EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Buďte na stráži!

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Buďte na stráži!

Toto je určeno dvěma bratrům v ---, ale jelikož se to může týkat také mnoho jiných, uvádím to zde pro užitek církve.

Drazí bratří! Ve vidění, kterého se mi dostalo ve vašem městě, bylo mi ukázáno něco, co se týká vás dvou. Anděl ukazoval na vás a opakoval tato slova: "Buďte na stráži, aby snad srdce vaše nebyla obtížena obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život, aby vás onen den nezastihl nepřipravených."

Viděla jsem, že vám nastává veliký boj. Budete muset stále zápasit, abyste vymýtili svět ze svých srdcí, neboť vy svět milujete. Musíte se nyní velice učit, jak více milovat Ježíše a Jeho službu, více než svět. Budete-li milovat svět ze všeho nejvíce, budou i vaše skutky o tom svědčit. Budete-li milovat Ježíše a Jeho dílo ze všeho nejvíce, budou to vaše skutky také dosvědčovat. Viděla jsem, že zraky mnohých ze světa jsou na vás upřeny. Mnozí by s jásotem vítali váš pád, jiní zase by se radovali z vašeho pokroku. Satan a padlí andělé vám budou ukazovat slávu království tohoto světa. Budete-li se klaněti jemu nebo světským pokladům, bude je ve všemožném světle vyvyšovat, aby vás připoutal a vedl vás k lásce k nim a k jejich uctívání.

Ježíš a vaši andělé strážní vám ukazují přes váš statek, přes vaše stáda a váš pozemský poklad na království na nebesích, 1T 169 na nesmrtelné dědictví, na věčné bytí v království slávy. Anděl pravil: "Musíte zemřít tomuto světu. Nemilujte svět ani věci v něm. Miluje-li kdo svět, lásky Otcovy v něm není."

Viděla jsem, že bylo-li řízením Božím majetku nabyto, není hříchem jej vlastnit a nenaskytne-li se možnost, aby těchto prostředků mohlo být použito pro věc Boží, není hříchem je dosud mít. Ale naskytne-li se bratřím příležitost, aby použili svého majetku pro slávu Boží a rozmach Jeho díla a oni jej zadržují, bude to jejich kamenem úrazu. Ve dni soužení bude jim přestupkem, co dříve bylo jejich pokladem. Tehdy pominou již všechny možnosti pro použití jejich statků k slávě Boží a v úzkostech ducha je budou od sebe odhazovat krtkům a netopýrům. Ani jejich zlato ani stříbro je nemůže v ten den zachránit. Dolehne na ně drtivou váhou, až budou muset klást počet ze svého šafářství, jak užívali peněz Páně. Sebeláska jim říkala, že je vše jejich vlastnictvím a že toho všeho sami potřebují, ale potom pocítí, s hořkostí pocítí a porozumějí, že jejich prostředky jim byly Bohem pouze zapůjčeny, aby Mu byly dobrovolně navráceny použitím pro šíření Jeho díla. Jejich bohatství je svedlo. Měli se za chudé a žili pouze pro sebe a na konec pocítí, že díl kterého měli použít pro věc Boží, stává se jim strašlivým břemenem.

Anděl Boží pravil: "Polož vše na oltář v oběť živou, zápalnou. Přivaž ji motouzy, nemůžeš-li ji tam udržet. Setrvávej na modlitbách. Žij u oltáře. Posiluj svá předsevzetí zaslíbeními Božími. Prodej co máš a dávej almužny, zaopatři se statky, které nezestarají, pokladem v nebesích, který nepodléhá zkáze, kterého zloděj neodcizí, ani mol nezkazí. Neukládej sobě poklad na zemi, 1T 170 kde je rez a mol zničí a kde jej zloději kradou, ale ukládej sobě poklady v nebi."

Viděla jsem, že daroval-li vám Bůh nadbytek, více než prostým a nejchudším, mělo by vás to učinit pokornými, neboť vám to ukládá větší povinností. Kde je mnoho dáno, i světských věcí, mnoho bude též požadováno. Touto zásadou jste vázáni na ušlechtilé, velkomyslné činy. Hledejte možnost ku konání dobra tím, co máte. "Ukládejte si poklady v nebesích!"

Viděla jsem, že to nejmenší, co bylo v minulých dnech od křesťanů požadováno, byl duch srdečností, štědrostí a obětování Bohu části svých příjmů. Každý dobrý křesťan pokládal toto za svoji přednost, ale ti, kteří měli pouze jméno, pokládali to za povinnost, milost a láska Boží nikdy v nich nevyvolala dobrého skutku, jinak by rádi podporovali věc svého Vykupitele. Ale od křesťanů žijících v posledních dnech, kteří očekávají na Pána, je více očekáváno, než toto. Bůh je žádá, aby obětovali.

Anděl pravil: "Ježíš zanechal pro vás širokou stopu, abyste Ho mohli následovat. Držte se v Jeho šlépějích. Podílejte se na Jeho životě sebezapření, na Jeho sebeobětování a staňte se s Ním dědici koruny slávy."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy