EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naše povinnost vůči světu

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Naše povinnost vůči světu

Granville, N. S. W., 1894

Tam, kde lidé přijali větší světlo, měla by v duchu a povaze díla být patrná rozhodná změna. Co konají, aby varovali ty, kdo nerozumějí, že Pán brzo přijde? "Nebo aj, Hospodin béře se z místa svého, aby navštívil nepravost na obyvatelích země, a odkryje země zbité své, a nebude přikrývati více zmordovaných svých." Iz 26,21. Ptám se, kdo nese odpovědnost za duše, které hynou bez Krista? Kdo jde za stany, nesa pohanění? 8T 54 Kdo chce opustit příjemný domov a drahé příbuzenské svazky a nést toto převzácné světlo pravdy do dalekých zemí? Každý den, každý okamžik spočívá strašná odpovědnost na všech, kterým bylo svěřeno světlo pravdy, že se v každé zemi rozhodují muži a ženy pro život nebo pro smrt a o jejich osudu je navždy rozhodnuto.

Bůh přinesl nesmírnou oběť pro lidstvo. Vynaložil nesmírnou energii, aby znovu získal člověka z přestoupení a hříchu k věrnosti a poslušnosti, avšak bylo mi ukázáno, že nic nekoná bez spolupráce s lidmi. Každý dar milosti, moci a účinnosti byl štědře opatřen. Nejsilnější pohnutky byly předloženy, aby vzbudily a oživily v lidském srdci misijního ducha, aby úsilí Boha a lidí mohlo být spojeno. Co však náš lid učinil aby vyšel z Battle Creeku a nesl světlo do krajů, kde tento prapor ještě nikdy nezavlál? Neotevřel Pán při této poslední konferenci nebeské průduchy a nevylil na vás požehnání? Jak jste využili tento Boží dar? Obdařil vás činorodou mocí, abyste s trpělivostí a nadějí a neúnavnou bdělostí mohli zvěstovat Krista a to toho ukřižovaného, vyzývat lidi, aby činili pokání ze svých hříchů a roznesli varovné poselství, že Kristus brzy přijde s velikou mocí a slávou.

Jestliže členové battle-creekského sboru se nyní neprobudí a nepůjdou do díla v misijních polích, upadnou zpět do duchovního spánku. Jak pracuje Duch Svatý na vašich srdcích? ... Nebyli jste povzbuzeni, abyste vynaložili hřivny, které vám Bůh dal, aby každý muž a žena, mladík i děva je použili pro zvěstování přítomné pravdy, vynakládajíce osobní úsilí a jdouce do měst, kde pravda ještě dosud nebyla nikdy zvěstována, vyvyšujíce tam tento prapor? 8T 55

Nebyly vaše síly povzbuzeny požehnáním, které vám Bůh udělil? Nezasáhla pravda hlouběji vaši duši? Nemůžete jasněji pochopit její mimořádnou hodnotu pro ty, kteří hynou bez Krista? V důsledku zjevného projevu Božího požehnání svědčíte pro Krista jasněji a rozhodněji než kdykoli před tím?

Svatý Duch rozhodně přinesl vaším myslím ony životně důležité pravdy pro tuto dobu. Má být toto poznání svázáno do uzlíčku a skryto v zemi? - Ne, ne. Má být dána penězoměncům. Když lidé používají Jeho hřivny jakkoli maličké s věrností, Svatý Duch se ujímá Božích věcí a představuje je mysli znovu. Svým Duchem učinil Bůh své Slovo obživující mocí. Ono je živé a mocné, působící silným vlivem na lidskou mysl, ne pro učenost nebo nadání člověka, nýbrž proto, že Boží moc spolupůsobí s lidskou mocí. A této božské moci má být vzdána veškerá chvála.

Ovládne nás sobectví a pohodlí těch, kteří mají pozemskou pohodu a přitažlivé domovy? Přestaneme jednat jako mravní bytosti a používat své síly pro záchranu hynoucích duší? Umlknou naše hlasy? Pak na nás dopadne Boží hněv jako na ty, kteří měli veliké světlo a na zdech našich domovů bude napsáno: "Milovníci rozkoší více nežli milovníci Boha." 2Tm 3, 4. Pak kamení dostane jazyk a promluví; Bůh však přikazuje vám v Battle Creeku, abyste vyšli.

Jak získat úspěch

Rozhodněte se, ne ve vlastní síle, nýbrž v síle a milosti Boží, že Mu nyní, právě nyní, posvětíte veškerou sílu a každou schopnost. Pak budete následovat Ježíše, neboť On vás vybízí, a nebudete se ptát kam a jaká bude vaše odměna. Dobře vám bude, 8T 56 když budete poslouchat slovo: "Následuj mne." Máte vést jiné k světlu rozumným, věrným úsilím. Pod dohledem toho Božího Vůdce, rozhodněte se konat a jednat bez váhání.

Zemřete-li vlastnímu já, když se podřídíte Bohu, abyste konali Jeho dílo a nechali světlo, které vám bylo dáno svítit v dobrých skutcích, nebudete pracovat sami. Boží milost podpoří každé úsilí pro osvícení nevědomých a těch, kteří nepoznají, že konec všech věcí je blízko. Bůh však neučiní to, co máte konat vy sami. Přehojné světlo může zářit, avšak daná milost obrátí vaši duši pouze tehdy, když vás probouzí k spolupráci s Božími nástroji. Jste vyzýváni, abyste se přioděli křesťanskou výzbrojí a vstoupili do Boží služby jako činní vojáci. Božská moc má spolupracovat s lidským úsilím a zpřetrhat světské okouzlení, kterým nepřítel zaujal duše.

°°°°

Znovu volám o pomoc, kterou jsme měli mít, prostředky, které musíme mít, má-li být v této zemi něčeho dosaženo. Ve vašich srdcích by měla působit láska k hynoucím duším. Poslouchejte nebeské pokyny. Nezarmucujte Svatého Ducha odkládáním. Neodporujte Božím metodám záchrany lidí z moci hříchu. Každému člověku vzhledem k jeho schopnostem je určena práce. Vykonejte ji jak nejlépe a Bůh přijme vaše úsilí.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy