EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pád člověka

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Pád člověka

Svatí andělé často navštěvovali zahradu a dávali Adamovi a Evě pokyny týkající se jejich zaměstnání a také je poučovali o satanově vzpouře a jeho pádu. Andělé je varovali před satanem a napomínali je, aby se při své práci od sebe nevzdalovali, protože by mohli přijít do styku s padlým nepřítelem. Také jim doporučovali, aby se řídili podle nařízení, která jim Bůh dal, protože jen tehdy, budou-li dokonale poslušni, budou bezpeční. Pak padlý nepřítel nebude mít nad nimi žádnou moc.

Satan začal své dílo u Evy tím, že jí dal podnět k tomu, aby byla neposlušná. Nejprve udělala chybu v tom, že se vzdálila od svého manžela, potom, že se zdržovala v blízkosti zakázaného stromu, dále tím, že naslouchala pokušitelovu hlasu a dokonce se opovážila pochybovat o Božích slovech: "Ve který den bys z něho jedl, smrtí umřeš." Domnívala se, že Bůh to snad nemínil tak, jak to řekl, a proto se odvážila vztáhnout svou ruku, vzala ovoce a jedla. Na pohled bylo ovoce velmi krásné a mělo lahodnou chuť. Potom začala na Boha žárlit,že jim nedopřál 148 to, co bylo vskutku k jejich dobrému a nabídla svému manželovi a tím pokoušela i jej. Vyprávěla Adamovi všechno, co jí had pověděl a obdivovala jeho schopnost mluvit.

Viděla jsem, jak tvář Adamova zesmutněla. Zdálo se, že byl zastrašen a udiven. Zdálo se, že v jeho nitru se odehrává boj. Cítil, že to byl určitě ten nepřítel, před nímž byli varováni a že jeho žena musí zemřít. Tím by museli být od sebe rozloučeni. Jeho láska k Evě byla silná a v krajním zoufalství se rozhodl, že bude sdílet její osud. Popadl ovoce a rychle je snědl. Satan zajásal. Již v nebi se vzbouřil a získal tam stoupence, kteří jej milovali a následovali jej ve vzpouře. On padl a způsobil, že jiní padli s ním. Nyní pokoušel ženu, aby nedůvěřovala Bohu, aby pochybovala o Jeho moudrosti a snažila se proniknout do Jeho nekonečně moudrých plánů. Satan věděl,že žena nepadne sama. Adam z lásky k Evě přestoupil Boží přikázáni a padl s ní.

Zpráva o pádu člověka se roznesla po celém nebi. Všechny harfy zmlkly. Andělé byli zarmouceni a sňali koruny se svých hlav. Celá nebesa byla vzrušena. Byla svolána rada, aby se rozhodlo, co bude s dvojicí, která zhřešila. Andělé měli obavu, aby nejedli ovoce ze stromu života a tak by se stali nesmrtelnými hříšníky. Ale Bůh řekl, že přestupníky vyžene ze zahrady. Andělům bylo ihned přikázáno, aby střežili cestu ke stromu života. Bylo satanovým dobře prostudovaným plánem, aby Adam s Evou neposlouchali Boha, aby ztratili Boží přízeň a potom jedli ovoce ze stromu života, aby pak na věky žili v hříchu a neposlušnosti 77 EW a tím způsobem aby se hřích stal nesmrtelným. Byli však vysláni svatí andělé, kteří je vyhnali ze zahrady a zamezili jim přístup ke stromu života. Každý z těchto silných andělů měl ve své pravici předmět, jenž vypadal jako plamenný meč. 149

Satan se radoval ze svého vítězství. Svým pádem způsobil utrpení i jiným. On byl svržen z nebe a lidé byli vyhnáni z ráje.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy