EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Světská ctižádost

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Světská ctižádost

Můj drahý bratře I, od té doby, co jsem tě potkala při táborovém shromáždění v Maine, jsem cítila, že není příliš pozdě, abys uvedl své srdce i dům do pořádku. Vím, že jsi byl osloven Božím Duchem a nyní je otázkou: Chceš jako odpověď na toto pozvání činit pokání, ochotně podřídit své srdce Pánu? Tvůj případ mi byl představen ve vidění, zatím však co jsi byl úplně pod nadvládou nepřítele duší, neměla jsem odvahu poslat ti poselství, jež mi dal Pán. Obávala jsem se, že ho zlehčíš a že svatý Duch nakonec bude zarmoucen. Nyní však cítím nutnost poslat ti toto svědectví, které ti bude buď vůní života k životu, anebo vůní smrti na smrt.

Nečti ho, pakliže jsi rozhodnut zvolit temnotu místo světla, sloužit mamonu místo Kristu. Pakliže skutečně chceš činit Boží vůli a jsi ochoten být zachráněn jeho určeným způsobem, pak čti toto poselství, nečti ho však proto, abys ho pomlouval a překrucoval, vysmíval a pohrdl jím, neboť v tom případě se ti stane vůní smrti na smrt a bude proti tobě svědčit na soudu. Dříve než začneš číst toto varovné poselství, jdi sám k Bohu a pros ho, aby zbavil 5T 337 tvého ducha vzdoru, odboje a nevěry a aby formoval a ovládl tvé kamenné srdce.

Nechápeme Boží velikost a majestát, ani si nepřipomínáme nezměrný odstup mezi Stvořitelem a stvořením, vytvořeným Jeho rukou. Ten, jenž sedí v nebesích a drží žezlo vesmíru, nesoudí podle našeho omezeného měřítka, ani nepočítá podle našich propočtů. Mýlíme se, pakliže se domníváme, že to, co je veliké pro nás, musí být veliké Bohu a že to, co je malé pro nás, musí být i pro Něho malé. Nebyl by o nic větší než jsme my, kdyby měl jen tytéž schopnosti.

Bůh nehledí na všechny hříchy jako na stejné přečiny; vina je odstupňována u Něho, jakož i u omezeného člověka. Avšak jakkoli malicherná může se zdát lidem ta či ona nepravost, žádný hřích není malicherný před Pánem. Hříchy, které člověk má sklon pokládat za nepatrné, mohou být právě ty, které Bůh pokládá za veliké zločiny. Pohrdáme pijanem a říkáme, že jeho hřích jej vyloučí z nebes, zatímco nikomu nevytýkáme pýchu, sobectví a lakomství. Bohu jsou však tyto hříchy obzvláště odporné. On "se pyšným protiví". A Pavel nám říká, že lakomství je modloslužba. Ti, kdo jsou obeznámeni s odsouzením modloslužby v Božím slově, okamžitě postřehnou, jak urážející je tento hřích.

Bůh mluví skrze svého proroka: "Opusť bezbožný cestu svou a člověk nepravý myšlení svá a nechť se navrátí k Hospodinu i slituje se nad ním a k Bohu našemu, neboť jest hojný k odpuštění. Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a myšlení má myšlení vaše." Iz 55,7-9 Potřebujeme mít jasný postřeh, abychom mohli měřit hřích měřítkem Páně a ne svým vlastním. Neberme za své pravidlo lidské názory, nýbrž Božské slovo.

Jsme na velikém bojišti života a nikdy 5T 338 nezapomínejme, že jsme osobně zodpovědni za výsledek tohoto boje, že i kdyby Noé, Daniel, Job byli na zemi, nemohli by zachránit ani syna ani dceru svou spravedlností. (Ez 14,20) Ty jsi můj bratře na to nemyslel, nýbrž omlouval jsi své jednání, protože ses domníval, že tvoji bratři si nepočínali správně. Někdy jsi jednal jako rozmazlené, zhýčkané dítě a mluvil jsi o nevěře a pochybách, abys popudil jiné; avšak vyplatí se to? Je něco ve tvé rodině, církvi nebo ve světě, co by ospravedlnilo tvou lhostejnost k Božím požadavkům? Obstojí některá z tvých výmluv, když budeš stát před Soudcem vší země? Jak pošetile a hříšně bude vypadat tvé sobecké, lakotné jednání. Jak nezodpovědné se ti to bude zdát, žes mohl nechat světské názory a světský zisk, aby ti zastínily odměnu věrných - věčnou blaženost v Božím ráji.

Když jsi byl ve velikém tělesném utrpení a nebylo pro tebe naděje v lidské moudrosti, Pán se nad tebou slitoval a milostivě tě zbavil nemoci. Satan se tě snažil trápit a zničit a nakonec připravit o život. Avšak tvůj Spasitel tě znovu a znovu ochraňoval, abys nebyl vyťat, když tvé srdce bylo naplněno satanskou zuřivostí, a tvůj jazyk promlouval slova plná hořkosti a nevěry vůči Písmu a vůči pravdě, kterou jsi kdysi obhajoval. Když se satan dovolával tebe jako svého vlastnictví, Kristus odrazil tvého krutého a zhoubného nepřítele slovy: "Ještě jsem neodvolal svého Ducha od něho. Má ještě dva kroky, aby překročil míru mého milosrdenství a lásky. Duše jsou výdobytkem mé krve. Potresciž tě Pán, satane, potresciž tě Pán."

Byla jsem uvedena zpět do tvého života. Byl jsi mi představen v době, kdy pravda našla ozvěnu ve tvém srdci. Duch Boží tě přesvědčil o cestě, kterou bys měl jít a tys měl před sebou zápas. Byl jsi prudkým, lstivým člověkem. Nekonal jsi jiným to, co bys chtěl, aby jiní konali tobě, nýbrž těžil jsi z nich kdekoli to bylo možné. Měl jsi bojovat těžký boj, 5T 339 abys podřídil vlastní já a umrtvil pýchu a jedině Boží milostí toho mohlo být dosaženo. Místo, abys provedl důkladnou reformaci, přijal jsi pravdu do pozáplatovaného obydlí svého charakteru, který nesnese zkoušku pokušení. Nezačal jsi hledat Boha zdrceným a potřeným srdcem a nenapravil jsi zlo. Kdybys to byl udělal, nebyl bys klopýtl a upadl do osidel nepřítele. Ve tvých pohnutkách byla směs sobectví, které jsi sám jasně neviděl. Světské zájmy, společenské postavení a poměrná úcta tě ovlivnily a rozhodly, abys nečinil opravdové, důkladné dílo před Bohem a lidmi. Úsilí o světskou úroveň zmařilo upřímnost a čistotu tvého křesťanského charakteru a tys nepřinesl ovoce pokání.

Zacheus řekl: "Oklamal-li jsem v čem koho, navracuji to čtvernásob." Lk 19,8 Mohl ses aspoň vynasnažit o nápravu svých nespravedlivých činů vůči svým spolubližním. Nemůžeš napravit každý případ, neboť někteří z poškozených odešli do hrobu a proti tobě stojí zaznamenána zpráva. V takových případech to nejlepší co můžeš udělat je, že přineseš oběť za hřích na Boží oltář, on ji přijme a odpustí ti. Kde však můžeš, měl bys učinit nápravu poškozeným jednotlivcům.

Kdyby nevěřící, s nimiž se stýkáš, viděli v tobě proměňující moc pravdy, měli by důvod ve prospěch křesťanství, jemuž by nemohli odporovat. Takto jsi mohl zrcadlit světu jasné, ostré světlo, místo toho jsi však šel do světa a přijal jeho ducha. Můj bratře, musíš se znovuzrodit. Pouhá forma křesťanství nemá ani tu nejmenší cenu. Je zbavena spásné moci a nemá žádnou obnovnou sílu. Náboženství, které je omezeno jen na sobotní bohoslužbu, nevydává žádné paprsky světla jiným. Prosím tě, abys důkladně prozkoumal své srdce. Máš bojového, svárlivého ducha a místo, abys ho tlumil, ještě ho pěstuješ. Měl bys učinit rozhodnou změnu a pěstovat tichost, víru, 5T 340 pokoru a lásku. Tvá duše je v nebezpečí. Jistě budeš předmětem moci svých satanských svodů, nezastavíš-li se a nepostavíš-li se proti proudu světáctví a ctižádosti. Tvé styky se světem musí být změněny a musí dojít k rozhodnému rozloučení. Musíš se vzdát postavení které zaujímáš, neboť ono ti ustavičně otevírá dveře pokušení. Vyhni se politice, vyhýbej se sporům. Vyhýbej se každému zaměstnání, které by podněcovalo tyto rysy tvé povahy, které potřebují být spoutány a přemoženy.

Můj bratře, musíš vyvinout velké, rozhodné úsilí, jinak nikdy nebudeš s to zavrhnout skutky temnosti. Satan hledí na tebe jako na své vlastnictví. Nasloucháš-li svědectví Božích služebníků, jako při posledním stanovém shromáždění, jsi hluboce přesvědčen. Neodpovídáš však na působení Ducha Božího a dostaneš-li se mezi světské lidi, piješ z jejich ducha, jsi stržen světským proudem a nemáš mravní sílu odolávat jeho vlivu. Stáváš se jedním z milovníků světa a tvůj duch je horší než jejich, neboť ty se proto rozhoduješ dobrovolně. Lichotí ti lidská chvála a miluješ světské statky víc než Ježíše. Láska k mamonu byla vetkána do každé tkáně tvé bytosti a dostala se na první místo. Vykořenit ji, se podobá vyloupnutí pravého oka, nebo uříznutí pravé ruky. Mluvím však k tobě, protože o tom něco vím. Nepřemůžeš-li tuto silnou lásku k penězům, bude tě to stát tvou duši a pak by ti bylo lépe, abys ses nebyl nikdy narodil.

"Nemůžeš sloužit Bohu i mamonu." Pokud miluješ a pěstuješ světského ducha, budeš mít odbojného ducha a budeš pochybovat a vyhledávat chyby u těch, kteří ti přinášejí poselství pravdy. Vysměješ se pravdě a staneš se falešným svědkem a žalobníkem bratří. Hřivny, které ti Bůh svěřil, abys je použil k Jeho slávě, použiješ proti Jeho dílu a poslání. Není žádný soulad mezi Kristem a Beliálem. Ty sis už zvolil 5T 341 přátelství světa, proto jsi rozhodně na straně satanově. Tělesné srdce je v nepřátelství vůči Bohu a bude odporovat nejjasnějším důkazům pravdy. Bezbožní lidé nesnášejí světlo, které odsuzuje jejich nesprávné jednání.

Ty jsi otevřel své srdce pochybnosti a nedůvěře. Nikdy však nebudeš schopen být skutečným nevěrcem. Můžeš se chlubit, že nevěříš Bibli, ale vždy budeš křivě přísahat, neboť znáš lepší cestu.

Prosím tě, usiluj se vší vážností o věčný život. Zpřetrhej satanova tenata, odporuj jeho svodům. Toto nechť je řečí tvé duše: " Není nic ve vesmíru, čeho bych se tak bál, jako toho, že nepoznám všechnu svou povinnost, nebo toho, abych ji poznal a nečinil." "Postav se za Ježíše", to byla slova jistého umírajícího světce. Ano, bratře I, postav se za Ježíše. Rozhodnout se pro to vyžádá si všechno. Snad budeš muset změnit své postavení ve světě, avšak jméno, vyznamenání, postavení, jsou pro tebe osidlem, ohrožujícím tvou duši. Vypočítavá, světská moudrost se stále snaží odvrátit tě od Spasitele. Otevřená, vzdorovitá, rouhavá nevěra bude se snažit vyvrátit Jeho evangelium nejen z tvé duše, nýbrž ze světa vůbec. Postav se však za Ježíše. V přítomnosti svých příbuzných a přátel, ve všech svých vztazích v povolání, v každém svém společenství se světem, kdekoli, vždy a za všech okolností stůj za Ježíšem.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy