EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jednota církve

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Jednota církve

V posledním vidění mi byl ukázán příchod pravdy a rozmach díla Božího na Pacifickém pobřeží. Viděla jsem, že pro mnoho lidí v Kalifornii se vykonalo dobré dílo, ale že mnozí vyznavači pravdy se nechopili pohotově díla Božího v pravý čas a jednali podle Bohem jím poskytnutých možností a vyznačených povinností. Dá se tu vykonat mnoho užitečné práce, dovedeme-li duše k poznání pravdy a budeme-li jednotní.

Kdyby si všichni mladí lidé uvědomili nutnost spolupráce a snažili by se naplnit Kristovu prosbu, aby byli jedno, jako je On jedno s Otcem, přítomná pravda na tomto pobřeží by byla mocná. 3T 435 Boží lid však spí a nevidí přítomné potřeby díla. Věřící si neuvědomují důležitost soustředěného úsilí. Satan se stále snaží rozdělit víru a srdce Božího lidu. Dobře ví, že jejich síla je v jednotě a v rozdělení jejich slabostí. Je podstatně důležité, aby všichni Kristovi následovníci pochopili satanovy záměry a jednotně stáli proti jeho útokům a odrazili ho. Stále musí jít vpřed, i kdyby proto museli přinést určité oběti.

Věřící s různou povahou a založením se shromažďují jako církev. Boží pravda přijata do srdce vykoná své očistné, povznášející a přesvědčující dílo v životě a překoná rozdílné náhledy a předsudky každého. Všichni by měli pracovat, aby se dostali co možno nejblíže jeden k druhému. Všichni, kteří milují Boha a doopravdy zachovávají Jeho přikázání, budou mít vliv u nevěřících a získají duše pro Krista. Tím posílí radostné písně triumfu a vítězství před velkým, skvělým trůnem. Sobectví bude přemoženo a nezměrná láska Kristova se projeví zájmem o záchranu těch, za které zemřel.

Byly mi ukázány mnohé rodiny, které nežijí podle Ježišovy vůle; nejdříve musí vykonat určité dílo doma a pak mohou udělat pokrok v duchovním životě. Viděla jsem případ bratra B a byla jsem zavedena do času, kdy přijal pravdu. Ta tenkrát změnila jeho život. Ztrácel ze zřetele vlastní já do té míry, jak se zajímal o pravdu. Svou víru se snažil dokazovat skutky a vlastní zájmy mu byly druhořadé. Miloval dílo Páné a radostně se snažil dávat do popředí Jeho zájmy; Pán přijal jeho snahu mu sloužit a ruka Boží mu žehnala.

3T 437 Bylo mi ukázáno, že bratr B se odvrátil od Boha a upadl do veliké temnoty, když prosadil vlastní úsudek proti úsudku svých bratří ohledně pravého způsobu zachovávání soboty. Šlo o zájmy bratra B a on nechtěl vidět správný dosah probírané otázky. Kdyby byl býval ve světle, nikdy by nebyl chtěl jít cestou, kterou šel, když odešel z Východu. Pak jsem byla upozorněna na druhou dobu v jeho životě. Viděla jsem ho na cestě. Jeho světlo ve společnosti nevěřících nezářilo tak, aby viděli jeho dobré skutky a oslavovali Otce, který je v nebesích. Zapomněl na Boha i na svou povinnost správně představovat svého Spasitele na každém místě a za všech okolností.

Bratr B je obzvláště slabý v některých bodech; měl rád pochvalu a lichocení, miluje zábavu a vyznamenání. Povýšil se, mnoho mluvil a málo se modlil a Bůh ho přenechal jeho vlastní slabosti, neboť nenese ovoce k slávě Boží. Na své cestě měl příležitost vykonat mnoho dobrého. On si však neuvědomil, že za své hřivny odpovídá Bohu, a že jako Boží šafář bude volán k odpovědnosti, zda svých schopností správně použil, zda se chtěl líbit sobě, nebo oslavit Boha. Kdyby byl bratr B ve svém srdci poznal moc Kristovy lásky, byl by pocítil zájem o záchranu těch, s nimiž přišel do styku, aby jim řekl to, co by je přivedlo k přemýšlení o věčných zájmech.

Měl příležitost rozsévat símě pravdy, ale on toho patřičně nevyužil. Svou víru měl nést k svým příbuzným. Jeho svaté vyznání a Boží pravda měly proniknout všemi jeho myšlenkami, pocity, slovy i skutky. Kristus nabádá své následovníky, aby kráčeli ve světle. Chůze znamená pohyb vpřed, přičinění se, cvičení schopností a činné zaměstnání. Nebudeme-li se cvičit v dobrém díle, k němuž nás Spasitel povolal a nebudeme-li cítit důležitost osobního úsilí v této práci, dojdeme k churavému, zakrnělému náboženství. Nových vítězství dosáhneme našimi zkušenostmi v práci. Staneme se činnými a dosáhneme síly tím, že budeme kráčet ve světle, které nás posilní, abychom mohli jít vpřed cestou Božích přikázání. Každým krokem k nebesům naše síla poroste. Bůh požehná svému lidu tehdy, bude-li se snažit být požehnáním pro jiné. Naše ctnosti dozrávají a vyvíjejí se cvičením.

Bylo mi ukázáno, že bratr B za pobytu v Battle Creeku byl mravně slabý. Neusiloval o to, aby se připoutal k Bohu a zachoval duši v čistotě myšlenek a činů; zůstal v zajetí svých vlastních názorů a představ, které mu duchovně škodily. Stýkal se s těmi, kteří překrucovali pravdu a obelhávali ho natolik, že věřil věcem nepravdivým, když pak otevřel dveře nepříteli a přijal ho jako anděla světla, pokušení ho snadno přemohlo.

Byl plný hříšných předsudků a podezíral i ty, jímž podle vůle Boží měl důvěřovat. Všechno viděl v nesprávném světle a shromáždění, jež mu měla být zdrojem veliké síly, byla mu na škodu. Právé tak to chtěl satan, aby bratr B ztratil důvěru v lidi, které Bůh povolal za vůdčí představitele svého díla. Dostal se do sporu s nimi i se srdcem díla. Byl jako lodička na moři bez kotvy a bez vesla. Nemohl-li důvěřovat vedoucím díla, nechtěl důvěřovat nikomu.

Bratr B má jen málo úcty a respektu ke svým bratřím, domnívá se, že jeho úsudek převyšuje jejich, proto od nich nechce nic přijmout, a nedůvěřuje jejich názorům, nechce se s nimi radit, nemůže-li je sám vést a poučovat. Chce jednat podle vlastního úsudku, bez ohledu na názory svých bratří, jejich hoře a prosby. Satan věděl, že po ztrátě důvěry ve vedoucí díla, cele náleží jemu, nebude-li tato důvěra obnovena. Věčné zájmy bratra B závisí na tom, zda příjme a uzná pomoc a správu, kterou Bůh v církvi milostivě ustanovil. Spolehne-li na své vlastní rozhodnutí, nakonec pozná, že byl úplně na nesprávné cestě a že se sám zavedl do záhuby. Z počátku vybočí, pak půjde dál a nakonec úplně ztratí onu pravou a jedinou stezku, která vede do nebe.

3T 438 Jsou tisíce těch, kteří jdou cestou temnosti a bludu, cestou vedoucí k smrti, a přitom si namlouvají, že jsou na nebeské cestě štěstí, ale nikdy se nechtějí rozhodnout pro jednu nebo druhou. Bratr B potřebuje pomoc, kterou Bůh dal církvi, on sám nemůže být církví a přece jeho jednání svědčí o tom, že by nejraději byl dokonalou církví, nepodléhající nikomu. Bratr B již dlouho není posvěcen Bohu, nestřežil dveře své duše před našeptáváním satana. Viděla jsem, že Boží andělé zapisovali jeho slova a činy. Čím dál, tím více opouštěl nebeské světlo. Bratře B nejsi-li pod zvláštním působením Boží milosti, pak společenství s tebou je těžké. Příliš důvěřuješ sobě, jsi neústupný a to je cítit v rodině i ve sboře. Máš velice málo úcty a respektu vůči jiným. Chybí ti milost a pokora.

Bratr B se vrátil na toto pobřeží ve veliké temnotě, ztratil lásku k pravdě i lásku k Bohu. Ovládly ho vlastní pocity a byl pyšný. Více miloval sebe i peníze, než pravdu a svého Vykupitele. Bylo mi ukázáno, že jeho jednání po návratu na pobřeží bylo zneuctěním křesťanského jména. Viděla jsem ho ve společnosti světských milovníků zábav. Zarmucoval své bratry, ranil svého Spasitele a vystavil ho veřejnému pohanění nevěřících. Viděla jsem, že od té doby neměl radost z Boží služby a z šíření pravdy. Zdálo se, že horlivě zkoumá Písmo a různé autory ne proto, aby se utvrdil v důležitých bodech přítomné pravdy, které mu Bůh poskytl svými vyvolenými lidmi, ale aby našel nové postavení a mohl šiřit nové názory proti pevné víře celku. Jeho bádání nebylo k slávě Boží, ale k vlastní samochvále.

Zaujme-li bratr B jednou stanovisko na nesprávné straně, pak nemá ve své povaze ochotu poznat svůj omyl a vyznat svou nepravost, ale za každou cenu bojovat do konce. 3T 439 Tento duch škodí církvi a poškozuje také jeho rodinu. Musí obměkčit své srdce a přijmout něhu, pokoru a lásku. Potřebuje obětavost a ušlechtilou velkorysost. Zkrátka, musí být obráceným, novým člověkem v Ježíši Kristu. Pak jeho vliv v církvi bude správný a pak bude pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Bude v úctě a lásce u své rodiny a svým životem může pak vést i celou svoji domácnost. Povinnost a láska jsou jako dvojčata, budou mu pomáhat při výchově jeho dětí.

Viděla jsem, že sestra B mnoho vytrpěla pro jednání svého manžela vůči ní, že její život byl velice smutný, ačkoliv jí ho mohl udělat šťastným. Zdála se být znechucena a trpce nesla, že jí manžel zanedbával a nemiloval. V jeho nepřítomnosti se někdy cítila úplně zmatena, žárlila na něho a nedůvěřovala mu. Satan byl připraven svými pokušeními a ona všechno viděla přehnaně. Nemuselo to být, kdyby bratr B byl zůstal posvěceným Bohu. Byla jsem vedena dále a viděla jsem, že přestal věřit a chodil ve tmě, zatímco si namlouval, že jenom on má pravé světlo. Čím víc se odlučoval od Boha, tím méně lásky měl vůči svým bratřím a k pravdě.

Viděla jsem, že bratr B pochybuje jednomu bodu víry za druhým, které nás vyvedly ze světa a postavily jako zvláštní a odlišný lid, očekávající onu blahoslavenou naději a slavné zjevení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jeho nevěra a temnota však nepohly hlavními zásadami naší víry. Pohrdl Boží pravdou. Ta však pravdou zůstává. Měla určitý vliv na něho a jeho bratří. Lživé zprávy ohledně mého manžela a mne, které přinesl od Východu, vedly jiné k podezírání a pochybnostem. Lidé, kteří nás neznali, nás nemohli bránit. 3T 440 Viděla jsem, že sbor v --- mohl mít třikrát tolik členů než má a mohl být desatero násobně silnější, kdyby bratr B nebyl nahrával do rukou nepřítele. Ve své zaslepené nevěře udělal všechno, aby znechutil lidi a rozptýlil věřící. Ve své zaslepenosti si neuvědomil, že jeho jednání zarmucuje Boha. Znechucení a temnota, které způsobil, dvojnásobně ztížily práci bratra C, neboť jeho vliv nepůsobil jen ve sboru v ---, ale také v jiných sbořích.

Bratr B se utvrzoval ve své nevěře a odporu, s nímž se musel bratr C potýkat. Viděla jsem, že bychom museli čelit témuž a že by si to vyžádalo dlouhého času, abychom vykořenili starý kořen hořkosti, jímž byli mnozí nakaženi. Je čas promluvit a čas také mlčet, neměli bychom váhat, když nám Bůh káže mluvit a to bez ohledu na to, zda nás lidé budou nebo nebudou slyšet. Měli bychom celou tuto záležitost potlačit i za cenu toho, že by někteří zůstali mimo sbor a mimo pravdu. Bůh má veliké a důležité dílo pro každého v --- a v pravý čas to bude uděláno a pravda zvítězí.

Ti z našich bratří, kteří sami nezískali zkušenost v přítomné pravdě, nemohou ocenit důkazy bratra B a ačkoli nemohou příjmout jím obhajované názory, jeho řečí a úvahami byli více méně ovlivněni. Někteří se v shromáždění necítili svobodni. Obávali se v sobotu promluvit, projevit své skutečné pocity a víru v obavě, že bratr B bude kritizovat, co řeknou. V shromážděních bylo mrtvo a jen málo svobody.

Bratr B chce, aby všichni hleděli na něho jako na člověka, který dovede vysvětlovat Písmo; bylo mi však ukázáno, že je oklamán a Písmu nerozumí. Šel nesprávnou cestou, když vyhledával novou víru, novou teorii pravdy. Chtěl vykořenit a přemístit ony mezníky na cestě, které nám správně ukazují směr, že se blížíme ke sklonku pozemských dějin. Může si namlouvat, že ho vede Pán, avšak je to určitě jiný duch. 3T 441 Nezmění-li celé své jednání a není-li ochoten dát se vést a učit, bude ponechán, aby šel vlastní cestou a ztroskotal co do víry.

Někteří byli natolik oslepeni vlastní nevěrou, že nedokázali postřehnout ducha bratra B. Mohl jim pomoci, kdyby byl zůstal v Boží radě. Mohl je vést ke světlu a nerozhojňovat zmatek jejich víry a jejich nesnáze. Stal se však kamenem úrazu, slepým vůdcem slepých. Kdyby byl šel přímo, pak to, co bylo chromé, nemuselo zabloudit a mohlo být uzdraveno. Odmítl chodit ve světle pravdy, kterou Bůh dal svému lidu a překážel těm, kteří ve světle chodit chtěli.

Neuvědomuje si, že je strašné vzbuzovat pochybnosti a nevěru ve víře lidu, zachovávajícího přikázání Boží. Pravda, z níž se kdysi těšil, stala se mu temnotou a nezmění-li své jednání, upadne do názorů různých denominací a nebude s žádnou cele souhlasit. Sám bude tvořit zvláštní cirkev, avšak ne pod vedením Hlavy církve. Tim, že své názory uváděl do protikladu s vírou celku, znechucoval a oslaboval církev. Jestliže církev světitelů soboty má pravdu, pak on je v temnotě, a to nemůže připustit. Pravda ho odsuzuje a místo, aby s ní byl v souladu, podřídil se jejím požadavkům a zemřel vlastnímu já, vyhledává postavení, kde nebude pod odsouzením.

Bylo mi ukázáno, že bude-li takto pokračovat, a zůstane-li slepým vůči svému skutečnému postavení, bude rád po nějakem čase, bude-li pod nějakou záminkou moci se zřeknout soboty. Určitě ho svede satan, jak svedl již mnohé od církve do klamu a bludu. Jak mnohem bezpečnější by bylo pro bratra B, kdyby žil v souladu s pravdou, než aby překrucoval Písmo a snažil se ho dát do souladu se svými nápady a činy. Kdyby uvedl do souladu své jednání se zásadami Božího zákona, pak koná dílo, o němž se mu ani nezdálo. 3T 442 Celé jeho srdce je nepřítelem Božím. Není podřízeno zákonu Božímu a ani nemůže být.

Pomluvy a otevřené projevy těch, kteří jsou v Battle Creeku našimi nepřáteli, bratr B přijal při své cestě na Východ a vrátil se s trpkými a bezbožnými pocity v srdci proti lidu z ústředí a obzvláště proti mně a mé práci. Nemá žádné pravdivé důvody pro své pocity, které přechovává a názory, které vyjádřil ohledně mé práce a svědectví. Nevěru a předsudky, které mu nahlodaly duši, snaží se vštípit do myslí jiných. Dělal to se značným úspěchem. Z počátku byli mnozí ovlivněni jeho rozumářstvím a temnotou, neboť dovede argumentovat a vyvozovat určité závěry, jako by měl zaručené skutečnosti. Ví, jak to má dělat a je výmluvný. Jeho slova působila na některé neposvěcené lidi, kteří hledalí právě to, co řekl on o naší práci a povolání. Měl vliv a vštěpoval předsudky některým z těch, jímž jsme mohli pomoci, kdyby nám nebyl zavřel cestu tak, že jsme neměli k nim přístup. Tak tomu bylo s bratrem a sestrou D.

V tom může bratr B vidět ovoce svého jednání. Mnozí byli podobně ovlivněni s podobnými výsledky pokud se týká jejich víry a důvěry v pravdu. Jakmile se bratr B, nebo kdokoli jiný rozhodne, že lidé, kteří udělali nejvíce pro dílo přítomné pravdy tím, že ji přivedli tam kde je, nejsou vedení Bohem, ale svádějí a klamou lidi. Pak je jen důsledné, zřeknou-li se celého díla jako podvodu a klamu. Chtějí-li být důslední, musí všechno zavrhnout. Tak to nepozorovaně dělal bratr B sám a tak to dělali i jiní. Jednou v budoucnosti, ne-li hned, bude vidět své dílo jinak, než ho vidí dnes. 3T 443 Bude vidět dílo, které konal v několika minulých letech tak, jak ho vidí Bůh. Nebude s ním spokojen, uvídí-li ubohé dílo bratra B, které v minulých letech konal. Jeho pyšné sebevědomí a domnělá nadřazená moudrost skončí a s trpkostí bude činit pokání za to, že zahynuli ti, za něž je odpovědný.

Kdyby bratr B chtěl tyto věci vidět správně a uvědomil si možnost zklamání, přišel by k bratru a sestře Whiteovým s tím, jak poškodil jejich dobrou pověst a dal by jim příležitost, aby mu věci vysvětlili. Zprávy, které nesl na Pacifické pobřeží, jsou falešné a tím přestupuje zákon Boží. Jednoho dne se bude muset setkat s tvrdou řečí, jakož i se svůdným chytráctvím podněcovaným satanem, jímž ovlivňoval lidi, aby poškodil vliv mého manžela a můj. Nejde o něco mezi bratrem B a mnou, ale mezi ním a Bohem.

Bůh nám svěřil určité dílo a dal-li nám poselství, abychom ho nesli Jeho lidu, pak ti, kteří by nám chtěli v tomto díle překážet a oslabovat víru lidu v Jeho pravdu a spolehlivost, nebojuji proti nástroji, ale proti Bohu. Za výsledky svých slov a činů se musí zodpovídat Jemu. Všichni, kteří mají duchovní rozhled, mohou poznat strom po ovoci. Bratr B se pokládá za Bohem osvíceného, že neklame lid ohledně naší práce a poslání. Všichni, kdo chtějí, mohou vědět jaké ovoce tento strom přináší. Bratře B, je to ovoce k věčnému životu, anebo k smrti?

Poté, co bratr B dostal v Battle Creeku toto zvláštní poznání, které ho vedlo k tupení naší práce a poslání, rozhodl se svobodně spojit se s nevěřícími v radovánkách. Svým lehkovážným počínáním uvedl pohanění na dílo Kristovo a veliké utrpení své ženě. Byl tak zaslepen, že si vůbec neuvědomoval, že boří to, co Bůh stavěl? Což ho nenapadlo, že bojuje proti Bohu? Dílo, které konal zaznamenali andělé v nebi a bude se muset zaň zodpovídat tehdy, kdy každý skutek příjde na soud a bude jej posuzovat věčný Bůh. 3T 444 Ve své slepotě bratr B pozvedl svou slabou ruku proti Bohu, a zatím své oklamané duši namlouval, že koná dílo Boží. Každé dílo člověka má být zkušeno ohněm posledního dne, kdy ve zkoušce obstojí jen zlato, stříbro a vzácné kameny.

Bůh nebude posmíván. Dlouho může trpět lidi, ale navštíví jejich přestoupení a každému odplatí podle jeho skutků. Lidé se mohou vychloubat a pyšnit svou moudrostí, ale stačí jediný dech z Božích úst a všechna jejich čest a sláva bude v prachu. Bylo mi ukázáno, že bratr B nebude mít výmluvy v den Boží, kdy každý případ bude zvážen na váze svatyně. On nejlépe ví, co udělal. Měl dostatek důkazů, aby mohl poznat, jaký charakter nese dílo, které nám svěřil Bůh. Ovoce tohoto úsilí je mu zjevné. Bude-li chtít, může to poznat a muže mu rozumět.

Sebedůvěra bratra B je podivuhodná a je pro něho nejstrašnějším osídlem. Nepřemůže-li tento nebezpečný rys svého charakteru, pak mu bude zkázou. Je ve svém přirozeném živlu bojuje-li a pře-li se o věroučné otázky. Chce pochybovat, překrucovat a lišit se od svých bratří, dokud satan natolik neovládne jeho mysl, že se skutečně bude domnívat, že má pravdu a že jeho bratří bloudí. Není ve světle a nemá Boží požehnání, protože součástí jeho náboženství je opozice vůči ustáleným zásadám lidu zachovávajícího Boží přikázání. Jsou všichni tito lidé podvedeni a bratr B je jediný člověk, jemuž Bůh dal správnou pravdu? Což není Bůh právě tak ochoten pomoci správně porozumět Písmu svým odevzdaným služebníkům, jako bratrovi B ?

Zkoumá bratr B své jednání touto jednoduchou zásadou? „Vede mne toto světlo a poznání, které jsem našel a které mně odlišuje od mých bratří, blíže ke Kristu? Stal se mi můj Spasitel vzácnějším a podobá se můj život více Jeho životu?“ Je přirozeným, ale ne příjemným rysem našeho charakteru, rázně prosazovat naše přesvědčení a křečovitě trvat na svých vzpomínkách na chyby a nedostatky jiných.

3T 445 Bratr B nechce usilovat o jednotu se svými bratřími. Jeho sebedůvěra ho zavedla, aby netoužil po nějaké zvláštní jednotě. Myslí si, že jejich názory jsou mnohem níže než jeho, a že příjmout jejich názory a rady bylo by pro něho velikým ponížením. Tato sebedůvěra ho vyloučila z lásky a soucitu jeho bratří a oddělila ho od nich. Domnívá se, že je příliš moudrý a zkušený, než aby potřeboval napomenutí, která potřebují jiní. Tak vysoce smýšlí o svých schopnostech a tak spoléhá na vlastní úspěchy, že věří, že je připraven pro každou situaci. Nebeští andělé říkají, poukazujíce na bratra B: „Ty , kdo stojíš, hlediž, abys nepadl!“ 1.K 10,12. Sebedůvěra vede k zanedbání bdělosti a pokorné, kajícné modlitby. Nutno se vyhnout vnějším pokušením a přemoci vnitřního nepřítele a zmatky; neboť satan používá svého pokušení pro různé charaktery a povahy jednotlivců.

Kristova církev je v neustálém nebezpečí. Satan se snaží zničit Boží lid. Nelze důvěřovat ani jediné lidské mysli, jedinému lidskému úsudku. Kristus chce shromáždit své následovníky, církev, která by zachovávala určitá pravidla, pořádek a kázeň a chtěl, aby si všichni více ctili druhé, než sami sebe. Jednota a důvěra jsou podstatné prvky pro dobrý prospěch církve. Jestliže každý člen církve se cítí svoboden, aby šel nezávisle na druhých lidech svou vlastní cestou, jak může být církev jistá v hodině nebezpečí a ohrožení? Prospěch a skutečná existence církve závisí na poslušném, sjednoceném jednání a vzájemné důvěře jejich členů. Když v kritické chvíli někdo volá na poplach, je potřeba okamžitě a pohotově pomoci bez vyptávání a průtahů. Takovou pomocí by se nepříteli zamezilo získat úspěch. Jen jediné úsilí může zachránit mnohé duše od zahynutí.

3T 446 Bůh chce, aby Jeho lid byl spojen nejtěsnějšími pouty křesťanského obecenství. Důvěra v naše bratry je nezbytně nutná pro prospěch církve, jednota činu je důležitá v náboženské krizi. Jeden nerozvážný krok, jeden bezmyšlenkovitý čin, může uvést církev do těžkostí a zkoušek, z nichž se po celé roky nemusí dostat. Jediný člen církve, naplněný nevěrou, může poskytnout příležitost velikému nepříteli a ohrozit blaho celé církve a následkem toho může zahynout mnoho duší. Ježíš chtěl, aby Jeho následovníci byli jedni druhým podřízení. Bůh jich tak může použít jako nástroje pro spásu jiných, neboť jeden člověk nemůže poznat nebezpečí, které dovede pohotově vystihnout jiné oko; přijme-li však nerozvážný člověk v důvěře varování, pak mohou být mnozí ušetřeni mnohých zmatků a zkoušek.

Když se Ježíš hodlal rozloučit se svými učedníky, modlil se za ně nejdojímavějším a nejslavnostnějším způsobem, aby byli jedno „jako ty Otče ve mně, a Já v tobě, aby i oni v Nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi Ty mne poslal. A Já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako My jedno jsme. Já v nich, a Ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi Ty mne poslal, a že Jsi je miloval, jakož jsi Mne miloval“. J 17,21-23. Apoštol Pavel ve své první epištole Korintským napomíná věřící k jednotě: „Prosím pak vás, bratří, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste jednostejně mluvili všickni, a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale buďte utvrzení v jednostejné mysli, a v jednostejném smyslu“. 1.Kor.1,10.

Bůh vede svůj lid ze světa k výšinám věčné pravdy, k Božím přikázáním a víře Ježíšově. Chce svůj lid vychovat a připravit. Jeho následovníci nebudou nejednotní, že by jeden věřil to a druhý měl zcela jiný názor a přesvědčení a jednal by každý nezávisle na církvi. Pro různost darů, které Pán v církvi ustanovil, dospějí všichni k jednotě víry. 3T 447 Vykládá-li někdo Písmo bez ohledu na názory svých bratří a ospravedlňuje své jednání tvrzením, že má právo na své zvláštní názory, které pak vnucuje jiným, jak se může naplnit Kristova modlitba? A když někdo jiný a ještě další povstane a každý zdůrazňuje své právo věřit a mluvit co se mu líbí bez ohledu na víru celku, kde bude soulad, který byl mezi Kristem a jeho Otcem a o který Kristus prosil, aby byl mezi Jeho bratřími?

Bůh vyvádí lid a vede ho na pevný základ víry, přikázání Božích a svědectví Ježíšova. Svému lidu dal jasné vodítko biblické pravdy, jasné a souvislé. Tato pravda má nebeský původ a byla vyhledána jako skrytý poklad. Byla vykopána pečlivým zkoumáním Písma a mnohým modlitebným úsilím.

Bratr B pochybuje o jednom bodu víry za druhým. Má-li pravdu ve svých nových teoriích, pak církev světitelů soboty pravdu nemá. Máme ustálenou víru, pevné body svého stanoviska, které nás vyvedly ze světa a spojily v oddělení a zvláštní lid. Přijmeme víru tohoto člověka, přes důkazy, které nám podává ovoce jeho náboženského charakteru? Anebo bratr B podřídí svůj úsudek a názory, a přijde do církve? Kdyby nebyl zaslepen předsudky a bezbožným odbojem vůči Božímu dílu, nebyl by v takové temnotě a klamu.

Je pohotovým řečníkem a bude vytrvale prosazovat své názory a nepřipustí žádný důvod proti sobě. Je strašné, že stojí dosud v cestě prospěchu díla Božího. Svět je veliký a bratr má všechny možnosti jít mezi nevěřící a získávat je pro své názory. Až se bude moci vykázat spořádanou církevní organizací těch, které vyvedl z hříchu k spravedlnosti, teprve pak, a ne dříve, měl by prosazovat v církvi Boží své zvláštní názory, které působí bolest a kterou zarmucuje svou temnotou a bludem. 3T 448 Nemá právo přinášet na základ jiného člověka své dřevo, seno a slámu, aby to v poslední den shořelo.

Bylo mi ukázáno, že jediným bezpečným stanoviskem pro bratra B je posadit se k nohám Ježíšovým a dokonaleji učit se cestě života. Ježíšovo učení bude padat jako déšť a jeho řeč bude jako tichá rosa na srdce pokorných a učenlivých. Bratr B musí být učenlivý. Nesmí být soudcem, ale žákem, nemá hanit, ale věřit, ne pochybovat, být nespokojený a rozptylovat, ale poslouchat. Pýcha musí ustoupit pokoře, předsudek musí být vyměněn za nestrannost, jinak mu budou vzácná slova Kristova marná. Můj bratře, můžeš uvažovat svým zaslepeným úsudkem a neposvěcenou myslí až do Božího dne a nemusíš udělat ani krok vpřed k nebesům; můžeš diskutovat a studovat učené autory, ba i samo Písmo a přece můžeš upadat stále do hlubšího sebeklamu a do stále větší temnoty jako Židé, pokud šlo o Krista. Kde byla jejich chyba? Zavrhli světlo, které jim dal Bůh a hledali nové světlo, jak by mohli Písmo vysvětlit tak, aby podporovalo jejich činy.

Konáš totéž, přehlížíš světlo, které Bůh uznal za vhodné dát ti ve spisech o přítomné pravdě a ve svém Slovu, a snažíš se prosadit své vlastní názory a teorie, které Božím slovem nelze podepřít. Kdybys byl jako malé dítě a dal se vést, a bylo-li by tvé chápání posvěceno a tvá vůle a předsudky podřízeny, pak by v tvém srdci bylo takové světlo, které by osvítilo Písmo a ukázalo ti přítomnou pravdu v jejím překrásném souladu. Objeví se ti jako zlatý řetěz, článek s článkem v dokonalém celku. „Neobrátite-li se, a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského“. Mt 18,3. Kristus říká: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým“. Mt 11,29.

3T 449 Jestliže jsi skutečně vstoupil do Kristovy školy, pak očekává, že ve svém charakteru projevíš pokorné jednání, jehož jedinečný vzor máme v Jeho charakteru. Kristus nebude učit samospravedlivé, domýšlivé a svévolné. Jestliže takoví lidé přišli s otázkou: Co je pravda? Nedával jim odpověď. Pouze pokorné uvede do soudnosti; a tiché vyučí své cestě. Šalamoun byl od přirozenosti nadán dobrým úsudkem a velikými rozumovými schopnostmi, ale pokládal se před Bohem za malé dítě. Usiloval o moudrost od Boha v pokoře a nehledal marně. Jestliže skutečně hledáš pravdu s pravou touhou, pak půjdeš s církví, neboť ona má pravdu. Pakliže zkoumáš Písmo a čteš různé autory, abys našel učení, které by podepřelo tvé vlastní předsudkuplné názory a jestliže jsi už uspořádal svou víru, pak budeš pyšný, sebedůvěřivý a nepovolný.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy