EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


96. Použití hudby (MYP 293)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

96. Použití hudby (MYP 293)

Hudba měla sloužit svatým účelům, měla povznášet myšlenky k tomu, co je čisté, svaté a vznešené a probouzet v duši úctu a vděčnost k Bohu. Jaký rozdíl mezi starým pojetím hudby a tím, k čemu se dnes hudby tak často užívá! Kolik lidí dnes zneužívá tohoto daru k tomu, aby se sami proslavili, místo aby jí velebili Boha! Láska k hudbě svádí nerozvážné k tomu, že se zúčastňují spolu s milovníky hudby takových zábavních podniků, na něž Bůh zapovídá svým dítkám přístup. Tak se stává, že to, co je velkým požehnáním, je-li toho užíváno ke správným účelům, stává se jedním z nejúspěšnějších prostředků, jimiž satan odvádí myšlenky od povinnosti a od rozjímání o věčných věcech.

Hudba je součástí uctívání Boha v nebeských síních, a proto bychom měli usilovat o to, abychom se svými chvalozpěvy co nejvíce přiblížili harmonii nebeských sborů. Správné cvičení hlasu je důležitou součástí výchovy a neměla by se zanedbávat. Zpěv jako součást bohoslužby, je při uctívání Boha roven modlitbě. Srdcem nutno vycítit ducha písně, aby jí byl dán správný výraz.

- Patriarchové a proroci PP 594

Talent, který má vliv

Mnozí mají zvláštní dar zpěvu a jsou chvíle, kdy jediný zpěvák nebo několik spolu mohou přinést zvláštní poselství. Zřídka by měli zpívat jen někteří. Dar zpěvu je talent, který má vliv, a podle Boží vůle jej máme všichni pěstovat a používat jej k oslavě Jeho jména.

- Svědectví pro církev 7T 115-116

MYP 294 V souzvuku s nebeskými hudebníky

Když lidé zpívají oduševněle a s porozuměním, nebeští hudebníci berou své nástroje a připojují se se svými chvalozpěvy. Ten, kdo nás obdařil všemi dary, které nás uschopňují spolupracovat s Bohem, očekává od svých služebníků, že budou pěstovat svůj hlas, aby mohli promluvit a zpívat tak, že tomu všichni porozumí. Nejde nám o hlasitý zpěv, nýbrž o jasnou intonaci, zřetelnou výslovnost a zvláštní důraz. Ať si všichni najdou čas k pěstování svého hlasu, aby Boží chvála byla vyzpívaná jasně v mírných jemných tónech, a ne nevlídně a hlučně, což uráží sluch. Zpěv je dar Boží; použijme ho k Jeho slávě.

Každé shromáždění by mělo mít jistý počet stálých zpěváků. Tento zpěv může být doprovázen hudebními nástroji. Při své práci nemáme pohrdat instrumentální hudbou. Toto úsilí si vyžaduje určité péče, chceme-li zpěvem přispět k oslavě Boží.

Zpěv nemá být vždycky záležitostí jen nějaké menšiny. Pokud je možno, mělo by se do sborového zpěvu zapojit celé shromáždění.

- Svědectví pro církev 9T 143.144

Oslavování Boha zpěvem

Bůh je oslavován chvalozpěvy čistého srdce, naplněného láskou a oddaností k Němu.

- Svědectví pro církev 1T 509

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy