EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Závislost na Bohu

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Závislost na Bohu

7T 194 Pracovníci našich ústavů by se měli především naučit spoléhat na Pána. Dříve než mohou mít úspěch v kterémkoli směru, musí každý ve svém vlastním zájmu přijmout pravdu Kristových slov: "Beze mne nic nemůžete učiniti".

Spravedlnost má své kořeny ve zbožnosti. Žádný člověk není spravedlivý, pokud nevěří v Boha a neudržuje s Ním živé spojení. Jako polní květ má svůj kořen v půdě, jako musí přijímat vzduch, rosu, déšť a sluneční světlo, tak musíme od Boha přijímat to, co duši slouží k životu. Pouze účastenstvím na Boží přirozenosti přijímáme moc poslouchat Jeho přikázání. Žádný člověk vysoce nebo nízko postavený, zkušený nebo nezkušený nemůže před svými spolubližními žít čistým a plným životem, pokud jeho život není skryt s Kristem v Bohu. Čím jsou lidé aktivnější, tím užší by mělo být obecenství jejich srdce s Bohem. Pán nás poučil, aby pracovníci našich nakladatelství byli nábožensky vzdělaní. Tato práce má nekonečně větší dosah než finanční zisk. Duchovní zdraví pracovníků má být na prvním místě. Každého rána si nejděte chvíli, abyste svou práci započali s modlitbou. Nepokládejte to za ztrátu času; je to čas, který má hodnotu pro věčnost. Takto půjdete cestou duchovního úspěchu a vítězství. Stroj poslechne dotek mistrovy ruky. Boží požehnání určitě stojí za to, abychom ho žádali a dílo nemůže být správně vykonáno nebude-li začátek správný. Ruce každého pracovníka musí být posíleny a srdce očištěno dřív, než ho Pán může úspěšně použít. 7T 195

Chceme-li žít pravým křesťanským životem, svědomí musí být probouzeno ustavičným dotekem Božího slova. Všechna ta převzácná požehnání, která za nekonečnou cenu Bůh pro nás opatřil, neučiní nás dobrými; nemohou nás posílit a podnítit duchovní růst nepřisvojíme-li si je. Musíme se sytit Božím slovem - ono musí být součástí nás samotných.

Malé skupinky by se měly shromáždit večer, v poledne, anebo časně ráno a studovat Písmo. Měly by mít modlitební chvíli, aby byli posíleni, osvíceni a posvěceni Svatým Duchem. Toto dílo chce Kristus vykonat v srdci každého pracovníka. Jestliže sami otevřete dveře, abyste Ho přijali, obdržíte veliké požehnání. Boží andělé budou ve vašem shromáždění. Budete požívat listí ze stromu života. Jaké svědectví můžete přinést v těchto vzácných shromážděních se svými spolupracovníky, kdy hledáte Boží požehnání? Každý by měl říci svoji zkušenost prostými slovy. Toto přinese více potěšení a radosti duši než všechny ty libozvučné hudební nástroje, které mohou být přineseny do sborů. Kristus přijde do vašeho srdce. Pouze takto si můžete zachovat svoji poctivost.

Mnozí se domnívají, že je ztracen čas, který byl věnován hledání Pána. Když však On začne spolupracovat s lidským úsilím a lidé budou spolupracovat s Ním, bude na výsledcích díla vidět významná změna. Každé srdce, které bylo osvíceno jasnými paprsky Slunce spravedlnosti ukáže dílo Ducha Božího v hlase, myšlení i v 7T 196 povaze. Stroj se bude pohybovat jako kdyby byl namazán a veden mistrnou rukou. Bude méně třenic, když duch pracovníka bude přijímat olej ze dvou oliv. Svatý vliv se bude šířit i na jiné v laskavých, něžných, přívětivých a povzbudivých slovech.

°°°°

Bohabojní evangelisté by měli vynaložit horlivé úsilí, aby učňové přišli k obrácení. Měli by být pečlivě poučeni o pravdě. Měli bychom je povzbudit, aby denně studovali Písmo a měli učitele, který by s nimi četl a studoval.

Větší poznání Krista, které se získává studiem Písma pod vedením Svatého Ducha uschopňuje příjemce rozeznat mezi správným a nesprávným a to ve všech životních záležitostech. Jestliže ti, kdož pracují v našich nakladatelstvích získají toto poznání a budou-li zakořeněni a utvrzeni v pravdě, půjdou cestou Boží a budou zachovávat spravedlnost a soud.

°°°°

Ti, kteří mají co činit se svatými věcmi v nakladatelství a v každém odvětví Božího díla, mají vynaložit to nejvyšší úsilí svých duševních a mravních sil. Ustavičně mají studovat ne vůli člověka, nýbrž vůli Boží. Jeho milost musí být zjevena ve všem co dělají.

Máme být "v pracech neleniví, duchem vroucí, Pánu sloužíce". Ř 12, 11. Ve své práci máme být čilí, avšak ještě jiný prvek musí podnítit toto úsilí - je to živý zápal v Boží službě. Do své každodenní práce máme přinést odevzdanost, zbožnost a posvátnost. Jestliže se bez tohoto pouštíte do díla, pak se ve svém životě můžete velice zmýlit. Dopouštíte se loupeže vůči Bohu, jestliže vyznáváte, že Mu sloužíte.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy