EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zdravotně misijní dílo ve městech

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Zdravotně misijní dílo ve městech

San Francisco, Kalifornie, 12. prosince 1900

V Kalifornii musí být vykonáno dílo - dílo které bylo mimořádně zanedbáno. S tímto dílem nesmíme již déle otálet. Jak se nám dveře zvěstování pravdy otvírají, pohotově vstupme. Něco se již vykonalo v samotném San Franciscu; studujeme-li však toto pole, jasně vidíme, že byl učiněn pouze začátek. Co možno nejdříve bychom měli vynaložit dobře organizované úsilí v různých částech tohoto města a také v Oaklandu. Bezbožnost San Franciska si neuvědomujeme. Naše dílo v tomto městě musí být rozšířeno a prohloubeno. Bůh v něm vidí mnoho duší, které mají být zachráněny.

V San Franciscu byla zřízena zdravotní restaurace a také dietní prodejna a ošetřovna. Toto koná dobrou službu. Jejich vliv by však měl být mnohem větší. V San Franciscu a v Oaklandu měly by být otevřeny jiné podobné restaurace jako je ona na Market-street. Pokud jde o úsilí, které se nyní koná v těchto směrech, můžeme říci amen a amen. A brzy budou zřízeny jiná odvětví díla, která budou požehnáním tomuto lidu. Zdravotně-misijní evangelizační úsilí mělo by jít vpřed lépe a rychleji. Vážná, svědomitá práce 7T 111 záchrany duší má jít kupředu skromným sice a přece vždy vznešeným způsobem.

Kde jsou pracovní síly, mužové a ženy cele obráceni, mužové a ženy se soudným a pronikavě předvídavým pohledem, kteří by vedli ? Boží soudnost musí být uplatněna při zaměstnání osob v tomto zvláštním díle - osob, které milují Pána, které chodí před Ním ve vší pokoře, které budou dobrými nástroji v Boží ruce pro dosažení cíle, který má Pán na zřeteli - k pozvednutí a záchraně lidí.

Zdravotně-misijní evangelisté budou sto vykonat skvělé průkopnické dílo. Dílo kazatele by mělo plně splynout s dílem zdravotně misijního evangelisty. Křesťanský lékař by měl pokládat svoji práci za tak vznešenou, jakou je práce kazatele. Nese dvojitou odpovědnost; neboť v sobě spojuje kvalifikaci lékaře a zvěstovatele evangelia. Koná důležité posvátné a velice potřebné dílo.

Lékař a kazatel by si měli uvědomit, že pracují v tomtéž díle. Měli by pracovat v dokonalém souladu. Měli by se spolu radit. Svoji jednotou budou svědčit o tom, že Bůh poslal svého jednorozeného Syna na svět, aby zachránil všechny, kteří uvěří v Něho jako ve svého osobního Spasitele.

Lékaři, jejichž odborné schopnosti převyšují schopnosti obyčejného lékaře, měli by se zapojit do Božího díla ve velkých městech. Měli by se snažit zasáhnout vyšší třídy. Něco z toho se v San Franciscu koná. Je toho potřebí mnohem víc. Nesmí však nastat žádné nepochopení podstaty a důležitosti tohoto podnikání. San Francisco je velikým polem a důležitou částí Pánovy vinice. 7T 112

Lékaři, kteří pracují v evangelizačním odvětví konají dílo takové úrovně, jako jejich spolupracovníci kazatelé. Úsilí, které tito pracovníci vynakládají, nemá být omezováno pouze na nižší třídy. Vyšší třídy byly neobvykle zanedbány. Ve vyšších společenských vrstvách najdeme mnohé, kteří přijmou pravdu, neboť ona je důsledná, neboť nese pečeť vyššího charakteru evangelia. Nemálo schopných lidí takto získaných pro dílo vstoupí se vší rozhodností do Božího díla.

Pán vyzývá ty, kdo jsou na zodpovědných místech, ty, jimž svěřil své převzácné dary, aby použili své hřivny rozumu a prostředků v Jeho službě. Naši pracovníci by měli předložit těmto lidem jasně načrtnutý náš pracovní plán a říci jim co potřebujeme, abychom pomohli chudým a potřebným a postavili toto dílo na pevný základ. Někteří z nich budou ovlivněni Svatým Duchem, aby investovali pro Pána prostředky takovým způsobem, který Jeho dílo povede vpřed. Oni splní Jeho záměr tím, že pomohou ve velkých městech vytvořit vlivná střediska. Pracovníci, kteří mají zájem, budou přivedeni k rozhodnutí posvětit se pro různá odvětví misijního díla. Zřízeny budou zdravotní restaurace. S jakou pečlivostí by se však mělo konat toto dílo.

Každá zdravotní restaurace by měla být školou. Pracovníci spojení s Pánem by měli ustavičně studovat a experimentovat, aby vylepšili přípravu zdravotních pokrmů. Ve městech toto dílo poučování může jít vpřed ve větším rozmachu než v malých městech. Avšak na každém místě, kde je sbor, měli bychom poučovat lid o přípravě jednoduchých zdravotních pokrmů k užitku těch, kteří si přejí žít podle zásad zdravotní reformy. Členové církve 7T 113 by měli mezi lidem svého okolí šířit světlo, které o tom přijímají.

Žáci našich škol by se měli učit vařit. V tomto výchovném odvětví měl by se uplatnit takt a zručnost. Satan pracuje se vším svodem nepravosti, aby odvrátil nohy mladých na cesty pokušení, vedoucí do zkázy. Musíme je povzbuzovat a pomáhat jim, aby obstáli v pokušeních, s nimiž se setkávají na každém kroku když jde o chuť. Takto je poučovat o vědě zdravého života, to znamená konat misijní práci pro Pána. Kuchařské školy, mají být zřízeny na mnohých místech.

Toto dílo může započít zcela skromně. Když však rozumné kuchařky konají to nejlepší co dovedou, aby osvítili jiné, Pán jim dá moudrost a porozumění. Slovo Páně zní: "Nebraňte jim; neboť sám se jim zjevím jako jejich učitel." On bude spolupracovat s těmi, kteří se řídí Jeho plánem, poučují lid jak provést reformu stravování přípravou zdravých a levných pokrmů. Chudí budou povzbuzeni aby přijali zásady zdravotní reformy; bude jim pomoženo stát se pilnými a odkázanými na sebe.

Bylo mi ukázáno, že schopni mužové a ženy byli Pánem poučeni jak připravovat zdravé, chutné pokrmy příjemným způsobem. Mnozí z nich byli mladí, byli však mezi nimi i starší. Byla jsem poučena povzbudit vedení kuchařských škol na všech místech, kde se koná zdravotně misijní dílo. Každý náznak vedoucí lid k reformě musí jim být vysvětlen. Má se jim dostat co možno nejvíce světla. Poučte je, aby při přípravě pokrmu usilovali o nejlepší výsledky a povzbuďte je, aby řekli jiným, co se sami naučili. 7T 114

Cožpak nevykonáme všechno co je v naších silách, abychom dílu pomohli vpřed ve všech našich velkoměstech? Tisíce a tisíce těch, kteří žijí kolem nás potřebují pomoc různým způsobem. Kazatelé evangelia by měli pamatovat, že Pán Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí pošlapána." Mt 5, 14.13.

Pán Ježíš bude konat divy pro svůj lid. V 16. kap. Marka čteme: "Když pak jim odmluvil Pán, vzhůru vzat jest do nebe, a sedí na pravici Boží. A oni vyšedše, kázali všudy, a Pán jim pomáhal, a slov jejich potvrzoval činěním divů." Mk 16,19. 20. Zde jsme ujišťováni, že Pán připravil své vyvolené služebníky, aby se chopili zdravotně misijního díla po Jeho nanebevstoupení.

Ze záznamu o zázracích Páně, proměny vody ve víno na svatbě a nasycení zástupů, můžeme si vzít velice důležité naučení. Obchod se zdravotními pokrmy je jedním z Pánových nástrojů k ukojení určité potřeby. Ten nebeský Správce, který pečuje o všechny pokrmy, nenechá svůj lid v nevědomosti ohledně přípravy nejlepších pokrmů pro každou dobu i příležitost.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy