EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Odměna opravdového úsilí

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Odměna opravdového úsilí

"Zůstaneliť čí dílo... vezme odplatu". 1K 3, 14. Slavná bude odměna, kterou obdrží věrní pracovníci, když se shromáždí kolem trůnu božího a Beránkova. Když Jan ve svém smrtelném těle uzřel slávu Boží, padl jako mrtvý, nemohl snést tento pohled. Když však dítky Boží obléknou nesmrtelnost "viděti jej budou tak, jakž jest." 1J 3, 2. Budou stát před trůnem, přijati v tom Milovaném. Všechny jejich hříchy byly vymazány, všechna jejich přestoupení zmizela. Nyní mohou pohlížet na nezastřenou slávu trůnu Božího. Měli účast s Kristem na Jeho utrpení, a s Ním pracovali v plánu vykoupení a s Ním také těší se z pohledu na zachráněné v Božím království, aby po celou věčnost oslavovali Boha.

Milý bratře a sestro, nabádám vás, abyste se připravili na Kristův příchod na nebeských oblacích. Den co den vypuzujte lásku k světu ze svého srdce. Z vlastní zkušenosti poznejte, co znamená obecenství s Kristem. Připravte se pro soud, aby, když Kristus přijde, byl oslavován všemi, kdož v Něho věří a mohli jste být mezi těmi, kteří se s Ním setkají v pokoji. V ten den vykoupení budou zářit slávou Otce a Syna. Andělé zvukem svých svatých harf uvítají Krále a Jeho zachráněné, ty kteří byli obmytí a zbílení v krvi Beránkově. Zazní píseň vítězství a naplní celá (286) nebesa. Kristus zvítězí. On vstupuje do nebeských příbytků v průvodu svých vykoupených, svědčících o tom, že Jeho utrpení a oběť nebyly nadarmo.

Vzkříšení a nanebevstoupení našeho Pána je jistým důkazem vítězství svatých Božích nad smrtí a hrobem a zárukou, že nebe je otevřeno těm, kteří umývají svá roucha i povahu a očištěni bývají v krvi Beránka. Ježíš vstoupil k Otci jako zástupce lidského rodu a Bůh přivedl ty, kteří vyzařují Jeho obraz, aby patřili na Jeho slávu a sdíleli ji s Ním.

Tam jsou připraveny příbytky pro pozemské poutníky. Tam je roucho spravedlnosti s korunou slávy a palmou vítězství. Všechno, co nás z Boží prozřetelnosti mátlo, bude nám v budoucím světě objasněno. všechno nepochopitelné bude vysvětleno. Tajemství milosti bude nám odhaleno. Tam, kde lidská mysl narážela jen na zmatek a marné sliby, uvidíme nejdokonalejší a nejkrásnější soulad. Poznáme, že nekonečná láska nám dávala zakoušet zkušenosti zdánlivě nejmučivější. Když pochopíme něžnou péči Toho, který působí, aby všechny věci napomáhaly k našemu dobru, budeme se těšit nevýslovnou radostí a plností slávy.

V ovzduší nebes není žádného trápení. V domově vykoupených nebude slz a žádných pohřebních průvodů, žádných stop smutku. "Aniž dí kdo z obyvatelů: Nemocen jsem. Lid osedlý v něm zproštěn bude nepravosti." Iz 33, 24. Jediný mohutný proud blaženosti bude protékat v průběhu věčnosti.

Pořád jsme ještě mezi stíny a ruchem pozemského shonu. Se vší vážností se zahleďme do blažené budoucnosti. Pronikněme svojí vírou všechny temné mraky a pohleďme (287) na Toho, který zemřel pro hříchy světa. Otevřel brány ráje všem, kdo Jej přijímají a milují. Těm dává moc stát se syny a dcerami Božími. Ať nás tísnivé utrpení vzdělává a nabádá hnát se vpřed k odměně svrchovaného povolání v Kristu. Ať nás povzbuzuje myšlenka, že Pán brzy přijde. Tato naděje nechť potěšuje naše srdce. Nebo ještě velmi, velmi maličko a aj, ten, kterýž přijíti má přijde a nebudeť meškati." Žd 10, 37. Blahoslavení jsou služebníci, kteří při příchodu svého Pána budou bdít.

Plujeme domů. Ten, jež nás tak miloval, že za nás zemřel, vystavěl pro nás město. Nový Jerusalem je místem našeho odpočinku. V městě Božím nebude žádného smutku. Neuslyšíme tam žádného žalostného kvílení, ani žádného žalozpěvu nad zmarem nadějí a pohřbených tužeb. Brzy toto těžké roucho bude vyměněno rouchem svatebním. Brzy budeme svědky korunovace našeho Krále. ti, jejichž život byl skryt v Kristu, ti, kdož na této zemi bojovali dobrý boj víry, zazáří slávou Vykupitele v království Božím.

Zanedlouho uzříme Toho, v Němž jsme skládali svoji naději věčného života. A v Jeho přítomnosti všechny zkoušky a utrpení budou se zdát ničím. "Protož nezamítejtež smělé doufanlivosti své, kteráž velikou má odplatu. Neboť potřebíť jest vám trpělivosti, abyste vůli boží činíce, dosáhli zaslíbení. Nebo ještě velmi, velmi maličko, a aj ten, kterýž přijíti má, přijde a nebudeť meškati." Žd 10, 35-37. Hleďte vpřed, hleďte vpřed! Ať vaše víra ustavičně sílí! Tato víra ať vás vede (288) úzkou cestou přes bránu božího města na onen druhý břeh širé bezmezné budoucí slávy pro vykoupené. "a protož trpěliví buďte, bratři, až do příchodu Páně. Aj, oráč očekává drahého užitku zemského, trpělivě naň očekávaje, až by přijal podzimní i jarní déšť. Buďtež i vy trpěliví, potvrzujte srdcí svých, neboť se přibližuje příští Páně." Jk 5, 7.8.

- - o o O o o - -

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy