EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


97. Nesprávné použití hudby (MYP 295)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

97. Nesprávné použití hudby (MYP 295)

Andělé Boží se vznášejí nad oněmi obydlími. Je tam shromážděna mládež; je tam slyšet zpěv a hudební nástroje. Jsou tam shromáždění křesťané, ale co tam slyšíte? Je to píseň, bezcenná, lehkovážná písnička, hodící se tak do taneční síně. Pohleďte jen, jak čistí andělé stahují své světlo kol sebe a temnota zahaluje ty, kteří se nacházejí v místnosti. Andělé odcházejí z hlediště. Na jejich tvářích je smutek. Pohleďte jen, oni pláčí. To jsem viděla nesčíslněkrát se opakovat i v řadách světitelů soboty, zvláště v ---. Hudba zabírala hodiny, které měly být věnovány modlitbě. Hudba je modlou, kterou uctívají mnozí takzvaní vyznavači soboty. Satan nenamítá nic proti hudbě, může-li skrze ni získati přístup k myslím mládeže. Vše slouží jeho účelům, co odvrací mysl od Boha a zabírá čas, který by měl být věnován Jeho službě. Pracuje prostředky, které silně působí a udržují velký počet duší v příjemném okouzlení a zaslepení, zatímco jsou ve skutečnosti ochromeni jeho mocí. Hudba je požehnáním, je-li jí dobře použito, ale často je satanovým nejpřitažlivějším nástrojem k oklamání duší. Je-li zneužita, přivádí neposvěcené k pýše, marnivosti a bláhovosti. Je-li jí dovoleno, aby zaujala místo zbožnosti a modlitby, pak je strašlivou kletbou. Mladí lidé se scházejí ke zpěvu, a ačkoli jsou vyznavači křesťanství, často MYP 296 zneuctívají Boha a svou víru svým lehkovážným hovorem a volbou hudby. Posvátná hudba neodpovídá jejich chuti. Bylo mi poukázáno na jasné učení Slova Božího, kolem kterého se chodí nevšímavě. Na soudu odsoudí všechna tato vnuknutá slova ty, kteří na ně nedbali.

- Svědectví pro církev 1T 506

Hudba je síla k dobrému

Hudba může být mocným zdrojem požehnání, a přece z tohoto odvětví bohoslužby nezískáváme vše, co bychom mohli. I zpěvu se většinou využívá jen občas nebo při zvláštních příležitostech. Jindy se zase zpěváci nevžijí do písně a pak přednes nepůsobí trvalým dojmem na mysl posluchačů. Hudba by měla mít svou krásu, vážnost i sílu. Kéž zaznějí hlasy ve zpěvech chvály a oddanosti. Je-li to možné, vezměte si na pomoc instrumentální hudbu a nechť oslavné harmonie se vznášejí k Bohu jako příjemná oběť.

- Svědectví pro církev 4T 71

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy