EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Potřeby misijního pole

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Potřeby misijního pole

Po mnoho let upozorňoval Pán svůj lid na potřeby díla mezi barevným lidem v jižních státech Ameriky. Mravní temnota tohoto pole je sama o sobě mocným důvodem k odhodlanému úsilí a štědrostí. V minulosti vykonali někteří co mohli, aby podpořili toto odvětví našeho díla a jejich dobročinnost přinesla ovoce mnohých obrácených duší.

I když ještě mnohé třeba vykonat pro barevný lid, máme příčinu radovat se nad dobrým začátkem, který byl učiněn. V nejnovějším čísle časopisu "The Gospel Herald" (1907) čteme zprávu, že: "Před padesáti lety nebylo víc, než 20 adventistů s. d. Masonovy a Dixsonový čáry. Dnes je jich tam 700. Před 12. léty byl pouze jeden sbor pro barevné adventisty s. d. Dnes jich tam je 50. nepočítaje sbory v Africe a západní Indii... Desátky barevného lidu v Spojených státech zvýšili se na pět tisíc dolarů. Před 15. lety to nepřesahovalo padesát dolarů.

Drazí bratří a sestry, děkujme Bohu a neztrácejme odvahu. Bůh vztahuje svoji ruku, aby vykonal mocné dílo v tomto misijním poli naši země. Nyní dává svému lidu neobyčejné příležitosti, aby poselství rychle rozšířil k Jihu. Obzvláště, bychom měli projevovat ducha štědrosti v době sbírek pro podporu práce mezi barevnými. Bůh nám důvěřuje tím, že nás učinil šafáři hmotných prostředků a Jeho bohaté (226) milosti a nyní nám poukazuje na chudé, trpící a utlačené, na duše spoutané řetězy pověr a bludů a ujišťuje nás, že jestliže budeme dobře činit těm, to přijme tento skutek, jakoby jsme to učinili pro Něj. Prohlašuje: "cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili." Mt 25, 40.

Tisíce barevného lidu na Jihu mohou být nyní pozvednuty a stát se pomocníky v díle mezi svým lidem, obdrží-li pomoc, kterou Bůh očekává od nás. Celé zástupy mužů a žen hluboce pociťují chudobu a potřebu pomoci. A když věrní učitelé přijdou, aby jim otvírali Písmo, tak při čtení zvěstujícím pravdu v její původní čistotě, temnota bude prchat. Jasné paprsky světla budou osvěcovat duši hledající pravdu. A ti, kteří měli příležitosti začnou důkladně, pozorně a s porozuměním zkoumat pravdy zjevené v Písmě. Mnozí budou vyučeni od Boha. Budou se učit přímo od toho Velikého Učitele a přijmou radostně pravdy, které posvěcují a pozvedají. Mravní obraz Boží bude znovu vytvořen v duši a mnozí budou zachráněni pro věčnost.

Moji drazí bratři a sestry, Kristus vám nyní říká: "Pozvedněte své oči a pohlédněte na toto Jižní pole, neboť ono potřebuje pracovníků, rozsévačů semena i ženců. Potřebuje vaše prostředky pro vydržení těchto pracovníků." Kristova milost je neomezena. Je to Boží dobrovolný dar. Proč pak do života tohoto zanedbaného lidu nebyla snesena odvaha a víra? V srdci každého, kdo přijme Krista, zazáří sluneční jas. (227)

Září, 1907

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy