EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Napomenutí mládeže

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Napomenutí mládeže

Drahá mládeži: Čas od času dal mi Pán varovné svědectví pro Vás. V nich Vás povzbuzoval, abyste mu zasvětili ty nejlepší a nejsvětější city svého srdce. Když mi tato napomenutí zřetelně ožívají v mysli uvědomuji si vaše nebezpečí a určitě vím, že vy na ně nemyslíte. Škola v Battle Creeku sdružuje mnoho mladých lidí s rozličnými duševními vlastnostmi. Když se tito mladí lidé neposvětí Bohu a nebudou poslušni Jeho vůle, nebudou kráčet pokorně cestou Jeho přikázání, škola v Battle Creeku velmi zarmoutí církev. Tato škola může být požehnáním nebo kletbou. Vás, kteří se nazýváte křesťany, prosím, abyste se vzdali každé nepravosti a rozvili takové povahové vlastnosti, s kterými Bůh může souhlasit.

Ptám se vás: Věříte, že svědecké napomenutí, které vám bylo adresováno, je od Boha? Jestliže skutečně věříte, že k vám hovořil Boží hlas, ukazuje vám na nebezpečí, jak dbáte této rady? Zachováváte si tato svědecká napomenutí živě ve své paměti, čtete je často s vroucími modlitbami? Milé děti a mládeži! Pán k vám hovořil a vy jste znova a znova zanedbávali tato napomenutí. I kdyby se vaše srdce nebyla odbojně bouřila proti viděním, jež Bůh dal o vašich povahách, kdybyste i nereptali proti cestě vám vyznačené, Pán přece jen pozná, kteří z vás byli neochotní vůči tomu, co se od vás požadovalo, abyste mohli ziskat duchovní sílu a byli požehnáním škole, církvi a všem, se kterými se setkáváte.

3T 363 Mladí přátelé, Bohu jste zodpovědni za světlo, které vám dal. Nebudete-li o toto světlo a napomenutí dbát, všechna tato svědectví povstanou na soudu proti vám. Byli jste upozorněni na tato nebezpečí. Ze všech stran jste byli varováni a napomínáni, svým svédectvím vás Pán ohradil. V Božím domě jste z úst Božích služebníků a za přítomnosti Ducha svatého naslouchali vznešeným, naléhavým pravdám. Jak na Vás zapůsobily tyto slavné výzvy? Jak ovlivnily vaši povahu? Za každou výzvu a každé napomenutí budete se muset zodpovídat. Na soudě se pozná, kdo žije marně, lehkovážně a pyšně.

Drazí mladí přátelé, co rozséváte, to budete žnout. Nyní prožíváte čas setby, jaká bude žeň? Co rozséváte? Každé vaše slovo, každý váš čin je seménkem, které přinese ovoce dobré nebo zlé, a rozsévač bude mít radost nebo žal. Jak se semeno rozsévá, taková bude sklizeň. Bůh vám dal jasné světlo a mnoho předností. Jestliže se vám dostalo tohoto světla a byli jste upozorněni na nebezpečí, které na vás číhá, pak jste za všechno zodpovědni. Způsob, jak naložíte se světlem, které vám Bůh dal, určuje vám míru štěstí nebo utrpení. Svůj osud máte ve svých vlastních rukou.

Mysl a povahu druhých můžete ovlivňovat k dobrému nebo ke zlému a tento vliv, který šíříte, zaznamenává se v nebeských knihách. Anděl stojí u vás a zaznamenává vaše slova a skutky. Když ráno vstáváte, pociťujete svou bezmocnost a potřebu Boží síly? Předkládáte pokorně a z celého srdce své prosby o potřebu Boží síly? Jestliže ano, andělé zaznamenávají vaše prosby. 3T 364 Jestliže tyto modlitby nevyšly z pokryteckých úst, pak v případě nebezpečí, že byste nevědomky učinili zlé, váš strážný anděl vás povzbudí k lepšímu rozhodnutí a vnukne vám slova a ovlivní vaše skutky.

Jestliže nepociťujete žádné nebezpečí a neprosíte-li o pomoc a sílu proti pokušením, jistě zbloudíte. Vaše zanedbaná povinnost bude zaznamenána v Boží knize v nebesích a v den soudný budete na váze nalezeni lehcí. Někteří z vás byli vychováni nábožensky, jiné zase rodiče vychovávali nerozumně, rozmazlovali je, až se z nich stali lidé pro praktický život neschopní. Mluvím o těch, které znám. Jejich povahy jsou rozmazlováním, lichotkami a lenivostí tak narušené, že nejsou užiteční pro tento život. Když někdo žije takto neužitečně v tomto životě, což možno od nich očekávat tam, kde všechno je svaté a čisté a kde všichni jsou vyrovnaných povah? Modlila jsem se za tyto osoby i osobně jsem se na ně obrátila. Mohla jsem pozorovat, jak svým vlivem přivádí jiné k marnivosti, k záhubě a k zanedbávání věčných zájmů. Jedinou jejich možností je bdít nad svými cestami, pokořit své pyšné, marnivé srdce před Bohem, vyznat své hříchy a obrátit se.

Marnivost v oblékání, jakož i obliba v zábavách, je velkým pokušenim pro mládež. Bůh má vůči nám svaté požadavky. Žádá od nás celé srdce, celou duši se všemi jejími zálibami. Na to nejeden odpoví: „Vždyť neříkám, že jsem křesťan!“ A co když jím nejsi? Zda Bůh od tebe nepožaduje totéž, co od těch, kteří vyznávají, že jsou jeho dítkami? Myslíš snad, že svou hříšnou nedbalost a odpor Pán přehlédne, protože ve svém sebevědomí pohrdáš svatými věcmi? Každý den nevšímavého obcházení Božích požadavků, každá příležitost nabídnuté milosti, kterou jsi pohrdl, připočítává se ti na účet a rozmnoží seznam hříchů proti tobě v den, kdy se budou přešetřovat účty každého. Obracím se na vás, moji mladí přátelé, ať již věříte, nebo ne. Bůh požaduje od vás lásku, radostnou poslušnost a odevzdanost Jemu. 3T 365 Máte krátký čas zkoušky a můžete využít této příležitosti, abyste se cele odevzdali Bohu.

Poslušnost a podřízenost Božím požadavkům jsou podmínky, které zaznamenal Duchem Božím vedený apoštol a které když plníme, stáváme se dítkami Božími, členy královské rodiny. Každé dítě, každého mladého člověka, každého muže i ženu vysvobodil Ježí svou krví z propasti zkázy, do níž nás satan vehnal. Nepříjmou-li hříšníci spasení, které je jim ochotně a zdarma nabízeno, nemají tím snad již žádné povinnosti? Jejich rozhodnutí setrvat v hříchu a odvážném přestupování nijak nezmenší jejich vinu. Ježíš za ně zaplatil a oni patří Jemu. Jsou Jeho vlastnictvím a nebudou-li poslouchat toho, který dal za ně svůj život a svůj čas, sílu a schopnosti věnují službě satanové, dostanou svou odplatu - smrt. Věčná sláva a věčný život je odplata, kterou náš Spasitel nabízí těm, kteří Jej poslouchají. Pro své svaté jméno dal jim moc zdokonalit si křesťanskou povahu a vítězit z vlastního rozhodnutí, jako On pro ně zvítězil. Za příklad jim dal svůj život a ukázal jim, jak mohou sami zvítězit. „Odplata za hřích je smrt, ale milost Boží, život věčný, v Kristu Ježíši Pánu našem.“ Ř 6,23.

Boží požadavky platí stejně pro všechny. Všichni ti, kteří touto slavnou nabídkou spasení pohrdají a volí raději sloužit sobě a setrvat v nepřátelství vůči Bohu a obětujícímu se Ježíši, dostanou svou odplatu. Rozsévají tělu a sklidí porušení.

Ti, kteří křtem oblékli Krista a tak ukázali, že se oddělili od světa a smlouvou se zavázali chodit v novotě života, neměli by chovat ve svém srdci modly. Ti, kteří okusili radost z odpuštění hříchů a okusili Spasitelovu lásku a pak setrvávají v jednotě s Kristovými nepřáteli, zavrhujíce dokonalou spravedlnost, kterou jim Kristus nabízí a volí si cesty, které On odsoudil, ti budou přísněji souzeni, než pohané, kteří nikdy neměli světlo a poznání Boha ani Jeho zákona. 3T 366 Ti, kteří odmítají kráčet ve světle, které jim Bůh dal, volí si raději zábavy, marnost a světské bláznoství, odmítají přizpůsobit svůj život spravedlivým a svatým požadavkům Božího zákona, jsou vinni z nejtěžších hříchů před Bohem. Jejich vina jakož i odplata bude úměrná světlu a přednostem, kterýchž se jim dostalo.

Vidíme, jak svět jde za svými radostmi. Velká většina lidí, obzvláště žen, věnuje největší pozornost ozdobě zevnějšku. Láska k módě a zábavám maří štěstí tisíců a někteří z těch, co vyznávají, že milují a zachovávají Boží přikázání, napodobují tuto třídu lidí jak jen mohou. Při tom si však ponechávají křesťanské jméno. Někteří z mladých lidí tak dychtí po zevnějším lesku, že jsou ochotni se i vzdát svého křesťanského jména, jen když mohou ukojit svou touhu po marnivém odívání a radovánkách. Sebezapření v módě je částí našich křesťanských povinností. S naším vyznáním víry shoduje se slušnost oblékání bez zevnější okázalosti, jakýchkoliv drahokamů a ozdob. Patříme mezi ty, kteří rozeznávají nerozumnost nevěřících, hovících si v módě a zábavách? Je-li tomu tak, měli bychom se společně vyhýbat všemu, co povoluje tomuto duchu, který ovládá mysl i srdce těch, kteří žijí jen pro tento svět a kteří nemyslí a nestarají se o onen budoucí.

Křesťanská mládeži, u některých z vás jsem pozorovala lásku k odívání a okázalosti, což mne velmi bolelo. U některých, kteří byli dobře poučeni, kteří měli náboženskou výchovu od svého dětství a kteří křtem oblékli Krista tím měli vyznati, že zemřeli světu, pozorovala jsem marnivost v oblékání a jakousi lehkovážnost života. To vše zarmucuje drahého Spasitele a je urážkou Božímu dílu. S bolestí jsem pozorovala váš náboženský úpadek, náklonnost k zdobení a krášlení vašeho zevnějšku. Někteří na neštěstí dostali zlaté řetízky a jehlice, případně oboje. Nošením toho ukázali svůj převrácený vkus, protože chtěli na tyto ozdoby obrátit pozornost. 3T 367 Tyto povahy můžeme přirovnat k vychloubavému pávu, který na obdiv ukazuje svá krásná pera. Na sebe obracet pozornost, to je to jediné, co tento pták dokáže, poněvadž jeho zevnějšek a hlas spíše odpuzuje, než-li vábí.

Mladí lidé se mohou snažit vyniknout v hledání ozdob pokorného a tichého ducha, drahokamů to nekonečné ceny, které možno získat z Boží milosti. Tyto ozdoby přivábí mnohé z tohoto světa, ohodnotí je i andělé, nadevšecko je ocení náš nebeský Otec. Těm, kteří tyto ozdoby nosí, dá moc stát se obyvateli nebeských příbytků.

Mladí lidé mají schopnosti, které náležitým pěstováním by je připravily zastat téměř každé důvěryhodné postavení. Kdyby si určili za svůj výchovný cíl cvičit a rozvinout Bohem jím dané schopnosti, aby mohli být k požehnání a k užitku jiným, jejich mysl by nebyla zůstala na tak nízké úrovni. Projevili by myšlenkovou hloubku, neochvějnou zásadnost a šířili by křesťanský vliv a úctu. Mohli by požehnaně působit na jiné a tím je přivést k uznání síly rozumného křesťanského života. Ti, kteří se více starají o zdobení svého zevnějšku, než o výchovu mysli a co nejužitečnější uplatnění svých schopností k Boží slávě, neuvědomují si svoji zodpovědnost před Bohem. Budou nakloněni ve všem svém jednání a podnikání k povrchnosti pozbudou své užitečnosti a oslabí svou mysl.

Ve svém srdci pociťuji velikou bolest, když myslím na otce a matky těchto mladých lidí a když přemýšlím o dětech. Při výchově těchto dětí bylo mnoho nedostatků, za které se musí někdo zodpovídat. Rodiče, kteří rozmazlovali své děti, místo aby je rozvážně a zásadně vedli, mohou vidět povahy, které vypěstovali. Jaká byla výchova, takový se vyvinul charakter.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy