EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Mé první vidění

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Mé první vidění

Protože mi Bůh ukázal putování adventního lidu do svatého města a bohatou odměnu, kterou obdrží ti, jež očekávají návrat svého Pána ze svatby, je mou povinností, abych podala krátký nástin toho, co mi Pán zjevil. Milí svatí musí projít mnohými zkouškami. "Neboť toto nynější lehoučké soužení naše převelmi veliké věčné slávy břímě nám působí. Když nepatříme na ty věci, kteréž se vidí, ale na ty, kteréž se nevidí. Neboť ty věci, kteréž se vidí, jsou časné, ale které se nevidí, jsou věčné."(2Kor.4:17.18) Pokusila jsem se přinést z nebeského Kanaánu dobrou zprávu a několik vinných hroznů, za což by mne mnozí rádi ukamenovali, jako tehdejší shromáždění chtělo kamenovat Kálefa a Jozueho za jejich zprávu. (4Moj 14:10) Ale ujišťuji vás, milí bratři a sestry v Pánu, že je to krásná země a že nám bude dáno právo ji obdržet a do ní vejít.

Zatímco jsem se u rodinného oltáře modlila, sestoupil na mne Duch svatý a zdálo se mi, že stoupám výš a výše, daleko nad tento temný svět. Ohlédla jsem se, abych se podívala na adventní lid ve světě, ale nemohla jsem jej najít, když tu mi řekl hlas: "Podívej se ještě jednou, ale dívej se o něco výše!" Nyní jsem pozvedla oči a uviděla jsem přímou, úzkou stezku, která vedla vysoko nad světem. Na ní putovali adventisté do svatého města, které leželo na druhém konci této stezky. Za nimi, na začátku této stezky, zářilo jasné světlo, což bylo půlnoční volání, jak mi řekl anděl. Ono zářilo podél cesty a bylo světlem jejich nohám, aby neklopýtali. Když měli své oči upřeny na Pána Ježíše, který byl přímo před nimi a vedl je do města, tehdy byli bezpečni. Avšak brzy byli někteří z nich unaveni a říkali, že město je příliš daleko a oni očekávali, že tam přijdou dříve. Potom je Pán Ježíš povzbuzoval, zdvihl svou slavnou pravici, ze které vycházelo světlo, jež se rozlévalo na adventisty a oni zvolali: "Haleluja!" Jiní pohrdali nerozvážně světlem za nimi a říkali, že to nebyl Bůh, který je tak daleko vedl. Za takovými zašlo světlo a zanechalo jejich nohy úplné tmě, a oni klopýtli, ztratili z očí cíl i Ježíše a spadli s cesty dolů do tmavého, zlého světa pod nimi. Brzy jsme slyšeli Boží hlas, podobný mnohým vodám, který nám oznamoval den i hodinu Ježíšova příchodu. Žijící svatí, počtem 144.000, znali a rozuměli tomu hlasu, zatímco bezbožní jej považovali za hřmění a zemětřesení. Když Bůh zvěstoval ten čas, vylil na nás svatého Ducha a naše obličeje začaly zářit a třpytily se slávou Boží jako Mojžíšovi, když sestupoval s hory Sinai.

Těch 144.000 byli všichni zapečetěni a dokonale sjednoceni. Na jejich čelech bylo napsáno: Bůh, Nový Jeruzalém a nádherná hvězda, která obsahovala Ježíšovo nové jméno. Na náš šťastný, svatý stav byli bezbožní rozzuřeni a chtěli se prudce na nás vrhnout a vztáhnout na nás ruce, aby nás uvrhli do vězení, když jsme však naše ruce pozdvihli ve jménu Páně, padli bezmocně k zemi. Pak satanova škola věděla že Bůh nás miloval - kteří jsme si jedni druhým nohy umývali a bratři svatým políbením pozdravovali - a oni se klaněli k našim nohám.

Brzy byly naše oči obráceny na východ, kde se objevil malý, temný obláček, asi poloviční velikosti lidské dlaně všichni jsme věděli, že je to znamení Syna člověka. Všichni jsme se ve slavnostním mlčení upřeně dívali na tento obláček, jak se přibližoval a byl stále jasnější, zářivější a krásnější, až to byl veliký, bílý oblak. Dolní okraj vypadal jako oheň, nad oblakem byla duha a byl obstoupen deseti tisíci anděly, kteří zpívali nejlíbeznější píseň, a na něm seděl Syn člověka. Jeho vlasy byly bílé a kadeřavé a splývaly přes ramena a na Jeho hlavě bylo mnoho korun. Jeho nohy měly podobu ohně, ve své pravici měl ostrý srp a v levici stříbrnou trubku. Jeho oči, které prohlédly Jeho dítky skrz naskrz, byly jako plamen ohně. Potom byly všechny obličeje bledé a ti, kteří Bohem opovrhovali, byli smrtelně zsinalí. Pak jsme všichni zvolali: "Kdo může obstát? Je můj oděv bez poskvrny?" Potom andělé přestali zpívat a po nějakou dobu panovalo jakési hrůzné ticho, když Pán Ježíš zvolal: "Ti, kteří mají čisté ruce a nezkažené srdce, obstojí - má milost je pro vás dostačující" Tu naše obličeje zářily a radost naplnila každé srdce. Andělé zpívali opět ve vyšším kůru, zatímco oblak se přiblížil ještě více k zemi.

Pak zazněla Ježíšova stříbrná trubka, když On sestoupil na oblace, zahalen do plamenů ohně. Upřeně pohleděl na hroby zesnulých svatých, potom pozdvihl své oči i ruce k nebi a zvolal: "Prociťte! Prociťte! Prociťte! - vy, kteří spíte v prachu země a povstaňte!" Potom nastalo veliké zemětřesení, hroby se otvíraly a mrtvi z nich vyšli oděni nesmrtelnosti. Když těch 144.000 poznali své přátele, které jim smrt odňala, zvolali: "Haleluja" a v téže chvíli jsme byli proměněni a byli jsme vzati vstříc Pánu do vzduchu.

Všichni jsme společně vstoupili do oblaku a byli jsme sedm dní neseni vzhůru ke skleněnému moři, kde Pán Ježíš přinesl koruny a svou vlastní rukou je položil na naše hlavy. Dal nám zlaté harfy a palmy vítězství. Zde, na skleněném moři, stálo těch 144.000 v dokonalém čtyřúhelníku. Někteří z nich měli velmi zářivé koruny, jiní ne tak zářivé. Některé koruny se jevily bohaté na hvězdy, zatímco jiné jich měly málo. Všichni byli úplně spokojeni se svými korunami. Všichni byli oděni od ramen až k nohám nádherným bílým pláštěm. Andělé byli všude kolem nás, když jsme šli přes skleněné moře k bráně města. Pán Ježíš pozvedl své mocné, slavné rámě, uchopil perlovou bránu na lesknoucích se stěžejích, odsunul ji stranou a pravil k nám: "Umyli jste své roucho v mé krvi, pevně jste se zastávali mé pravdy, vstupte!" Všichni jsme vešli a cítili, že jsme měli plné právo do města.

Tam jsme viděli strom života a trůn Boží. Z tohoto trůnu vytékala řeka čisté vody a na obou stranách této řeky byl strom života. Na každé straně té řeky byl kmen stromu, oba z čistého, průhledného zlata. Z počátku jsem se domnívala, že vidím dva stromy. Podívala jsem se znovu a viděla jsem, že u vrcholu byly tyto dva kmeny spojeny v jeden strom. Tak stojí strom života na každé straně řeky života. Jeho větve se skláněly k místu, kde jsme stáli a to ovoce bylo nádherné, vypadalo jako ze zlata, smíšeného se stříbrem.

Všichni jsme vešli pod strom a posadili jsme se, abychom se rozhlédli po slávě tohoto místa, když bratři Fitch a Stockman, kteří kázávali evangelium království a které Bůh uložil do hrobu, aby je zachránil, k nám přišli a ptali se nás, co jsme prožívali, zatímco oni spali. Pokoušeli jsme se vylíčit naše největší těžkosti, ale viděli jsme, že v přirovnání k té slávě nás obklopující vypadaly tak malé, že jsme o tom ani nemohli mluvit a všichni jsme zvolali: "Haleluja, nebe lze dosáhnout velice lacino!" a dotýkali jsme se našich nádherných harf až se to rozléhalo nebeskou klenbou.

S Ježíšem v čele jsme všichni sestupovali od města k zemi na velikou a mohutnou horu, která nemohla Ježíše unést a rozestoupila se tak, že se utvořila veliká rovina. Potom jsme pohlédli vzhůru a uviděli jsme velké město s dvanácti základy 18 a s dvanácti branami, tři na každé straně a anděla u každé brány. Všichni jsme zvolali: "Město, to veliké město, ono sestoupilo od Boha z nebe" a ono přišlo a sneslo se na místo, kde jsme stáli. Potom jsme pozorovali ty nejnádhernější věci z vnější strany města. Viděla jsem tam neobyčejně krásné domy, které vypadaly jako ze stříbra, podepřené čtyřmi sloupy, posázenými perlami, nejnádhernějšími na pohled. Tyto domy byly obydleny svatými. Na každém domě byla zlatá římsa. Viděla jsem některé svaté vcházet do domu, smekat své třpytící se koruny a klást je na římsu, potom šli na pole při těch domech a trochu pracovali, ne jak musíme obdělávat půdu my zde na zemi, ne, ne. Jakési neobyčejně krásné světlo zářilo nad hlavami všech a oni stále jásali a oslavovali Boha.

Viděla jsem jiná pole se všemi druhy květin a když jsem je utrhla, zvolala jsem: "Ony nikdy neuvadnou!" Dále jsem viděla pole s vysokou trávou, na pohled neobyčejně krásnou, byla živě zelená a když se vznešeně vlnila na počest Krále Ježíše, leskla se jako stříbro a zlato. Pak jsme vstoupili na louku, kde byly všechny druhy zvířat - lev, beránek, levhart a vlk - všechny společně v dokonalé jednotě. Prošli jsme mezi nimi a ona nás vzadu pokojně následovala. Pak jsme vstoupili do lesa, ne do takového tmavého lesa, jaký máme tady na zemi, ne, ne - nýbrž do jasného, v němž bylo plno lesku. Větve stromů se pohybovaly sem i tam a všichni jsme zvolali: "Budeme bezpečně přebývat na poušti a spát v lesích." Prošli jsme lesy, neboť jsme byli na cestě k hoře Sion.

Když jsme šli dále, potkali jsme jednu skupinu, která také pozorovala neobyčejnou krásu tohoto místa. Povšimla jsem si červeného okraje na jejich oděvech; jejich koruny zářily, jejich šaty byly čistě bílé. Když jsme je pozdravili, tázala jsem se Ježíše, kdo jsou ti lidé. On mi řekl, že to jsou mučedníci, kteří položili pro Něho své životy. U nich byl nesčíslný zástup dětí, které měly taktéž červený okraj na svých oděvech. Hora Sion ležela nyní před námi a na hoře byl neobyčejně krásný chrám; kolem něho bylo sedm jiných hor, na nichž rostly růže a lilie. Viděla jsem ty děti vystupovat nahoru, nebo když chtěly, mohly použít svá malá křídla a letět k vrcholu hory, kde trhaly nikdy nevadnoucí květiny. Kolem chrámu byly všechny druhy stromů, aby okrašlovaly toto místo: buky, smrky, jedle, olivy, myrty, granátové jabloně a fíkovníky se skláněly pod tíhou množství fíků - to vše činilo toto místo velmi nádherným. Když jsme se chystali vstoupit do svatého chrámu, Pán Ježíš pozvedl svůj líbezný hlas a řekl: "Jen 144.000 vstoupí na toto místo," a my jsme jásali: "Halelujah!"

Tento chrám byl podepřen sedmi sloupy, všechny byly z průhledného zlata, zdobené přeskvostnými perlami. Nemohu tyto neobyčejně krásné věci, které jsem tam viděla, ani dost vylíčit. Ó, kéž bych mohla mluvit řečí Kanaánu, pak bych mohla poněkud vyprávět o slávě tohoto lepšího světa. Viděla jsem tam kamenné stoly, v nichž jména těch 144.000 byla vyryta zlatými písmeny. Když jsme viděli tu slávu chrámu, vyšli jsme ven a Pán Ježíš nás opustil a šel do města. Brzy jsme opět uslyšeli Jeho líbezný hlas, říkající: "Pojďte lide můj, přišli jste z velikého soužení, činili jste mou vůli, trpěli jste pro mne, pojďte k večeři a opáši se a budu vám sloužit." Jásali jsme: "Haleluja, sláva," a vstoupili jsme do města. Tam jsem viděla stůl z čistého stříbra, dlouhý mnoho mil,ale naše oči jej přesto mohly přehlédnout. Viděla jsem tam ovoce ze stromu života, mannu, mandle, fíky, granátová jablka, vinné hrozny a mnohé jiné druhy ovoce. Prosila jsem Pána Ježíše, aby mne nechal jíst z tohoto ovoce, ale On řekl: "Nyní ještě ne. Ti, kteří jedí ovoce této země, nejdou už zpět na zem. Avšak budeš-li věrná, budeš zanedlouho jíst ze stromu života a pít vodu z pramene života." Dále mi řekl: "Musíš jít opět zpátky na zem a vyprávět jiným, co jsem ti zjevil." Potom mne anděl nesl něžně dolů na tento temný svět. Někdy si myslím, že zde nemohu déle zůstat, protože všechny věci na této zemi mají takový ponurý vzhled. Cítím se zde velmi osamocena, neboť jsem viděla lepší zem. Ó, kéž bych měla křídla jako holubice, abych odletěla a vešla do odpočinutí!

Když jsem vyšla z toho vidění, zdálo se mi všechno změněné; jakýsi temný závoj byl rozprostřen přes všechno, co jsem viděla. ( jak tmavý mi vypadal tento svět. Plakala jsem, když jsem se zde opět ocitla a naplnil mě stesk po domově. Viděla jsem lepší zemi a to mi tuto zem znechutilo. Vypravovala jsem toto vidění v našem malém shromáždění v Portlandu a všichni věřili, že je to od Boha. Byla to významná doba, slavnostní ráz věčnosti na nás spočíval. 0 týden později mi Pán dal jiné vidění a ukázal mi těžkosti, kterými budu muset projít, a že musím jít k jiným a vyprávět jim, co mi Pán zjevil, že se však setkám s velkým odporem a budu prožívat duševní trýzeň. Ale anděl řekl: "Milost Boží bude pro tebe dostačující, Pán tě bude podpírat."

Když jsem z toho vidění vyšla, byla jsem mimořádně znepokojena. Mé zdraví bylo velmi slabé a bylo mi teprve sedmnáct let. Věděla jsem, že mnozí padli, protože se povyšovali a věděla jsem, že když se i já budu nějakým způsobem povyšovat, Bůh mne opustí a budu bezpochyby ztracena. Šla jsem v modlitbě k Pánu a prosila jsem Ho, aby toto břímě odpovědnosti vložil na někoho jiného. Zdálo se mi, že bych to nemohla vydržet. Dlouhou dobu jsem skláněla svou tvář v modlitbě, ale jediné světlo, kterého jsem dosáhla, bylo: "Obeznamuj jiné s tím, co jsem ti zjevil!"

V mém následujícím vidění jsem vážně prosila Pána,aby mě uchoval od sebevyvyšování, mám-li jít a vypravovat, co mi ukázal. Potom mi Pán ukázal, že má modlitba je vyslyšena, a budu-li v nebezpečí, že bych se vyvyšovala, vloží na mne svou ruku a budu postižena nemocí. Anděl mi řekl: "Vyřídíš-li věrně všechna poselství, setrváš-li až do konce, pak budeš jíst ovoce ze stromu života a pít vodu z řeky života."

Brzy nato byla všude rozšiřována zpráva, že tato vidění jsou výsledkem mesmerismu, neboli hypnózy. Mnozí adventisté byli hotovi těmto pověstem věřit a dále je rozšiřovat. Jeden lékař, vyhlášený hypnotizér, mi řekl, že má vidění způsobuje mesmerismus, že je snadné mě hypnotizovat a že by mi mohl dát vidění. Řekla jsem mu, že mi Pán ve vidění ukázal, že mesmerismus je od zlého, z bezedné propasti, v kteréžto také brzy skončí i se všemi těmi, kteří se jím zabývají. Pak jsem svolila, aby mne hypnotizoval, může-li to udělat. On se o to všelijakým způsobem pokoušel přes půl hodiny, potom však se toho vzdal. Vírou v Boha jsem mohla jeho vlivům odolat, tak, že mi to ani v tom nejmenším neuškodilo.

Když jsem měla ve shromáždění vidění, tak někteří říkali, že je to jen rozčilení a že jsem hypnotizována. Potom jsem šla sama do lesa, kde mě nikdo, kromě Boha, nemohl vidět ani slyšet, modlila jsem se k Němu a On mi tam někdy dával vidění. Tehdy jsem se radovala a vypravovala jsem, co mi Bůh zjevil, když na mě žádná lidská bytost nemohla mít vliv. Ale potom někteří říkali, že se sama hypnotizuji. Ó, pomyslela jsem si, tak to dospělo až tam, že ti, kteří s upřímným srdcem přijdou k Pánu, aby se odvolávali na Jeho zalíbení a žádali Jej o Jeho spasení, jsou obviňováni, že se nacházejí pod vlivem ohavného a do zatracení uvádějícího mesmerismu? Prosíme-li našeho dobrotivého nebeského Otce o chléb, obdržíme na tuto prosbu kámen nebo štíra? Tyto věci ranily mého ducha a naplňovaly mou duši palčivou trýzni, která hraničila se zoufalstvím. Mnozí mne chtěli přimět k tomu, abych věřila, že neexistuje žádný Duch svatý a že všechny zkušenosti, které svatí Boží lidé zažili, jsou pouze působením mesmerismu, nebo satanských podvodů.

V té době v Maine zavládl fanatismus. Někteří se úplně zdržovali práce a distancovali se od všech těch, kteří nechtěli přijmout jejich názory v tomto bodě, a v některých jiných věcech, které oni pokládali za náboženské povinnosti. Bůh mi zjevil tyto bludy v jednom vidění a poslal mne tam, abych Jeho bloudící dítky poučila; avšak mnozí z nich zcela to poselství zavrhli a obvinili mě, že se přizpůsobuji světu. Na druhé straně adventisté podle jména mne obviňovali z fanatismu a byla jsem neprávem označována jako vůdkyně fanatismu, který jsem ve skutečnosti usilovala odstranit. Příchod Páně byl opakovaně stanoven na různou dobu a to bylo bratřím vnucováno, ale Pán mi ukázal, že všechny tyto stanovené termíny se ukáží mylné, neboť před Jeho příchodem musí nastat doba souženi. Každá doba, která bude stanovena a nakonec selže, bude jen oslabovat víru lidu Božího. Za to jsem byla obviňována, že jsem ten zlý služebník, který ve svém srdci říká: "Můj Pán prodlévá se svým příchodem."

Všechny tyto věci tížily mou mysl a v tom zmatku jsem byla někdy pokoušena, abych pochybovala o svých vlastních zkušenostech. Jednoho rána u rodinné pobožnosti přišla na mne moc Boží; tu mi přišla myšlenka, že je to mesmerismus a vzepřela jsem se. V tom okamžiku jsem byla stižena němotou a nějakou dobu jsem vůbec nevnímala své okolí. Tehdy jsem poznala, že jsem zhřešila, když jsem pochybovala o Boží moci a že následkem toho jsem oněměla; že však můj jazyk bude opět rozvázán dříve než uplyne dvacetčtyři hodin. Pak byla přede mnou držena nějaká kartička, na níž byly napsány zlatými písmeny kapitoly a verše padesáti biblických textů. Když jsem pak vyšla z vidění, prosila jsem kývnutím ruky o tabulku, na niž jsem napsala, že jsem němá, i to co jsem viděla, a že bych prosila velkou Bibli. Vzala jsem Bibli a otevřela všechny ty texty, které jsem viděla na té kartičce. Celý den jsem nemohla promluvit jediného slova. Příští den však od časného rána byla má duše naplněna radostí a můj jazyk byl rozvázán k hlasitému chválení Boha. Potom jsem se již neodvážila pochybovat o moci Boží nebo se jí vzpírat, ať si jiní o mně myslí cokoliv.

V roce 1846, když jsme byli ve Fairhavenu, Massachusetts, plavili jsme se, má sestra Sarah (která mne v té době obyčejně doprovázela), sestra A., bratr Gurney, a já na plachetním člunu, abychom navštívili jednu rodinu v Západním Islandu. Už se skoro stmívalo, když jsme vypluli a plavili jsme se teprve krátký kus cesty, když se najednou strhla bouře. Hřmělo, blýskalo se a déšť na nás lil proudy vody. Bylo zřejmé, že bez zvláštní pomoci Boží jsme určitě ztraceni.

Poklekla jsem ve člunu a začala volat k Bohu o vysvobození. A zde, nad hučícími vlnami, zatímco voda přes okraj člunu na nás dorážela, měla jsem vidění. Viděla jsem, že spíše vyschne každá kapka vody v oceánu, než bychom měli zahynout, protože mé dílo teprve začalo. Když jsem vyšla z vidění, všechna má bázeň zmizela a náš malý člun byl pro nás plovoucím Bethelem. Vydavatel časopisu The Advent Herald říkal, že má vidění byla uznána za "výsledek působení mesmerismu". Avšak ptám se, jaké příznivé podmínky pro působení mesmerismu byly za takových okolností, jaké byly tyto? Bratr Gurney měl dost co dělat s řízením člunu. Pokoušel se o zakotvení, ale kotva se nechtěla zachytit. Náš malý člun byl zmítán vlnami sem i tam, hnán větrem, a přitom byla taková tma, že jsme neviděli od jednoho konce člunu na druhý. Brzy nato se kotva zachytila a bratr Gurney volal o pomoc. Na tom ostrově byly pouze dva domky a ukázalo se, že jsme nablízku jednomu z těchto domků, avšak ne byl to ten, který jsme hodlali navštívit. Celá rodina se již odebrala k odpočinku, kromě jednoho malého dítěte, které uslyšelo volána o pomoc na vodě. Jeho otec nám přišel brzy na pomoc a v malém člunu nás dopravil na břeh. Větší část oné noci jsme strávili díkučiněním Bohu za Jeho podivuhodnou dobrotivost, jakou nám prokázal.

TEXTY PÍSMA SVATÉHO, o nichž byla zmínka na straně 23.
Lukáš 1:20 Evangelium Jana 16:15 Skutkové apoštolů 2:4 Skutkové apoštolů 4:29-31 Matouš 7:6-12.15 Matouš 24:24 Kolosenským 2:6-8 Židům 10:35-39 Židům 4:10-12 Filipenským 1:6.27-29 Filipenským 2:13-15 l.Petr 1:22 Efezským 6:10-18 Efezským 4:32 Evangelium Jana 13:34.35 2.Korintským 13:5 l.Korintským 3:10-13 Galatským 1:6 9 Skutkové apoštolů 20:28-30 Lukáš 12:3-7 Lukáš 4:10.11 2.Korintským 4:6-9.17.18 l.Petr 1:5-7 l.Tesalonickým 3:8 Marek 16:17.18 Evangelium Jana 9:20-27 Marek 1:23-25 Evangelium Jana 14:13-15 Evangelium Jana 15:7.8 Jakub 5:7.8 Římanům 8:38.39 Zjevení Jana 3:7-13 Zjeveni Jana 14:4.5 Filipenským 3:20 Filipenským 3:21 Zjevení Jana 14:14 17 Židům a:9 Zjevení Jana 21:2 Zjevení Jana 14:1 Zjevení Jana 22:1-5

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy