EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Hlasité volání

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Hlasité volání

Viděla jsem nebeské anděly, jak spěchají sem i tam, sestupuji na zem a znovu vystupují vzhůru a jak se připravují na vyplnění nějaké důležitě události. Potom jsem viděla jiného mocného anděla, který dostal příkaz, aby sestoupil na zem, spojil svůj hlas s hlasem třetího anděla a dodal tak jeho poselství více moci a důrazu. Tomu andělu byla dána taková veliká moc a sláva, že když sestoupil, byla země ozářena jeho slávou. Světlo, které toho anděla obklopovalo, všude pronikalo a on volal velkým hlasem: "Padl, padl Babylon ten veliký a učiněn jest příbytkem ďáblů a skrýší každého ducha nečistého a skrýší všelikého ptactva nečistého a ohyzdného." Poselství o pádu Babylona, jak je zvěstoval druhý anděl, je opakováno a rozšířeno zmínkou o všech zkaženostech, které se vloudily do církví po roce 1844. Dílo tohoto anděla přichází zrovna v pravý čas, aby se připojilo k poslednímu velikému dílu poselství třetího anděla a spolu s jeho voláním zesílilo v hlasitě volání. Lid Boží je tímto způsobem připravován, aby obstál v hodině pokušení, která má na něj brzy přijít. Viděla jsem, že na něm spočívalo velké světlo; členové se spojili, aby nebojácně zvěstovali poselství třetího anděla. 277 EW 152

Mocnému andělu z nebe byli posláni na pomoc andělé a já jsem zaslechla hlas, který bylo slyšet všude: "Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran. Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho." Vypadalo to, jako by toto poselství doplňovalo a připojovalo se k třetímu andělskému poselství, podobně jako půlnoční volání se v roce 1844 připojilo k poselství 278 druhého anděla. Boží sláva spočívala na trpělivě očekávajících svatých, kteří bez bázně zvěstovali poslední vážnou výstrahu, oznamující pád Babylona. Vyzývali Boží lid, aby vyšel z Babylona, a tak unikl hrozné záhubě.

Světlo, které se rozlévalo na čekající duše, pronikalo všude, a ty duše v církvích, které měly trochu světla a ještě ta tři poselství neslyšely a nezavrhly, uposlechly volání a opustily padlé církve. Mezitím co tato poselství byla hlásána, přišli mnozí do let, kdy už byli za sebe plně zodpovědní; obklopilo je světlo a oni měli přednost volit život nebo smrt. Někteří zvolili život a připojili se k těm, kteří hledali svého Pána a zachovávali všechna Jeho přikázání. Třetí poselství mělo vykonat své poslání; všichni měli být skrze ně zkoušeni a drahé duše měly být vyvolány z náboženských společností. Jakási neodolatelná moc zapůsobila na ty opravdové, zatímco jejich nevěřící příbuzné a přátele naplnila bázeň a ostýchavost, když se projevila Boží moc, takže se neodvážili bránit těm, kteří na sobě cítili působení Ducha Božího. Neměli k tomu ani dost sil. Poslední volání se dostalo rovněž i k ubohým otrokům a ti, kteří byli mezi nimi zbožní, s nadšením zpívali a hleděli vstříc svému šťastnému vysvobození. Jejich pánové je nedokázali zadržet, neboť bázeň a úžas jim nedovolil promluvit. Děly se veliké zázraky, nemocni byli uzdravováni, znamení a divy provázely věřící. Bůh byl v tom díle a každý svatý bez jakýchkoli obav před následky šel za přesvědčením svého svědomí a spojil se s těmi, kteří zachovávali přikázání Boží; všichni s velikou mocí zvěstovali poselství třetího anděla. Viděla jsem, že toto poselství bude ukončeno s velikou silou a mocí, která daleko předčí půlnoční volání.

279 Boží služebníci, oděni mocí z výsosti, vyšli s rozzářenými tvářemi. Vynikali svatým zasvěcením se dílu a hlásali poselství z nebes. Duše, které byly dosud rozptýleny v nejrůznějších církvích, odpověděly na toto volání a nejvzácnější z nich byly spěšně vyvedeny z odsouzených církví, jako byl kdysi Lot spěšně vyveden ze Sodomy, než byla zničena. Lid Boží byl posílen nevýslovnou slávou, která v hojné míře na něm spočinula a umožnila mu obstát v hodině pokušení. Ze všech stran bylo slyšet množství hlasů, které říkaly: "Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteří ostříhají přikázání Boží a víru Ježíšovu." 153 EW

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy