EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vaše rozumná bohoslužba

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Vaše rozumná bohoslužba

"Vydávejte těla svá v oběť živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou." Ř 12,1

V době starého Izraele kněží důkladně prozkoumávali každou přinesenou oběť. Jestliže našli nějakou vadu, zvíře bylo odmítnuto, neboť Hospodin přikázal, že oběť má být "bez poskvrny". 5T 542 Máme přinášet Bohu svá těla jako živou oběť; neměli bychom se snažit přinést tuto oběť tak dokonalou jak jen možno? Bůh nám dal veškerá naučení potřebná pro naše tělesné, duševní a mravní blaho a je povinností každého z nás uvést své životní zvyky do souladu s božskou úrovní v každé maličkosti. Spokojí se Pán s čímkoli menším, než je to nejlepší, co můžeme nabídnout? "Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého." Mt 22,37 Milujete-li Ho celým svým srdcem, budete toužit dát mu tu nejlepší službu svého života a budete se snažit uvést každou svou schopnost do souladu se zákony, které vás usměrní konat Jeho vůli.

Každá naše schopnost nám byla dána proto, abychom mohli přinést příjemnou službu svému Stvořiteli. Když jsme skrze hřích ztratili Boží dary a prodali své síly knížeti temnosti, Kristus za nás zaplatil svou drahou krev jako výkupné. "Za všecky umřel, aby ti, kteříž živi jsou, již ne sami sobě živi byli, ale tomu, kterýž za ně umřel i z mrtvých vstal." 2.Kor. 5,15 Nemáte následovat zvyky světa. "Nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňte se obnovením mysli své." Řm 12,2

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy