EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Doba zkoušky před námi

Svědectví pro církev - svazek devátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Doba zkoušky před námi

Čas veliké zkoušky je před námi. Nyní nám připadá uplatnit všechny své schopnosti a dary pro rozšíření Božího díla. Síly, které nám Pán dal, máme použít k budování a ne k boření. Ti, kdo jsou nevědomky svedeni, nemají zůstat v tomto stavu. Pán říká svým poslům: "Jděte k nim a řekněte jim, co jsem vám řekl, ať vás poslouchají, nebo ne."

Žijeme právě v době, kdy hlasatelé pravdy budou pronásledováni. Vyhlídky nejsou potěšivé, avšak přesto všechno nevzdávejme se svého úsilí o záchranu hynoucích pro něž Kníže nebes dal svůj život. Zklame-li jeden prostředek, použijte jiný. Naše úsilí nesmí být mrtvé a bezduché. Pokud žijeme pracujme pro Pána. Ve všech dobách církevních dějin vydávali se Boží vyvolení poslové pohrdání a pronásledování (228) pro pravdu. Ať je však Boží lid donucen jít kamkoliv, třeba by byl vypovězen na pustý ostrov, jako miláček Páně, Kristus bude vědět kde je, posílí a požehná ho a naplní pokojem a radostí.

Brzy má přijít soužení na celý svět. Každý by se měl snažit poznat Boha. Nemáme čas na otálení. Se vší opravdovostí a zápalem musíme zvěstovat poselství: "Ej, všichni žízniví, pojďte k vodám, i vy, kteříž nemáte peněz. Pojďte, kupujte a jezte. Pojďte, kupujte bez peněz a bez záplaty víno a mléko." Iz 55, 1. "Takto praví Hospodin. Ostříhejte soudu a čiňte spravedlnost, neboť brzo Spasení mé přijde a spravedlnost má zjevena bude. Blahoslavený člověk, kterýž činí to a syn člověka, kterýž se přidrží toho, stříhaje soboty, aby ji neposkvrňoval a stříhaje ruky své, aby nic zlého nečinila." Iz 56, 1.2.

Láska Boží k jeho církvi je nekonečná. Jeho péče o své dědictví je neustálé. On nedopustí, aby na církev přišlo jiné soužení než to, které je nutné pro její očištění, pro její přítomné i věčné blaho. On očistí svou církev, jako očistil svůj chrám na počátku a konci své pozemské služby. Vše, co z pokušení a zkoušek na církev dopustí, přichází na Jeho lid proto, aby došel hlubší zbožnosti a větší síly k zvěstování vítězství kříže do všech končin světa. Pro každého má určité dílo. Musí zde být ustavičný rozmach a pokrok. Dílo se musí šířit od města k městu od kraje do kraje, od národa k národu ustavičně vpřed a výš, musí být založeno, posíleno a upevněno.

"A Slovo tělo učiněno jest, přebývalo mezi námi... plné milosti a pravdy." (229) J 1, 14. Ti však, které Kristus přišel zachránit nechtěli nic s Ním míti. "Do svého vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali Ho." J 1, 11. Poddali se vládě satanově, zavrhli Spasitele a hledali příležitost zabít Ho.

Satan a jeho andělé se rozhodli učinit Kristovu smrt vrcholně potupnou. Srdce židovských vůdců naplnili vášnivou nenávistí proti Spasiteli. Ovládáni tímto nepřítelem, kněží a zákoníci podněcovali dav proti Synu Božímu. Kromě Pilátova prohlášení o Jeho nevinnosti, žádný se Ho ani slovem nezastal. A i když Pilát věděl o Jeho nevině, dal Jej zbičovat lidem ovládaným satanem.

Podobně tomu bude i v blízké budoucnosti. Lidé budou zdůrazňovat a přísně uplatňovat zákony, které jsou v přímém rozporu se Zákonem Božím. Při svém horlivém uplatňování svých zákonů, odvrátí se od jasného: "Takto praví Hospodin." Tím, že povýší nesprávný den odpočinku, budou se snažit nutit lidi k zneuctění Zákona Božího, který je projevem Jeho charakteru. I když si služebníci Boží nebudou vědomi viny, přece budou vydáni, aby byli poníženi a pronásledováni těmi, které podněcuje satan, plni závisti a náboženské nesnášenlivosti.

Náboženské mocnosti, které podle svého vyznání jsou spojeny s nebem a předstírají, že mají povahu Beránkovu, svým jednáním projeví, že mají srdce draka a že jsou podněcováni a ovládáni satanem. Blíží se doba, kdy Boží lid pocítí pronásledování proto, že zachovává sedmý den. Satan zapříčinil změnu soboty v naději, že (230) se mu podaří zmařit Boží záměry. snaží se snížit Boží přikázání před lidskými zákony. Člověk hříchu, který se odvážil změnit časy a zákony a který vždy utlačoval Boží lid, bude podněcovat k vydání zákonů, vynucujících zachovávání prvního dne týdne. Boží lid však má stát pevně na Jeho straně. Pán jim bude pomáhat a zjeví, že On je Bohem bohů.

Pán praví: "Avšak sobot mých ostříhati budete, nebo to znamením jest mezi mnou a mezi vámi po rodech vašich." Ex 31, 13. Nikdo by neměl být neposlušný Jeho přikázáním, aby se vyhnul pronásledování. Všichni by měli pamatovat na Kristova slova: "Když se vám pak budou protiviti v tom městě, utečte do jiného." Mt 10, 23. Můžete-li se tomu vyhnouti, nevydávejte se do moci lidí, které ovládá duch antikrista. Všechno, co můžeme vykonat, měli bychom učinit, aby ti, kteří jsou ochotni trpět pro pravdu mohli být vysvobozeni z útisku a ukrutností.

Kristus je našim Vzorem. Ve své vzpouře, kterou antikrist započal v nebi bude pokračovat v synech neposlušnosti. Jejich zloba a nenávist proti těm, kteří zachovávají čtvrté přikázání, bude čím dál, tím větší a prudší. Avšak lid Boží nemá skrývat svůj prapor. Ve svém ulehčení nemá přehlížet přikázání Boží a následovat zástup ve zlém.

Pán povzbuzuje všechny, kteří Jej hledají z celého srdce. Dává jim svého Svatého Ducha, projev Jeho přítomnosti a přízně. Ti však, kdo opouštějí Boha, aby zachránili svůj život, budou také od něho opuštěni. Kdo se vzdá pravdy, aby zachoval svůj život, ztratí život věčný. (231)

Noc zkoušky je téměř u konce. Satan uplatňuje všechnu svou dovednost, neboť ví, že má krátký čas. Boží tresty přicházejí na svět, aby všichni, kdo znají pravdu skryli se v útočišti Skály a viděli slávu Boží. Pravda nyní nesmí být zahalena. Musíme ji zvěstovat jasně ve spisech a brožurách a tyto musí být rozšířené, jako listí na podzim.

Církev ostatků se dostane do veliké zkoušky a úzkosti. Ti, kdo zachovávají přikázání Boží a mají víru Ježíšovu pocítí hněv draka a jeho zástupu. Satan pokládá svět za své poddanství, on získal nadvládu nad odpadlými církvemi. Je zde však malá společnost, která odporuje jeho vládě. Kdyby je mohl vyhladit ze země, jeho vítězství bylo by úplné. Jako kdysi podněcoval pohanské národy, aby zničily Izraele, tak v blízké budoucnosti podnítí bezbožné mocnosti země, aby vyhubily lid Boží. Každý bude nucen poslouchat lidská nařízení a přestupovat Boží zákon. Ti, kdo budou věrni Bohu a svým povinnostem budou zrazováni i "od bratří, od příbuzných i od přátel." L 21, 16. Viz také 5T 472.473.

"Poslouchejte mne, kteříž znáte spravedlnost, lide, v jehož srdci je Zákon můj, nebojte se útržky lidi bídných, a hanění jejich neděste se. Nebo jako roucho zžíře je červ, ale spravedlnost má na věky zůstane, a spasení mé od národa do pronárodu." Iz 51, 7.8. (232)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy