EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Odpovědnost manželského života

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Odpovědnost manželského života

7T 45 Milý bratře a sestro: Uzavřeli jste svazek na celý život. Začalo se vaše vychovávaní v životě manželském. První rok vašeho manželského života je rokem zkušeností. Tak jako dítě ve škole se učí poznávat své úlohy, tak v manželském životě se učíme poznávat různé vlastnosti jeden druhého. V prvním roce svého života, manželé netrpte žádnou kapitolu, která by byla na škodu vašeho budoucího štěstí.

K získání pravého porozumění pro vztahy v manželském životě, je zapotřebí celého života. Kdo vstupuje do manželství, vstupuje do školy, z které po celý svůj život nebude propuštěn.

Můj bratře, život tvé manželky je nyní úzce spojen s životem tvým vzhledem k jejímu času, její síle a jejímu štěstí. Tvůj vliv na ni může být buď vůní života k životu, nebo vůní smrti k smrti. Střež se ničit její život.

Má sestro, nyní se budeš muset učit prvním praktickým úlohám vzhledem k odpovědnostem manželského života. Vynasnaž se den co den věrně se učit těmto úkolům. Nikdy nedej místo nespokojnosti nebo rozmrzelosti. Nežádej si život v pohodlí a nečinnosti. Vždy se také vyvaruj sobectví.

Ve vašem společném životě má příchylnost jednoho přispívat ke štěstí druhého; to je vůle Boží. Ač máte splynout v jedno, přece nikdo z vás nemá ztratit svou osobnost ve druhém. Jste Božím vlastnictvím. Jej se máte tázat: Co je správné? Co je převrácené? Jak nejlépe mohu splnit účel svého života? "Nejste sami svoji. Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujte tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou." 1K 6, 19-20. Vaše láska k tomu, co je lidského, 7T 46 má být podřízena vaší lásce k Bohu. Bohatství vaší lásky se má soustřeďovat na Toho, který dal svůj život za nás. Žijete-li pro Boha, pak Jemu náleží ty nejlepší a nejvyšší pocity. Je vaše láska nejvíce nakloněna Tomu, který za vás zemřel? Je-li tomu tak, pak i vaše láska k sobě bude podle pravidla nebeského.

Láska může být čistá jako křišťál, ale neprošla-li zkouškou, může být povrchní. Nechť Kristus je vaše první a poslední a vaše nejlepší ve všech věcech. Ustavičně hleďte na Něho, pak vaše láska k Němu, když vydána bude zkouškám a pokušením, bude každý den hlubší a mocnější. Když vzrůstá vaše láska k Němu, bude se také vždy více prohlubovat a sílit vaše láska k sobě. "My pak všichni odkrytou tváří slávu Páně jako v zrcadle spatřujíce (v jiných překladech: slávu Páně zrcadlíce), v týž obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně." 2K 3, 18.

Nyní máte splnit povinnosti, o nichž jste před sňatkem nevěděli. "Protož oblectež se,... v dobrotivost, nízké o sobě smýšlení, krotkost, trpělivost." Kl 3, 12. "A choďte v lásce, jako i Kristus miloval nás." Ef 5, 2. Pečlivě dbejte naučení: „Ženy mužům svým poddány buďte jako Pánu. Neboť muž jest hlava ženy, jako i Kristus hlavou církve... Ale jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ve všem. Muži milujte ženy své, jak i Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni." Ef 5, 22-25.

Manželství, jakožto společenství života, jest obrazem společenství mezi Kristem a jeho církví. Muž i žena měli by vůči sobě projevovat téhož ducha, jakého Kristus zjevoval své církvi. 7T 47

Mezi manžely neměl by si nikdo činit nárok na vládu nad druhým. Pán dal zásadu, podle níž se mají manželé řídit. Muž má pečovati o svou ženu jako Kristus pečuje o svou církev. Žena si má svého muže vážit a milovat jej. Oba pak mají pěstovat ducha přívětivosti a být pevně rozhodnuti nezarmoutit druhého, aniž mu nějak křivdit.

Můj bratře a moje sestro, oba máte velikou sílu vůle. Vám i všem, s nimiž přijdete do styku, to může být hojnou měrou k požehnání, ale právě tak velice se to může stát zlořečenstvím. Neusilujte vnutit druhému svou vůli. Nikdo z vás to nemůže učinit, aniž by hned nepozbyl lásky svého druha. Svéhlavost ničí pokoj a štěstí domova. Váš manželský život nechť není životem hádek a svárů. Když to přece učiníte, oba budete nešťastní. Vaše slova nechť jsou přívětivá a vaše chování tiché. Zřekněte se svých vlastních přání. Dobře dbejte svých slov, neboť ona mocně působí buď k dobrému nebo ke zlému. Nikdy si nepočínejte tvrdě nebo přísně. Svůj společenský život naplňte libou vůní, vycházejíce z jednoty s Kristem.

Dříve než někdo vstoupí v tak úzký svazek, jako je vztah manželů k sobě, měl by se učit, jak má ovládat sebe a jak zacházet s druhým.

Při vychování dítěte stane se někdy, že nerozumná a nevychovaná vůle dítěte odporuje pevné a zralé vůli matčině. V takových chvílích potřebuje matka velikou moudrost. Nemoudrým zacházením a používáním přísného donucení, může dítěti velice uškodit.

Je-li to možné, mělo by se předejít takovému utkání se, neboť to znamená tuhý boj pro matku i dítě. Stalo-li se však něco takového, pak musí býti dítě přivedeno k tomu, aby se podřídilo moudřejší vůli rodičů. 7T 48

Matka by se ale měla ovládat a vyhýbat se všemu, co by v dítěti mohlo vzbudit odpor. Rozkazy by neměla udělovat velitelským hlasem. Mnoho již bývá získáno tím, když mluví tlumeným, tichým hlasem. Se svým dítětem musí zacházet tak, aby tím bylo přitahováno k Pánu Ježíši. Měla by poznat, že Bůh je jejím pomocníkem a že její moc záleží v lásce. Je-li moudrou křesťankou, nebude se pokoušet donucovat dítě k povolnosti. Raději se vroucně pomodlí, aby nepřítel nezvítězil, a modlíc se, uvědomí si obnovení duševního života. Shledá, že tatáž moc, která působí na ní, pracuje také na dítěti. Ono bude přívětivější a poddanější. Je dosaženo vítězství. Její trpělivost a přívětivost, její moudrá zdrženlivost ve slovech, vykonaly své dílo. Po bouři přichází klid jako po dešti slunce. A andělé, kteří to pozorovali, zapějí písně radosti.

Také v spolužití muže s ženou přicházejí někdy taková utkání. Nebudou-li ovládáni Duchem Božím, projeví téhož vášnivého a nerozumného ducha, jak se to často stává u dětí. Jako dva křesací kameny narážejí na sebe, tak narážejí na sebe protiklady vůle obou.

Bratře můj, buď přívětivý, trpělivý a shovívavý. Pamatuj, že tvá manželka si tě nevzala za muže proto, abys nad ní panoval, ale abys jí byl pomocníkem. Nikdy nežádej podřízení se tvé osobě a nikdy se nechovej velitelsky. Nikdy nepoužívej své silné vůle k donucování své ženy, aby se podřídila tvému přání. Pamatuj, že také ona má svou vůli a že má nárok na to, aby ji její vůle byla ponechána, jako ty si přeješ, aby ti byla ponechána vůle tvá. Nezapomeň také, že je ti dána přednost mít větší zkušenosti.... Buď shovívavý a zdvořilý. "Moudrost shůry nejprve zajisté jest čistotná, potom pokojná, mírná, povolná, plná milosrdenství a ovoce dobrého." Jk 3, 17. 7T 49

Jedno vítězství musíte oba bezpodmínečně dosáhnout, a to vítězství nad svými tvrdými vůlemi. V tomto boji však můžete zvítězit jenom s pomocí Kristovou. Těžce a dlouho můžete bojovat, abyste přemohli vlastní "já", ale nepodaří se vám to, jestliže neobdržíte pomoc shůry. Milostí Kristovou můžete dosíci vítězství nad svým "já" i nad sobectvím. Budete-li žít jeho životem, a na každém kroku se cvičit v sebezapírání, budete-li mít větší soucit s těmi, jež potřebují pomoci, dosáhnete vítězství za vítězstvím. Den za dnem se naučíte lépe přemáhat své "já" a posilovat slabé stránky své povahy. Pán Ježíš bude vaším světlem, vaší sílou, a vaší korunou radosti, protože svou vůli podřizujete vůli Jeho.

Muži i ženy mohou dosáhnouti cíl od Boha jim vytčený, jestliže Kristu dovolí, aby byl jejich pomocníkem. Odevzdejte se Bohu bez výhrady. Vědomí, že bojujete o život věčný, bude vás posilovat a těšit. S jeho pomocí můžete úplně zničit kořen sobectví.

Kristus zemřel, aby se spojilo Božství z lidstvím, aby život člověka spojen byl s Jeho životem. On přišel na tuto zem a vedl život božsko-lidský, aby život mužů i žen byl tak uspořádán podle úmyslu Božího. Spasitel vás vybízí, abyste se zapírali a vzali na sebe kříž. Potom již nic nebude překážet vývoji celého vašeho bytí. Vaší denní zkušeností bude zjevovat zdravou a souladnou činnost.

Můj drahý bratře a milá sestro, pamatuj že Bůh je láska a že z jeho milosti se vám může se podařit udělat šťastnými jeden druhého, jak jste si to slíbili ve svém manželském slibu. V síle Spasitelově můžete také s moudrostí a mocí usilovat, abyste někomu, kdo chodí křivými cestami, znovu pomohli na přímou cestu podle vůle Boží. Co by nemohl Kristus učiniti? On jest dokonalý v moudrosti, spravedlnosti a v lásce. 7T 50 Neuzavírejte se před druhými, jsouce spokojeni s tím, že veškerou svou lásku můžete projevovat jenom sami sobě. Použijte každé příležitosti, která se vám naskytne, přispět ke štěstí těch, kdož jsou kolem vás; nechť jsou účastni vaší lásky. Přívětivá slova, soucitné pohledy, projevy uznání, byly pro mnohé bojující, osamocené lidské dítko jako číše studené vody pro žíznící duši. Slovo povzbuzení nebo skutek laskavosti by velice přispěl k ulehčení břemen, která těžce doléhají na znavená ramena. Pravé štěstí lze najít v nezištné službě. Každé slovo a služba tohoto druhu je zapsána v nebeských knihách, jako by tím bylo poslouženo samému Kristu. "Co jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, to jste mně učinili", praví Kristus. Mt 25, 40.

Žijte ve slunečné záři Spasitelovy lásky. Potom váš vliv bude světu k požehnání. Nechte se ovládat Duchem Kristovým a zákon přívětivosti mějte na svých rtech. Shovívavostí a nezištností budou vynikat slova i činy těch, kdož jsou znovuzrozeni, aby žili nový život v Kristu.

°°°°

"Žádný zajisté z nás není sám sobě živ." Ř 14, 7. Povaha se zjevuje sama. Pohled, zvuk hlasu a způsob počínání si, působí na štěstí rodinného kruhu; ony slouží buď k jeho utvrzení nebo k jeho zkáze. Těmito vlivy se stávají všichni buď lepšími nebo horšími, šťastnějšími nebo bídnějšími. Našim rodinám dlužíme to, abychom známost slova Božího proměnili v praktický život. Měli bychom činit vše, co můžeme, abychom očistili, osvítili, potěšili a povzbudili ty, s nimiž jsme spojeni rodinnými svazky.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy