EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naše spisy

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Naše spisy

Veliké a obdivuhodné dílo zvěstování posledního poselství evangelia musí být dnes konáno jako nikdy před tím. Světlo pravdy má osvítit svět evangelizačním slovem obsaženým v naších knihách a časopisech. Naše spisy mají svědčit o blízkém konci všeho. Cítím povinnost říci našim nakladatelstvím: "Pozvedněte úroveň; ještě výše ji pozvedněte. Zvěstujte třetí andělské poselství, aby jej mohli slyšet všichni. Ať je vidět, že "tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy." Zj 14, 12. Ať naše literatura je svědecký poselstvím celému světu.

Naši pracovníci by měli být nyní povzbuzeni předně se zajímat o knihy, které osvětluji naše vyznání - knihy, které poučuji o zásadách Písma a které připraví lid pro těžké časy, které jsou před námi. Když jsme modlitebným úsilím osvětlili lidem pravdy Písma a moudře při tom použili naších spisů, poučme je, aby sami šířili toto slovem a učením. Musíme je povzbudit rozšiřovat knihy, které pojednávají o biblických pravdách - knihy, jejichž obsah připraví lid, který by obstál majíc bedra svá podpásaná pravdou a lampy hořící. (62)

Jako ospalí, přihlíželi jsme na dílo, které mohlo vykonat vhodné šíření literatury. Rozumným použitím časopisů a knih zvěstujme nyní slovo rozhodným úsilím, aby svět pochopil poselství, které Kristus dal Janovi na ostrově Patmos. Ať každý člověk vyznávající Kristovo jméno svědčí: "Konec všech věcí je blízko, připrav se vstříc Bohu svému."

Naše spisy by měly být všude. Vydávejme je v mnohých jazycích. Poselství třetího anděla má být zvěstováno tímto způsobem jakož i živým slovem. Vy, kdo věříte pravdě pro tento čas, probuďte se. Dnes je vaši povinností všemožně pomáhat těm, kteří ji dovedou zvěstovat. Část peněz z prodeje našich spisů měla by se použít pro usnadnění vydávaní dalších spisů, jež budou otvírat slepé oči a rozorávat úhor srdce.

Je zde nebezpečí komercialismu a takových světských zájmů, že čistota a moc Božího Slova nepronikne do života. Láska k obchodování a zisku stále víc a více vzrůstá. Bratři, ať je vaše srdce skutečně obráceno. Více než kdy jindy je nám třeba poznání naši zodpovědnosti dnes, kdy "klesla na ulicích pravda a pravost nemá průchodu." Satan sestoupil s velikou mocí, pracuje se vším svodem nepravosti v těch, kteří hynou; a vše čím lze otřást, bude otřeseno, aby zůstalo to nepohnutelné. Pán přijde velmi brzy a my vstupujeme na nejrůznější jeviště pohrom; satanské nástroje nepozorovaně pracují na zkáze lidského života. Jestliže je náš život skryt (63) s Kristem v Bohu, uvidíme Jeho milost a spásu. Kristus přijde zřídit své království na zemi. Nechť váš jazyk je posvěcen a uvyklý oslavovat Jej. Pracujme dnes tak, jako jsme nikdy před tím nepracovali. Jsme napomínání, abychom byli stále zvěstovateli Slova "v čas i ne v čas". 2Tm 4, 2. Máme si zjednávat přístup k zvěstování pravdy. Máme využívat každou příležitost k přivedení lidí ke Kristu.

Jako lid, musíme se znovu obrátit a náš život musí být posvěcen pro zvěstování pravdy jaká je v Ježíši. Při rozšiřování našich spisů můžeme mluvit o Spasitelově lásce s horoucím a tlukoucím srdcem. Jen Bůh má moc odpustit hříchy. Jestliže nebudeme hlásat toto poselství neobráceným, naše nedbalost může zapříčinit jejich zkázu. Naše spisy obsahují požehnané, záchranné biblické pravdy. Mnozí by mohli pomáhat při rozšiřování našich spisů. Pán nás všechny vyzývá, abychom zachraňovali hynoucí. Satan se snaží svést i vyvolené, a právě dnes musíme pracovat bděle. Naše knihy a časopisy musí proniknout k lidem; evangelium přítomné pravdy má se bezodkladně rozšířit v našich městech. Nechopíme se svých povinností?

Budeme-li studovat Kristův život a učení, poskytne nám každá událost text k důležitému pohovoru. Takovýmto způsobem zvěstoval Spasitel evangelium na cestách i necestách a když mluvil, malá skupinka posluchačů rozrostla se ve velký zástup. Dnešní evangelisté mají pracovat s Kristem. Platí pro ně totéž ujištění jaké dostali Jeho učedníci. "Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Učíce je zachovávat (64) všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Mt 28, 18-20.

Práce, kterou má vykonat Boží lid, vystihují slova Písma: "Aj, služebník můj na kteréhož se zpodepru, vyvolený můj, jehož libuje duše má. Ducha svého dám jemu, onť soud národům vynášeti bude... Nebude neochotný ani přísný, dokudž soudu na zemi nevykoná, a učení jeho ostrovové očekávati budou." Iz 42, 1.4.

Bůh vyzývá všechny lidi k důkladnému zkoumání požadavků Jeho zákona. Jeho Slovo je svaté a věčné. Důvod pravdy má vyniknout jako hořící lampa. Vážné zkoumání Božího Slova odhalí pravdu. Hřích a zlo nebude trpěno, ale Boží zákon bude obhájen. "Tak praví Bůh silný Hospodin, kterýž stvořil nebesa, roztáhl je, kterýž rozšířil zemi i to, což z ní pochází, kterýž dává dýchání lidu na ní, a ducha těm, jenž chodí po ní. Já Hospodin povolal jsem tě v spravedlnosti, a ujal jsem tě za ruku tvou; protož ostříhati tě budu, a dám tě v smlouvu lidu, a za světlo národům, abys otvíral oči slepé a vyvodil z žaláře vězně, a z vězení ty, kterýž sedí ve tmách." Iz 42, 5-7. Křesťané mají hledat své světlo v Božím Slově a pak ve víře odevzdávat toto světlo těm, kteří sedí v temnotě. (65)

Sanatorium Cal., 24. května 1908

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy