeš bez kříže? Anebo zvedneš tento kříž, jakkoli těžký a přineseš pro pravdu určitou oběť? Kéž ti Pán pomůže poznat, kde se nacházíš, abys dovedl správně ocenit věčné věci. Dnes máš tak málo duchovního pohledu, že svaté a posvěcené je na úrovni obecného. Neseš zodpovědnost. Velikou měrou ovlivňuješ své sestry. Tvým jediným bezpečím je odloučit se od světa.

Můj bratře, bylo mi ukázáno, jak vodíš tu mladou dívku sebou na zábavy místo do shromáždění a také chodíš do pěveckých škol s nevěřícími, kteří jsou v temnotě. Kolem nich je plno zlých andělů. Jak se může tvé chabé, nepatrné světlo vyjímat uprostřed této temnoty a pokušení? Při těchto příležitostech tě Boží andělé nedoprovázejí. Jsi odkázán na svou vlastní sílu. Satanu se velice líbí toto tvé postavení, protože tě může lépe použít pro svoji službu, než kdybys nebyl křesťanem zachovávajícím všechna Boží přikázání. 3T 42 Věrný Svědek oslovuje laodicejskou církev: „Vímť skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó bys studený byl aneb horký. A tak že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhnu tě z úst svých. Nebo pravíš: I bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný a mizerný i chudý i slepý i nahý. Radímť, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a roucho bílé, abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A oči svých pomaž kollyrium, abys viděl. Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání.“ Zj 3,15-19.

Jsi zaslepen a okouzlen. Cítil ses silným tam, kdes byl právě slabý. Můžeš být nástrojem spravedlnosti, jestliže chceš trpět pro Krista. Ty a tvoje sestry mohou vykoupit čas, chcete-li, vyžádá si to však rozhodné úsilí. Tvá mladší sestra žije s někým, kdo není hoden její lásky. V jeho povaze jsou vážné nedostatky. Nemá úctu k posvátným a svatým věcem; jeho srdce nebylo změněno Duchem Božím. Je sobecký, chlubivý a miluje zábavu víc, než povinnost. Nemá žádnou zkušenost v sebezapírání a pokoře.

Uzavíráme-li přátelství, měli bychom být velice opatrní, aby nedošlo k obecenství s někým, jehož příklad bychom nemohli bezpečně následovat. Neboť takové přátelství odvádí od Boha, od zbožnosti a lásky k pravdě. Je určitě nebezpečné, přátelíš-li se důvěrně s těmi, kteří nemají žádnou náboženskou zkušenost. Pakliže ty, nebo všichni tři z vás následujete Ducha Božího, nebo vážíte si spasení duše, nebudete si volit své zvláštní a důvěrné přátele z řad těch, kteří nedbají o náboženské věci a nežijí pod jejich skutečným vlivem. O věčné zájmy byste měli dbát na prvním místě. 3T 43 Nic nemůže mít zákeřnější a nebezpečnější vliv na mysl a účinněji nezahání vážné dojmy a vliv Ducha Božího, než společenství s těmi, kteří jsou marniví a nedbalí, a jejichž rozmluvy se točí kolem světa a marností. Čím víc jsou tito lidé zataženi do jiných zájmů, tím nebezpečnější je jejich vliv jako společníků, protože jejich nenáboženský život skýtá tolik svůdných nástrah.

Bůh vás všechny tři vyzývá a nemůžete to brát na lehkou váhu. Ježíš vás koupil za cenu své vlastní krve. „Nejste sami svoji. Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujte tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou.“ Nechcete přinést Bohu žádnou oběť? V každodenním životě jsou před každým z vás veliké zodpovědnosti. O vašem životě se každý den vedou před Pánem záznamy. Na vaší cestě se skrývají veliká nebezpečí. Kdybych mohla, vzala bych vás na ruce a bezpečně přenesla přes ně; nemohu to však učinit. Vy jste v nejkritičtějším údobí svého života. Probudíte-li duševní síly a usměrníte-li je k hodnotám věčně trvalým, a podřídíte-li tomu všechno, pak zdokonalování křesťanského charakteru bude mít u vás úspěch. Všichni se můžete zapojit do duchovního zápasu proti obkličujícím vás hříchům a skrze Krista můžete zvítězit. Nebude to však žádná lehká zábava. Bude to úporný boj, plný sebezapření a kříže. Je nebezpečí, že si plně neuvědomíte své odpadnutí a svůj ohrožený stav. Nebudete-li vidět život tak jak je, a neodvrhnete-li svůdné fantazie a nedáte-li se poučit střízlivou skutečností, probudíte se příliš pozdě. Pak si uvědomíte strašný omyl, jehož jste se dopustili.

Nebyli jste vychováni tak, aby byl u vás vytvořen pevný, stálý charakter, a proto musíte nyní usilovat o výchovu, kterou jste měli mít již před léty. Vaše matka vás velice milovala. Matčiny lásky nebývá nikdy nazbyt, matka však může milovat i nerozumně, když se svojí láskou dá oslepit tak, že nepostihne nejlepší zájmy svých dětí. Měli jste shovívavou, něžnou matku. 3T 44 Své děti příliš chránila. Přišla téměř o život, když snášela břemena, které měly nést její děti a to snadněji než ona.

Nedostatek pevnosti a sebezapření ve vaší povaze je vážnou překážkou na cestě k pravé náboženské zkušenosti, která nemá být sypkým pískovým základem. Měli bychom zvěstovat rozhodnost a poctivost záměru. Tyto vlastnosti jsou určitě nutné pro úspěšný křesťanský život. Jste-li čestní v srdci, nebudete uhýbat od toho, co je správné. Nic vás neodvrátí od přímé linie povinnosti; budete oddaní a věrní Bohu. Prosby lásky, touha po přátelství, vás neodvrátí od pravdy a povinnosti; neobětujte povinnost náklonnosti.

Chceš-li, můj bratře, spojit svůj život s mladým nezkušeným děvčetem, jemuž chybí výchova běžných praktických, každodenních povinností života, dopouštíš se chyby, avšak tento nedostatek je nepatrný v porovnání s její neznalostí vlastních povinností vůči Bohu. Neměla nedostatek světla. Měla mnoho příležitostí pro duchovní život a přece si neuvědomila svůj hříšný stav bez Krista. Můžeš-li se ve svém okouzlení znovu odvrátit od modlitebního shromáždění, kde se Bůh setkává se svým lidem, a těšit se ze společnosti té, která nemá žádné lásky k Bohu a která nevidí žádný půvab v duchovním životě, jak můžeš očekávat, že Bůh bude žehnat takovému společenství? Nespěchej! Neměli bychom nabádat k předčasným sňatkům. Jestliže mladé ženy, nebo mladí mužové, nemají žádný respekt k Božím požadavkům, jestliže nedbají na závazky, které je poutají k duchovnímu životu, je nebezpečí, že nebudou náležitě respektovat svého muže nebo ženu. Návyk častého setrvávání ve společnosti toho, pro koho se rozhodujete, a to i za cenu duchovních hodnot a modlitebních chvil, je nebezpečné. Utrpíte ztrátu, kterou si nemůžete dovolit. Zvyk dlouhého vysedávání do pozdních nocí je běžný, nelíbí se však Bohu, i kdybyste oba byli křesťané. 3T 45 Toto nevhodné mrhání času poškozuje zdraví, otupuje smysl pro povinnosti příštího dne a má tvárnost zlého. Můj bratře, doufám, že budeš mít dost úcty k sobě, abys vyloučil tento způsob dvoření. Máš-li oko čisté k slávě Boží, budeš se rozhodovat opatrně. Nebudeš trpět chorobnou přecitlivělostí, aby tvůj pohled nebyl natolik zastřen, že bys nepostřehl vznešené požadavky, které Bůh ukládá tobě jako na křesťanu.

Drazí mladí lidé, obracím se k vám všem. Snažte se oslavit Boha a dosáhnout Jeho mravní podobu. Proste Božího Ducha, aby formoval vaše charaktery. Nyní máte skvělou příležitost vyprat roucho své povahy a zbílit ho v krvi Beránkově. Pokládám to za rozhodující okamžik v životě každého z vás. Proč se rozhodnete, říká Kristus, pro mne, nebo pro svět? Bůh žádá bezpodmínečné podřízení srdce a citů Jemu. Milujete-li přátele, bratry a sestry, otce nebo matku, domy nebo pozemky více než mne, říká Kristus, nejste mne hodni. Náboženství klade na duši nejtěžší požadavky - kráčet podle Jeho zásad. Jako tajemná střelka míří k severu, tak náboženské požadavky ukazují k slávě Boží. Jste vázáni svým čestným slibem svému Stvořiteli, že se budete zapírat a křižovat své touhy a vášně, a budete poslušně žít podle vůle Kristovy.

Nežeňte se do pokušení. Obklíčí-li vás pokušení a nemůžete-li zvládnout okolnosti, které vás pokušení vystavují, pak se můžete dovolávat Božího zaslíbení a v důvěře, vědomě a mocně zvolat: „Všechno mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.“ Pro všechny je síla v Bohu. Nikdy však nepocítíte potřebu této síly, která jediná vás může zachránit, nepocítíte-li svou slabost a hříšnost. Ježíš, váš drahý Spasitel, vás nyní vyzývá, abyste se pevně postavili na stanovisko věčné pravdy. Trpíte-li s Ním, bude vás korunovat slávou ve svém věčném království. Jste-li ochotní všechno obětovat pro Něho, pak bude vašim Spasitelem. 3T 46 Zvolíte-li si svou vlastní cestu, půjdete do temnosti, až nakonec bude pro získání věčné odměny příliš pozdě.

Co jste byli ochotni vytrpět pro pravdu? Máte velice krátký čas k vypěstování ušlechtilých rysů své povahy. Všichni jste byli do jisté míry nespokojení a nešťastní. Mnoho jste naříkali. Mluvili jste o nevěře a kritizovali jste ostatní. Obzvláště to platí o F a H Vaše srdce byla naplněna pýchou, ano, někdy i trpkostí. Zanedbali jste své modlitby v komůrce a neradi jste se cvičili v úsilí růst v Kristu, ve své živé Hlavě. Nebýt toho, byli byste dnes silní a připraveni svým vlivem sloužit jiným. Kdybyste byli pěstovali rozhodnou, sjednocenou, neochvějnou sílu, dnes byste mocně odolávali pokušení. Avšak tyto vzácné vlastnosti lze získat pouze podřízením duše požadavkům náboženství. Pak pohnutky budou vznešené a rozum i city vyváženy ušlechtilými zásadami. Bůh bude s námi spolupracovat jen, chceme-li se zapojit do správné činnosti. Musíme si uvědomit potřebu jednoty svého lidského úsilí v horlivé činnosti a božské moci. V Bohu můžeme být silní i zvítězit. Bratře E, velice ti chybí síla rozhodnout se k činům i vydržet.

Jak velikého omylu se dopouštíme ve výchově dětí a mladých, když jim dáváme přednost, povolujeme jim a hýčkáme je! Stávají se z nich sobci a lidé líní, kteří nemají dostatek sil ani pro nepatrné povinnosti života. Nejsou vedeni k tomu, aby získali mravní sílu k vykonávání každodenních povinností, jakkoli nepatrných. Nedbáte o to, abyste ochotně a radostně splnili ty povinnosti, které jsou před vámi a které musí také někdo vykonat. Každý z nás má velikou touhu udělat něco velikého a vznešeného.

Nikdo však není připraven k veliké a důležité práci, nekonal-li předtím věrně nepatrné povinnosti. Povaha se utváří postupně a pozvolna je duše také vychovávána k úsilí a přiměřeným úkolům, které nutno splnit. 3T 47 Jsme-li otroky okolností, nedosáhneme dokonalosti křesťanské povahy. Musíte zvládnout okolnosti a nedovolit jim, aby formovaly vás. Sílu můžete najít u Kristova kříže. Nyní můžete růst a zdolávat těžkosti a přemáhat sílu zvyku. Musí vás podněcovat životodárná síla Ježíšova. Měli byste být přitaženi Kristem a oděni Jeho božskou krásou a něžností. Dcera bratra C potřebuje určitou výchovu; pro povinnosti a těžkosti života ženy je méně připravena, než desetiletá žačka.

Náboženství by vás mělo usměrňovat a vést ve všem, co konáte a cele ovládnout vaše city. Jestliže se bezvýhradně odevzdáte do rukou Kristových a bude-li vás posilovat Jeho moc, pak váš mravní rozhled jasněji postřehne povahovou kvalitu, nedáte se svést ve svém přátelství k velikým omylům. Vaše mravní síly musí být pronikavé a citlivé, aby snesly přísné zkoušky a vy abyste nepodlehli. Vaše duševní poctivost by měla být tak pevná, že marnivost, okázalost nebo lichocení vámi nepohne.

Veliká to věc, kdy je člověk ospravedlněn před Bohem a duše je v souladu se svým Tvůrcem tak, že uprostřed nákazy zlého příkladu, který se snaží duši odvést od povinnosti, i andělé vám mohou být posláni na pomoc. Povolujete-li pokušení, pak pamatujte, že nebudete mít Boží pomoc, která by vás chránila před pádem. Tři mládenci v ohnivé peci neshořeli, neboť Ježíš se procházel s nimi uprostřed plamenů. Jestliže by tam byli sami, jistě by shořeli. Podobně to bude i s vámi. Neoddáváte-li se ochotně do pokušení, Bůh vás ochrání před přicházejícím pokušením.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy