EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Studenti ve škole

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Studenti ve škole

Autorita bratra B nebyla úplně taková, jaká by měla být. Pokud pracoval ve škole v Battle Creeku, projevoval se všude jako vzorný mladý muž. Podnikl však tajně s jinými mladými pány a dámami výlet do ----. To nebylo šlechetné, otevřené ani spravedlivé. Všichni věděli, že porušují pravidla, že vkročili na stezku přestoupení. Tímto činem a svým chováním uvedli tito mladí lidé na kolej špatné světlo, což je odsouzeníhodné.

Když bratři ve státě Iowa za těchto okolností akceptovali dílo bratra B, udělali špatně. Budou-li podobně postupovat i v jiných případech, velmi se znelíbí Bohu. Skutečnost, že tento mladý muž byl velmi inteligentní, mu získala větší autoritu u jiných a jeho příklad vzpoury proti řádu a vedení školy vedl jiné, aby jednali podobně jako on. Jestliže naši bratři budou takové věci podporovat, nebude mít vedení školy žádnou autoritu. Do školy snadno pronikne demoralizující vliv a mnozí se ochotně přidají k duchu vzpoury a vzdoru, neprojeví-li se zde okamžitá a bdělá snaha udržet chování studentů přísnými pravidly školy.

Práce bratra B nebude Bohu milá, dokud plně nepochopí a neuzná, že nejednal správně, 4T 431 když se ve škole dopustil kázeňského přestupku, a dokud se nebude snažit napravit svůj vliv, kterým pošpinil dobrou pověst školy. Kdyby nebylo této neblahé okolnosti, měli bychom ve státu Iowa mnohem více studentů. Bratře B, kdybys to dokázal pochopit a uvědomit si vliv tohoto jediného nesprávného kroku i pocity vzteku, žárlivosti, ba téměř nenávisti, které naplnily tvé srdce, když jsi byl pro své jednání vyšetřován profesorem Brownsbergerem, zachvěl by ses při pohledu na sebe i na triumf těch, kteří nesnášejí kázeň a bojují proti pravidlům a nařízením, která jim znemožňují jednat tak, jak si přejí. Budeš-li pravým žákem tichého a pokorného Ježíše, tvůj vliv a odpovědnost nesmírně vzroste.

Doufám, bratře B, že si tuto záležitost dobře pomyslíš a zamyslíš se nad svým prvním pokušením porušit školní řád. Kriticky zhodnoť způsob řízení naší školy. Pravidla, která byla platná, nebyla příliš přísná. Hněv však narůstal a nastala chvíle, kdy byla zavržena moudrost a srdce se stalo kořistí nezkrotné vášně. Než sis to uvědomil, učinil jsi krok, který bys několik hodin předtím nebyl vykonal ani pod sebevětším tlakem pokušení. Okamžitý nápad zvítězil nad tvým úsudkem a ty jsi ublížil sobě i Boží instituci. Naším jediným bezpečím je za všech okolností být v síle našeho Vykupitele Pána Ježíše vždy pánem nad sebou samým.

Naše škola nemá takový vliv na veřejné mínění, jako jiné školy. Proto veřejnost nepodporuje její vedení ani její řád. Tato škola má své zvláštní místo; nebude-li však chráněna, zavládne v ní světský vliv. Studenti světící sobotu, musí mít vyšší mravní úroveň než jakou prokázali doposud, aby zachovali mravní i náboženskou autoritu školy. Jinak se tato škola bude lišit od škol jiných církví pouze názvem. Bůh ustanovil a zřídil tuto školu s přáním, aby podporovala náboženské zájmy, 4T 432 a aby neobrácení studenti, kteří jsou každým rokem posíláni do Battle Creeku, se vraceli do svých domovů jako vojáci Kristova kříže.

Profesoři a učitelé by měli přemýšlet o tom, jak nejlépe uchovat zvláštní charakter naší školy. Všichni by si měli vysoce vážit přednosti že máme takovou školu, a měli by ji věrně podpírat a střežit před sebemenší pohanou. Sobectví dokáže zmrazit energii studentů a světský prvek by mohl získat převahu nad celou školou. Pak by na tento ústav dopadl Boží hněv.

Studenti, kteří hlásají, že milují Boha a přijímají pravdu, by se měli umět tak ovládat a měli by mít tak pevné náboženské zásady, aby byli schopni nehnutě stát uprostřed pokušení a hájit Ježíše ve škole, na svých ubytovnách, či kdekoli jinde. Náboženství se nenosí pouze v domě Božím jako nějaký plášť, ale náboženský základ musí být viditelný v celém životě. Ti, kdo pijí z pramene vody živé, nebudou pociťovat touhu po změně a radovánkách jako lidé ze světa. V jejich chování i povaze bude patrný klid, pokoj a štěstí, které našli v Ježíši tím, že mu denně skládají k nohám své těžkosti a svá břemena. Oni dokáží, že na stezce poslušnosti a povinnosti lze najít spokojenost i radost. Takoví studenti budou ovlivňovat ostatní studenty, a to se projeví na celé škole. Ti, kdo tvoří toto věrné vojsko, budou osvěžovat a posilovat učitele i profesory v jejich snahách tím, že je odradí od každé nevěry, sporů a nedbalosti při plnění pravidel a předpisů. Budou mít správný vliv a jejich práce nebude v den Božího soudu marná, ale půjde s nimi do života věčného. Vliv jejich života zde na zemi bude působit na věky věků. Jediný opravdový, svědomitý, věrný mladý člověk na škole je pokladem nesmírné ceny, na který shlížejí nebeští andělé s láskou. Jeho drahý Spasitel jej miluje a v Hlavní nebeské knize bude zaznamenán každý spravedlivý čin, 4T 433 každé překonané pokušení, každé přemožené zlo. Tak položí dobrý základ pro dobu, která má přijít, aby se mohl pevně chopit věčného života.

Způsob života, jaký ve škole vedl bratr C, který vyhledával společnost mladých žen, byl špatný. Proto jej do Battle Creeku neposlali. Studenti sem nepřicházejí proto, aby pěstovali důvěrné známosti, aby se oddávali koketování nebo dvoření, ale aby získali vzdělání. Kdyby se jim dovolilo, aby šli za svými vlastními sklony, škola by brzy mravně upadla. Někteří využili svých drahocenných dnů na škole ke škádlivému koketování a dvoření i při bdělosti profesorů a učitelů. Jestliže učitel jakéhokoli oboru využívá svého postavení, aby získal náklonnost svých studentek s tím úmyslem, že se ožení, pak takové jednání zasluhuje nejpřísnější pokárání.

Vliv synů bratra D a několika jiných ze státu Iowa i vliv pana E ze státu Illinois nebyl pro naši školu užitečný. Příbuzní a přátelé těchto studentů je podporovali, aby vrhali špatné světlo na naši školu. Synové bratra D jsou schopní a obratní a rodiče z nich mají radost. Avšak jestliže schopnost těchto mladých mužů spočívá v tom, že porušují pravidla a řád školy, pak zde není důvod, aby se někdo radoval. Papír, na němž je napsána tato ostrá kritika, týkající se jednoho z těch, kteří vyučují na škole, nebude čten s takovým uspokojením v den, kdy Bůh bude soudit dílo každého člověka. Bratr a sestra D se pak seznámí se zápisem o díle které vykonali, když svého syna v této záležitosti neprávem ospravedlňovali. Pak se jistě budou zodpovídat za vliv, jakým působili proti škole, která je jedním z Božích nástrojů, a za to, že jejich zkreslené výroky zabránily mládeži přijít do školy, kde se mohli dostat pod vliv pravdy. Důsledkem tohoto nesprávného působení budou některé duše ztraceny. V den Božího soudu se ukáže, jaký účinek mají vyřčená slova i způsob chování. 4T 434 Bratr a sestra D mají doma povinnosti, které zanedbávali. Byli plně zaujati světskými starostmi. Jejich den byl naplněn prací, spěchem a námahou a jejich světské chování působilo na jejich děti, sbor i okolí. Jsou příkladem lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu, která bude soudit svět.

Na křesťanské mládeži závisí do značné míry trvalá existence institucí, které Bůh ustanovil jako prostředky k uspíšení svého díla. Tato vážná odpovědnost spočívá na dnešní mládeži, která přichází na jeviště událostí. Dříve nenastala doba, kdy na některé generaci lidí závisely tak důležité výsledky. Velice tedy záleží na přípravě mladých lidí pro velké dílo, aby jich Bůh mohl použít jako své nástroje. Jejich Stvořitel má na ně požadavky, které jsou přednější než všechno ostatní.

Bůh jim dal život, všechny jejich tělesné a duchovní dary i schopnosti, aby tyto dary moudře zdokonalovali, aby jim mohlo být svěřeno dílo, které bude sahat do věčnosti. Na oplátku za tyto velké dary žádá Bůh náležité vzdělávání a cvičení jejich rozumových i mravních schopností. Nedal jim tyto schopnosti jen pro jejich potěšení, anebo aby jich zneužili proti Jeho vůli a Jeho péči, ale aby jich užívali k šíření poznání pravdy a svatosti ve světě. Za svou trvalou laskavost a nekonečné milosrdenství si činí nárok na jejich vděčnost, úctu a lásku. Právem vyžaduje poslušnost vůči svým zákonům a všem moudrým nařízením, která mají mladé lidi usměrňovat, chránit je před satanovými úmysly a vodit je po stezkách pokoje. Kdyby mládež dovedla pochopit, že když dodržují zákony a předpisy našich ústavů, konají pouze to, co zlepší jejich postavení ve společnosti - zlepší charakter, zušlechtí mysl a zvýší jejich štěstí - nebouřili by se proti spravedlivým řádům a zdraví prospěšným požadavkům a nedbali by na žádné pomluvy ani předsudky vůči těmto ústavům. Naše mládež by měla mít ducha síly a věrnosti, 4T 435 aby vyhovovala nárokům, které jsou na ni kladeny, a pak bude úspěch jistý. Prudkost a bezstarostnost mnohých našich mladých lidí je v současné době hrozná. Mnoho viny na tom nesou jejich rodiče. Bez Boží bázně nemůže být nikdo opravdu šťasten.

Ti studenti, kteří se vzpírali autoritě a vrátili se do svých domovů s velkými stížnostmi na školu, si budou muset uvědomit svůj hřích a odvolat své výčitky, než budou moci počítat s Boží přízní. Věřící ve státě Iowa se Bohu znelíbili svou lehkověrností, s níž přijímali zvěsti, které se jim dostaly. Neměli podporovat uvolněnou morálku, ale měli vždy stát na straně řádu a kázně.

Mladý člověk je poslán z některého vzdáleného státu naší vlasti, aby se ve škole v Battle Creeku něčemu naučil. Odchází ze svého domova, rodiče mu dají své požehnání. Denně slýchal u rodinného oltáře opravdové modlitby plné Boží bázně a tak byl zřejmě dobře připraven pro život šlechetné stálosti a čistoty. Jeho přesvědčení a úmysly při odchodu z domova jsou upřímné. V Battle Creeku se setká s velmi rozmanitou společností. Seznámí se s takovými, jejichž příklad je požehnáním všem, kdo s nimi přijdou do styku. Potkává však i takové, kteří se mu zdají milí a zajímaví a jejichž inteligence ho okouzluje. Ti však nejsou mravně na výši a nejsou věřící. Po nějakou dobu odolává svodům a nepodléhá pokušení. Když však uvidí, že ti, kteří hlásají, že jsou křesťany, jsou zřejmě rádi ve společnosti těchto bezbožných lidí, začnou jeho úmysly a pevná předsevzetí kolísat. Oblíbí si vtipy i veselí těchto mladých lidí a téměř nepozorovaně ho to čím dál tím víc táhne do jejich společnosti. Jeho pevnost pomalu povoluje. Jeho dosud odolávající srdce slábne. Pak dostane pozvání, aby šel s nimi na procházku a oni ho zavedou na zábavu. Objednají se ústřice a jiné občerstvení a on se stydí odejít a vzdát se zábavy. Hranice je překročena a pak jde s nimi podruhé i potřetí. Proti sklenici piva se nedá nic namítat, 4T 436 tak ji přijme, má však při tom všem stále ještě ostré výčitky svědomí, že se nestaví otevřeně na stranu Boha, pravdy a spravedlnosti. Jenže společnost těchto lstivých a nečestných lidí, v níž se nachází, se mu líbí - a tak se dostává o krok dál. Jeho pokušitelé ho přesvědčují, že hrát karty a dívat se, jak se hraje kulečník, je určitě neškodné, a tak podléhá znovu pokušení.

Do naší školy chodí mladí lidé, kteří se bez vědomí rodičů nebo vychovatelů povalují po hostincích, pijí pivo, hrají karty a kulečník. Tyto věci se studenti snaží zachovat mezi sebou v naprosté tajnosti a profesoři a učitelé o tomto pokračujícím satanově díle nic nevědí. Když lákají i tohoto mladíka, aby se zúčastnil něčeho špatného, co musí zůstat utajeno, bojuje se svým svědomím, ale náklonnost ke zlému zvítězí. Když přišel do Battle Creeku, myslel že je křesťan, nyní se však pevně a jistě ocitá na šikmé ploše. Zkažení společníci a svůdci mezi mládeží adventních rodičů, z nichž někteří žijí v Battle Creeku poznávají, že on se dá svést. Potají tedy jásají nad svou mocí i nad tím, že je slabý a že se tak ochotně poddává jejich svůdnému vlivu. Poznávají, že se dá svést a zmást těmi, kteří měli kdysi světlo, ale zatvrdili svá srdce v hříchu. Přesně takové vlivy se vyskytují všude, kde mládež žije pospolu.

Přijde čas, kdy onen mladík, který odešel z otcovského domova čistý a opravdový, s ušlechtilými cíli, bude zničen. Naučil se mít rád zlo a zavrhovat dobro. Neuvědomuje si své nebezpečí, protože není vyzbrojen bdělostí a modlitbou. Nevyhledal ihned ochrannou péči církve; nechal si namluvit, že pravý muž musí být nezávislý a nesmí dovolit, aby někdo jeho svobodu omezoval. Učili ho, že pravá svoboda se vyznačuje přestupováním pravidel a pohrdáním zákony a že jen otrok se stále strachuje a třese, aby nejednal nesprávně. Mladík podlehl vlivu bezbožných osob, které - chráněny pěkným zevnějškem - jednaly nečestně, neslušně a hříšně; 4T 437 opovrhovaly a vysmívaly se mu, protože se dal tak snadno podvést. Šel tam, kde nemohl čekat, že najde čistotu a dobro. Naučil se žít a hovořit způsobem, který ho nectil a nezušlechťoval. Mnohým mladým lidem hrozí nebezpečí, že budou nepozorovaně zavedeni na scestí a poníženi až ztratí svou čest. Aby získali pochvalu bezcitných a bezbožných lidí, vzdají se čistoty a ušlechtilosti mužství a stanou se satanovými otroky.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy