EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výzva k barevným pracovníkům

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Výzva k barevným pracovníkům

Měli bychom vynaložit co nejrozhodnější úsilí, abychom vychovali a vzdělali barevné muže a ženy, aby pracovali jako misionáři v jižních státech Ameriky. Křesťanští barevní studenti měli by se připravovat, aby mohli zvěstovat pravdu svému lidu. Ti, kteří za počátek moudrosti pokládají bázeň Hospodinovu a dbají rad zkušených mužů, mohou být velikým požehnáním pro černochy, tím že budou nést svému lidu světlo přítomné pravdy. Každý pracovník pracující v pokoře a souladu se svými bratřími bude průtokem světla mnohým, kteří jsou nyní v temnotě nevědomosti a pověry.

Místo uvažování nad tím zda se hodí pro práci mezi bělochy, ať naši barevní bratři a sestry věnují se misijní práci mezi barevným lidem. Moudří barevní mužové a ženy mají mnoho práce mezi svým lidem. Mnoho práce zůstává ještě v jižním poli. Obzvláštní úsilí třeba vynaložit ve velkých městech. V každém z těchto měst jsou tisíce barevných lidí, jimž poslední varovné poselství milosti musí být zvěstováno. V srdcích našich barevných členů měl by být probuzen misijní duch. Je třeba vynakládat opravdové úsilí pro ty, kdo ještě neznají pravdu.

Každému barevnému bratru a sestře bych ráda řekla: "Pohleď na situaci, jaká (200) je. Zeptej se: "Kolik dlužím svému Pánu z hlediska svých předností a příležitostí, jež mi byly poskytnuty? Jak Jej mohu nejlépe oslavit a posloužit svému lidu? Jak mohu nejlépe použít přednost známosti Boží, kterou mně Bůh milostivě upřednostnil? Neměl bych otvírat Písmo a vyučovat pravdě svůj lid? Zda nehynou tisíce z nedostatku poznání, jimž mohu pomoci, jestliže se podřídím Bohu tak, že mne může použít za svůj nástroj? Nemám snad, co bych nutně konal pro mé utlačené, znechucené spolubratry?

Jižní pole trpí nedostatkem pracovníků. Chcete snad chodit vedle svého lidu a nevynaložit žádné úsilí, abyste jim pomohli, anebo chcete s pokorným srdcem pracovat na záchraně hynoucích? Je mnoho práce, kterou můžete vykonat, jestliže se pokoříte před Bohem. V důvěře Bohu naleznete pokoj a potěšení, budete-li však prosazovat svoji vlastní vůli, najdete trní a bodláčí a ztratíte odměnu.

Čas je krátký a co konáte musí být vykonáno brzy. Rozhodněte se vykupovat čas. Nehledejte vlastní zájmy. Probuďte se! Chopte se díla s novým předsevzetím v srdci. Pán vám otevře dvéře. Vynaložte všemožné úsilí pracovat podle Kristových pokynů, v tichosti a pokoře spoléhajíce na něho a od Něho také očekávajíce sílu. Pochopte dílo, které vám Pán dává konat a důvěřujíc Bohu, budete uschopněni svět ku předu od síly k síle, od milosti k milosti. Budete uschopněni pracovat usilovně, vytrvale pro svůj lid, dokud ještě trvá den, neboť se blíží noc, kdy žádný nebude moci pracovat.

V jižních polích je největší potřeba konat různé druhy misijní práce. Bezodkladně musí být připraveni pracovníci pro toto pole. Náš lid by měl opatřit prostředky (201) pro výchovu mužů a žen v jižních státech, kteří jsou zvyklí na své podnebí a mohou pracovat bez nebezpečí újmy na zdraví.

Slibní mladí mužové a ženy měli by být vzděláni za učitele. Měli by mít ty nejlepší přednosti. V různých místech měli by být vybudovány školské budovy a shromáždiště.

Ti, kdož po celá léta pracovali ve prospěch barevného lidu, jsou dobře připraveni, aby posloužili radou při zřizování takových škol. Pokud je to jen možné, tyto školy by měly být zřízeny ven z měst. Ve městech je však mnoho dětí, které by nemohly navštěvovat školy vzdálené od těchto měst a k užitku těchto by měly být otevřeny školy ve městě jakož i na venkově.

Děti a mládež v těchto školách má se naučit něčemu více, než pouze číst. Dílenská odvětví práce mají předcházet. Studenti mají být vybaveni vymoženostmi, aby se naučili řemeslu, aby se mohli sami uživit.

Naše sbory na severu jako i na jihu měly by vykonat všechno možné, aby pomohly udržet školy pro barevné děti. Školy, které jsou již zřízeny, měli by být věrně udržovány. Zřizování nových škol si vyžádá dodatečné fondy. Ať všichni naši bratři a sestry vykonají svůj díl z celého srdce, aby tyto školy byly na přednostním místě.

Dodatkem k zapojení se do tohoto odvětví školské práce naši barevní bratři mohou vykonat dobře dílo při zřizování misijně nedělních a sobotních škol mezi svým lidem - škol, ve kterých mládež mohou vyučovat učitelé, jichž srdce je naplněno láskou k lidem. (202)

V jižních státech se příležitosti ustavičně samy představují a mnozí moudří křesťanští barevní členové budou povoláni k dílu. Avšak v mnoha případech jim běloši musí poradit. Všichni jsme udové jednoho těla a jedno jsme pouze v Ježíši Kristu, který pozvedne svůj lid z nízké úrovně na kterou nás hřích degradoval a uvede nás do nebeských příbytků, kde budeme uznáni za spolupracovníky Boží.

Na mnohých místech je těžká práce, která musí být vykonána a právě z těchto těžkých míst mají vyjít skvělí pracovníci. Práci je třeba řídit tak, aby barevní pracovníci byli vychováni k práci mezi svým lidem. Mezi černým lidem jsou mnozí, kteří mají různé nadání a schopnosti. Zkusme to s těmito lidmi a naučme je, jak se mají zapojit do díla záchrany hynoucích. Bůh bude spolupracovat s nimi a dá jim vítězství.

"Spolupracovníci s Bohem"

Ucho Páně je otevřeno k volání těch, kdo jsou v Jeho službě. On slíbil: "Oči své na tě obrátím." Ž 32, 8. Kráčejme pokorně s Bohem a žádejte jej, aby vám objasnil cestu vašich povinností. Když On mluví k svým zástupcům a žádá je, aby pracovali spolu s Ním, oni budou dělat tutéž práci, kterou Ježíš pokládal za svou, když povstal k četbě v nazaretské synagoze. Otevřel svitek proroka Izaiáše a četl: "Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, protože pomazal mne Hospodin abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal rány zkroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu a vězňům otevření žaláře." Iz 61, 1. (203)

Pravdu nyní ve světě zastiňuje temnota převládajícího bludu. Ten, kdo může ovlivnit i ty nejskromnější a může je získat pro Krista, spolupracuje s Boží mocí i na záchraně ztracených. Představováním osobního, hříchy odpouštějícího Spasitele hříšníků, chápeme se ruky odpouštějícího Spasitele hříšníků, chápeme se ruky soucitné a Kristovské lásky, abychom uchopili ruku padlého, a držíc se vírou Kristovy ruky vytváříme řetěz pojící hříšníka se Spasitelem.

Konec je blízko. Každý člověk má nyní kráčet věrně, pokorně a tiše s Ježíšem Kristem. Náš drahý Spasitel, od něhož všechny paprsky pravdy vyzařují na svět, si přeje od nás, abychom neskládali svoji důvěru v knížatech, ani v synu člověka, v němž není pomoci, nýbrž abychom cele přilnuli k Němu. On říká: "Beze mne nemůžete nic učiniti." J 15, 4. Ustavičně musíme hledět na Ježíše, aby nám On mohl vtisknout svůj vlastní půvabný obraz. Máme hledět na Beránka Božího, který snímá hříchy světa. Pak budeme zjevovat Krista svým spolubližním. (204)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy