EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nepraví pastýři

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Nepraví pastýři

Viděla jsem, že nepraví pastýři byli opilí, ale ne vínem; vrávorali, ale ne po silném nápoji. Pravda Boží je pro ně zapečetěna, nemohou ji číst. Když se jich například někdo ptá, je-li sedmý den pravou biblickou sobotou nebo není, uchylují se k bajkám. Viděla jsem, že tito proroci se podobali liškám na poušti. Nepostavili se do mezer a nestali se ohradou, aby lid Boží mohl obstát v boji v den Páně. Jakmile je mysl mnohých pohnuta a oni se začnou nepravých pastýřů ptát na pravdu, snaží se tito pastýři co nejlépe a nejpohodlněji dosáhnout svého cíle a utišit jejich dotazy - i za cenu toho, že změní svůj vlastní postoj. Mnozí z těchto pastýřů obdrželi světlo; nechtěli je však uznat a nesčetněkrát změnili svůj názor, aby se vyhnuli pravdě a závěrům, k nimž by museli dojít, kdyby setrvali na svých dřívějších názorech. Moc pravdy vytrhala jejich základy, avšak místo, aby ji následovali, položili si základ jiný, protože nebyli spokojeni sami se sebou.

Viděla jsem, že mnozí pastýři zapřeli dřívější učení Boží, popřeli a zavrhli vznešenou pravdu, kterou kdysi horlivě zvěstovali a nechali se zahalit mesmerismem a různými jinými bludy. Viděla jsem, že byli opilí svými bludy a vedli své stádce na smrt. Mnozí odpůrci Boží pravdy spřádají v noci ničemné plány a ve dne pak tyto své bezbožné plány provádějí; chtějí zničit pravdu a získat lid pro něco nového, čím by jej zaujali, 124 a odvrátit jeho pozornost od vzácné a důležité pravdy.

Viděla jsem, že duchovní, kteří své stádce vedou na smrt, budou brzy ve svém hrozném běhu zaraženi. Rány Boží přijdou a tito falešní proroci nebudou trápeni pouze jednou nebo dvěma ranami. V tu dobu bude vztažena Boží ruka v hněvu a v spravedlnosti, a nebude odňata dříve, dokud Bůh plně nevykoná svůj záměr a ti úplatní duchovní se budou sklánět k nohám svatých a poznají, že Bůh je miloval, protože byli věrni pravdě a ostříhali přikázání Boží, dokud nebudou všichni bezbožní ze země vyhlazeni.

Různé strany těch, kteří vyznávají adventní učení, mají všechny trochu pravdy, ale všechny tyto pravdy dal Bůh svým EW 66 dítkám, které se připravují na den Boží. On jim také dal pravdu, kterou žádná z těchto stran nezná a ani jí nerozumí. Věci, které jsou jim zapečetěny, Pán otevřel těm, kteří je chtějí vidět a jsou ochotni jim porozumět. Chce-li Pán dát nové světlo, dá svým milým a vyvoleným jeho pochopení, aniž by potřebovali nějaké osvícení od těch, kteří jsou v temnotě a bludu.

Bylo mi ukázáno, že je nutné, aby ti, kteří věří, že mají poslední poselství milosti, byli odděleni od těch, kteří každý den přijímají nové bludy. Viděla jsem, že mladí ani staří by neměli navštěvovat jejich shromáždění, neboť není správné je tímto způsobem povzbuzovat, když učí blud, který je smrtícím jedem pro duše a vyučují zásadám, které nejsou nic jiného, než lidská ustanovení. Vliv takových shromáždění není dobrý. Jestliže nás Bůh vysvobodil z takové temnoty a bludu, měli bychom si 125 vysoce vážit této svobody a radovat se z pravdy. Pánu se nelíbí, když jdeme dobrovolně naslouchat bludu, a nejsme povinni tam jít, neboť pokud nás sám nepošle do takových shromáždění, nebude nás tam chránit. Andělé přestanou o nás bedlivě pečovat a budeme vydáni útokům nepřítele, abychom jeho moci a silou zlých andělů byli zeslabeni a zatemněni. Pak bude světlo kolem nás nakaženo temnotou.

Viděla jsem, že nemáme času nazbyt, abychom poslouchali bajky. Naše mysl nemá být odvrácena takovými věcmi, ale má se zabývat přítomnou pravdou. Měli bychom se snažit dosáhnout moudrost, abychom mohli lépe poznat své postavení a abychom byli schopni v tichosti vysvětlit z Písma důvody naší naděje. Je-li mysl naplněna nepravým učením a nebezpečnými bludy, pak se nemůže zabývat pravdou, která má připravit dům izraelský, aby mohl obstát v den Hospodinův.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy