EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naši velmi staří průkopníci

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Naši velmi staří průkopníci

7T 286 Pán mluví k zestárlým průkopníkům, kteří pracovali při zvěstování třetího andělského poselství téměř od počátku, jejichž zkušenost v tomto díle sahá téměř do doby hned po roku 1844: „Vaše pomoc je potřebná. Neberte na sebe břemena, která mohou nést jiní, mladší. Vaší povinností je dbát o způsob svého obcování. Musíte být moudří v používání svých tělesných duševních a duchovních sil. Vy, kteří jste prošli tak mnohými a rozmanitými zkušenostmi, měli byste vynaložit všechno co jen můžete, abyste zachovali své síly a mohli pracovat pro Pána dokud vám to jen sám dovolí, abyste obstáli v Jeho díle a byli nápomocní jeho pokroku.“

Tito nositelé břemen mohou s Janem říci: „Což bylo od počátku, což jsme slýchali, co jsme očima svýma viděli, a co jsme pilně spatřili, a čeho se ruce naše dotýkaly, o slovu života. (Nebo ten život zjeven jest, a my jsme viděli a svědčíme, i zvěstujeme vám ten život věčný, kterýž byl u Otce, a zjeven jest nám.) Což jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy s námi obecenství měli, a obecenství naše aby bylo s Otcem i s Synem jeho Jezukristem… Toť jest tedy zvěstování to, kteréž jsme slýchali od něho a zvěstujeme vám: že Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není. Díme-li, že s ním obecenství máme a ve tmě chodíme, lžeme, a nečiníme pravdy. Pakliť chodíme v světle, jako on jest v světle, obecenství máme vespolek, a krev Krista Ježíše Syna Jeho očišťuje nás od všelikého hříchu.“ 1J 1, 1-7

Dílo potřebuje pomoc starých rukou, zestárlých 7T 287 pracovníků, s dlouholetou zkušeností v díle Božím; kteří bděli nad rozvojem a pokrokem poselství v jeho různých odvětvích; kteří viděli mnohé zacházet do fanatismu, pěstovat svůdné, falešné teorie, odporující všemu úsilí o rozsvícení světla pravdy k zjevení modloslužby, která přicházela aby mátla mysl a zvěstovali poselství, které v těchto posledních dnech musí být zvěstováno ve své čistotě ostatkům lidu Božího.

Mnozí z osvědčených služebníků Božích usnuli v Ježíši. Ať pomoc těch, kteří zůstali naživu do dnešního dne je oceněna. Ať je ohodnoceno jejich svědectví. Dobrá ruka Boží provázela věrné pracovníky. On je podepře svou mocnou pravicí, říkajíce: „Spolehněte na mně. Budu vaší sílou i vaší velikou odměnou.“ Ti, kteří byli v poselství při jeho počátku, kteří statečně bojovali, když bitva byla těžká, nesmějí nyní ztratit svůj opěrný bod.

Ten nejněžnější zájem bychom měli projevovat vůči těm, jejichž celý život byl spojen s dílem Božím. Přes všechny jejich mnohé slabosti tito pracovníci ještě stále mají to nadání, které je opravňuje zastávat jejich postavení. Bůh chce, aby měli vedoucí postavení v Jeho díle. Stáli věrně uprostřed bouří a zkoušek, ať tedy patří mezi nejlepší poradce. Jak vděční bychom měli být, že ještě stále mohou užívat své dary v Boží službě.

Neměli bychom ztrácet ze zřetele tu skutečnost, že v minulosti tito věrní bojovníci obětovali všechno pro pokrok díla. Skutečnost, že v Boží službě zestárli a zešedivěli není žádným důvodem, proč by neměli působit lepším vlivem, než je vliv lidí, kteří mnohem méně znají dílo a mají mnohem méně zkušeností v Božích věcech. Ačkoli jsou již upracováni a neschopni nést těžší břemena, která mohou a mají nést mladší lidé, 7T 288 měli by přece určitá nést; jejich rady mohou mít vysokou cenu. Také se dopustili omylů avšak ze svých pádů naučili se moudrosti; naučili se vyhnout se bludům a nebezpečím. A cožpak nejsou kompetentní posloužit moudrou radou? Snášeli zkoušky a soužení, a ačkoliv ztratili něco ze své síly, nemají být odsunuti stranou méně zkušenými pracovníky, kteří velmi málo vědí o práci a sebeobětování těchto průkopníků. Pán je takto nedává stranou. Uděluje jim zvláštní milost a moudrost.

Když Jan zestárl a zešedivěl, obdržel poselství, které měl zvěstovat pronásledovaným sborům. Židé učinili několik pokusů o jeho bezživotí, Pán však řekl: „Ať žije. Já, který jsem ho stvořil, budu s ním a ochráním ho.“ A tento přestárlý učeník svědčil o Mistru. Krásným jazykem a melodickým hlasem promlouval tak, že srdce všech, kteří jej poslouchali byla dojata, mluvil o slovech a skutcích Kristových. Jako vyhnanec musel jít na ostrov Patmos, avšak v tomto vyhnanství jej navštívil Kristus, a sdělil mu ty slavné pravdy, které nacházíme ve Zjevení.

Když se ti, kteří svůj život věnovali Boží službě blíží ke konci svých pozemských dnů, budou ovlivněni Duchem Svatým, aby znovu vyprávěli zkušenosti, které zažili v Jeho díle. Záznam o Jeho obdivuhodném jednání s Jeho lidem, o Jeho veliké dobrotě při jejich vysvobozování ze soužení, měl by se opakovat těm, kteří jen nedávno uvěřili. Takové zkoušky, které postihly služebníky Boží odpadnutím některých, dřívějších spolupracovníků, a působení Ducha svatého, který zneškodňoval účinek lží vyřknutých proti těm, kteří drželi počátek své naděje pevně až do konce, měl by také vyprávět. 7T 289

Staří praporečníci, kteří dosud žijí, by neměli být posíláni do těžkých míst. Ti, kteří sloužili svému Mistru, když dílo bylo v těžkostech, kteří snášeli chudobu, a zůstali věrní pravdě, když nás bylo jen málo, těm patří vždy úcta a vděčnost. Mám povinnost, aby každý věřící měl v úctě zestárlé průkopníky, kteří snášeli protivenství a těžkosti a mnohý nedostatek. Oni jsou Božími dělníky a hráli důležitou roli při budování Jeho díla.

Pán chce, aby mladší pracovníci získali moudrost, sílu a dozráli ve společenství těchto starých pracovníků, kteří byli zasvěceni dílu. Tito mladí lidé by si měli uvědomit, že je pro ně velikou předností mít mezi sebou tyto pracovníky. Měli by projevovat velikou úctu k šedinám mužů, kteří měli dlouhou zkušenost z rozvoje díla. Ať jim při svých poradách dají čestné místo. Pán chce, aby ti, kteří přišli k pravdě v pozdějších létech, dbali na tato slova.

Kéž Pán požehná a zachová naše staré a zkušené pracovníky. Kéž jim pomůže moudře šafařit s tělesnou, duševní a duchovní sílou. Pán mi přikázal říci těm, kteří nesli svědectví v prvních dnech tohoto poselství: „Bůh vás obdařil rozumovou sílou a chce, abyste rozuměli a poslouchali zákony, které souvisí s vaším zdravím. Nebuďte nemoudří. Nepřepracujte se. Najděte si čas k odpočinku. Bůh chce, abyste byli na svém místě, usilovali o záchranu mužů a žen, před mocným proudem zla. On chce, abyste byli oděni v Boží výzbroj dokud vám ji neporučí složit. Zanedlouho obdržíte svoji odměnu.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy