EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Bez odkladu

Svědectví pro církev - svazek sedmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Bez odkladu

7T 40 Naši pracovníci nemají takový úspěch, jaký by měli mít. Naši vedoucí mužové nejsou probuzeni ke konání díla, které musí být vykonáno. Když myslím na města, v nichž bylo tak málo učiněno, v nichž je mnoho tisíc, které nutno varovat před druhým příchodem Spasitele, cítím naléhavou touhu vidět muže a ženy, kteří by šli vpřed a pracovali v moci Ducha, naplněni Kristovou láskou k hynoucím duším.

Ti, kteří jsou v našich městech - žijí v naši blízkosti - byli velkou měrou zanedbáni. Měli bychom vynaložit organizované úsilí, abychom jim přinesli poselství přítomné pravdy. Nová píseň má být vložena v jejich ústa. Mají jít vpřed, aby jiným, kteří jsou ještě v temnosti, přinášeli světlo třetího andělského poselství. Všichni potřebujeme být mocně probuzeni, aby když se otevřou dveře, mohli jsme jít vpřed do díla, opracovávat velká města. Jsme daleko pozadu v následování světla, které nám bylo dáno, abychom vešli do těchto měst a postavili Boží památník. Krok za krokem máme vést duše do plného světla pravdy. V práci máme pokračovat, dokud je církev organizována a dokud se buduje skromný příbytek bohoslužby. Ochotně věřím, že mnozí, ne z našich řad, velkou mírou pomohou svými prostředky. Podle světla, které jsem obdržela, na mnohých místech, obzvláště ve velkých městech amerických, nám budou takoví lidé nápomocni.

Pracovníci ve městech měli by pečlivě číst 10. a 11. kapitolu k Židům a přisvojit si napomenutí, které tato zvěst obsahuje. 11. kapitola obsahuje zkušenosti věrných. Ti, kteří pracují pro Pána ve městech musí jít vpřed ve víře a vynasnažit 7T 41 se o to nejlepší. Když bdí, pracují a modlí se, Bůh vyslyší a odpoví na jejich prosby. Získají zkušenost, která bude pro ně neocenitelnou v jejich další práci. "Víra pak jest nadějných věci podstata, a důvod neviditelných." Žd 11, 1.

°°°°

Moje mysl je hluboce obtížena. V každém městě má být vykonáno dílo. Pracovníci mají jít do naších velkoměst a zřizovat stanová shromáždění. V těchto shromážděních se má použít ta nejlepší hřivna, aby pravda mohla být zvěstována. Tohoto díla se mají účastnit mužové nejrůznějších darů. Jediný člověk nemá všechny požadované dary pro toto dílo. Abychom měli úspěšné stanové shromáždění, je potřebí několik pracovníků. Nikdo by se neměl cítit, že je jeho výsadou vykonat všechno toto důležité dílo.

Když v těchto shromážděních řečníci zvěstují pravdu v moci Ducha, srdce budou zasažena. Kristova láska, přijata do srdce zažene lásku k bludu.

Potřebujeme taková stanová shromáždění, jako ta, která jsme měli na počátku díla - stanová shromáždění oddělena od rušného konferenčního provozu. Ve stanovém shromáždění by měli pracovníci svobodně zvěstovat pravdu těm, kteří sem přicházejí zvenčí.

Na našich stanových shromážděních bychom měli všechno tak zařídit, aby chudí obdrželi zdravý, dobře připravený pokrm co nejlevněji. Také restaurace by měla být zřízena, v nichž by se připravovaly chutné polévky nebo pokrmy, pohostinně se lidem posloužilo. Toto bude svědectvím výchovy mnohým, kteří nejsou v našich řadách. Na tuto práci bychom neměli pohlížet jako na něco, co k stanovému shromáždění nepatří. Každá linie Božího díla je úzce spojena s kterýmkoli jiným úsekem a všechny mají jít vpřed v dokonalém souladu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy