EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Spekulativní podnikání

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Spekulativní podnikání

Viděla jsem, že někteří se omlouvají zadlužením, aby nemuseli pomáhat Boží věci. Kdyby jen důkladněji zkoušeli svá srdce, poznali by, že sobectví je pravým důvodem, proč nepřinášejí dobrovolné oběti Bohu. Někteří budou stále zadluženi. Pro jejich chamtivost a lakotu nebude s nimi štědrá Boží ruka, žehnající jejich podnikání. Milují více tento svět než pravdu. Nehodí se pro Boží království a nejsou pro ně ani připraveni.

Objeví-li se v zemi nějaký nový patent, ihned nacházejí tak zvaní křesťané způsob, jak získat prostředky, aby je vložili do tohoto podnikání. Bůh zná každé srdce. Zná každou sobeckou pohnutku a dovoluje proto okolnostem, aby zkoušely srdce Jeho vyznávajícího lidu. 1T 226 Tím ho zkouší a tříbí jeho charakter. V některých případech dovoluje Bůh lidem, aby pokračovali ve svém konání a setkali se tak s úplným nezdarem. Jeho ruka je proti nim, aby zklamala jejich naděje a rozmetala vše, co mají. Ti, kteří mají opravdu zájem na Božím díle a ochotně věnují sebemenší částku na jeho šíření shledají, že to je jistá, bezpečná investice. Někteří obdrží stonásobek v tomto životě a v budoucím věčný život. Ale někteří neobdrží stonásobně na tomto světě, poněvadž by toho neuměli nést. Kdyby jim bylo mnoho svěřeno, stali by se nemoudrými šafáři. Bůh jim to zadržuje pro jejich dobro, ale jejich poklad v nebesích je zajištěn. Oč lepší je taková investice.

Přání rychle získat peníze vede některé naše bratry k tomu, aby se zúčastnili na novém podnikání a vložili do něho prostředky. Ale jejich očekávání se často nesplní. Ztratí to, co mohli vynaložit na Boží dílo. Toto nové podnikání zaslepuje. A přestože se tyto věci tak často odehrávají a opakují a že mají před očima příklad těch, kteří investovali s úplným nezdarem, přes to přes všecko se ještě ničemu nenaučili. Satan je svádí a opíjí očekávaným ziskem. Když pak jsou jejich naděje zklamány, trpí mnozí malomyslností a skleslostí z příčiny svého nemoudrého dobrodružství. Když jsou peníze ztraceny, hledí na to člověk jako na své neštěstí - jako na svoji ztrátu. Ale musí si uvědomit, že to jsou peníze někoho jiného, že on je pouhým šafářem a že Bůh není spokojen nemoudrým zacházením prostředky, kterých mohlo být použito k šíření přítomné pravdy. V den účtování musí klást nevěrný šafář počet ze svého šafaření.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy