EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Rozsah díla

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Rozsah díla

Bůh připravil svůj lid, aby osvítil svět. Obdařil ho schopnostmi, jimiž má usilovat v díle, dokud ono nezasáhne celý svět. Ve všech koutech světa má zřizovat sanatoria, školy, nakladatelství a podobné podniky k uskutečnění Jeho díla.

Závěrečné poselství evangelia má být přineseno "všem národům, pokolením, jazykům a lidem." Zj 14, 6. V cizích zemích mnohé podniky pro pokrok tohoto díla musí ještě být zřízeny a rozhojněny. Otevření zdravotních restaurací a ošetřoven, jakož i zřízení sanatorií pro péči o nemocné a trpící, je zrovna tak potřebné v Evropě, jako v Americe. V mnoha zemích má být zřízena lékařsko-misijní služba, která by byla Boží pomocnou rukou trpícím.

Kristus spolupracuje s těmi, kteří se věnují lékařské misijní službě. Mužové a ženy, kteří nesobecky konají co mohou, aby zřídili sanatoria a ošetřovny v mnoha zemích, budou bohatě odměněni. Ti, kdo navštěvují tyto instituce, budou tělesně, duševně i duchovně požehnáni - unavení budou osvěženi, nemocným bude navráceno zdraví 7T 52 a hříchem obtíženým bude ulehčeno. V dalekých zemích se budou ozývat chvalozpěvy a díkuvzdání ze srdcí těch, kteří těmito prostředky byli odvráceni od služby hříchu k spravedlnosti. Jejich písněmi a vděčnými chvalozpěvy bude přineseno svědectví, které získá jiné pro obecenství s Kristem. Obrácení duší k Bohu je největším a nejušlechtilejším dílem, v němž lidé mohou mít svůj podíl. V tomto díle je zjevena Boží moc, Jeho svatost, Jeho dlouhoshovívavost a Jeho nekonečná láska. Každé pravé obrácení Ho oslavuje a anděly vede k chvalozpěvu.

Blížíme se ke konci pozemských dějin a různá odvětví Božího díla mají usilovat s mnohem větším sebeobětováním než to bylo dosud projeveno. Dílo pro tyto poslední dny je ve zvláštním smyslu misijním dílem. Zvěstování pravdy od prvního písmene její abecedy až po poslední, znamená misijní úsilí. Dílo které má být vykonáno, vyžaduje si oběť na každém kroku. Z této nesobecké služby pracovníci vyjdou očištěni a zjemněni jako zlato, které je vyzkoušeno v ohni.

Pohled na duše hynoucí v hříchu by nás měl probudit, abychom vynaložili větší úsilí v šíření světla o přítomné pravdě těm, kteří jsou v temnotě a obzvláště v těch polích, kde dosud bylo vykonáno jen málo pro výstavbu Božích památníků. Ve všech částech světa musí být nyní započato, šířeno a dovedeno ke svému konci dílo, které mělo být už dávno vykonáno.

Naši bratři se všeobecně nezajímali, jak by se měli, o výstavbu sanatorií v evropských zemích. V těchto zemích vyvstanou v díle nejzmatenější otázky pro okolnosti, které jsou zvláštní pro každé pole. Avšak podle světla, které jsem obdržela, 7T 53 měli bychom zřizovat takové ústavy, i když zpočátku malé, které pod Božím požehnáním se budou rozrůstat a mohutnět.

Naše instituce pro kteroukoli zemi nemají být vtěsnány na jedno místo. Bůh nikdy nezamýšlel aby světlo pravdy bylo takto omezováno. V jisté době bylo požadavkem, aby židovský národ sloužil Bohu v Jeruzalémě. Ježíš však řekl Samaritánce: "Věř mi, že jde hodina, kdy ani na této hoře, ani v Jeruzalémě nebudete se modliti Otci." "Ale jdeť hodina, a nyníť jest, kdežto praví modlitebníci modliti se budou Otci v duchu a v pravdě. Neboť takových Otec hledá, aby se modlili jemu. Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti." J 4, 21.23.24.

Pravda má být rozseta na každém místě, kam je nám umožněn přístup. Má se dostat do krajů chudých na známost Boží. Lidé budou požehnáni přijmou-li Toho, v Němž skládají naději věčného života. Přijetí Ježíšovy pravdy naplní jejich srdce chvalozpěvem k Bohu.

Veliká spotřeba peněz na málo místech odporuje křesťanským zásadám. Každá budova má být vystavěna s ohledem na potřeby podobných budov na jiných místech. Bůh vyzývá muže zodpovědné v Jeho díle, aby nebrzdili pokrok sobeckým používáním všech prostředků, které mohou být opatřeny, jen na několika slibných místech anebo v jednom, případně dvou odvětvích díla.

Na počátku tohoto poselství mnozí z našeho lidu měli ducha sebezapření, a sebeobětavosti. Tak byl učiněn správný počátek a úspěch korunoval vynakládané úsilí. Dílo se však přece nevyvinulo jak se mělo. Příliš mnoho se soustředilo v Battle Creeku, v Oaklandu, a na některých jiných místech. Naši bratři by neměli nikdy budovat tak rozsáhle dílo na žádném místě jako budovali v Battle Creeku. 7T 54

Pán naznačil, že Jeho dílo by mělo jít dopředu týmž duchem jakým začalo. Svět má být varován. Máme vstoupit do nových polí, jednoho za druhým. Příkaz zní: "Vstupte do nových území; vstupte do nových území." Nebudeme jako lid, svou podnikatelskou pohotovostí, svým postojem k nezachráněnému světu nést svědectví ještě jasněji a rozhodněji než jsme ho nesli před dvaceti nebo třiceti lety?

Osvěcovalo nás mocné světlo týkající se posledních dnů těchto pozemských dějin. Náš nedostatek moudrosti a odvahy není důkazem duchovní slepoty. Boží poslové musí být oděni mocí. Pro pravdu musí mít vznešenou úctu, kterou ještě dnes nemají. Slavné posvátné a varovné Boží poselství musí být zvěstováno v nejnesnadnějších opolích a v nejhříšnějších městech - na každém místě, kde světlo třetího andělského poselství ještě nebylo rozžato. Každý má být pozván k večeři Beránka.

Při zvěstování tohoto poselství se bude od Božích služebníků vyžadovat zápas s mnoha těžkostmi, jakož i překonávání mnohých překážek. Někdy toto dílo půjde těžce, jako v průkopnických letech v Battle Creeku a v Oaklandu a na jiných místech. Všichni by však měli vykonat to nejlepší a učinit Pána svojí silou, vyhnout se všemu sobectví a být požehnáním pro jiné svými dobrými skutky.

New York

Když jsem byla v New Yorku v zimě 1901, dostalo se mi světla o díle v tomto velikém městě. Noc co noc probíhal před mým zrakem způsob, jakým by si bratři měli počínat. Ve velkém New Yorku má jít poselství vpřed jako svit hořící lampy. Bůh probudí pracovníky 7T 55 v tomto díle a Jeho andělé půjdou před nimi. I když naše veliká města dosahují téměř stavu předpotopních měst, i když jsou bezbožná jako Sodoma, přece je v nich mnoho upřímných duší, které při naslouchání pravdám adventního poselství budou cítit přesvědčování Ducha. New York je připraven k opracování. V onom velikém městě bude poselství pravdy zvěstováno mocí Boží. Pán vyzývá pracovníky. On vyzývá ty, kteří získali jistou zkušenost v díle, aby se vzchopili a nesli vpřed v Jeho bázni dílo, které má být vykonáno v New Yorku a v jiných velikých amerických městech. Žádá také prostředky, které si toto dílo vyžaduje.

Bylo mi představeno, že bychom se neměli spokojit jen s vegetariánskou restaurací v Brooklynu, ale zřizovat je i v jiných místech města. Lid žijící v jedné části velikého New Yorku neví, co se děje v jiných částech tohoto velkoměsta. Mužové a ženy, kteří se stravují v restauracích zřízených na různých místech, si povšimnou lepšího stavu svého zdraví. Bude-li jejich důvěra jednou získána, přijmou ochotněji Boží zvláštní poselství pravdy. Kdekoliv se šíří zdravotně misijní dílo v našich velikých městech, měly by se konat i kuchařské přednášky a kdekoliv spěje kupředu mocné výchovné dílo, měla by být zřízena hygienická restaurace, která by byla praktickým příkladem správného výběru a zdravé přípravy pokrmů.

Za svého pobytu v Los Angeles jsem byla poučena, že nejen v různých místech tohoto města, nýbrž i San Diegu a na jiných turistických střediscích v Jižní Kalifornii měly by být zřízeny zdravotní restaurace a ošetřovny. 7T 56 Naše úsilí v tomto směru mělo by zahrnout i veliké přímořské oblasti. Jako zněl hlas Jana Křtitele na poušti "připravujte cestu Páně", tak musí být slyšet hlas služebníků Páně ve velkých turistických a přímořských střediscích.

Jižní státy

Musím nést poselství ohledně jižního pole. Zde má být vykonáno veliké dílo. Jeho stav je odsouzením našeho vyznávaného křesťanstva. Jen pohleďme jaký je zde nedostatek kazatelů, učitelů a zdravotních misionářů. Uvažme nevědomost, bídu, chudobu a zármutek mnoha lidí. A přece toto pole je před našimi dveřmi. Jak sobečtí a jak nepozorní jsme byli ke svým sousedům. Jak bez srdce jsme chodili kolem nich, konaje málo, abychom jim pomohli v jejich utrpení. Jestliže by náš lid studoval a poslechl výzvu evangelia, jižní státy by byly již obdržely svůj přiměřený příděl služby. Jestliže by ti, kteří obdrželi světlo, kráčeli ve světle, byli by si uvědomili, že na nich spočívá odpovědnost zvěstování této dlouho zanedbané části vinice.

Bůh vyzývá svůj lid, aby dal z prostředků, které mu svěřil na Jeho dílo, aby mohly být zřízeny, vybudovány ústavy v polích, které nic takového nemají a bělejí se ke žni. Vyzývá ty, kteří mají v bankách peníze, aby je dali do oběhu. Tím, že dáme z toho co máme, na podporu Božího díla, prakticky ukazujeme, že nadevše milujeme Jeho a své spolubližní jako sami sebe.

Školy a sanatoria by měly být zařízeny na mnoha místech v jižních státech. Vlivná střediska by měla být v mnoha jižních městech zřízena otevřením potravinářských obchodů a vegetariánské restaurace. 7T 57 Měli by zde být zřízeny podniky s výrobou prostých, levných a zdravých pokrmů. Toto dílo by však nemělo být proniknuto žádným světským duchem; neboť Bůh to zakazuje. Nesobečtí lidé by se měli chopit tohoto díla v bázni Boží a v lásce ke svým bližním.

Podle světla, které mi bylo dáno v jižních polích, jako i na jiných místech, výroba zdravotních pokrmů by neměla být věcí osobního zisku nýbrž jako Boží věc, jíž mohou být otevřeny dveře naděje pro tento lid. Na Jihu bychom měli projevit obzvláštní pozornost k chudým, kteří byli strašně zanedbáni. Mají být vybráni schopní a šetrní lidé, kteří by se ujali toto potravinářského díla, neboť má-li být úspěšné, musí být uplatněna největší moudrost a šetrnost. Bůh chce, aby Jeho lid konal přijatelnou službu a připravoval zdravý pokrm nejen pro své vlastní rodiny, za něž je předně odpověden, nýbrž aby tím bylo pomoženo chudým na každém místě. Má projevit křesťanskou obětavost, uvědomujíc si, že představují Boha a že všechno co mají, je Jeho darem.

Bratři, chopte se tohoto díla. Nedejte se přemáhat znechucením. Nekritizujte ty, kteří se pokoušejí vykonat něco správným směrem, nýbrž jděte do práce sami.

V souvislosti s výrobou zdravotních pokrmů lze zřídit mnoho podniků, které budou k pomoci v jižním poli. Všechno, co lidé jako misionáři pro Pána mohou konat v tomto poli, mělo by být vykonáno nyní; neboť jestliže některé pole potřebovalo lékařské misijní dílo, pak jsou to právě jižní státy. Za dobu, která už uplynula do věčnosti, mnozí měli být v jižních státech zapojeni ve spolupráci s Pánem a osobním úsilím a svými prostředky udržovat sebe i jiné pracovníky v tomto poli. 7T 58

Malá sanatoria by měla být zřízena na mnoha místech. Toto otevře dveře pro vstup Biblické pravdy a odstraní mnohý předsudek, jež existuje vůči barevným lidem, kteří mají být zrovna tak spaseni, jako lidé bílí.

Kdyby taková odvětví díla byla zřízena pro barevný lid bezprostředně po vyhlášení svobody, jak odlišná by byla jejich situace dnes.

Ve všech zemích

Pán nás vyzývá, abychom se probudili a uvědomili si své zodpovědnosti. Bůh dal každému člověku jeho dílo. Každý může žít užitečným životem. Naučme se všechno co můžeme a pak buďme požehnáním pro jiné tím, že budeme šířit známost pravdy. Každý by měl konat podle svých různých schopností a ochotně pomáhat nést břemeno.

Všude je práce, která má být vykonána pro všechny společenské třídy. Blíž bychom měli přistoupit k chudým a nuzným a pokleslým v nestřídmosti. Přitom nesmíme zapomínat i na vyšší třídy - soudce, kazatele, politiky a jiné, z nichž mnozí jsou otroky nestřídmých zvyků. Nesmíme přehlédnout žádné úsilí, abychom jim nepoukázali, že mají být předmětem spasení, že věčný život stojí za to, abychom o něj usilovali. Vysoce postaveným máme představit jistotu, jakou je naprostá abstinence a požádat je, aby prostředky, které by jinak utratili na škodlivé nápoje a tabák, věnovali na zřízení ústavů, kde by děti a mládež byly připraveny na vyplnění užitečných úkolů ve světě.

Veliké světlo nám zazářilo, avšak jak málo tohoto světla odrážíme světu! Nebeští andělé očekávají, že lidé budou spolupracovat s nimi tím, že budou prakticky uplatňovat zásady pravdy. 7T 59 Právě prostřednictvím našich sanatorií a podobných ústavů, má být vykonáno mnoho z tohoto díla. Tyto instituce mají být Božími památníky, kde Jeho ozdravná moc může zasáhnout všechny třídy, vysoké i nízké, bohaté i chudé. Každý haléř věnovaný v nich pro Krista, přinese požehnání jak dárci, tak trpícímu lidstvu.

Zdravotně-misijní dílo je pravou rukou evangelia. Je nutné pro pokrok díla Božího. Když budou lidé přivedeni k pochopení pravé životosprávy, poznají spásnou moc pravdy. Do každého města by měli přijít pracovníci, kteří byli vyškoleni v misijně-lékařském díle. Jako pravá ruka třetího andělského poselství, Boží způsoby ošetřování nemocí otevřou dveře pravdě. Zdravotní literatura musí být rozšířena v mnoha zemích. Naši lékaři v Evropě a jiných zemích by si měli uvědomit nutnost zdravotního díla konaného muži, kteří se nacházejí na místě a kteří mohou jít k lidem tam kde jsou a přinést jim nejdůležitější poučení.

Pán dá našim sanatoriím příležitost spolupracovat mezi sebou a bude jim pomáhat v nově založených místech. Každá nová instituce má být považována za sesterskou pomocnici ve velikém díle zvěstování třetího andělského poselství. Bůh dal našim sanatoriím zvláštní příležitost, aby se rozběhlo dílo, které bude jako kámen, plný života a narůstající, který je uveden do pohybu neviditelnou rukou. Ať tento tajemný kámen je uveden do pohybu.

Pán mně poučil, abych varovala ty, kteří budou v budoucnu zřizovat sanatoria na nových místech, aby začali své dílo v pokoře a zasvětili své životy Jeho službě. Postavené budovy nemají být příliš rozsáhlé a nákladné. Malá místní sanatoria 7T 60 mají být zřízena vedle našich škol. V těchto sanatoriích se mají vzdělávat mladí schopní a posvěcení mužové a ženy - ti kteří chtějí kráčet v lásce a bázni Boží, ti, kteří po ukončení přípravy si nebudou myslet, že vědí všechno co vědět mají, nýbrž budou usilovně studovat a pečlivě uplatňovat Kristovo naučení. Spravedlnost Kristova je bude předcházet a sláva Boží bude jejich záštitou.

Obdržela jsem světlo, že v mnoha městech by bylo potřebné zřídit vedle ošetřoven nějakou restauraci. Toto dvojí může posloužit k udržení správných zásad. Ve spojení s tím, je někdy potřebné mít prostorné místnosti, které poslouží jako ubytovny pro nemocné. Tato zařízení poslouží sanatoriím vybudovaným v zemi, která by měla být lépe vedena v pronajatých místnostech. Nemáme budovat ve městech veliké budovy, v nichž bychom ošetřovali nemocné, neboť Bůh jasně naznačuje, že nemocní mohou být lépe ošetřeni mimo města. Na mnoha místech můžeme zdravotní dílo ve městech začít, avšak pokud je to jen možné, toto dílo by mělo být převedeno na venkov, jakmile lze zajistit vhodné prostředí.

Podle světla které mi bylo dáno, měli bychom místo vynakládání velkého úsilí k vybudování několika velikých lékařských středisek, zřídit mnoho menších. Je téměř nemožné najít někoho, který je schopen vést sanatorium pravým způsobem. Ne všichni pracovníci jsou pod vedením Ducha svatého jak by tomu mělo být, a proniká sem duch světa.

Síla a radost požehnání lidstva nespočívá v nákladných budovách. Musíme pamatovat na to, jak mnozí trpí pro nedostatek potřebného pokrmu a oděvu. Při budování bychom neměli být ovlivněni touhou po lesku. Měli bychom konat svoji povinnost a 7T 61 přenechat následky Bohu, který jediný dává úspěch. Žádné mimořádné prostředky, které můžeme mít, neměli bychom vyčerpat na zakupování vlastních ozdravných ústavů. Všechny naše sanatoria měly by být vybudovány pro zdraví a štěstí; měly by být tak umístěny, aby pacienti měli požehnání ze slunce, a měly by být tak zařízeny, aby byl ušetřen každý zbytečný krok.

V tomto díle je nejlépe učinit malé začátky na mnoha místech a dovolit Boží Prozřetelnosti, aby naznačila jak rychle by se tyto ústavy měly rozmáhat. Malé plány se mohou rozrůst ve velké podniky. Pak zde bude rozdělena zodpovědnost a pracovníci takto postupně získají větší duševní i duchovní sílu. Zřízení těchto ústavů přinese mnoho dobra, jestliže všichni, kteří jsou s nimi spojeni, potlačí sobeckou ctižádost a budou vždy mít na zřeteli Boží slávu. Mnozí z našeho lidu by měli pracovat v nových polích. Žádný by však neměl hledat vlastní zájmy. Mysl pracovníků musí být posvěcena.

Ve vší naší práci pamatujme, že tentýž Ježíš, který nasytil zástupy pěti malými bochníčky a dvěma rybičkami, i dnes nám může dát ovoce naší práce. On, který řekl Galilejským rybářům: "rozestřete sítě své k lovení", a který, když uposlechli, naplnil jejich sítě, takže se trhaly, touží, aby Jeho lid viděl důkaz toho, co chce pro ně učinit dnes. Tentýž Bůh, který dal Izraelům nebeskou mannu, stále žije a kraluje. On povede svůj lid, obdaří ho moudrostí a porozuměním v díle, k němuž je povolán. Odpověď na opravdovou modlitbu dá moudrost těm, kteří usilují konat své povinnosti svědomitě a moudře. Dílo, v němž pracují, bude se Jeho požehnáním rozmáhat do větších rozměrů. Mnozí se naučí být věrnými nositeli břemen a jejich úsilí bude korunovat úspěch.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy