EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


85. Bible jako vychovatel (MYP 263)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

85. Bible jako vychovatel (MYP 263)

Písmo svaté jako vychovatel nemá soupeře. Bible je nejstarší a nejobsažnější historií, jakou lidstvo má. Pochází bezprostředně ze Studnice věčné pravdy; a božská ruka po věky ochraňovala její čistotu. Osvětluje velmi vzdálenou minulost, kam se lidské bádání marně snažilo proniknout. Jen v Božím Slovu spatřujeme moc, která položila základy této Země, a která sahá k nebi. Jedině zde nacházíme věrohodnou zprávu o původu národů. Jedině zde se podává historie našeho rodu, neposkvrněna lidskou pýchou nebo předsudkem.

Hlas Věčného

Ve Slově Božím nacházíme podněty pro nejhlubší myšlenky a vznešené touhy. Zde se potkáváme s patriarchy a proroky a nasloucháme hlasu Věčného, jak promlouvá k lidem. Zde vidíme Majestát nebes, jak se sám ponížil, aby se stal naším zástupcem a naší jistotou, aby sám zdolal mocnosti temna a získal pro nás vítězství. Uctivé hloubání o takovýchto tématech nutně zjemní, očistí a zušlechtí srdce a současně naplní mysl novou silou.

Ti, kdo pokládají za statečné a mužné chovat se lhostejně a pohrdavě k Božím požadavkům, prozrazují tak svou vlastní pošetilost a MYP 264 nevědomost. Zatímco se chlubí svou svobodou a nezávislostí, jsou ve skutečnosti otroky hříchu a satana.

Pravá životní filozofie

Jasná představa o tom, kdo je Bůh a co požaduje od nás, vede k rozumné pokoře. Ten, kdo správně studuje Slovo Boží, se poučí o tom, že lidský rozum není všemocný, poučí se, že bez pomoci, kterou může poskytnout jedině Bůh, je lidská síla a moudrost pouhou slabostí a nevědomostí.

Ten, kdo následuje Boží vedení, našel jediný pravý zdroj milosti a pravého štěstí a je schopen rozdávat štěstí všem, kteří jsou kolem něho. Nikdo se nemůže opravdu radovat ze života bez náboženství. Láska k Bohu očisťuje a zušlechťuje každý vkus a touhu, zesiluje všechnu lásku a rozjasňuje každou hodnotnou radost. Umožňuje člověku, aby ocenil a radoval se ze všeho, co je pravdivé, dobré a krásné.

Avšak nade všechny úvahy, hodnota Bible spočívá v tom, že v ní je člověku zjevena Boží vůle. Zde se dovídáme o smyslu našeho stvoření a o prostředku, kterým lze tohoto účelu dosáhnout. Zde se učíme rozumně zdokonalovat současný život a zabezpečovat život budoucí. Žádná jiná kniha nedovede uspokojit dotazy našeho rozumu a touhu srdce. Tím, že lidé poznávají Slovo Boží a ostříhají jej, povstávají z největších hlubin ponížení, aby se stali syny Božími a společníky neposkvrněných andělů.

- Rady učitelům… CT 52-54

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy