EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Budeme nalezeni lehcí?

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Budeme nalezeni lehcí?

8T 247 St. Helena, California, 21. dubna 1903

Naše postavení ve světě není takové, jaké by mělo být. Nacházíme se daleko od toho, kde jsme mohli být, kdyby naše křesťanská zkušenost odpovídala světlu a příležitostem nám poskytnutým, kdybychom od počátku šli kupředu a vzhůru. Kdybychom chodili v obdrženém světle, kdybychom více poznávali Pána, naše cesta by byla stále jasnější. Avšak mnozí z těch, kteří měli zvláštní světlo, se přizpůsobili světu, že je stěží lze rozeznat od nevěřících. Nejsou již tím zvláštním, vyvoleným a vzácným lidem. Těžko rozeznáme ty, kteří slouží Bohu od těch, kteří Mu neslouží.

Církev adventistů sedmého dne je položena na váhy svatyně. Bude souzena podle příležitostí a předností, kterých se jí dostalo. Jestliže její duchovní zkušenost neodpovídá přednostem, které ji Kristus za nekonečnou cenu udělil, jestliže tato udělená požehnání jí neuzpůsobila pro dílo jí svěřené, bude nad ní vynesen rozsudek: "Nalezena lehká." Souzena bude podle přijatého světla a daných jí možností.

Boží záměr s Jeho lidem

Bůh má v zásobě lásku, radost, pokoj a slavné vítězství pro všechny, kteří Mu v duchu a pravdě slouží. Lid zachovávající Jeho přikázání má být ustavičně pohotový k službě. Obdrží větší milost, sílu i poznání díky práci Ducha svatého. Mnozí však nejsou připraveni přijmout tyto vzácné dary Ducha, které jim Bůh hodlá udělit. 8T 248 Získáváním stále větší síly z nebes skrze udělené dary, mohou být uznáni za zvláštní Boží lid, horlivý dobrých skutcích.

"Čiň pokání a první skutky."

Závažné varovné napomenutí, projevené ve zničení milovaných ústavů, důležitých pro službu, nám říkají: "Protož pomni, odkud jsi vypadl, a čiň pokání a první skutky. Pakli toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti." Zj.2,5. Proč jen to zamlžené chápání pravého duchovního stavu v církvi? Neranila slepota strážné na zdech Siona? Nejsou mnozí z Božích služebníků bezstarostní a úplně spokojení, jakoby oblakový sloup ve dne a ohnivý sloup v noci spočíval na svatostánku? Cožpak nejsou na zodpovědných místech ti, kteří vyznávají, že znají Pána, kteří Ho však svým životem a povahou zapírají? Nejsou mnozí z těch, kdo se počítají za Jeho zvláštní lid uspokojeni žít bez důkazu, že Bůh pravdy je mezi nimi, aby je ochránil od satanových úkladů a útoků?

Neměli bychom dnes mnohem větší světlo, kdybychom v minulosti přijali od Pána napomenutí, uznali Jeho přítomnost a odvrátili se od všech praktik odporujících Jeho vůli? Kdybychom toto vykonali, nebeské světlo by osvítilo chrám duše a uschopnilo nás pochopit pravdu a milovat Boha ze všech sil a své bližní jako sebe samého. Ó, jak velice je Kristus zneuctěn těmi, kteří sice vyznávají, že jsou křesťané, ale zneuctívají jméno které nosí tím, že svůj život nepřizpůsobí svému vyznání tak, že jeden s druhým nežijí v lásce a úctě, kterou Bůh od nich požaduje, aby ji zjevovali slovy i laskavými činy! 8T 249

Mocnosti temna jsou podněcovány velikou silou. Výsledkem je boj a prolévání krve. Mravní ovzduší je otráveno hroznými a ohavnými činy. Šíří se bojovný duch; vládne na každém místě. Mnohá duše je ovládána duchem podvodu a pokryteckého jednání. Mnozí odejdou od víry a půjdou za svůdnými duchy a učením ďábelským. Nerozsuzují, jaký duch se jich zmocnil.

Nedostatek úcty k Bohu

Ten, kdo vidí pod povrch, kdo čte v lidských srdcích, říká o těch, kteří měli veliké světlo: "Nejsou zarmouceni a zděšeni pro svůj mravní a duchovní stav." "To oni vyvolili na cestách svých, proto že v ohavnostech svých duše jejich se kochá. I já také vyvolím za nešlechetnosti jejich, a to, čehož se strachují, na ně uvedu, protože když jsem volal, žádný se neohlásil, když jsem mluvil, neslyšeli, ale činili to, co zlého jest před očima mýma, a to, čehož neoblibuji, vyvolili." "Proto, že lásky pravdy nepřijali, aby spasení byli... pošle jim Bůh mocné dílo podvodu, aby věřili lži... ale oblíbili sobě nepravost." Iz.66, 3-4; 2.Tess.2,10-12.

Nebeský Učitel se ptal: "Který silnější podvod mohl by ošálit mysl, než domnění, že budujete na správném základu, a že Bůh přijímá vaše skutky, zatímco ve skutečnosti konáte v mnohém podle světských způsobů a hřešíte proti Hospodinu? Ó, je to veliký podvod, okouzlující klam, který se zmocňuje myslí, když lidé, kteří kdysi poznali pravdu, zamění si jejího ducha a moc za formu pobožnosti; když se domnívají, 8T 250 že jsou bohatí a zbohatli, nepotřebují ničeho, zatím co ve skutečnosti se jim ničeho nedostává."

Bůh se nezměnil ve svém vztahu ke svým věrným služebníkům, kteří zachovávají svá roucha neposkvrněna. Avšak mnozí volají: "Pokoj a bezpečnost", zatímco náhle přichází na ně zahynutí. Nenastane-li důkladné pokání, dokud lidé nepokoří svá srdce vyznáním a nepřijmou pravdu jaká je v Ježíši, nikdy nevstoupí do nebeského království. Když očistný proces zasáhne naše řady, pak se již nebudeme v klidu vychloubat svým bohatstvím a blahobytem a svou soběstačností.

Kdo může opravdu říci: "Naše zlato je vyzkoušeno v ohni; naše roucha jsou neposkvrněna světem?" Viděla jsem našeho Učitele, ukazujícího na roucho takzvaných spravedlivých. On je z nich strhává a odhaluje pod ním poskvrněnost. Pak mi řekl: "Nevidíš, jak zdánlivě pozakrývali svoji nečistotu a porušenost charakteru? 'Jak se toto věrné město stalo nevěstkou?' Z domu mého Otce učinili tržiště, místo, odkud Boží přítomnost a sláva odešla! Z toho důvodu panuje ta slabost a nedostatek sil."

Výzva k reformaci

Jestliže nebude církev, která je nyní prokvašena svým vlastním odpadnutím činit pokání a neobrátí se, bude jíst ovoce svých vlastních skutků, dokud se sama sobě nezoškliví. Bude-li odporovat zlému a volit si dobré, bude-li hledat Boha ve vší pokoře a usilovat o své vysoké povolání v Kristu, staví se na základ věčné pravdy a vírou se chápe toho, co je pro ni připraveno, bude uzdravena. Objeví se v prostotě dané jí Bohem, 8T 251 oddělí se od pozemských závazků a dokáže, že pravda ji skutečně osvobodila. Pak její členové budou skutečně vyvolenými Božími, Jeho představiteli.

Nadešel čas, aby nastala skutečná reformace. Když tato reformace započne, duch modlitby pronikne každého věřícího, a z církve vypudí ducha neshody a hádek. Ti, kteří nežili v křesťanském společenství, těsněji se přimknou jeden k druhému. Jeden člen pracující správným směrem povede jiné členy, aby se spojili s ním a prosili o zjevení Ducha Svatého. Nebude tu žádný zmatek, neboť všechno bude v souladu se záměrem Ducha. Překážky, oddělující jednoho věřícího od druhého padnou, a Boží služebníci budou ve svých projevech jednotní. Pán bude spolupracovat se svými služebníky. Všichni se budou modlit o to, oč Kristus přikázal, aby se Jeho služebníci modlili: "Přijď království tvé! Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi." Mat.6, 10.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy