EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Rozmazlená dcera 2T 558

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Rozmazlená dcera 2T 558

Drahá přítelkyně F: Bylo mi zjeveno, že jsi byla v nebezpečí, že se dostaneš pod plnou kontrolu velkého odpůrce duší. Tvá zkušenost v --- nebyla pro tebe dobrá. Tvůj pobyt v --- tě zraňoval. Stala ses pyšná a marnivá. Osoby v --- nechtěly ty, kteří tě nerozumně vedli k marnivosti, všetečnosti a rozpustilosti. Nebylo žádoucí, aby tě osoby nemoudře hýčkaly a chválily, až ses stala marnivou a náladovou. Stavěla ses na odpor jakémukoliv omezení, byla jsi tvrdohlavá, svévolná, tvrdošíjná a svým rodičům jsi způsobila hodně potíží. Oni se mýlili. Tvůj otec tě nerozumným způsobem rozmazlil. Tys toho využívala a začala jsi podvádět. Získala jsi pochvalu i tam, kde sis to nezasloužila.

Měla jsi svou hlavu také v --- a jednala jsi podle své vůle ve věcech, které v dané chvíli nebyly dovoleny. Když ty nebo tvé sestry byly pokárány, cítila jsi to jako urážku a celou záležitost jsi své matce podala způsobem, jako kdybys byla hrubě napadána. Zveličovala jsi vše a ona byla nervózní a snadno se vzrušovala a byla podrážděná, jestliže si myslela, že její postavení a důstojnost není respektována. Byla rozladěna, jestli kdokoli něco přikazoval jejím dětem, a toto své rozladění neskrývala. Mluvila nenáležitým způsobem s těmi, kdo vyžadovali její úctu. Tvá matka projevila velký nedostatek moudrosti v tom, že se stavěla na tvou stranu a kárala ty, kterým by měla poděkovat, a ne je hanit. Zraňovala tě a konala práci pro tebe, kterou nikdy nemůže napravit. Ty jsi triumfovala, protože ses pokládala za bezpečnou před výčitkami. Myslela sis, že můžeš dělat, cokoliv tě napadne. Oči tvé matky tě vždy nesledovaly, a i v těch případech, kdy tomu tak bylo, nedokázala rozpoznat tvé zlé sklony.

Ve škole jsi měla dobrého a ušlechtilého učitele, a přece ses cítila rozhořčená, protože ses cítila omezována. Myslela sis to, 2T 559 protože jsi byla dcerou pana G, tvůj učitel ti měl dávat přednost před jinými a neměl si dovolovat tě opravovat a kárat tě. Tvé sestry sdílely podobného ducha. Své nářky jsi nosila rodičům; slyšeli tvůj výklad o záležitostech, sympatizovali s tebou více či méně, ale jejich city byly podloženy tvými nadsazenými zprávami. Poškozovali tě, nebyla jsi tak přesně v jistém smyslu vychovávána, jak jsi měla být, a přece ses urážela, protože věci nemohly jít tvou vlastní cestou, nýbrž byla jsi nucena ustoupit rozhodnému, dokonalému, způsobnému poučování bratra H. Zatímco jsi byla ve škole, často jsi obtěžovala, byla jsi rozpustilá a do značné míry jsi postrádala skromnost a slušnost. Byla jsi drzá, sobecká, sebepovyšující a potřebovala jsi pevnou disciplínu jak doma, tak i ve škole.

Tvá mysl je nečistá. Byla jsi zproštěna starostí a práce příliš dlouho. Domácí povinnosti by měly být jedním z nejbohatších požehnání, jakých se ti dostává. Vyčerpanost by tě ani z jedné desetiny nepoškozovala tolik, jako tě poškozovaly tvé kluzké myšlenky a chování. Získala jsi nesprávné představy, pokud jde o dívky a chlapce ze smíšené společnosti, a tvé mysli bylo přirozené být ve společnosti chlapců. Nejsi čistá v srdci a v mysli. Byla jsi poškozena čtením milostných románů a tvá mysl byla fascinována nečistými myšlenkami. Tvá představivost byla zkažená tak, že se zdá, že nemáš žádnou vládu nad svými myšlenkami. Satan tě vede do svého područí, jak se mu líbí. Nejsi šťastná. Nemiluješ Boha či Jeho lid. Máš krutého, zatrpklého ducha vůči těm, kdo vidí tvou pravou povahu. Zdá se, že je káráš za způsob, jakým nazírají na tvůj případ, ale jsi to ty, která máš být kárána. Tvé chování je takového rázu, že volá po výstrahách a varování. Máš jen sebe samu, aby sis v tom směru činila výčitky.

Jsi nebezpečnou společnicí a způsobila jsi svým vlivem v --- mnoho škody. Vedla jsi, místo toho, abys byla vedena. Znevážila jsi 2T 560 Boha a jsi Mu zodpovědná za špatnou práci, kterou jsi svým vlivem způsobila. Tvé chování nebylo nevinné, skromné a slušné. Neměla jsi bázeň před Bohem. Abys mohla dosáhnout svých plánů, často ses přetvařovala a skrývala jsi, že máš pokřivené svědomí. Má drahá dívko, jestliže se nezastavíš tam, kde jsi, zcela určitě se zničíš. Přestaň se svým denním sněním, budováním vzdušných zámků. Přestaň, nedovol, aby tvé myšlenky ubíhaly cestami pošetilosti a zkaženosti. Nemůžeš se bezpečným způsobem stýkat s chlapci. Příval pokušení je zde, bude záplavou ve tvé hrudi a povede k tomu, že vykoření zásady, ženskou ctnost a opravdovou skromnost. Budeš-li pokračovat na této svévolné cestě, co bude tvým osudem?

Před námi je nový rok. K čemu ses rozhodla? Jaké tvé předsevzetí bude předloženo Bohu skrze anděly - strážce tvé každodenní práce? Jaká slova z těch, co jsi vyslovila, se objeví na stránkách knihy záznamů? Jaké myšlenky zpytatel srdcí nalezne v tvé mysli? On rozlišuje mezi myšlenkami a záměry srdce. Minulý rok byla o tobě podána zlá zpráva nebeské výsosti a čistým svatým andělům. Uvědom si, že tvé myšlenky, zlé skutky a nesvaté myšlenky mohou být ukryty před lidmi, ale i ty nejskrytější záměry tvého života jsou jako otevřená kniha před Bohem. V nebeských záznamech je zřejmá každá skvrna charakteru i každý spáchaný hřích.

Bůh hledí na tebe s nelibostí a ty přesto nevnímáš, neuvědomuješ si svůj beznadějný stav. Někdy se ozvou výčitky svědomí, ale jsou umlčeny pýchou tvé ubohé duše. Nejsi šťastná, a přece se domníváš, že bys byla šťastná, kdybys úplně odstranila uzdu svého 2T 561 životního běhu. Ubohé dítě! Představ si, že jsi na podobné cestě jako Eva v ráji Eden. Eva se též domnívala, že by byla šťastnější a její život by byl vznešenější, kdyby mohla jíst ovoce stromu, z něhož Bůh pod trestem smrti zakázal jíst. Eva nakonec jedla a ztratila slávu ráje.

Kontroluj své myšlenky. Není to snadný boj; nebudeš-li o to vážně a horlivě usilovat, nepodaří se ti to. Ale Bůh to od tebe žádá; je to povinností všech odpovědných bytostí. Jsi Bohu zodpovědná za své myšlenky. Zabýváš-li se planými představami a nečistými myšlenkami, provinila ses do jisté míry před Bohem, jako by ses dopustila činu. Brání ti v tom jen nedostatek příležitostí. Stavění vzdušných zámků za bílého dne nebo i v noci je špatné a velmi nebezpečné. Takové zvyky se těžko dají odstranit a člověk se nesnadno upoutává k věcem čistým a vznešeným. Chceš-li řídit své nitro, je třeba, abys hlídala své oči, uši i všechny své smysly, aby tvou duši nenakazily špatné úmysly. Tuto zvlášť žádoucí vnitřní práci může vykonat pouze síla Boží milosti. Ty máš nezdravý směr.

Sešla jsi z pravé cesty, stala ses drzou a ztratila jsi stud. Pán nemá místo ve tvém srdci. S Boží pomocí však můžeš povstat a stát se účastnicí Jeho milosti i nástrojem pravdy. Bůh od tebe žádá, abys ovládala nejen své myšlenky, ale i vášně a city. Tvé spasení závisí na sebeovládání. Vášně a city jsou mocné síly. Jsou-li zneužity nečistými záměry a hnány špatným směrem, mohou tě uvrhnout do zkázy, učinit politováníhodnou troskou života bez Boha a bez naděje

2T 562 Své představy musíš určitě a vytrvale kontrolovat, své sklony a záliby podřídit rozumu, svědomí a charakteru. Jsi v nebezpečí, neboť právě nyní rozhoduješ o tom, zda budeš obětovat věčnou blaženost nebes na oltář nespoutané vášně. Nízká, porušená náruživost opanuje celou bytost. Povolíš-li, uvrhneš hanbu a zármutek na hlavu svých rodičů i sourozenců, ponížíš sama sebe a ztratíš nebesa i věčný život. Položíš tyto věci v sázku? Prosím tě, zastav se a uvažuj. Ani krok nepokračuj na této cestě marnosti, kde na tebe očekává bída a smrt. Nebudeš-li omezovat své vášně a náklonnosti, uvedeš sebe i své okolí do špatného světla, poskvrníš svůj charakter a hanba tě bude provázet po celý život.

Jsi neposlušná, nevděčná a zlá vůči rodičům. Tyto špatné vlastnosti jsou ovocem zkaženého stromu. Tvé chování není cudné. Miluješ společnost chlapců a ráda o nich vyprávíš. „Nebo z hojnosti srdce ústa mluví.“ Mat.12,34. Tyto zlé vlastnosti úplně ovládly tvou bytost. Dopouštíš se raději klamu, jen abys uskutečnila svá přání a záměry.

Nepovažuji tvůj případ za beznadějný. Kdyby tomu tak bylo, mé pero by nepsalo tyto řádky. V Boží síle můžeš spasit minulost. Tvé jméno je již příslovečným příkladem v ---, ale můžeš to změnit tím, že použiješ sílu, kterou ti dal Bůh. Dokonce i nyní můžeš získat mravní čistotu, takže tvé jméno může být spojováno s věcmi čistými a svatými. Můžeš být povznesena, Bůh ti poskytl nezbytnou pomoc. Pozval tě, abys k Němu přišla, a slíbil, že ponese tvé břemeno a dá ti odpočinek duše. „Učte se ode mne,“ řekl Božský Učitel, „neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí duším svým.“ Mat.11,29. Dlouho ses vyvyšovala nad tuto mírnost a pokoru. Budeš 2T 563 se muset naučit této významné lekci Božského Učitele dříve, než nalezneš slíbený odpočinek. Příliš mnoho sis myslela o sobě a také o své vlastní chytrosti, která tě zavedla do takové strojenosti a marnosti, že jsi ze sebe udělala téměř blázna. Máš oklamávající jazyk, který si hoví ve falešném výkladu věcí a falešnosti. Ach má drahá dívko, kdybys jenom mohla procitnout, kdyby tvé ohlušené svědomí se mohlo jenom probudit, kdybys pěstovala obvyklý dojem přítomnosti Boha a podrobovala se vládě osvíceného bdělého svědomí, pak bys byla šťastná ty sama a byla bys požehnáním pro své rodiče, jejichž srdce nyní zraňuješ. Byla bys nástrojem spravedlnosti pro své společníky. Potřebuješ opravdovou změnu a bez této přeměny jsi jen žlučovitou zatrpklostí v poutech nepravosti. Představuješ si, že jestliže jdeš kam se ti zachce, jsi volná. Jsi vedena svou zhoubnou myslí, ale ve skutečnosti jsi v tom nejvíce ponižujícím otroctví. Bez zásad náboženství se můžeš považovat za předmět závisti, ale ti, kdo jsou dobří, budou pohlížet na tvou povahu se soucitem a na tvé činy s odporem. Podílníkem na Božské přirozenosti se můžeš stát tehdy, jestliže unikneš zkaženosti, která panuje v tomto světě prostřednictvím choutek; ale tím, že se budeš na nich podílet, můžeš klesnout do hloubi zkaženosti a nést satanovu pečeť.

Máš mladší sestry, pro které jsi mohla být svým vlivem k požehnání. Ve vaší rodině musíš odrážet sladké, převzácné světlo, otcovo srdce naplňovat radostí, nebo můžeš být temným stínem a mrakem bouře, která ničí. Tvá vášeň ke čtení je takové povahy, že jestliže se ji oddáváš, zvrátí tvou představu a zvrhne se ve skutečné ničení. Jestliže se nebudeš bránit myšlenkám, své četbě a svým slovům, tvá představivost se stane beznadějně chorobnou. Čti Bibli, a to pozorně, zbožně a nech se vést jejím učením. V tom je tvá bezpečnost.

2T 564 Vyhýbej se chlapcům. V jejich společnosti se stávají tvá pokušení opravdovými a mocnými. Vypuď ze své dívčí hlavy sňatek. V žádném případě nejsi pro něj způsobilá. Potřebuješ léta zkušeností dříve, než budeš kvalifikovaná natolik, abys pochopila povinnosti a převzala na sebe břemena, pocházející z manželského života. Rozhodně střež své myšlenky, své vášně a své záliby. Nesnižuj se natolik, abys sloužila rozkoši. Povznes je k čistotě, oddávej je Bohu.

Můžeš být opatrnou, ctnostnou a skromnou dívkou, ale ne bez nejopravdovějšího úsilí. Musíš bdít, musíš se modlit, musíš rozjímat, musíš zkoumat své motivy a skutky. Pečlivě rozebírej své pocity a skutky. Dokázala bys v přítomnosti svého otce vykonat nějaký nečistý skutek? Jistě že ne. Ale ty to činíš v přítomnosti svého nebeského Otce, který je mnohem vznešenější, tak svatý a čistý. Ano, kazíš své vlastní tělo v přítomnosti čistých, bezhříšných andělů a v přítomnosti Kristově a pokračuješ v této činnosti bez ohledu na svědomí, bez ohledu na světlo a výstrahy, které jsou ti dány.

Pamatuj si, o tvých skutcích je veden záznam. Musíš se opět setkat s nejtajnějšími věcmi svého života. Budeš posuzována podle skutků, které jsi učinila ve svém těle. Jsi na toto připravena? Poškozuješ sama sebe jak tělesně, tak mravně. Bůh by se velice radoval, kdyby mohl zachovat tvé tělo svaté. „Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého ve vás? Kteréhož máte od Boha a nejste sami svoji. Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou.“ 1.Kor.6,19-20 Cožpak tě Bůh nebude soudit za upadání do tělesných choutek, vášní a zálib, jestliže požaduje bohatství tvých citů a celé tvé bytosti k tomu, aby bylo oddáno Jeho službě?

Opět tě musím varovat jako člověka, který se musí setkat s těmito řádky v den, kdy případ jednoho každého bude rozhodnut. 2T 565 Oddej se Kristu bez prodlení; On sám mocí své milosti tě může spasit před zkázou. On sám může přivést tvé mravní a duševní schopnosti do zdravého stavu. Tvé srdce může být otepleno láskou Boží. Tvé porozumění může být jasné a zralé. Tvé svědomí osvícené, rychlé a čisté, tvá vůle přímá a posvěcená, podrobena vládě Božího Ducha. Můžeš sama činit, jak se ti libí. Půjdeš-li nyní cestou vzpřímeně, zanecháš-li špatných skutků a naučíš-li se konat dobře, pak budeš rozhodně šťastná. Budeš úspěšná v životních bojích a pozdvihneš se ke slávě na počest lepšího života, než je tento. Zvol si v tento den, komu chceš sloužit.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy