EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ne pro milovníky zábav

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Ne pro milovníky zábav

7T 95 Našim zdravotním pracovníkům v Jižní Kalifornii -

Mám určité poselství pro náš lid v Jižní Kalifornii. Pán od něho nežádá, aby budoval zařízení pro pohodu turistů. Budovat za tímto účelem by nebylo příkladným počínáním Božího lidu. Výsledek by neospravedlnil vynaložené úsilí.

Proč zřizujeme sanatoria? - Proto, aby nemocným bylo pomoženo v jejich tělesném utrpení, a dostalo se jim také duchovní pomoci. Pro svůj zdravotní stav jsou povolni posvěcujícímu vlivu zdravotních misionářů, kteří usilují o jejich uzdravení. Pracujme moudře, v zájmu jejich nejvyššího blaha.

Naše sanatoria nejsou hotely. Do našich sanatorií přijímejte pouze ty, kteří chtějí přijmout správné zásady, kteří přijmou takový pokrm, který jim podle svého svědomí můžeme předložit. Kdybychom nemocným měli dovolit mít lihové nápoje ve svých pokojích, anebo jim měli podávat maso, nemohli bychom jim poskytnout tu pomoc, pro kterou k nám přišli. Lidem musí být známo, že ze svých sanatorií a zdravotních restaurací tyto články zásadně vylučujeme. Neusilujeme snad o to, aby naši bližní byli zbaveni bolestí a nemocí a těšili se zdraví a síle? Buďme proto věrni zásadám jako magnetická střelka pólu.

Ti, kdo usilují o záchranu duší, nesmí se pouštět do světského způsobu plánování. Kvůli přízni bohatých nesmí plánovat tak, 7T 96 že tím bude zneuctěno jejich vyznání víry. Nesmí prodat svoji duši za peníze. Nesmí konat nic, co může zabrzdit dílo Boží, a snížit normu spravedlnosti. Jsme Božími služebníky, a máme být Jeho spolupracovníky, konat Jeho dílo, Jeho způsobem, aby všichni pro něž pracujeme, viděli že toužíme po vyšší úrovni svatosti. Ti, s nimiž přicházíme do styku mají vidět, že o sebezapírání a oběti nejen mluvíme, nýbrž že je ve svém životě zjevujeme. Náš příklad má povzbuzovat ty, s nimiž se stýkáme při své práci, aby se lépe obeznámili s věcmi Božími.

Máme-li se pustit do nákladného budování sanatoria pro záchranu nemocných a trpících, musíme tak naplánovat své dílo, aby lidem potřebujícím naši pomoci, bylo skutečně pomoženo. Měli bychom učinit všechno co je v našich silách pro uzdravení těla; největší zájem bychom však měli věnovat uzdravení ducha. Těm, kteří přicházejí do našich sanatorií bychom měli ukázat cestu spasení, aby mohli činit pokání, a uslyšet slova: Tvé hříchy jsou ti odpuštěny, jdi v pokoji, a nehřeš již více.

Zdravotně misijní dílo v Jižní Kalifornii se nemá šířit prostřednictvím jediného ústavu, zřízeného pro pohodu pestré požitkářské společnosti, s vlastními neukázněnými nápady a způsoby. Takový ústav by pohltil čas a síly pracovníků potřebných na jiném místě. Naši schopní lidé by měli pracovat v našich sanatoriích, zřízených a vedených za účelem přípravy lidí pro přijetí Kristova evangelia. 7T 97

Čas a síly našich lidí, kteří dovedou vést dílo podle Božího usměrnění, nesmíme promarnit v nějakém ústavě pro pohodu a pobavení požitkářů, jejichž hlavním zájmem je vlastní uspokojení. Duchovní bezpečnost pracovníků by v takovém ústavě byla ohrožena. Ochraňujme naši mládež před všemi podobně nebezpečnými vlivy. Kdyby naši bratři měli přistoupit na takové podnikání, nemohli by v žádném případě pokračovat v díle záchrany duší, jak si možná myslí.

Naše sanatoria by měla být budována za jediným účelem, a tím je pokrok přítomné pravdy. Měli bychom je tak spravovat, aby nemocní byli osloveni mocným vlivem této pravdy. Jednání pracovníků, správcem počínaje a dělníkem zastávajícím to nejskromnější postavení konče, mělo by být výmluvným svědectvím o pravdě. Ústav má být cele proniknut duchovním ovzduším. Světu máme přinést varovné poselství, a naše opravdovost a odevzdanost Boží službě má oslovit ty, kteří přicházejí do našich sanatorií.

Jakmile je to jen možné, měli bychom vybudovat sanatoria na různých místech Jižní Kalifornie. Začněme na různých místech. Je-li to možné, měli bychom opatřit pozemek, na němž jsou již budovy vystavěny. Pak podle potřeby a možnosti můžeme ústav rozšířit.

Žijeme na samém sklonku dějin této Země a musíme si počínat opatrně, snažit se pochopit vůli Boží, a naplněni Jeho Duchem, usilovat o nejlepší prospěch Jeho díla, a zvěstovat varovné poselství všelijak pobloudilému, oklamanému a v hříchu hynoucímu světu. 7T 98

V Jižní Kalifornii lze koupit různé majetky na nichž jsou již vystavěny budovy vhodné pro zdravotní dílo. Některé z nich bychom měli zakoupit, a pustit se do rozumného a svědomitého zdravotního díla. V Jižní Kalifornii bychom měli vybudovat několik sanatorií k prospěchu zástupů, které přicházejí v naději, že získají zdraví. Byla jsem poučena, že nyní je příležitost dostat se k těm, kteří se tísní ve zdravotních ústavech Jižní Kalifornie, a že pro jejich ošetření lze také něco vykonat.

"Však vy pravíte, že ještě čtyři měsícové jsou, a žeň přijde. Aj, pravím vám: Pozdvihněte očí svých, a patřte na krajiny, žeť se již bělejí ke žni." J 4, 35.

°°°°

Po celé měsíce jsem na svém srdci nesla starost o zdravotně misijní dílo v Jižní Kalifornii. Nedávno jsem obdržela mnoho světla o tom, jak Bůh chce, abychom usměrnili zdravotní dílo. Nemocné musíme vybízet k tomu, aby mnoho času věnovali pobytu na čerstvém vzduchu. Mám říci našim bratřím, aby vyhlédli levnější, vhodný majetek, ve zdravém prostředí, výhodném pro léčebné účely.

Místo toho, abychom všechny prostředky jimiž disponujeme věnovali do jednoho zdravotního ústavu, měli bychom zřídit menší sanatoria na mnoha místech. Brzy budou mít zdravotní podniky v Jižní Kalifornii větší cenu než mají nyní. Dnes je vhodná doba, abychom vstoupili do těchto polí a začali zde zdravotně misijní dílo budovat.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy