EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Varování a rady Battle creekskému sboru

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Varování a rady Battle creekskému sboru

Články zahrnuté v této kapitole jsou převzaty ze Svědectví prvně vydaných ve formě letáků a rozdávaných členům battlecreekského sboru v r. 1894, 1895 a 1898.

Granville, N. S. W., 20. července 1894

Chci svým bratřím připomenout slova napomenutí a varování, která jsem obdržela ohledně investic v Battle Creeku pro získání většího prostoru a některých jiných úprav. Nutno vstoupit do nových polí; pravda má být zvěstována na svědectví všem národům. Dílo naráží na překážky, takže prapor pravdy nemůže být vyzdvižen, jak by tomu v těchto nových polích mělo být. Zatímco naši bratři v Americe volně investují prostředky do staveb, do kterých kdyby neinvestovali, udělali by lépe, tisíce dolarů je takto pohlceno, které Pán chtěl použít "v dalekých krajích". Přinesla jsem toto varovné poselství jako slovo Páně; smutno mi však bylo na srdci, když jsem viděla, že přes to všechno, prostředky byly použity pro uspokojení těchto domnělých potřeb; budova byla přistavována k budově a tak prostředky nemohly být použity na místech, kde nebylo žádných vymožeností, žádné budovy pro veřejnou bohoslužbu 8T 49 a šíření díla, žádné místo, kde by mohl být vyzdvižen prapor pravdy. Tyto věci jsem vám předložila a přece jste pokračovali tímtéž směrem ve vynakládání prostředků, Božích prostředků, na jednom místě, i když Pán mluvil, že příliš mnoho již bylo věnováno na jedno místo, co znamená, že nebylo nic použito na jiných místech, kde měly být budovy a zařízení nutné pro samotný začátek.

Kdo vám nařídil investovat tisíce dolarů do dalších školských budov? Domnívali jste se, že tento rozmach je potřebný, nebyli jste však napomenuti, abyste takovým způsobem prostředky neinvestovali?

Čas konce

Bylo mi ukázáno, že na tomto světě je hrozný stav. Anděl milosti rozprostírá svá křídla a chce odejít. Boží zdržující moc je již ze země odnímána a satan se snaží podnítit různé živly v náboženském světě a vede lidi, aby vstoupili do školy toho velikého svůdce, který s všelikým podvodem nepravosti působí v dětech nepravosti. Obyvatelé země se již shromažďují pod vedením knížete temnosti, to však je teprve počátek konce.

Boží zákon je znehodnocován. Vidíme a slyšíme o zmatku a zděšení, nedostatku a hladu, zemětřeseních a povodních; lidé se dopouštějí strašných činů; místo rozumu vládne vášeň. Boží hněv dopadá na obyvatele světa, kteří se stávají téměř tak poníženými jako obyvatelé Sodomy a Gomory. Oheň a povodeň již ničí tisíce životů i majetek, který byl sobecky nashromážděn utlačováním chudých. Pán rychle ukončí své dílo a učiní konec hříchu. Ó, kéž by scény, 8T 50 které prošly přede mnou o těchto nepravostech prováděných v těchto posledních dnech, mohly hluboce zapůsobit na mysl Božího lidu.

Jako bylo za dnů Noe, tak bude i při příchodu Syna člověka. Pán stahuje svoji ochrannou ruku ze země a zanedlouho zavládne smrt a zkáza, rozmáhající se zločinnost a krutost, prudký boj proti boháčům, kteří se vyvyšovali nad chudé. Ti, kteří jsou bez Boží ochrany, nenajdou bezpečí na žádném místě a postavení. Lidské bytosti jsou vyškoleny k tomu, aby používaly svou tvůrčí sílu ke zprovoznění nejsilnějších zhoubných a vražedných zbraní.

Místo abychom rozšiřovali a budovali další budovy v Battle Creeku, anebo na jiných místech, kde naše instituce již byly zřízeny, měli bychom omezovat tyto nároky. Prostředky a pracovníci by se měli rozejít, aby přinášeli pravdu a poselství "v dalekých krajích".

Pomoc v těžké době

Když synové izraelští šli pouští, Pán je chránil před jedovatými hady; přišel však čas, kdy pro přestoupení, nekajícnost a tvrdošíjnost Izraele, Pán stáhl svoji ochrannou ruku před těmito plazy a mnozí z lidu byli uštknuti a zemřeli. A právě tehdy byl vyzdvižen měděný had, aby každý, kdo by činil pokání a pohleděl ve víře na něj, mohl žít.

V době zmatku a soužení, která je před námi, v době takového soužení, jakého nebylo co jsou lidé na světě, vyvýšený Spasitel bude zvěstován ve všech zemích, aby všichni, kdo pohledí s vírou na Něho, mohli žít.

Nedostatečné uctívání Boha

Z hlediska této strašné krize, která je před námi, co konají ti, kteří vyznávají, že věří pravdě? Můj Průvodce mne zavolal 8T 51 a řekl mi: "Následuj mne", a byly mi ukázány věci mezi našim lidem, které se neshodovaly s jejich vírou. Do módy přišlo kolo. K uspokojení zájmu v tomto směru byly utraceny peníze, které by mnohem lépe byly investovány do modliteben, kde je jich nutně zapotřebí. Byla jsem upozorněna na neobvyklé věci v Battle Creeku. Jakoby určitý okouzlující vliv zde zaplavoval náš lid jako nějaká vlna a já jsem viděla, že potom mají přijít jiná pokušení. Satan usilovně pracuje se záměrem svést náš lid, aby věnoval svůj čas a peníze k uspokojování domnělých potřeb. Toto je určitý druh modloslužby. Příklad bude následován a zatímco stovky hladoví po chlebě, zatímco jsme svědky hladu a moru, neboť Bůh nemůže pro slávu svého jména ochraňovat ty, kteří působí proti Jeho vůli, mají snad ti, kdo vyznávají, že milují a slouží Bohu, jednat jako lid v době Noeho a jít za představou vlastního srdce?

Zatímco jste sledovali svoji vlastní náklonnost v přivlastňování si prostředků - Božích prostředků - za něž musíte vydat počet, misijní dílo naráželo na překážky a bylo bržděno pro nedostatek prostředků a pracovníků, kteří by prapor pravdy postavili na místech, kde lidé ještě nikdy neslyšeli varovné poselství. Řekne Bůh těm, kteří sobecky jdou za svou představou a uspokojují své vlastní touhy: "To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost Pána svého?" Mat. 25,23.

Moji bratři a sestry v Battle Creeku, jaký druh svědectví nesete nevěřícím světu? Bylo mi ukázáno, že Pán nehledí na vaše počínání se zalíbením, neboť vaše počínání odporuje vašemu vyznání. Nejste činiteli slova Kristova. 8T 52

Můj Průvodce mi řekl: "Pohleď a podívej se na modloslužbu mého lidu, k němuž jsem mluvil včas a upozorňoval je na jejich nebezpečí. Hleděl jsem, aby přinášeli ovoce." Byli tam někteří, kteří usilovali o mistrovství, každý se snažil vyniknout nad druhým v závodění na kole. Byl zde duch napětí a řevnivosti mezi nimi o to, kdo z nich bude první. Tento duch byl podobný tomu, který se projevil v basketbalových hrách v naší škole. Můj Průvodce mi řekl: "Toto je urážkou Boha. Blízko i daleko hynou duše, neboť se jim nedostává chleba života a vody spasení." Když je satan poražen v jednom směru, okamžitě se objeví s jinými plány a nápady, které se budou zdát vábivé a potřebné, a které si vyžádají peníze a myšlenky a povzbudí sobectví, takže může zvítězit nad těmi, kdo jsou tak snadno vedeni do falešné a sobecké shovívavosti.

Vzniká otázka, jakou zodpovědnost nesou tyto osoby za pokrok díla Božího? V čem si uvědomují důležitost díla pro tento čas? Kristus řekl svým učeníkům: "Vy jste světlo světa... Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích." Mat 5,14-16. Je toto investování prostředků a toto závodění na kolech po ulicích Battle Creeku důkazem vaší víry v poslední varovné poselství, které má být přineseno lidem, stojícím na samém prahu věčného života?

Moji bratři a sestry v Americe, vyzývám vás: "Nemylte se, Bůh nebude posmíván; nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti." Gal 6,7. Mnozí jsou příliš nedůtkliví a upejpaví. Nevědí nic o snášení těžkostí po způsobu dobrých vojínů Kristových. Jsou překážkou dílu záchrany duší. Mají mnoho přání; 8T 53 všechno musí být pohodlné a snadné, podle jejich chuti. Sami nic nedělají a těm, kteří by chtěli něco dělat, překážejí svými domněnkami, snivými touhami a svou láskou k modlám. Domnívají se, že jsou křesťané, nevědí však, co praktický křesťanský život znamená. Co to znamená být křesťanem? Znamená to být podobný Kristu.

Když Pán vidí svůj lid jak omezuje svá snivá přání a usiluje o sebezapření ne nějakým vyčítavým lítostivým duchem, jako když Lotova žena opouštěla Sodomu, nýbrž radostně pro Krista a proto, že je to správné tak činit, dílo půjde mocně vpřed. Ať však nic, jakkoliv by to bylo drahé, jakkoli milé, nezaujme vaši mysl a lásku a neodvrátí vás od studia Božího Slova, nebo od vážné modlitby. Bděte na modlitbě. Žijte v souladu s vašimi prosbami. Spolupracujte s Pánem a to v souladu. Vytněte z chrámu duše všechno, co se může stát modlou. Nyní je Boží čas a Jeho čas je vaším časem. Bojujte dobrý boj víry, odmítněte přemýšlet nebo mluvit o nedověře. Svět má uslyšet poslední varovné poselství.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy