EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dílo ve městech

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Dílo ve městech

7T 34 Oakland, Kal. 1. dubna 1874

Ve snu jsem viděla, že různí z naších bratří se radili a uvažovali o plánech práce pro tuto dobu. Domnívali se, že nebude nejlepší vstoupit do velikých měst, nýbrž začít pracovat v malých městech, daleko od velkoměsta. Zde se setkají s menším odporem duchovenstva a vyhnou se velikému vydání. Uvažovali, že naši kazatelé, nepatrní počtem by nutně museli poučovat a starat se o ty, kteří by přijali pravdu ve městech a kteří pro větší odpor, s nímž by se setkali, potřebovali by více pomoci než sbory v malých městech. Takto by ovoce přednášek ve městech bylo velkou měrou ztraceno. Opět bylo zdůrazněno, že při omezených prostředcích a pro mnohá stěhování, která bychom mohli očekávat od církve ve velkých městech, bylo by těžké vybudovat sbor, který by byl oporou pro dílo. Můj manžel nabádal bratry, aby bezodkladně učinili rozsáhlejší plány a vynaložili v našich velkých městech rozsáhlejší a pronikavější úsilí, které by lépe odpovídalo charakteru našeho poselství. Jeden z pracovníků vyprávěl příběhy ze své zkušenosti ve městech, poukazujíc na to, že dílo téměř ztroskotalo, avšak byl svědkem lepších úspěchů v malých městech.

Ten vznešený a mocný - Ten, který je přítomen ve všech našich výborech, poslouchal s nejhlubším zájmem každé slovo. On mluvil rozhodně a naprosto jistě. 7T 35 "Celý svět" - řekl - "je Boží velikou vinicí." Města a městečka jsou částí vinice. Tato musí být opracována. Satan se bude pokoušet vám překážet a znechucovat pracovníky, aby jim bránil v šíření poselství světla a napomenutí v těch největších, jakož i v těch odlehlejších městech. Zoufalé úsilí bude vynaloženo, aby byl lid odvrácen od pravdy k bludu. Nebeští andělé jsou pověřeni spolupracovat s úsilím Bohem ustanovených poslů na zemi. Kazatelé musí povzbuzovat a udržovat neochvějnou víru a naději jako Kristus, jejich živá Hlava. Oni musí chodit v pokoře a s potřeným srdcem před Pánem."

Bůh chce, aby se Jeho převzácné Slovo se svým varovným a povzbudivým poselstvím dostalo k těm, kdo jsou v temnotě a nevědí o naší víře. Má být přineseno všem a bude jim na svědectví, ať už chtějí slyšet nebo ne. Nemyslete si, že zodpovědnost spočívá na vás, že musíte přesvědčit a obrátit srdce. Pouze Boží moc může obměkčit srdce lidu. Vaší povinností je zvěstovat Slovo života, aby všichni, kteří chtějí, měli příležitost přijat pravdu. Jestliže se odvrátí od nebeské pravdy, bude to k jejich odsouzení.

Nesmíme pravdu ukrýt někde v koutech země. Musí být oznámena; musí zářit v našich velikých městech. Kristus ve svém úsilí zaujal stanovisko u jezera a na velkých dopravních křižovatkách, kde se mohl setkat s lidmi nejrůznějších částí světa. On přinášel pravé světlo; On rozséval símě evangelia; On odděloval pravdu od bludu a představoval ji v její původní prostotě a jasnosti, takže lidé ji mohli pochopit.

Nebeský posel, který byl s námi, řekl: "Nikdy neztrácejte ze zřetele skutečnost, že poselství které nesete, je světoširé poselství. 7T 36 Má být zvěstováno ve všech městech a má se dostat do všech vesnic; má být zvěstováno na cestách i necestách. Toto poselství nemáte omezovat pouze na některá místa." V podobenství o rozsévači Kristus dal příklad své vlastní práce a práce svých služebníků. Símě padalo do každé půdy. Některé zrno padlo na ubohou půdu a přece rozsévač nepřestal kvůli tomu pracovat. Vy máte rozsévat símě pravdy všude, kdekoli můžete získat přístup; mocně zvěstujte Boží slovo. Rozsívejte podle všech vod. Snad neuzříte okamžitý výsledek svého úsilí, nebuďte však znechuceni. Mluvte slova, která vám Kristus dal. Pracujte Jeho způsobem. Jděte všude, kam On šel v době své pozemské služby.

Vykupitel světa měl mnoho posluchačů, avšak málo následovníků. Noe zvěstoval 120 let lidu před potopou a přece bylo jen málo těch, kteří ohodnotili tento vzácný čas milosti. Kromě Noeho a jeho rodiny ani jeden nebyl započten mezi věřící a nevstoupil do archy. Ze všech obyvatel země pouze osm duší přijalo poselství, avšak toto poselství odsoudilo svět. Světlo bylo dáno aby uvěřili; jejich zavržení světla jim bylo zkázou. Naše poselství světu bude vůní života k životu všem, kteří je přijmou a odsouzením pro všechny, kteří je zavrhnou. Posel se obrátil k jednomu z přítomných a řekl: "Tvoje myšlenky o práci pro tento čas jsou příliš omezené. Tvé světlo nesmí být omezeno pouze na malé okolí, vloženo pod kbelec, nebo pod postel; musí být postaveno na svícen, aby svítilo všem, kdo jsou v Božím domě - ve světě. Musíš nabýt většího rozhledu o práci, než si měl dosud."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy