EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Důležitost kolportérské práce - 5T 396

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Důležitost kolportérské práce - 5T 396

Mnohem více účinnější práce lze vykonat na poli kolportáže, než bylo dosud vykonáno. Kolportér by neměl spokojeně odpočívat, jestliže se trvale nezlepšuje. Měl by se důkladně připravit a nikdy se nespokojit se zaběhnutou frázovitostí; Pánu by měl dát příležitost, aby použil jeho úsilí a zapůsobil na mysli. Ježíšova láska, přebývající v jeho srdci, mu pomůže najít způsob, jakým se přiblíží k jednotlivcům a rodinám.

Kolportéři potřebují sebevýchovu a uhlazené jednání. Nejde však o afektované a vyumělkované způsoby světa, nýbrž příjemné vystupování, které je přirozeným důsledkem laskavého srdce a touhy napodobit Kristův příklad. Měli by pěstovat starostlivé a ohleduplné sklony - sklony přičinlivosti a prozíravosti - a měli by se snažit uctít Boha svým všestranným rozvojem. Ježíš přinesl nekonečnou oběť, aby je uvedl do správného vztahu k Bohu a ke svým spolubližním a Božská pomoc spojena s lidským úsilím jim pomůže dosáhnout vysoké úrovně. Kolportér by měl být čistý jako Josef, tichý jako Mojžíš a střídmý jako Daniel. Kamkoli pak půjde, bude ho provázet moc.

Počíná-li si kolportér nesprávně, mluví-li lživě a jedná úskočně, ztrácí respekt. Snad si neuvědomuje, že ho Bůh vidí a ví o každém jeho činu, že svatí andělé zvažují jeho pohnutky a naslouchají jeho slovům a že bude oceněn podle svých skutků. Avšak kdyby bylo možné ukrýt jeho nesprávné jednání před lidským i Božským pohledem, skutečnost, že on sám o tom ví, bude působit ničivě na jeho rozum i povahu. Jeden čin nerozhoduje o povaze, nýbrž protrhává přehradu a další pokušení vniká do svědomí snadněji až je nakonec vytvořen zvyk vytáček a nepoctivého jednání a takovému člověku nelze důvěřovat.

Příliš mnozí v rodinách i ve sboru si jen málo uvědomují 5T 397 do očí bojících nedůsledností. Jsou tu mladí lidé, kteří se vydávají za ty, kterými nejsou. Zdánlivě jsou poctiví a pravdiví, jsou však jako obílené hroby, zvenku pěkní, v jádru však zkažení. Srdce je poskvrněno, pošpiněno hříchem a takový je záznam v nebesích. V jejich mysli probíhal proces, který jim znecitlivěl jejich dřívější vědomí. Budou-li však jejich povahy váženy na vahách svatyně, budou označeny jako nedostatečné v onen veliký den Hospodinův; bude to neštěstí, jež dnes nemohou pochopit. Pravda, převzácná neposkvrněná pravda má být součástí našeho charakteru.

Nechť si zvolíme kteroukoli cestu, cesta života je poseta nebezpečími. Jestliže pracovníci v kterémkoli odvětví díla stanou se lhostejnými a nepozornými ke svým věčným zájmům, utrpí velkou ztrátu. Pokušitel si k nim najde přístup. Připraví jim osidlo a uvede je na nejistou cestu. Jedině ti jsou v bezpečí, jejichž srdce je střeženo čistými zásadami. Budou se modlit jako David: "Zdržuj kroky mé na cestách svých, aby se neuchylovaly nohy mé." Ž 17,5 Proti sobectví a porušenosti lidského srdce musíme vést ustavičný boj. Často se zdá, že bezbožní jsou šťastni na své cestě, avšak ti, kteří zapomínají na Boha, třeba i na hodinu nebo jen na chvíli, jsou v nebezpečí. Nemusí si uvědomovat své ohrožení, a také dřív než si je uvědomí, zvyk jako železné pouto, drží je v podřízení se tomu zlu, s nímž si zahrávali. Bůh opovrhuje jejich jednáním a Jeho požehnání je nebude provázet.

Bylo mi, ukázáno, že mladí lidé se pouštějí do tohoto díla, aniž by byli spojeni s nebesy. Jdou cestou pokušení, aby projevili svou odvážnost. Usmívají se nad pošetilostí jiných. Znají pravou cestu, vědí, jak si mají počínat, jak snadno mohou odolat pokušení! Jak zbytečné myslet na jejich pád! Avšak neučinili Boha svým ochranným štítem. Satan má pro ně připravenou zrádnou léčku a oni sami se pak stávají hříčkou pošetilců.

Náš veliký nepřítel má pomocníky, kteří ustavičně číhají na 5T 398 nějakou příležitost, aby zničili duše, tak jako když lev pronásleduje svoji kořist. Vyhni se jim mladý muži, neboť i když se tváří jako tví přátelé, nepozorovaně tě zavádějí na nesprávné cesty a způsoby. Lichotí svými rty a slibují, že ti pomohou a povedou tě. Jejich kroky však směřují k peklu. Nasloucháš-li jejich radám, může to být rozhodující bod ve tvém životě. Jediná odstraněná zábrana ze svědomí, povolnost jednomu zlozvyku nebo jediné zanedbání naléhavé povinnosti, může být začátkem svůdné cesty, která tě zavede mezi ty, kdo slouží satanu, i když přitom můžeš stále vyznávat lásku k Bohu a jeho dílu. Nestřežený okamžik, jediný nesprávný krok může zvrátit celý proud tvého života nesprávným směrem. A snad se nikdy nedovíš co způsobilo tvou zkázu, dokud nebude vyřčen výrok: "Odejděte ode mne, činitelé nepravosti." Mt 7,23

Někteří mladí lidé vědí, že to, co jsem řekla, přesně popisuje jejich cestu. Jejich cesty nejsou skryty před Pánem, ačkoli mohou být skryty před nejlepšími přáteli nebo i před otcem a matkou. Mám malou naději, že někteří někdy změní své pokrytecké a falešné jednání. Jiní, kteří zbloudili, usilují o záchranu. Kéž jim drahý Ježíš pomůže, aby se pevně vzepřeli proti lžím a lichocení těch, kdo by chtěli oslabit jejich záměr spravedlivě si počínat, anebo kteří by chtěli naznačovat pochybnosti nebo nevěrecké názory, aby otřásli jejich vírou v pravdu. Mladí přátelé, neztraťte ani hodinu ve společnosti těch, kteří by vás chtěli zbavit způsobilosti pro čisté a svaté Boží dílo. Nečiňte nic před cizími lidmi, co byste nemohli konat před svým otcem a matkou anebo byste se styděli udělat to před Kristem a jeho svatými anděly.

Někteří si mohou myslet, že tato opatření nejsou nutná pro světitele soboty, avšak ti, na něž se vztahují, vědí co myslím. Říkám vám, mladí lidé, bděte. Neboť nic nemůžete udělat, co by bylo skryto před anděly nebo před Bohem. Neuděláte žádný zlý skutek, aby tím nebyli jiní postiženi. Zatímco způsob vašeho jednání svědčí o tom, jaký materiál používáte při budování svého charakteru, máte také mocný 5T 399 vliv na ostatní. Nikdy neztrácejte ze zřetele tu skutečnost, že patříte Bohu, že vás vykoupil za velikou cenu a musíte mu vydat počet ze svěřených vám hřiven.

Nikdo by neměl být kolportérem, jehož ruce jsou poskvrněny hříchem a jehož srdce není přímé před Bohem. Neboť takoví lidé jistě zneváží dílo pravdy. Ti, kteří pracují v misijním poli, musí být vedení Bohem. Pečlivě by měli bdít, aby si správně počínali a pak se klidně a pevně přidrželi stezky spravedlnosti. Měli by být zásadní, neboť satan je vytrvale rozhodnut přemoci je.

Došlo k omylu tím, že jsme nabídli předplacení našich časopisů pouze na několik týdnů, když jsme si náležitým úsilím mohli získat mnohem delší předplatné. Jedno celoroční předplatné má větší hodnotu než mnoho krátkodobých. Odebírá-li někdo časopis pouze na několik měsíců, zájem často končí tímto krátkým předplatným. Někteří lidé obnoví své předplatné na delší dobu a tím se čas poněkud prodlouží a přináší nepatrný obnos zpět, zatím co při větším taktu a vytrvalosti mohli bychom dosáhnout celoroční předplatné. Začínáte příliš nízko, bratři. Při svém plánování užíváte malý rozhled. Do svého díla nevkládáte všechen takt a vytrvalost, jaký si zasluhuje. V tomto díle je více těžkostí, než v některých jiných pracovních odvětvích, avšak získaná naučení, takt a kázeň vás připraví pro zvlášť užitečné pole, kde můžete lidem sloužit. Ten kdo se špatně učí, co se naučit má, kdo je v přístupu k lidem nedbalý a odměřený, projevoval by nedostatek taktu a porozumění v jednání s lidmi, kdyby šel do kazatelské služby.

Někteří se spokojují krátkodobým předplatným a nesnaží se získat lidi pro dlouhodobé. Kolportéři by neměli pracovat nedbale a bez zájmu. Neuvědomují si, že jsou Božími pracovníky a že by je měla vést láska k 5T 400 duším, aby mužům a ženám všemožným úsilím objasnili pravdu. Prozřetelnost a milost, prostředky a síla úzce souvisí. Konají-li pracovníci co mohou, Bůh pro ně učiní to, co sami pro sebe učinit nemohou. Nikdo však nemůže očekávat, že k úspěchu dojde vlastním nezávislým úsilím. Je zapotřebí pracovat a zároveň hluboce důvěřovat Bohu.

V každém odvětví Božího díla je nutná šetrnost. Přirozený sklon mládeže v tomto věku je zanedbávat a přehlížet šetrnost a pokládat ji za lakomství a omezenost. Avšak šetrnost odpovídá nejširším a nejsmělejším rozhledům a názorům. Kde se nepraktikuje, nemůže být žádné pravé velkorysosti. Nikdo by si neměl myslet, že jej šetrnost anebo pozornost k malým věcem ponižuje. Po jistém známém zázraku Kristus řekl: "Posbírejte ty drobty ať nezhynou."

Pěknou sumu lze utratit na zaplacení hotelových poplatků, které nejsou vůbec nutné. Průkopníkům tohoto poselství je Boží dílo tak blízké, že zřídkakdy v nějakém hotelu jedí, i kdyby vydání stálo jen dvacet pět centů. Avšak mladí lidé všeobecně nejsou naučeni šetřit a proto všude následuje ztráta za ztrátou. V některých rodinách se tak hříšně utrácí, že by to při troše šetrnosti uživilo ještě další rodinu. Kdyby si naše mládež při cestování přesně zaznamenávala vydané peníze, položku za položkou, otevřely by se jí oči nad trhlinami. I když od nich nelze žádat, aby se zbavili teplého jídla, jak to na začátku dělávali pracovníci při svém tuláckém životě, přece se mohou naučit uhradit své skutečné potřeby s menším vydáním, než co dnes sami pokládají za nutné. Existují lidé, kteří žijí sebezapíravě, aby měli prostředky na Boží dílo. Pracovníci v díle nechť také žijí sebezapíravě a omezují svá vydání, nakolik je to jen možné. Našim pracovníkům by posloužilo studium dějin valdenských misionářů a následování jejich příkladné obětavosti a sebezapírání. 5T 401

Máme vykonat veliké dílo pro Mistra, otvírat Boží slovo těm, kdož jsou v temnotě bludu. Mladí přátelé, počínejte si tak, jak se sluší na svaté povolání. Měli byste studovat Písmo a vždy být hotovi vydat počet z naděje, která je ve vás. Svou pravou křesťanskou důstojností dosvědčete, že máte pravdu a že je v zájmu lidu, aby ji slyšel. Je-li tato pravda vštípena v duši, projeví se ve tváři a v chování, v klidném a ušlechtilém sebeovládání a pokoji, jaký může mít jen křesťan.

Ti, kdo mají pravou pokoru a jejichž mysl byla osvícena pravdami skrytými v evangeliu, budou mít vliv, jaký lidé pocítí. Budou působit na lidská srdce a budou respektováni větším počtem, dokonce těch, kteří nemají žádné porozumění pro jejich víru. Pravdami Písma a našimi hodnotnými časopisy budou mít úspěch, neboť Pán jim bude otevírat cestu. Vnucovat však naše časopisy lidem zadarmo nebo pomocí prémií, nepůsobí trvale dobrým vlivem. Kdyby naši pracovníci šli a spoléhali na pravdy Písma, lásku ke Kristu a k duším ve svých srdcích, dosáhli by víc trvalých předplatitelů než dnes, když nabízejí prémie a nízké ceny. Výhody při zajišťování předplatného vzbuzují dojem, že nejde o skutečnou hodnotu. Výsledky by byly lepší, kdyby měl časopis jedinečnou úroveň a peníze věnované na prémie byly by použity na rozdání několika výtisků zdarma. Nabízíme-li prémie, někteří si vezmou časopis, kteří by ho jinak nevzali, avšak jiní ho odmítnou předplatit, neboť si myslí, že jde o spekulaci. Když však kolportér představí význam časopisu s prosbou k Bohu o úspěch a méně bude spoléhat na prémie, mnohé bude dosaženo.

V této době je chváleno a vyvyšováno to, co je bezcenné. Lidé požadují cokoli, co je senzační a co jde na odbyt. 5T 402 Země je zaplavena naprosto bezcennými publikacemi napsanými pouze pro výdělek, zatímco skutečně hodnotné knihy nejdou na odbyt a nejsou čteny. Ti, kteří se zaobírají touto senzační literaturou v zájmu vyšších mezd, ztrácejí vzácnou příležitost konat dobro. Abychom obrátili pozornost mužů a žen a opravdu je zaujali hodnotnými knihami, které mají Písmo za svůj základ, bude nutné vybojovat mnohý zápas; a ještě větším úkolem bude najít posvěcené, bohabojné pracovníky, kteří se rozhodnou jít do kolportáže s těmito knihami za účelem rozšíření světla.

Pracovník, který má Boží dílo v srdci, nebude trvat na tom, aby dostal co nejvyšší mzdu. Nebude tvrdit, jako někteří mladí lidé, že jejich úspěch je závislý na módním a elegantním vystupování a nejlepším hotelovém ubytováním. To, co kolportér potřebuje, není bezvadný vzhled nebo teatrální vystupování, nýbrž ona přesnost a poctivost charakteru, která se odráží ve tváři. Laskavost a ušlechtilost se odrazí na tváři a ani zkušené oko nevidí klam a neodhalí žádnou okázalost.

Veliký počet kolportérů se pustil do práce, jejichž jediným prostředkem úspěchu jsou prémie. Jako pracovníci nemají žádné skutečné zásluhy. Nemají žádnou zkušenost v praktickém náboženství, mají tytéž choutky a záliby, jimiž se vyznačovali před tím, než se stali křesťany. Může o nich být řečeno, že Bůh není v jejich myšlení, nemá zůstávajícího místa v jejich srdcích. Jejich charakter a jednání se vyznačuje malicherností, přízemností, nízkostí, což svědčí proti nim a o tom, že jdou cestou vlastního srdce a podle vidění svých očí. Nebudou v životě uplatňovat sebezapírání, jelikož jsou rozhodnuti radovat se ze života. Nebeský poklad je nijak nevábí. Všechny jejich záliby jsou přízemní. Nesměřují vzhůru. Přátelé a příbuzní nemohou ovlivnit takové osoby, protože oni nepomýšlí na to, aby se rozešli se zlem a vyvolili si dobro. 5T 403

Čím méně důvěřujeme těmto lidem, jichž není málo, nýbrž mnoho, tím lépe bude stát dílo přítomné pravdy před světem. Naši bratři by měli projevit prozíravost při volbě kolportérů, nechtějí-li, aby pravda byla nesprávně pochopena a nesprávně představena. Všem opravdovým pracovníkům by měli dát dobrou mzdu. Obnos by však neměl být zvyšován, aby se kolportéři kupovali, neboť takové jednání jim škodí. Činí je sobeckými a marnivými. Snažte se nadchnout je duchem pravé misijní práce a pro vlastnosti nutné k úspěšné práci. Ježíšova láska v duši povede kolportéra k tomu, aby si uvědomil přednost smět pracovat při šíření světla. Bude zkoumat, plánovat a modlit se za dílo Boží.

Potřebujeme rozumné mladé lidi, kteří si váží rozumových schopností daných jim Pánem a pěstují je s krajní péčí. Cvičení rozšíří tyto schopnosti a není-li pěstování srdce zanedbáno, povaha bude dobře vyvážená. Prostředky k dosažení vyšší úrovně jsou na dosah všech. Nechť nikdo nezklame Mistra tím, že mu při požádání ovoce podá listí. Rozhodný úmysl posvěcený Kristovou milostí učiní divy. Ježíš a svatí andělé korunují úspěchem úsilí moudrých, bohabojných mužů, kteří konali vše, co bylo v jejich moci, aby zachránili duše. Tiše, pokorně, se srdcem překypujícím láskou se snaží získat duše pro zkoumání pravdy, zapojují se do biblických hodin, kde mohou. Tím budou rozsévat símě pravdy při všech vodách a projevovat ctnost Toho, který je povolal ze tmy v předivné světlo své. Ti, kdo konají toto dílo ze správných pohnutek, konají důležité kazatelské dílo. Neprojeví slabý, nerozhodný charakter. Jejich myšlení se prohloubí, jejich způsoby jsou jemnější. Neměli by klást žádné meze svému rozvoji, nýbrž denně víc, lépe a připraveněji konat dobré dílo.

Mnozí pracovníci v kolportáži nepřinášejí žádné oběti. Jako třída mají méně misijního ducha než pracovníci kterékoli jiné církve. Je-li cesta pro ně připravena 5T 404 a když mohou obdržet nejvyšší mzdu, pak jsou ochotni vstoupit do díla. Mnohá lákadla jsou předkládána kolportérům, aby se zabývali oblíbenými knihami; jsou jim nabízeny vysoké mzdy a mnozí odmítají pracovat i při nejvyšší mzdě na šíření knih pojednávajících o přítomné pravdě. Proto byly výhody zvýšeny, aby odpovídaly těm, jaké nabízejí jiní nakladatelé a proto vydání na šíření našich publikací mezi lid jsou veliká. Mnozí kolportéři dostávají své peníze snadno a lehce je utrácejí.

Mezi lidem, vyznávajícím přítomnou pravdu není misijní duch odpovídající našemu vyznání. Chybí zvuk pravého zlata v charakteru. Křesťanský život je něco víc, než zač ho oni pokládají. Nespočívá v pouhé ušlechtilosti, trpělivosti, tichosti a laskavosti. Tyto ctnosti jsou podstatně důležité, je tu také však potřeba odvahy, síly, energie, vytrvalosti. Mnozí, kteří se chápou kolportérského díla jsou slabí, netrpěliví, bezduší a snadno znechuceni. Chybí jim energie. Nemají ony positivní, povahové rysy, které dávají člověku sílu něco v tomto ohledu udělat, nemají ducha a energii, který zapaluje nadšení. Kolportér pracuje v čestném povolání a neměl by si počínat, jako by se za to styděl. Chce-li mít úspěch, musí být odvážný a plný naděje.

Aktivní ctnosti musí být pěstovány právě tak, jako pasivní. Křesťan, vždy připraven na tichou odpověď, která odvrátí hněv, musí mít onu odvahu hrdinů, aby odolal zlu. S láskou, která všechno snáší, musí mít povahovou sílu, která učiní jeho vliv pozitivní mocí pro dobro. Víra musí být zapsána do jeho charakteru. Musí mít pevné zásady, musí mít ušlechtilého ducha nad vše nemístné podezírání. Kolportér nesmí být domýšlivý. Při svém styku s lidmi nesmí se chovat nápadně, mluvit o sobě jakkoli vychloubačně, neboť tímto jednáním by znechutil rozumné, citlivé lidi. Nesmí být sobecký ve svých zvycích a panovačný 5T 405 ve svém jednání. Mnozí se domnívají, že si nemohou najít čas, aby přečetli jedinou z desetitisíci knih, které jsou vydávány a přicházejí na trh. V mnoha případech, když kolportér oznámí své poslání, své srdce pevně zavírají a proto si jeho práce vyžaduje mnoho taktu a pokorného modlitebného ducha. Měl by být obeznámen s Božím Slovem a pohotovými slovy vyložit vzácnou pravdu a poukázat na velkou cenu čistého obsahu knih, které přináší.

Každý si může dobře uvědomit osobní zodpovědnost v tomto díle. Důkladně může uvážit, jak co nejlépe upoutat pozornost, neboť jeho způsob přednesu pravdy může rozhodnout o osudu duše. Zapůsobí-li příjemným dojmem, jeho vliv může být duši vůní života k životu a onen člověk, osvícen pravdou, může osvěcovat ostatní. Ledabylá práce s lidmi je nebezpečná.

Kolportérské dílo je Božím prostředkem přístupu k mnohým, kteří by se jinak k pravdě nedostali. Dílo je výborné, cíl vysoký a vznešený. V chování by měla být odpovídající důstojnost. Kolportér se setká s lidmi různého smýšlení. Potká se s nevědomci a hrubci, kteří neumějí ocenit nic, co jim nepřináší peníze. Toto nepovzbuzuje, nýbrž neměl by se jim vyhnout. Jeho dobrá přirozenost by neměla selhat; na každou spletitou situaci by měl hledět radostně a s nadějí. Setká se s lidmi sklíčenými, znechucenými, nebo rozbolavělými a v duchu raněnými. Bude mít mnoho příležitostí, aby k těmto lidem promluvil laskavá, odvážná, nadějná slova plné víry. Může být zdrojem osvěžení pro jiné, jestliže bude chtít, sám však musí čerpat ze Studnice živé pravdy.

Dílo kolportéra je důležitější než za jaké ho mnozí pokládali a při volbě lidí pro tuto službu musí být věnováno tolik péče a moudrosti jako při volbě kazatelů. Mladé lidi lze vychovat pro mnohem lepší práci, než jaká se konala i za menších vydání, než jaké obdrželi. 5T 406 Pozvedněme prapor a nechť sebezapíraví a sebeobětaví milovníci Boha a lidí vstoupí do armády pracovníků. Nechť přijdou neočekávajíc pohodlí, nýbrž aby byli stateční a odvážní za těžkostí i nesnází. Nechť přijdou ti, kteří dovedou vysvětlit naše publikace, neboť sami ocenili jejich hodnotu.

Kéž Pán pomůže každému do krajnosti uplatnit hřivny, které mu byly svěřeny. Ti, kdo pracují v tomto díle nestudují Písma, jak by ho měli studovat. Kdyby to tak dělali, jeho positivní obsah by se odrazil v jejich životě. Drazí bratři a sestry, ať cokoli konáte, dělejte to jako Pánu a udělejte to jak nejlépe dovedete. Nepřehlédněte přítomné zlaté příležitosti a nechť váš život není porážkou, zatímco sedíte a líně sníte o pohodlí a úspěchu v díle, pro které vás Pán nikdy neuzpůsobil. Dělejte dílo, které je vám nejbližší. Dělejte to, i v nebezpečí a těžkostech v misijním poli. Prosím vás však, nenaříkejte na těžkosti a oběti. Pamatujte na valdenské. Povšimněte si jaké plány vynalezli, aby světlo evangelia osvítilo zatemnělou lidskou mysl. Neměli bychom pracovat v naději na obdržení odměny v tomto životě, nýbrž se zrakem pevně upřeným k odměně na konci běhu. Nyní potřebujeme muže a ženy věrné jako magnetická jehla pólu - muže a ženy pracující na neurovnaných stezkách, kde nejsou odstraněny všechny překážky.

Popsala jsem čím by kolportéři měli být a kéž by Pán otevřel jejich mysl, aby pochopili tento předmět v jeho délce a šíři a uvědomili si svou povinnost představovat Kristův charakter svou trpělivostí, odvahou a neochvějnou poctivostí. Nechť pamatují, že ho mohou zapřít nedbalou, lehkovážnou a nerozhodnou povahou. Mladí lidé, vezmete-li tyto zásady do misijního pole, budete respektováni a mnozí uvěří pravdě, kterou zastáváte, neboť podle své víry žijete - neboť váš každodenní život je jako jasné světlo osvěcující všechny v domě. 5T 407 I vaši nepřátelé jakkoli bojující proti vašemu učení, budou vás respektovat; a jestliže jste toho dosáhli, vaše prostá slova budou mít moc přesvědčit každé srdce.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy