EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Správa a peněžní záležitosti školy

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Správa a peněžní záležitosti školy

6T 206 Přeji si, abych mohla opravdu zřetelně objasnit důležitost dobré správy školy. Všichni by měli pochopit, že se Pán chce zjevovat lidem prostřednictvím našich škol. Všude je zapotřebí mužů a žen jako nositelů světla. Pravda Boží má jít do všech zemí, aby osvítila lidi.

Jako lid, který má šířit poznání, bychom měli myslet na prostředky, aby se vzdělávalo vojsko dobře školených misionářů, kteří mohou nastoupit do různých odvětví díla. Potřebujeme dobře vychované a vzdělané mladé lidi na našich školách, v našich sanatoriích, v lékařských misijích, v kancelářích, nakladatelstvích, ve sdruženích v různých státech a v celém misijním poli. Potřebujeme mladé lidi, kteří spojují vysoké duchovní vzdělání se schopností vykonávat tu nejlepší práci pro Pána. Dosažení tohoto cíle jsme se přiblížili, ale ještě stojíme daleko vzadu za tím, co Pán předvídal. Chceme-li jako společenství a jako jednotlivci na soudu obstát, musíme se pro vzdělání našich lidí více namáhat, aby byli schopnější pro různé odvětví velikého díla, jež nám bylo svěřeno. Jako lidé s velikým poznáním, bychom měli moudře plánovat, aby se nadaní bratří podporovali, poučovali a vzdělávali a práci pro Krista se nepřekáželo nedostatkem obratných pracovníků, kteří konají svou úlohu s vážností a věrností.

Někteří by byli spokojeni s důkladným vzděláním 6T 207 několika málo slibných mezi naší mládeží, ale všichni potřebují výchovu, aby byli v tomto životě užiteční a měli způsobilost pro odpovědná postavení v soukromém a veřejném životě. Je velmi nutné sestavit plány pro vzdělání velkého počtu schopných pracovníků; mnozí by se měli dát vycvičit jako učitelé, aby mohli být jiní vzděláni a vychováni pro velikou práci budoucnosti. Církev by měla chápat situaci a svým vlivem a prostředky usilovat o dosažení vytouženého cíle.

Bez dluhů

Aby naše školy mohly dobře plnit svůj účel, musí být bez dluhů. Neměly by být zatíženy placením úroků. Když mají být zřízeny školy pro vzdělání pracovníků, zvlášť na nových místech, kde je dosud málo bratrů a sester a jejich prostředky jsou jen nepatrné, bude lepší vypůjčit si peníze od přátel, než se vzdát provedení úmyslu. Jestliže je to nějak možné, měly by být naše ústavy posvěcovány bez dluhů.

Pán vložil prostředky pro své dílo do rukou šafářů a naše školy mají dosud dluhy, jež vznikly jejich zřízením - stavbou potřebných budov a opatřením potřebných pomocných prostředků. Je naší povinností předložit tuto věc našim bratrům a prosit je, aby tyto dluhy zmenšovali. Našim pracovníkům by měla tato věc ležet na srdci. Měli by se všichni povzbuzovat, aby si počínali jednomyslně a přispívali podle svých možností. Kdyby se to v minulých letech věrně dělalo, mohly by být dluhy, které naše školy zatěžují, dávno zaplaceny.

6T 208 Hospodárnost

Při výstavbě školních budov, při jejich zařizování i v každé oblasti hospodaření, se musí co nejvíce šetřit. Přitom by však školy neměly být vedeny způsobem úzkoprsým nebo sobeckým. Měly by být co nejvíce domáckými, být v každém směru učením jednoduchosti, užitečnosti, hospodárnosti a šetrnosti.

Žáci navštěvují naše školy proto, aby se jim dostalo zvláštního vzdělání. Měli by být seznámeni s každým odvětvím práce, aby se mohli spoléhal sami na sebe a získanými schopnostmi dovedli usnadnit práci jiným, až budou misionáři. Proto by se muži a ženy měli učit zašívat, prát a udržovat v pořádku své vlastní šaty. Měli by být schopni vařit si sami své jídlo, měli by být seznámeni se zemědělstvím a různými mechanickými pracemi. Tak mohou snížit svá vlastní vydání a svým příkladem vštěpovat druhým zásady hospodárnosti a šetrnosti. Tato naučení mohou být nejlépe udělována tam, kde se svědomitě dbá šetrnosti ve všem.

Dbát věrně šetrnosti a svědomitě se o ni snažit je nutné nejen pro hospodářský úspěch škol, ale i pro výchovu našich žáků. Vedoucí by měli pečlivě dávat pozor na vše, čím by předešli každému zbytečnému vydání, jež by zatížilo školu dluhem. Každý žák, který miluje Boha nade všechno, pomůže nést zodpovědnost. Všichni, kteří jsou k tomu vychováni, mohou těm, s nimiž přijdou do styku naučením i příkladem předkládat ty zásady, jimž náš nesobecký Spasitel učil. Uspokojování sebe je velikým zlem a musí být překonáno.

Někteří se rozmýšleli, mají-li být žáci seznámeni 6T 209 s finančními těžkostmi, v nichž se nacházejí naše školy. Pro naše žáky by bylo mnohem lepší, kdyby věděli o nedostatku prostředků a pochopili to, protože pak by dovedli šetrnosti napomáhat. Mnozí z těch, kteří vyhledávají naše školy, přicházejí z prostého domova, který je bez jakékoliv ozdoby a byli zvyklí přijímat jednoduchý pokrm a ne více jídel najednou. Jak na takové musí působit náš příklad? Měli bychom je učit, že při tolika možnostech k použití našich prostředků se pro každého z nás sluší, abychom pečlivě plánovali a nekupovali nic nepotřebného, jen abychom ukojili poživačnost nebo budili pozornost, zatímco tisíce hynou nemocemi, hladem, krveprolitím nebo ohněm.

Jsou-li naše školy správně vedeny, nenahromadí se dluhy a žáci budou mít přece své pohodlí a svůj stůl opatřený dostatkem dobrého a hodnotného jídla. Naši žáci by měli mít hojnou mísu zdravého pokrmu, ale ti, kteří jim stravu chystají, by měli sebrat i drobty, aby nic nepřišlo nazmar.

Žáci by měli být vedeni k tomu, aby pečlivě chránili svůj i školní majetek. Měli by být poučeni, že je jejich povinností vyhýbat se veškerým nepotřebným vydáním na škole i na svých cestách domů a zpět do školy. Sebezapření je nutné. Musíme dbát na poučení, které nám bylo dáno, neboť se blíží konec věků. Budeme nuceni čím dále tím více plánovat, přemýšlet a šetřit. Nemůžeme si počínat tak, jako bychom měli banku, ze které bychom mohli brát v případě potřeby, proto bychom se měli vyvarovat peněžní tísně. Jak jednotlivci, tak i vedoucí ústavů Páně se budou muset zříci v případě potřeby všeho, co je jenom na odiv a udržovat svá vydání dle možností našich příjmů.

6T 210 Dobrá správa

Peněžní správa některých našich škol by mohla být značně zlepšená. K tomu musí být použito více moudrosti a více duchovní síly. Mělo by se také použít lepších způsobů, aby se zabránilo většímu vydání, jež by nás uvrhlo do dluhů. V Battle Creek a College View bylo prostavěno mnoho peněz a při vybavení školních domovů bylo vydáno více, než bylo třeba.

Jakmile vedoucí některé školy zjistí, že nemají na běžná vydání a že se hromadí dluhy, měli by si počínat jako rozumní obchodníci a změnit svůj postup jednání a plány. Jestliže se v jednom roce ukázalo, že peněžní správa nevyhovovala, mělo by se dbát hlasu moudrosti a přikročit k rozhodné nápravě. Učitelé by se měli projevit ve smýšlení jako Kristus tím, že by vážně a důkladně přemýšleli a plánovali, jak by se vše dalo napravit. Ochotně by měli přijmout návrhy vedoucích a spolu nést břímě jejich odpovědnosti.

Nízké školné

Na některých školách je příliš nízké školné. To bylo školství po mnoha stránkách na škodu a způsobilo to skličující zatížení dluhem. Této okolnosti lze přičíst, že správa je v ustavičném podezření, že špatně hospodaří, že nešetří a má nedostatečný přehled. Takové okolnosti skličovaly také učitele. Zdálo se, že je pak nutné žádat snížení školného také u jiných škol. Ať byl jakýkoliv důvod ke stanovení nižšího školného než je existenční minimum, skutečnost, že škola potom těžce pokulhává, je dostatečnou příčinou, aby se vše ještě jednou promyslelo a žádané poplatky byly stanoveny v takové výši, aby se v budoucnosti mohla peněžní správa zlepšit. Částka stanovená za vyučování, stravu a ubytování 6T 211 by měla stačit na platy učitelského sboru, na zajištění dostatečného množství zdravých a výživných pokrmů, na udržování zařízení pokojů a budov v dobrém stavu i na krytí jiných běžných vydání. To je důležitá věc, která však nevyžaduje úzkoprsé počítání, ale důkladné prozkoumání. K tomu je zapotřebí rady Pána. Škola by měla mít dostatečný příjem, aby mohla nejenom uhradit potřebná běžná vydání, ale také vyzbrojit žáky v době školní docházky podstatnými věcmi pro jejich práci.

Nemělo by se dopustit, aby se hromadily dluhy. Není nic lepšího, než vychovat někoho k tomu, aby se bál dluhů jako moru. Když míjí rok za rokem a není vidět nic, z čeho by se dalo soudit, že se dluhy zmenšují, ba naopak, že spíše vzrůstají, mělo by se energicky přikázat zastavit. Vedoucí by měl říct: Nenastanou-li lepší a jistější okolnosti, zanecháme vyučování. Bylo by lépe, mnohem lépe, zavřít školu, dokud by se vedoucí nenaučili vést ji tak, aby se to vyplácelo. Chopte se pro Krista, jako vyvolený lid Boží své školy a v našich školách zaveďte zdravou peněžní správu.

Kdekoliv se ukáže, že je nutné zvýšit poplatky, měla by být tato věc předložena členům školního výboru a podat důkazy, že poplatky byly stanoveny příliš nízké a že příčinou toho vzrůstaly dluhy, čímž bylo dílo ochromováno a zdržováno. Přiměřené zvýšení školného může mít za následek snížení počtu žáků, ale z velkého počtu by neměla být tak veliká radost, jako spíše z toho, že je škola bez dluhů.

Následkem nízkého školného v Battle Creeku bylo, že se tam usadilo na jedno místo více rodin, než bylo žádoucí. Kdyby dvě třetiny bratrů a sester z Battle Creeku 6T 212 bydleli někde jinde, měli by více místa k rozvoji. Kdybychom část sil a času, kterých bylo použito pro velkou školu v Battle Creeku použili na jiných místech, kde jsou po ruce možnosti pro zemědělskou činnost, jež má být částí výchovy, docílilo by se lepších výsledků. Kdybychom ochotně následovali cesty Páně a jeho plány, pak by nyní kvetly školy na mnoha místech. Pán nás stále poučoval, abychom zakládali sbory a školy na jiných místech, aby neleželo na jednom místě tolik odpovědnosti. Odveďte lidi pryč z velkých center a jiná místa učiníte přitažlivými, zní dané poučení. Kdybychom dbali tohoto poučení a rozdělili prostředky a možnosti, pak by peníze vydané na vedlejší budovy v Battle Creeku bohatě vystačily na založení dvou nových škol na jiných místech. Ty by se pak rozvíjely a nesly ovoce, což nyní nemůžeme tvrdit, protože lidé následovali svou vlastní moudrost.

Naši bratři, kazatelé i rodiče zdůrazňují, že máme v našich řadách mnoho mladých lidí, kteří by chtěli naše školy navštěvovat, ale nemohou, protože školné je tak vysoké. Kdo se zastává nízkého školného, měl by pečlivě uvážit vše ze všech stran. Jestliže žáci nemají dostatek prostředků na úhradu vydání na své vzdělání, nebylo by lepší, kdyby jim pomohli jejich rodiče, jejich přátelé, sbory k nimž náleží, anebo bratři jejich sdružení, než zatěžovat školu dluhy? Bylo by mnohem lepší, aby ti mnozí příznivci ústavu nesli tento náklad, než nechat školu upadnout do dluhů. 6T 213

Měly by se najít prostředky a cesty, aby se zamezilo hromadění dluhů v našich ústavech. Celek nemá trpět kvůli dluhu, který nemůže být nikdy zaplacen, jestliže nenastane úplná změna a nepovede-li se práce na jiném základě. Všichni, kteří jsou odpovědni za to, že školu tíží břemeno dluhu, by měli považovat za svou povinnost udělat vše co mohou, aby ho odstranili.

Podporování snaživých žáků

Sbory z různých zemí by si měly uvědomit vážnou odpovědnost jež na nich spočívá, aby vyučovaly mladé lidi a zvyšovaly jejich schopnosti, aby tito lidé mohli vstoupit do misijního díla. Jestliže naši bratři a sestry vidí v našich sborech takové, kteří by se mohli stát schopnými dělníky, ale nemohou se na škole sami vydržovat, pak by bratři měli vzít odpovědnost na sebe a posílat je na některou z našich škol. V našich sborech jsou lidé s výborným nadáním, kteří by měli být vychováni ke službě. Jsou mnozí, kteří by mohli vykonat dobrou práci na vinici Páně, ale mnozí z nich jsou příliš chudí, aby si mohli osvojit potřebu vzdělání bez podpory. Sbory by měly považovat za svou přednost, že mohou přispět na vydání takových mladých lidí.

Kdo pochopil pravdu ve svém srdci, je stále štědrý a pomáhá kde je to zapotřebí. On učiní začátek a druzí následují jeho příkladu. Najdou-li se takoví, jimž by škola prospěla, ale nemají na celou úhradu svého vzdělání, tu by sbory měly ukázat svou štědrost a pomoci jim.

Mimo to by se měl v každém sdružení založit fond, z něhož by se mohlo půjčovat snaživým chudým žákům, kteří se chtějí věnovat misijnímu dílu. V některých případech by měli dostat i stipendium. Když byla otevřena škola v Battle Creeku, založil se fond v nakladatelství časopisu „Review and Herald”, který se měl použít pro ty, 6T 214 jež by se rádi vzdělávali, ale neměli k tomu prostředky. Žáci toho využívali, dokud si nedovedli sami pomoct. Potom obyčejně vraceli ze svých příjmů, co z toho fondu obdrželi, aby tyto prostředky opět pomáhaly jiným. Mladým lidem by se mělo vysvětlit, že pokud je to možné, by si měli sami vydělat na svou výživu a tak částečně hradit svá vydání. Co málo stojí, málo se také cení, co však musí být zaplaceno podle skutečné hodnoty, podle toho se také oceňuje.

Vyučování samostatnosti

Učte slovem i příkladem sebezapírání, šetrnosti, velkodušnosti a samostatnosti. Každý, kdo má upřímnou povahu, bude schopen čelit těžkostem a bude ochoten uposlechnout onoho „Takto praví Hospodin”. Nikdo nemůže pochopit svůj závazek vůči Bohu, dokud se nenaučil ve škole Kristově nést své jho sebeomezení a poslušnosti. Obětavost je vlastním počátkem našeho díla, kterému záleží na tom, aby se šířila pravda a zřizovaly se ústavy. Ona je podstatnou částí výchovy, obětavost se nám musí stát návykem při všem, co patří k formování naší povahy v tomto životě, abychom rozvíjeli charakter pro věčnost.

Následkem klamné představy o používání peněz je mládež vydána mnohým nebezpečím. Mladým lidem by neměl být dán podnět, aby počítali s podporou nebo byli zaopatřeni penězi, jakoby jich byla nevyčerpatelná zásoba, z níž by mohli brát stále, aby uspokojili každou domnělou potřebu. Na peníze by se mělo pohlížet jako na dar od Boha, který nám byl svěřen k vykonání jeho díla a k budování království. Mladí lidé by se měli učit omezovat se ve svých přáních. Vyučujte je, že by neměli zneužívat svých sil v samolibosti a v uspokojování sebe. Kdo je vyzbrojen od Boha schopností k získávání prostředků 6T 215 pomocí moudrosti udělené mu z nebe a k oslavení Božího jména, je povinen těchto prostředků také tak využívat. Každou korunou, která je promarněna v uspokojení sebe nebo je dána přátelům, kteří ji použijí k hovění své pýše a svému sobectví, je oloupena Boží pokladna. Na výzdobu šatů bylo vydáno tolik peněz, že by se jimi mohlo velmi podpořit dílo Boží na nových místech. Ó, kéž by nám všem dal Bůh pravé pochopení toho, co to znamená být křesťanem. Znamená to být podobný Kristu, ale Kristus nežil, aby se líbil sám sobě.

Povinnost našich sdružení

Naše sdružení očekávají z našich škol vzdělané a dobře vychované pracovníky. Za to by měla také poskytovat školám podporu upřímně a rozumně. Podle poznání, jež mi o tom bylo dáno, by měli učitelé na našich školách, kteří tam učí slovu Božímu, vykládají Písmo a vyučují žáky v božských věcech, být vydržováni z desátků. Toto poučení bylo dáno už dávno a v poslední době bylo několikrát opakováno.

Kdekoliv ze zřizují školy, měli by být ustanovováni moudří vedoucí, „muži stateční, bohabojní a pravdomluvní, kteří mají v nenávisti lakomství“ (Ex 18,21), kteří by činili to nejlepší, aby plnili své závazky, jež jim ukládá jejich postavení. Měli by mít obchodní schopnosti, ale ještě důležitější je, aby chodili pokorně před Bohem a dali se vést Duchem svatým. Takoví muži budou vyučeni od Boha a přijmou také radu od svých bratrů, kteří jsou muži modlitby.

Správcové našich škol se musí ve své práci dát vést čistými pohnutkami. Jsou-li nezištní, budou pamatovat na to, že jiné části toho velikého pole potřebují tytéž prostředky, jaké byly dány jejich škole. Při každém rozvrhu jimi připravovaném, budou pamatovat, že se musí zachovat jednota. Pečlivě propočítávají náklady 6T 216 na každé podnikání a varují se toho, aby nepožadovali pro sebe tak veliké částky, že by tím byla jiná pole připravena o potřebnou podporu.

Příliš často byli ustanovováni kazatelé, aby nesli zodpovědnost, pro kterou nebyli uschopněni. Tato odpovědnost měla být vložena na muže, kteří mají obchodní znalosti, kteří se vyznají v obchodě, navštěvují školy, vedou záznamy o peněžním stavu a dovedou podat návod, jak vést účetnictví. Každá škola by měla být kontrolována několikrát za rok. Kazatelé mohou sloužit jako rádcové, neměla by se však na ně vkládat peněžní odpovědnost.

Dohled revizora Generální konference

Podle poznání, jež mi dal Pán, by měli rozumní muži, kteří jsou znalí obchodu, navštěvovat naše školy v každé zemi a podávat zprávu o jejich peněžní stránce. Touto úlohou by neměli být pověřováni kazatelé nebo členové výboru, kteří nemají čas se tímto zabývat. Také učitelům by neměla být svěřována tato odpovědnost. Obchodní záležitosti školy vyžadují zvláštní schopnosti, které nemá každý.

Kdyby muži ve vedoucím postavení v uplynulých letech jasněji rozsuzovali, nenastaly by nikdy tak skličující okolnosti, jež v posledních letech značně zdržovaly dílo Boží.

Kdybychom dílo výchovy konali ve shodě s naučením daným pro naše vedení, nevznášel by se nad našimi ústavy mrak těžkého zadlužení.

Církevní školy

Tytéž zásady, jež přinášejí úspěch a požehnání našim školám a misijním a vyučovacím ústavům, 6T 217 by měly také ovládat naše plány a naši činnost pro sborové školy. Vydání by měli hradit všichni. Sbor by měl dbát o to, aby bylo chudým rodinám pomoženo. Nemůžeme se nazývat věrnými misionáři, dokud zanedbáváme ty nejbližší sousedy, kteří jsou v přiměřeném stáří a potřebují naši pomoc, aby si zajistili poznání a zkušenost, jež by je učinily způsobilými ke službě Boží.

Boží vůlí je, abychom o to ve výchově dětí a našich členů neúnavně usilovali. Skutečná misijní práce konaná našimi učiteli, kteří jsou denně vyučováni Bohem, přivedla mnohé duše k poznání pravdy, jaká je v Ježíši Kristu, takto vychované děti podávají světlo a poznání, jež jim bylo uděleno také jiným. Mají členové sboru dávat své prostředky na podporu díla Kristova mezi jinými lidmi, zatímco by trpěli, aby jejich vlastní děti konaly službu satanovu?

Jsou-li zřízeny sborové školy, tu lid Boží pocítí, že je to pro ně vzácná výchova, když se naučí vést s úspěchem školu po finanční stránce. Nemůže-li se tak stát, pak školu zavřete, až s pomocí Boží budou položeny plány, na jejichž základě by mohla být škola dále udržována bez dluhů. Muži s obchodními znalostmi by měli jednou, dvakrát i třikrát za rok prohlížet knihy, aby zjistili skutečný stav školy a dbali na to, aby se nečinila taková vydání, jež by způsobila nahromadění dluhů. Dluhů bychom se měli bát jako moru.

°°°°

Mnozí z našich mladých lidí, kteří chtějí nabýt vzdělání se staví lhostejně k tomu, že upadají do dluhů. Studium z knih pokládají za hlavní prostředek k získání vzdělání. Nepoznávají cenu praktického vzdělání obchodního a spokojují se s tím, 6T 218 když se jim podaří školu absolvovat pomocí prostředků druhých, místo toho, aby si sami vydělali na živobytí. Nedomyslí, k jakému konci je takové počínání přivede.

Nestejnoměrný vývoj tělesných a duchovní schopností je často následkem takovéhoto počínání. Žák nezná slabé stránky své povahy, nepozoruje své nedostatky. Spoléhá se na druhé, utrpí ztrátu praktické životní zkušenosti a z toho se již těžko vyléčí. Nenaučí se spoléhat na sebe, také se nedovede cvičit ve víře. Pravá víra činí duši schopnou pozvednout se z nedokonalého, nevyvinutého stavu a porozumět tomu, co je pravá moudrost. Kdyby žáci více dbali stejnoměrného vývoje těla a ducha, bylo by pro ně učení snazší a byli by lépe vyzbrojeni na skutečný život. Jestliže však jdou za svými vlastními bludnými představami, nestanou se samostatnými, zdatnými muži a ženami.

°°°°

„Blahoslavený člověk nalézající moudrost, a člověk vynášející opatrnost. Lépe jest zajisté těžit ji, nežli těžit stříbro, anobrž nad výborné zlato užitek její. Dražší je než drahé kamení, a všecky nejžádostivější věci tvé nevyrovnají se jí. Dlouhost dnů v pravici její, a v levici její bohatství a sláva. Cesty její cesty utěšené, a všecky stezky její pokojné. Stromem života je těm, kteříž jí dosahují a kteří ji mají, blahoslavení jsou.” (Př 3,13-18)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy