EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Schopnosti pro kazatelskou službu

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Schopnosti pro kazatelskou službu

Našim mladým lidem se často velmi škodí tím, že se jim dovolí, aby začali kázat v době, kdy nemají dostatečnou znalost Písma, aby naši víru dovedli náležitým způsobem vykládat. Někteří z těch, kdo začínají svou práci na církevním poli, jsou v oblasti Písma pouhými nováčky a ani pro jiné věci nemají dost oprávnění a schopnosti. 4T 406 Nedovedou vykládat Písmo, užívají nesprávně volená slova a pletou je dohromady tak, že tím Boží slova zneužívají. Těm, kteří nemají předpoklady zvěstovat pravdu správně, by se mělo říci, co je jejich povinností. Jejich místo je mezi žáky, ne mezi učiteli. Pro mladé muže, kteří se chtějí připravovat pro kazatelskou službu, je velmi prospěšné studium na naší koleji. Zároveň je ale také zapotřebí, aby zde získali schopnosti stát se dobrými řečníky. Měl by zde být zaměstnán učitel, který by učil mladé lidi mluvit tak, aby se hlasové orgány neunavovaly. Také chování by se měla věnovat pozornost.

Někteří mladí lidé, kteří začínají svou práci na církevním poli, nemají úspěch ve vyučování pravdě, protože oni sami se tomu neučili. Ti, kteří neumějí správně číst, by se tomu měli učit a měli by se naučit vyučovat, než se zkusí postavit před posluchače. Učitelé našich škol musí sami studovat, aby byli připraveni poučovat jiné. Tito učitelé jsou přijati teprve tehdy, když prošli přísnou zkouškou a když na slovo vzatí znalci prověřili jejich schopnosti vyučovat. Od této opatrnosti by se při zkoušce kazatelů nemělo ani v nejmenším ustoupit. Ti, kteří se chystají k posvátnému úkolu učit svět biblické pravdě, by měli být pečlivě zkoumáni zkušenými věřícími osobnostmi.

Když tito již získali nějaké zkušenosti, je třeba udělat ještě jednu věc: měli by být postaveni před Pána s opravdovou prosbou, aby on svým Duchem svatým ukázal, jsou-li Jemu milí. Apoštol říká: „Nevzkládej rukou rychle na žádného“ 1Tm 5,22. Za dob apoštolů se Boží služebníci neodvážili spoléhat na svůj vlastní úsudek, když vybírali nebo přijímali muže, aby zastávali vážné a posvátné postavení Božího mluvčího. Vybrali muže podle svého úsudku a pak je představili Pánu, aby poznali, zda On bude souhlasit, aby se stali Jeho zástupci. Přesně totéž by se mělo dělat i nyní.

Na mnoha místech se setkáváme s lidmi, kteří byli příliš rychle ustanoveni na zodpovědná místa, 4T 407 jako starší sboru, aniž by měli k tomu potřebné schopnosti. Neovládají dobře ani sami sebe, proto nepůsobí dobrým vlivem a sbor má tak pro nedokonalý charakter takového bratra ustavičné těžkosti. Na tyto muže byly příliš ukvapeně položeny ruce.

Boží služebníci by měli mít dobrou pověst. Měli by být schopni rozvážně zvládnout věc, k níž dali podnět. Máme velkou nouzi o schopné muže, kteří budou ke cti - ne k hanbě dílu, jehož jsou představiteli. Kazatelé by měli projít zkouškou především v tom, aby se poznalo, chápou-li tak dobře přítomnou pravdu, aby dovedli souvisle hovořit o proroctvích nebo o praktických námětech. Jestliže nedovedou jasně vykládat biblické pravdy, musí ještě být posluchači a žáky. Měli by se vší vážností a na modlitbách zkoumat Písmo a dobře je poznat, aby byli i pro jiné učiteli biblické pravdy. Všecky tyto věci by se měly pečlivě a na modlitbách zvážit, než někoho ukvapeně vyšleme na misijní pole.

Přijatý plán, aby bratr Smith, spravoval biblické ústavy v různých státech USA, je Bohem schválený. Tyto ústavy vykonaly mnoho dobrého, ale této práci, která by prospěla našim mladým kazatelům i Božímu dílu, se nevěnuje dostatek času. Ovoce namáhavé práce, která již byla vykonána, nemůže být nikdy plně pochopeno v tomto životě, ale až na věčnosti.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy