EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Svornost mezi různými národnostmi

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Svornost mezi různými národnostmi

"Žízní-li kdo, pojď ke mně a napí se." "Ale kdož by se napil vody té, kterouž já dám jemu, nežíznil by na věky, ale voda ta, kterouž já dám jemu, bude v něm studnicí vody prýštící se k životu věčnému." J 7, 37; 4, 14.

Kdybychom se i při takovýchto zaslíbeních rozhodli zůstat bez vody života a vyschnouti, pak by to byla naše vina. Kdybychom přišli ke Kristu ve vší prostotě dítěte, přicházejícího k svým pozemským rodičům a prosili Ho o to, co zaslíbil a věřili, že to dostaneme, pak bychom to obdrželi. Kdyby všichni z nás věřili, jak by měli, pak bychom ve svých shromážděních byli požehnáni mnohem větší mírou Ducha, než jakou jsme dosud přijali. Těším se, že nám zbývá ještě několik dnů pro společná shromáždění. Jde nyní o to, zda se rozhodneme přistoupit k prameni a napít se. Budou nám v tom učitelé pravdy příkladem? Bůh pro nás učiní veliké věci, jestliže u víře spolehneme na Jeho slovo. Kéž bychom zde byli svědky všeobecného pokoření srdce před Pánem.

Od počátku našich shromáždění cítila jsem nutnost mnoho mluvit o lásce a víře. (180) To proto, že toto svědectví potřebujete. Někteří zdejší misionáři řekli: "Neznáš Francouze. Neznáš Němce. S nimi musíš jednat jistým způsobem."

Ptám se však: Nezná je Bůh? Není to On, který dává svým služebníkům poselství pro lid? On ví přesně co potřebují a odevzdají-li Boží služebníci Jeho poselství lidem, splní své poslání. Všechny sjednotí v Kristu. A jak jsou někteří dobrými Francouzy, jiní pořádnými Němci a ještě jiní rozhodnými Američany - zrovna tak mohou všichni být upřímnými křesťany.

Židovský chrám byl vystavěn z tesaného kamene, který se dobýval v horách. Každý kámen byl připraven pro své místo v chrámě. Byl otesán, ohlazen a připraven dříve, než byl dopraven do Jeruzaléma.Když pak byly všechny na místě, začalo se stavět, aniž by bylo slyšet zvuk sekery, nebo kladiva. Tato stavby znázorňuje Boží duchovní chrám. Je zbudován ze staviva všech národů, jazyků a lidu ze všech tříd, vznešených i nízkých, bohatých i chudých, vzdělaných i neučených. Nejde zde o mrtvou hmotu, kterou je třeba opracovávat kladivem a dlátem. Jsou to živé kameny vylámané pravdou z lomu života. A Ten veliký Mistr Stavitel, Pán chrámu, je nyní otesává, hladí uzpůsobuje pro patřičné místo v tomto duchovním chrámu. Když tento chrám bude dohotoven, bude dokonalý ve všech částech k údivu andělů i lidí, neboť jeho Stavitelem a Učitelem je Bůh.

Ať se nikdo nedomnívá, že nepotřebuje těchto kamenářských úderů. Není osoby ani národa, který by byl dokonalý v každém zvyku, v každé myšlence. Jeden se musí (181) učit od druhého. A proto Bůh si přeje, aby různé národnosti žili pospolu, aby byly jedno v úsudku a záměru. Pak jednota, která je v Kristu, bude uskutečněna.

Téměř jsem se obávala přijít do této země, neboť jsem slyšela tak mnoho mluvit o povahové rozrůzněnosti evropských národů, k nímž se lze přiblížit jen určitým způsobem. Avšak moudrost Boží je zaslíbena těm, kteří si uvědomují svoji nedostatečnost a kteří o tuto moudrost prosí. Bůh může uvést tento lid na cestu pravdy. Kéž se Bůh zmocní mysli a zformuje ji, jako když hrnčíř formuje hlínu, a tyto rozdíly zmizí. Bratří, pohleďte na Ježíše. Napodobujte Jeho způsoby a ducha a nebudete mít žádných těžkostí v přístupu k těmto různým třídám. Nemáme pět, či šest vzorů. Máme pouze jeden a tím je ježíš Kristus. Jestliže italští, francouzští a němečtí bratří snaží se být jako On a postaví se na tytéž základy pravdy, pak týž Duch, který přebývá v jednom, bude přebývat v druhém - Kristus v nich, ta naděje slávy. Varuji vás bratří a sestry, abyste nestavěli žádné národnostní přehrady. Naopak, snažte se je bořit, kdekoli se vyskytnou. Měli bychom vynaložit úsilí, abychom přivedli všechny do takového souladu jaký je v Ježíši a usilovali o jeden cíl - O záchranu našich spolubližních.

Drazí bratří kazatelé, chcete se chopit těch přebohatých zaslíbení Božích? Chcete odložit vlastní já se zřetele a místo toho zjevovat Ježíše? Vlastní já musí zemřít dříve, než Bůh může působit skrze vás. Jsem znepokojena vidím-li jak se u toho, neb onoho projevuje vlastní já. Řeknu vám ve jménu Ježíše z Nazaretu, že vaše vůle musí zemřít, musí splynout s vůlí Boží On vás chce přečistit a zbavit (182) každé poskvrny. Musí na vás vykonat velké dílo dříve, než můžete být naplněni mocí Boží. Prosím vás, abyste se přiblížili k Němu, abyste mohli okusit Jeho bohaté požehnání dříve, než toto shromáždění skončí.

Zde jsou mnozí, jimž se dostalo velikého světla v podobě varování a napomenutí. Kdykoli jde o napomenutí, nepřítel se snaží probouzet u pokáraných touhu po lidském soucitu. A proto ráda bych vás varovala, abyste nehledali útočiště v soucitu druhých a nevraceli se zpět do své minulosti, čímž byste se dopustili těchže omylů spoléhání se na sebe. Pán přivádí své bloudící dítky znovu a znovu do téhož postavení. Když ale ustavičně zanedbávají napomenutí Jeho Ducha, jestliže se neodvrátí od svého poblouznění, nakonec je ponechá jejich vlastní slabosti.

Prosím vás bratří, pojďte ke Kristu a pijte. Pijte zadarmo vodu spasení. Neodvolávejte se na své pocity. Nedomnívejte se, že náboženství je citlivůstkářství. Nespoléhejte na žádnou lidskou oporu a spolehněte cele na Krista. Musíte být znova uzpůsobeni a pak teprve budete připraveni pro dílo zachraňování hynoucích. Svými slovy a skutky ovlivňujete jiné a vy se s tímto vlivem setkáte v den Boží. Ježíš říká: "Aj, postavil jsem před tebou dveře otevřené a žádnýť jich nemůže zavříti." Zj 3, 8. Světlo září z těchto dveří a je naší předností přijmout je, jestliže chceme. Upřeme svůj pohled k těmto otevřeným dveřím a snažme se přijmout všechno, co nám Kristus chce dát.

Každý jednotlivec bude mít těžký zápas, má-li přemoci hřích ve svém vlastním srdci. Toto je někdy velice bolestný a skličující úkol, neboť svým pohledem ulpíváme na porušenosti své povahy, zatím co bychom měli hledět na Ježíše a přiodít (183) se rouchem Jeho spravedlnosti. Každý, kdo vstoupí perlovými branami do města Božího, vstoupí tam jako vítěz a jeho největší vítězství je vítězství nad sebou samým.

"Pro tu příčinu klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho Jezukrista, z něhož všeliká rodina na nebi i na zemi se jmenuje, aby vám dal podle bohatství slávy své, mocí posilněna býti skrze Ducha svatého na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval v srdcích vašich, abyste v lásce vkořeněni a založeni jsouce, mohli stihnouti se všechněmi svatými, kteraká by byla širokost a dlouhost, hlubokost a poznati lásku Kristovu, kteráž přesahuje umění, abyste naplněni byli ve všelikou plnost Boží." Ef 3, 14-19.

Bratří a sestry, jako spolupracovníci Boží, spolehněte cele na rámě Všemohoucího. Usilujte o jednotu, usilujte o lásku a váš vliv bude mocný v tomto světě. (184)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy