EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naše práce

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Naše práce

Jaká je naše práce? Přesně tatáž, jaká byla dána Janu Křtiteli, o němž čteme: "V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti v zemi Judské, a řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se království nebeské. Totoť jest zajisté ten předpověděný od Izaiáše proroka, řkoucího: Hlas volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho." Mat 3,1-3.

Všichni, kteří jsou opravdově zapojeni do Božího díla pro tyto poslední dny, budou zvěstovat určité poselství. Čtěte několik prvních veršů 40. kap. Izaiáše:

"Hlas volajícího: Připravtež na poušti cestu Hospodinovu, přímou učiňte na pustině stezku Boha našeho. Každé údolí ať jest vyvýšeno, a všeliká hora i pahrbek, ať jest snížen; což jest křivého, ať jest přímé, a místa nerovná ať jsou rovinou. Nebo se zjeví sláva Hospodinova a uzří všeliké tělo spolu, že ústa Hospodinova mluvila." Iz 40, 3-5.

"Hlas řkoucího: Volej. I řekl: Co mám volati? To, že všeliké tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ polní. Usychá tráva, květ prší, jakž vítr Hospodinův povane na něj. V pravděť jsou lidé ta tráva. Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky." Iz 40, 6-8. 8T 10

Tato kapitola je přímo nabita poučením vhodným pro nás v této době. Slovo Hospodinovo k nám zní: "Čiňte pokání, připravte cestu a oživení mého díla."

Přesun díla, až doposud konaného v Battle Creeku do Washingtonu, je správným krokem. Máme pokračovat v pronikání do odlehlých krajin, kde lid žije v duchovní temnotě. "Každé údolí ať jest vyvýšeno, a všeliká hora i pahrbek ať jest snížen; což jest křivého, ať jest přímé, a místa nerovná ať jsou rovinou." Iz 40, 4. Každá překážka vykoupení Božího lidu má být odstraněna otvíráním Jeho Slova a zvěstováním jasného: "Takto praví Hospodin". Má zazářit pravé světlo; neboť mrákota přikrývá zem a temnota lid. Pravda o živém Bohu se má zjevit v protikladu z bludem. Zvěstujte radostné věci. Máme Spasitele, který obětoval svůj život, aby ti, kteří věří v Něho nezahynuli, ale měli věčný život.

Pokrok Božího díla narazí na těžkosti; avšak nebojme se. Všemohoucnost Krále králů, našeho smlouvu zachovávajícího Boha se vyznačuje ušlechtilostí a péčí věrného pastýře. Nic Mu nemůže stát v cestě. Má svrchovanou moc a je zárukou a jistým splněním svých slibů, jež dal svému lidu. On může odstranit všechny překážky pokroku svého díla. On dovede překlenout všechny těžkosti, aby ti, kteří Mu slouží a váží si prostředků, které Bůh používá, mohli být vysvobozeni. Jeho dobrota a láska je nekonečná a Jeho smlouva je nezměnitelná.

Plány nepřátel Jeho díla se mohou zdát důkladně a promyšleně připraveny, On však může zmařit i nejslibnější z těchto plánů a vykoná to ve svůj čas a svým způsobem, uvidí-li, že naše víra byla dostatečně vyzkoušena, že k Němu lneme a máme Ho za svého poradce.

V nejtemnějších dnech, kdy okolnosti vypadají téměř nepřeklenutelné, nebojte se. Věřte v Boha. On koná svoji vůli 8T 11 a všechno usměrňuje k blahu svého lidu. Síla těch, kteří Ho milují a slouží Mu, bude obnovována každého dne. Jeho porozumění je bude provázet, aby nebloudili při uskutečňování Jeho záměrů.

V Boží službě by se neměla projevovat žádná malomyslnost. Naše víra má vydržet tlak, který na ni doléhá. Bůh může a chce udělit svým služebníkům všechnu potřebnou sílu. On jistě splní i to nejsmělejší očekávání těch, kteří v Něm skládají svou naději. Dá jim moudrost, nezbytnou pro jejich různorodé potřeby.

Zkušený apoštol Pavel napsal: "Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocemi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož líbost mám v nemocech, pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích a v úzkostech pro Krista. Nebo když mdlím, tehdy silen jsem." 2Kor. 12, 9-10.

Ó, moji bratři, zachovejte počátek své důvěry až do konce. Světlo Boží pravdy nemá být zastíněno. Ono má svítit uprostřed temnoty a bludu, který zahaluje svět. Boží Slovo má být otevíráno jak těm, kteří zaujímají vysoká postavení v zemi, tak i těm nejnižším.

Kristova církev je Božím nástrojem ke zvěstování pravdy; On ji zmocňuje k vykonání zvláštního úkolu; bude-li mu věrná a poslušná Jeho přikázání, bude v ní přebývat vznešenost Boží moci. Bude-li uctívat Hospodina, Boha Izraele, pak není moci, která by před ní obstála. Bude-li věrná svému povolání, mocnosti nepřítele ji neodolají, jako neodolá pleva vichřici.

Církev čeká světlý začátek nádherného dne, jestliže si oblékne roucho Kristovy spravedlnosti a úplně se vzdá oddanosti světu.

Členové církve musí vyznat své poklesky a semknout se. 8T 12 Moji bratři, nedovolte, aby mezi vás přišlo něco, co by vás odlučovalo od Pána, nebo jednoho od druhého. Nemluvte o názorových rozdílech, které vás rozdělují, nýbrž spojte se v lásce a pravdě Ježíšově. Předstupte před Pána, a Spasitelovou prolitou krví zdůvodňujte svoji prosbu o pomoc v boji proti zlu. Nebudete žádat marně. Přiblížíte-li se k Bohu s potřeným srdcem a v plné jistotě víry, pak nepřítel, který se vás snaží zničit, bude přemožen.

Obraťte se k Pánu, vězňové naděje! Hledejte sílu u Boha, živého Boha. Prokažte neochvějnou, pokornou víru v Jeho moc a Jeho ochotnou záchranu. Od Krista vytéká živý proud spasení. On je pramenem života, zdrojem vší moci. Když se vírou chopíme Jeho síly, On změní, obdivuhodně změní i ten nejbeznadějnější z nejtemnějších výhledů. On to učiní pro slávu Svého jména.

Pán vyzývá své věrné, ty, kdo mu důvěřují, aby k odvaze povzbuzovali malověrné a beznadějné. Kéž nám Pán pomůže stát nápomocně jeden při druhém a zkusit Ho živou vírou.

°°°°

"Plésejte Bohu, síle naší, prokřikujte Bohu Jákobovu. Vezměte žaltář, přidejte buben, harfu libou a loutnu." Ž 81, 2-3.

°°°°

"Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší. Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé a pravdu tvou každé noci, při nástroji o desíti strunách, při loutně, a při harfě s písničkou. Nebo jsi mne rozveselil Hospodine, 8T 13 skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu." Ž 92, 2-5.

°°°°

"Pojďte, zpívejme Hospodinu, pokřikujme skále spasení našeho. Předejděme oblíčej jeho s díkčiněním, žalmy prozpěvujme jemu. Nebo Hospodin jest Bůh veliký a král veliký nade všecky bohy. V jehož rukou základové země a vrchové hor jeho jsou. Jehož jest i moře, nebo on je učinil, i země, kterouž ruce jeho zformovaly. Pojďte, sklánějme se a padněme před ním, klekejme před Hospodinem, stvořitelem naším." Ž 95, 2-6.

°°°°

"Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho. Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho. Nebo veliký Hospodin a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky bohy." Ž 96, 1-4.

°°°°

"Pokřikuj Hospodinu všecka země. Služte Hospodinu s veselím, předstupujte před oblíčej jeho s prozpěvováním. Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho a ovce pastvy jeho. Vcházejte do bran jeho s díkčiněním a do síni jeho s chválami; oslavujte jej a dobrořečte jménu jeho. Nebo dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho a od národu až do pronárodu pravda jeho." Ž 100.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy