EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Láska a povinnost

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Láska a povinnost

Láska má sestru a tou je povinnost. Láska a povinnost patří vždy k sobě. Prokazovaná láska a zanedbávaná povinnost vůči dětem vychová z nich tvrdohlavce, svévolníky, převrácené, sobecké a neposlušné lidi. Jestliže se však uplatňuje povinnost bez lásky, výsledky budou podobné. Povinnost a láska patři k sobě, pakliže mají být náležitě výchovné.

Když kněží dostali příkaz: „A lid můj budou rozdílu učiti mezi svatým a nesvatým, též mezi čistým a nečistým ať je učí rozeznávati. V rozepři pak ať se postavují k souzení a podle soudu mého soudí ji. Zákonů mých i ustanovení mých při všech slavnostech mých ať ostříhají, a soboty mé světí“. Ex 44,23.24. „Když bych já řekl bezbožnému: bezbožníče, smrtí umřeš, a nemluvil bys, vystříhaje bezbožného od cesty jeho, ten bezbožný pro nepravost svou umře, ale krve jeho z ruky tvé vyhledávati budu. Pakli bys ty vystříhal bezbožného od cesty jeho, tak aby se od ní odvrátil, avšak neodvrátil by se od cesty své on pro nepravost svou umře, ale ty duši svou vysvobodíš.“ Ez 33,8.9.

3T 196 Povinnosti Božích služebniků jsou zde jasně vyznačené. Nic je nemůže zbavit zodpovědnosti. Jestliže by věrně nesplnili svou povinnost kárat hříchy a nepravosti mezi lidem Božím, i když to je nepříjemná úloha a viník ji nemusí přijmout. Avšak ve většině případů napomínaný by uznal napomenutí a vzal by si ho k srdci, kdyby mu jiní nestáli v cestě. Mnozí přichází s nesprávným soucitem k napomínanému a myslí, že ho musí obhajovat. Nevidí však, že hříšník není po vůli Hospodinu, protože dílo Boží utrpělo trhlinu a Boží jméno bylo potupeno. Duše se odvrátily od pravdy a ztroskotaly ve víře pro nesprávné jednání přestupníka. .Avšak Boží služebník, jehož soudnost je rozkolísaná nesprávnými vlivy, často zaujímá stanovisko viníka, kterého vliv způsobil velkou škodu, místo aby se zastal těch, kteří kárají zlo a hřích. V takovém případě ve skutečnosti mluví k hříšníku: „Netrap se a nermuť, nakonec máš pravdu. Dobře to s tebou dopadne.“

Bůh žádá, aby jeho služebníci kráčeli ve světle a nezakrývali si oči před úsilím satana. Měli by být připraveni varovat a napomínat ty, kteří jsou v nebezpečí nechat se oklamat. Satan pracuje vpravo i vlevo, aby toho získal co nejvíce. Neodpočívá, je vytrvalý. Bděle a chytrácky těží z každé okolnosti ve svém odboji proti pravdě a zájmům Božího království. Žel, že Boží služebníci ani z poloviny nebdí proti satanovým nástrahám jak by měli. Místo, aby se vzepřeli, aby od nich utekl, jsou mnozí ochotní se spolčovat s mocnostmi temnosti.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy