EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Předmluva

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Předmluva

V současné době je opravdu vzácností, když zájem o knihu, III starší více než jedno století, stále roste a čtenáři si pro ni vždy najdou místo vedle knih, které se dnes běžně čtou. Právě takovou knihou je záviděníhodná památka Prvních spisů Ellen. G. Whiteové. Během svého trvání vyšla ve velkých nákladech v několika vydáních. Nyní se objevuje v podobě pátého amerického vydání.

Jak již vyplývá ze samotného názvu, tento malý populární svazek obsahuje první tři knihy Ellen G. Whiteové - Křesťanské zkušenosti a vidění E.G.Whiteové, poprvé vydané v r. 1851, Dodatek ke Zkušenostem a viděním, který vyšel v r. 1854 a Duchovní dary, svazek I., který vyšel v r. 1858.

Příčinou velké popularity Prvních spisů může být nevadnoucí přání vlastnit a studovat poučné a povzbuzující poselství, které církev již dávno obdržela skrze dar proroctví.

Podruhé byla tato kniha vydána v roce 1882 ve dvou malých svazcích, první svazek obsahoval Zkušenosti a vidění a Dodatek a druhý svazek Duchovní dary. V tomto vydání byly provedeny jisté doplňky a nakladatelské změny, o nichž vydavatelé v předmluvě napsali:

"Poznámky, poskytující data a vysvětlení, a dodatek, obsahující dva velmi zajívavé sny, o nichž byla zmínka, ale nebyly uváděny v původním díle, dodaly hodnotu tomuto vydání. Jinak v tomto vydání nebyly provedeny žádné změny původního díla, s výjimkou opravy pravopisu nebo změny ve skladbě věty pro lepší vyjádření myšlenky. Přitom nebyla vynechána žádná část díla. IV Nebyla změněna žádná myšlenka původního díla a stylistické změny byly učiněny pod autorčiným dohledem a s jejím souhlasem."

V roce 1882 byly obě knihy také vydány jako jeden svazek pod názvem První spisy. V r. 1906 byla kniha znovu vysázena pro třetí americké vydání, které bylo velice rozšířeno a stále se setkávalo s rostoucí poptávkou. Stránkování tohoto vydání se stalo standartním pro všechny odkazy i v později publikovaném indexu ke spisům paní Whiteové.

Počtvrté byly První spisy vydány v r. 1945. Kniha se tiskla po čtyři léta, a proto musela být vysázena znovu. V následujících vydáních se dodrželo původní stránkování. Bylo použito moderního pravopisu a nový úvod opět krátce posuzoval dějiny knihy.

Toto páté vydání je charakteristické historickým úvodem, který čtenáře seznamuje s dobou a okolnostmi, za nichž byly některé části knihy napsány. Dodatečné poznámky vysvětlují způsoby vyjadřování a situace, které dnes nejsou tak dobře pochopitelné, jak tomu bylo v době, kdy byla kniha napsána. Není zde žádná změna textu E. G. Whiteové, stránkování je shodné se čtvrtým vydáním, aby bylo v souladu s Podrobným indexem ke spisům Ellen G. Whiteové.

Ve Zkušenostech a viděních je představen první bibliografický náčrt paní Whiteové, stručně popisující její zkušenosti v adventním hnutí v období let 1840 - 1844. Pak následuje několik prvních vidění, z nichž mnohá byla již dříve zveřejněna v jednom celku nebo ve formě článků na pokračování.

Dodatek vysvětluje některé body dřívějšího díla, které V nebyly pochopeny nebo byly mylně vyloženy, a přináší církvi další rady. Byl publikován jeden rok před vydáním čísla Svědectví pro církev.

Duchovní dary, svazek I., jsou první publikací, vysvětlující dlouhotrvající spor mezi Kristem a Jeho anděly a satanem a jeho anděly. Tento spor je zde vylíčen živě a souvisle, přičemž jsou vysvětlovány pouze nejdůležitější body. V následujících letech byl tento stručný popis sporu důkladně rozpracován ve čtyřech svazcích Ducha proroctví, které vycházely v letech 1870 - 1884. Tento soubor čtyř knih se velmi rozšířil a pak byl nahrazen dobře známou a velmi zajímavě psanou sérií Drama věků, kde je detailně popsán celý spor podle toho, jak byl paní Whiteové představen v mnoha zjeveních. Všechny tyto knihy - Patriarchové a proroci, Proroci a králové, Touha věků, Skutky apoštolů a Velký spor věků- které komplexně vysvětlují průběh tohoto sporu, jsou velmi rozsáhlé. Naproti tomu prvotní spisy jsou psány stručně, přesně a jednoduše, právě proto budou spolu se Zkušenostmi a viděními vždy velmi žádané. Správní rada publikací Ellen G. Whiteové

Washington, D.C., Březen 1963 PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDáNÍ "ZKUŠENOSTÍ A VIDĚNÍ" Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že mnozí, kteří upřímně hledají pravdu a svatost Bible, mají předsudky vůči viděním. Tyto předsudky vznikly ze dvou příčin. První příčinou je fanatismus, doprovázený falešnými viděními a projevy, jež jsou ve větší nebo VI menší míře rozšířeny téměř všude. Tím byli mnozí upřímní přivedeni k pochybování o jakémkoliv druhu vidění. Druhou příčinou je působení mesmerismu, ale to, co je běžně nazýváno "tajemným klepáním", je úmyslným podvodem, jež vzbuzuje nevěru vůči darům a působení Božího Ducha.

Ale Bůh se nemění. To, co vykonal skrze Mojžíše v přítomnosti faraona, bylo dokonalé, ale James a Jambres byli satanovými nástroji k vykonání zázraku, který byl pouze podobný Mojžíšovu zázraku. I v době apoštolů se objevily některé podvody, zatímco dary Ducha se projevovaly skrze Kristovy následovníky. Ani v této době Bůh nechce, aby Jeho lid byl vystaven bezmezným podvodům bez darů a projevů Jeho Ducha.

Úmyslný padělek je napodobeninou existující reality. Proto dnes falešný duch vzdoruje skutečnosti, že Bůh se svým dětem zjeví v moci Ducha Svatého a chce slavně splnit své slovo:

"A budeť v posledních dnech, (dí Bůh), vyleji z Ducha svého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou." ( Sk.2,17. sr. Jl 2,28.)

Vždy jsme si byli vědomi nebezpečí mesmerismu, proto jsme s tím nechtěli mít nic společného. Nikdy jsme neviděli osobu v mesmerickém spánku a sami s tím nemáme žádné zkušenosti.

Toto malé dílo vydáváme s nadějí, že bude útěchou svatým.

James White

Saratoga Springs, N.Y., srpen 1851

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy