EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


83. Vytrvalost ve zkoumání Bible (MYP 259)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

83. Vytrvalost ve zkoumání Bible (MYP 259)

"Prozkoumáváte Písma, poněvadž myslíte, že v nich máte věčný život."Jan 5,39 Zpytovat, znamená usilovně hledat to, co se ztratilo. Je nutno zkoumat skryté poklady Slova Božího, protože bez nich se nejde obejít. Studujte i těžká místa a porovnávejte verš s veršem a poznáte, že Písmo samo je klíčem, pomocí kterého se jeho skryté komnaty otevírají.

Ti, kteří studují učení Bible s modlitbou, budou nabývat stále více moudrosti. I jejich vlastní životní problémy budou rozřešeny, neboť Duch svatý na nich vykoná ono dílo zaznamenané v evangeliu Jana 14.kap. "Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, on vás naučí všemu a připomene vám všechno, což jsem koli mluvil vám." Jan 14,26

Bez vytrvalého a vážného studia nic vzácného neobdržíme. Jedině ti dosáhnou úspěchu, kteří se usilovně snaží. Nedomnívejte se, že se nám dostane poznání duchovních věcí bez námahy.Abychom objevili klenoty pravdy, musíme kopat hluboko, jako hledá horník vzácný kov v zemi.

Ti, kteří pracují jen povrchně a nedbale, nemají zaručený žádný úspěch. Mladí i staří by měli číst Slovo Boží a nejen číst, ale s hloubavým duchem zkoumat. Tehdy MYP 260 jim Pán poslouží k porozumění a oni objeví skryté poklady.

Nezaujatá mysl

Při studiu Písma se osvoboďte od všech svých předsudků, zděděných názorů a vlastních myšlenek. Nestudujte Písmo svaté proto, abyste mohli obhájit své vlastní názory, ale pozorujte s pokorným srdcem i duchem, co k vám promlouvá Pán. Každý pokorný zkoumatel, sedící u nohou Kristových, obdrží pravdu a dosáhne rozumnosti. Těm, kteří se cítí příliš moudří, takže studium Písma pokládají za zbytečné, Kristus praví: "Toužíte-li být moudří ke spasení, musíte být tiší a pokorní srdcem."

Slovo Boží nikdy nečtěte ve světle svých starých názorů. Zkoumejte je pečlivě s modlitbou, v duchu zbaveném všech předsudků; poznáte-li během studia, že vaše ustálené názory nejsou ve shodě se Slovem Božím, nesnažte se Slovo Boží přizpůsobit svým názorům. Nenechejte se ovlivnit svými domněnkami a zvyky. Otevřete svůj duchovní zrak a podivíte se předivným věcem ze zákona Božího. Poznejte co je psáno a postavte své nohy na Věčné Skále.

Poznejme Boží vůli

Naše spasení závisí na poznání vůle Boží zjevené v Jeho Slově. Nepřestaňte nikdy hledat a toužit po pravdě; musíte poznat své povinnosti. Vy musíte poznat, co musíte MYP 261 činit, abyste byli spaseni. Bůh si přeje, abyste věděli, co On přikázal. Avšak vaše víra musí být vyzkoušena. Při zkoumání Písma musíte věřit, že Bůh je a že těm, kteří Ho horlivě hledají dává odplatu.

Zkoumejte Bibli se srdce lačnícím a toužícím po duchovním pokrmu. Zahloubejte se do Písma, tak jako horník do země, aby našel žílu zlata. Své zkoumání neukončete dříve, dokud jste nepoznali, jaké mají být vaše vztahy k Bohu a jaká je Jeho vůle s vámi.

- The Youths Instructor 24.července 1902

Bible má být studována s úctou

Přistupujme ke studiu Bible s úctou a s vědomím, že jsme v Boží přítomnosti. Odložme veškerou povrchnost a lehkomyslnost. Některé části Slova Božího jsou snadno pochopitelné, ale pravý význam jiných statí není tak srozumitelný. Musíme proto trpělivě studovat a rozjímat a vroucně se modlit. Jakmile otevřeme Písmo, musíme prosit o osvícení Duchem svatým. Pán zaslíbil, že nám ho dá.

Duch, se kterým přistupujeme ke studiu Písma, rozhodne o tom, kdo bude vaším společníkem. Andělé světlosti budou s těmi, kteří v pokoře srdce prosí o Boží vedení. Otevíráte-li však Bibli neuctivě, s pocitem soběstačnosti, je-li vaše srdce naplněno předsudky, je satan po vašem boku a postaví jasné výroky Slova Božího v převráceném světle.

- Svědectví pro kazatele TM 107-108

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy