EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Střediska vlivu

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Střediska vlivu

7T 231 V Jižním poli byly učiněny dobré začátky. V uplynulém běhu událostí se Pán obdivuhodně staral o pokrok svého díla. Byly zde zápasy a získalo se vítězství. Zůstaly příjemné dojmy, padl mnohý předsudek.

V nočním vidění mne můj průvodce vedl z místa na místo, z jednoho jižního města do druhého. Viděla jsem tu veliké dílo, které má být - a mělo být již před léty vykonáno. Zdálo se, že hledíme na mnohá místa. Náš první zájem se soustředil tam, kde dílo již bylo započato a na ty, k nimž cesta již byla otevřena, aby se práce začala. Viděla jsem místa, kde již máme ústavy pro pokrok Božího díla. Jedním z těchto míst bylo Graysville, jiným Huntsville, kde jsme měli průmyslové školy. Úsilí těchto škol má být podepřeno a má se jim pomoci; neboť Pán vedl jejich založení. Každá z nich má své přednosti.

Podle světla, které mi bylo dáno vím, že dílo v Hildebran, bude-li správně usměrněno, bude velikým požehnáním okolnímu prostředí. Byla jsem poučena, že musíme zřizovat školy právě v takových obvodech, které jsou vzdáleny od měst a jejich pokušení.

Samotná věčnost odhalí práci, kterou pro barevný lid vykonaly školy ve Vicksburgu,Yazoo City a ostatních jižních městech. V tomto poli potřebujeme více takových škol.

O mnohé se ještě musíme postarat v zájmu výchovy a vzdělání mládeže, jak bílé tak barevné 7T 232 na Jihu. Školy mají být zřízeny daleko od měst, kde se mládež může naučit obdělávat půdu a tak se svépomocně udržet na škole. V souvislosti s těmito školami mohou se rozvíjet různá odvětví díla, ať zemědělská, nebo řemeslná podle tohoto, jak to podmínky dovolují. Měly by se posbírat prostředky pro zřízení takových škol. Studenti v nich mohou získat výchovu, která je s Boží pomocí připraví k získávání duší pro Krista. Jestliže se spojí se Spasitelem, duchovně porostou a budou vzácnými dělníky na Jeho vinici.

Vedle škol by měla být malá sanatoria, aby žáci měli příležitost získat vzdělání i ve zdravotně-misijním díle. Toto odvětví by mělo být také zařazeno do učebních osnov našich škol. Vedle našich škol bychom měli vybudovat menší sanatoria ve Graysville a Huntsville.

Nashville jako středisko

Jako lid bychom se měli obzvlášť zajímat o dílo v Nashville. V současné době je město velice důležitým jižním bodem. Naši bratři zvolili Nashville jako středisko díla na Jihu, protože Pán ve své moudrosti je tam nasměroval. Je to příjemné prostředí pro začátek. Našim pracovníkům se bude v tomto městě snadněji pracovat pro barevné, než v mnoha jiných městech Jihu. V tomto městě se o barevný lid velice zajímají lidé, kteří nejsou našeho vyznání. V sousedním městě jsou veliké výchovné ústavy pro barevný lid. Vliv těchto ústavů připravil nám cestu, abychom toto město učinili střediskem našeho díla. 7T 233

Do výchovných ústavů v Nashville má proniknout pravda. V těchto institucích jsou ti, kteří se mají obeznámit s třetím andělským poselstvím. Všechno, co může být vykonáno k probuzení zájmu těchto učitelů a studentů o poselství přítomné pravdy, mělo by se nyní vykonat a to moudře a uvážlivě. Od zkušených učitelů lze získat převzácné poznání o těch nejlepších způsobech, jak pomoci barevným lidem.

Pravda se má dostat také k těm, kteří svými prostředky a vlivem pomáhali tomuto barevnému lidu. Ušlechtilým způsobem se postarali o povznesení tohoto lidu. I oni se mají obeznámit s naším dílem, a poučit se z něho. Měli bychom učinit vše, co je v našich silách, abychom odstranili jejich předsudky vůči našemu dílu. Jestliže podle Boží vůle vynaložíme patřičné úsilí, mnozí z nich budou přesvědčeni o obrácení. Pán osvěcuje stezku těch, kteří touží po světle.

Do Nashville je snadný přístup z Graysville a Huntsville. Prací v Nashville má být upevněno a stabilizováno dílo v Graysville a Huntsville. Graysville a Huntsville jsou dostatečně blízko od Nashville, aby posílily tamější dílo a sami jím byli podepřeni.

Božím záměrem bylo, aby vydavatelské dílo začalo v Nashville. V jižním poli je potřeba tiskárny pro šíření přítomné pravdy, a obzvláště pro vydávání vhodné četby pro různé skupiny lidí v tomto poli. A není vhodnějšího města na Jihu než Nashville pro rozšíření vydavatelského díla. Vybudování takové instituce je pokrokovým činem. 7T 234 Bude-li tato instituce správně vedena, vtiskne charakter dílu na Jihu a pro mnohé duše bude nástrojem šíření známosti pravdy. Nashvillské vydavatelství musí být ještě po určitou dobu podporováno dary a obětmi.

V Nashville by také mělo začít svoji působnost zdravotní odvětví. Toto musí být moudře vedeno a podporováno. Zdravotně-misijní dílo je opravdu pomocnou rukou služby evangelia. Otevírá cestu pro pravdu.

°°°°

Byla jsem upozorněna, abych varovala své bratry v Jižním poli před ukvapeným zřizováním velikých ústavů a nových středisek právě nyní, aby nedošlo k rozdělení pracovníků a prostředků a tím k oslabení jejich sil pro práci v této kritické době. Nechť vyčkají, dokud některé ze záměrů do nichž se pustili nebudou téměř dobudovány. Neměli by se pouštět do budování nových podniků dokud instituce v Graysville a Huntsville nebudou více upevněny a dokud centrum instituce v Nashville nenaber sílu.

°°°°

Na Jihu je dosud poměrně jen málo opracovaných míst. V mnoha a mnoha místech dosud nebylo nic učiněno. Vlivná střediska mohou být zřízena na mnoha místech zřizováním obchodů se zdravými potravinami, zřizováním zdravotních restaurací a léčebných pobytů. Ne všechno, co musí být vykonáno, může být upřesněno před započetím. Ti kdo jsou zodpovědní za dílo na Jihu, měli by se modlit o tuto věc a pamatovat, že Bůh vede. Nesmí se při tom projevit žádná úzkoprsost, nebo sobectví. Plánujte úspěšné pokračování díla prostě, rozumně a hospodárně.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy