EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


81. Hodnota zkoumání Písma (MYP 253)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

81. Hodnota zkoumání Písma (MYP 253)

Studium Písma prospívá rozvoji rozumových schopností více, než kterékoliv jiné studium. Kolik nevysychajících pramenů je mládeži v Písmu otevřeno k občerstvení. Můžeme jít hlouběji a hlouběji. Každé nové úsilí k porozumění pravd nás stále víc a více utvrzuje a otevírají se nové a nové zdroje.

Všichni, kteří vyznávají, že milují Boha, ukazují hlubokou úctu ke svatým věcem a přitom se zabývají povrchními a bezvýznamnými tématy, vydávají se na nebezpečnou půdu satanovu a vykonávají jeho vůli. Kdyby mládež studovala slavné Boží dílo v přírodě a viděla pomocí Jeho Slova v ní Boží Majestát a moc, byly by její schopnosti oživeny a povzneseny. Přijala by sílu, která nemá nic společného s domýšlivostí. Obdivováním zázraků Boží moci by si lidský rozum osvojil nejtěžší, zato nejužitečnější ze všech nauk, že jestliže není lidská moudrost spojená s Věčným a není posvěcena milostí Kristovou, stává se bláznovstvím.

Kristova prostřednická služba

Dílo, kterým Syn Boží ve své Božské osobě spojil stvoření s Tvůrcem, smrtelné s Věčným, je velmi vhodným předmětem, který může naplňovat naše myšlenky po celý život. Účelem tohoto díla má být nejen spasení tohoto světa, řítícího se do záhuby, ale i utvrzení obyvatelů jiných světů o jejich oddanosti a věrnosti Bohu. MYP 254 Kristus otevřel neposlušným cestu pro návrat k věrnosti Bohu, a stejným činem postavil ochrannou zeď kolem těch, kteří již byli čistí, aby se nemohli znečistit.

Zatímco se radujeme z toho, že jsou světy které nikdy nepadly, tyto světy vzdávají čest a slávu Ježíši Kristu za plán vykoupení, kterým spasí padlé Adamovy děti a obnoví nevinnou čistotu jejich povahy. Mocné rámě, které vytrhlo lidskou rodinu z bídy zaviněné satanem, již zachovalo obyvatele jiných světů před pádem. Každá planeta letící nekonečným vesmírem je v starostlivé péči Nebeského Otce a Jeho Syna. Předmětem stejné péče je i padlé lidstvo. Kristus vykonává službu Prostředníka ve prospěch člověka a tímto prostřednickým dílem je udržován pořádek i v jiných světech. Není tento námět dostatečně vznešený a důležitý, aby zaujal naši mysl natolik že v nás vzbudí vděčnost a hluboký obdiv vůči Bohu?

Duševní rozvoj

Otevírejte naši mládeži Písmo a obracejte jejich pozornost k pokladům, jež jsou v něm skryty. Naučte je vyhledávat klenoty pravdy. Mládež tím dosáhne duševních i duchovních sil, které nemůže poskytnout žádné studium filozofie. Rozsáhlé náměty o nichž Bible pojednává, důstojná jednoduchost inspirovaných výroků, vznešené náměty, poskytující duchu živé, pronikající světlo, zářící od trůnu Božího a MYP 255 osvěcující náš rozum, to vše rozvine naše duchovní schopnosti na výši jinak těžce dosažitelnou a vysvětlitelnou.

Bible představuje neomezený prostor pro duchovní rozvoj, mnohem vyšší a vznešenější povahy, než může získat neposvěcený rozum; tak jako nebesa převyšují zemi. Bohem inspirované dějiny lidského pokolení jsou dostupné každému člověku. Každý může začít ve zkoumání od prvních rodičů, jak tito žili v Edenu ve svatosti, nevinnosti a radostném společenství s Bohem a anděly. Mohou narazit na vznik hříchu a vidět jeho hořké následky. Krok za krokem mohou sledovat následky neposlušnosti a nekajícnosti člověka až po spravedlivou odplatu za hřích.

Nejvyšší vzdělání

Čtenář Bible může rozmlouvat s patriarchy a proroky; může pozorovat podnětné scény; může vidět Krista, jako vládce nebes rovného Bohu, sestupujícího k lidem s plánem vykoupení, aby v padlém člověku, sevřenému satanovými pouty, obnovil Boží obraz. Může sledovat Krista, jenž se přioděl naším lidstvím; žil třicet let jako člověk a položil svůj život jako oběť za hřích člověka, aby jej zachránil od zahynutí. To je předmět, který si vyžaduje nejhlubších a nejsoustředěnějších úvah...

Duch člověka, který jednou pozná vznešené pravdy MYP 256 Božího zjevení, nebude nikdy uvažovat o světských tématech, odvrátí se od bezcenné literatury i radovánek znemravňujících dnešní mládež. Ti, kteří dleli nějaký čas ve společenství pisatelů bible, jež zapisovali činy slavných hrdinů víry, navrátí se od studia Písma na pole nových myšlenek se srdcem očištěným, duchem povzneseným, což by nezískali studiem ani nejslavnějších světských autorů nebo obdivováním Faraónů, Herodesů a Caesarů.

Schopnosti mládeže nejsou ve většině případů neprobuzeny, protože zapomíná na to, že počátek moudrosti je bázeň Hospodinova. Daniel obdržel od Pána moudrost a umění proto, že se nenechal ovlivnit tím, co odporovalo zásadám jeho víry. Příčina, proč máme tak málo lidí vyššího vzdělání, obdařených stálostí a nepohnutelností tkví v tom, že se domnívají, že mohou dosáhnout vysokého cíle i bez společenství s Bohem.

Bůh není lidmi uctíván se svatou bázní; náboženství lidí je často v přímém rozporu s jejich životem. Bůh nemůže člověku dát takové požehnání jaké by chtěl, neboť pýcha a vysokomyslnost člověka mu v tom brání. Bůh si přeje, aby se naše schopnosti rozhojnily všemi prostředky, jež nám jsou svěřeny. Člověk je stvořen pro vyšší, ušlechtilejší život, než jaký je ten, kterým žije. Naše pozemské žití je údobím daným k přípravě pro věčný život.

MYP 257 Bible je nejlepší učitel

Jak velkolepé náměty k přemýšlení jsou našemu duchu nabízeny v Písmu svatém. Kde bychom našli vznešenější náměty pro náš obdiv? Kde bychom našli zajímavější náměty? Mohly by být srovnány objevy lidské vědy se zjevením tajemství duchovní vědy, obsažené v Písmu svatém? Může být nalezeno něco, co by vyvolalo hlubší myšlenky?

Necháme-li k sobě promluvit Bibli, podá nám ponaučení, jaké nenajdeme nikde. Žel však, že se zaměstnáváme vším možným, jen ne pečlivým studiem Písma. Vášnivě hltáme literaturu hodnou zavržení, plnou nemožné fantazie, zatímco Bible se všemi poklady svatých pravd zůstává úplně zanedbána. Přijmeme-li svaté Slovo za pravidlo života, pak ono zjemňuje náš charakter, vzdělává a posvěcuje. Je to přece Boží hlas, který k nám promlouvá. Budeme mu věnovat pozornost?

"Začátek učení Tvého osvěcuje a vyučuje sprostné rozumnosti." Žalm 119,130 Po boku toho, kdo zkoumá Písmo svaté, stojí andělé, aby ovlivnili a ozářili jeho ducha. Kristův příkaz zní dnes právě tak důrazně jako zněl jeho učedníkům: "Ptejte se na písma; nebo vy domníváte se v nich život věčný míti, a tať svědectví vydávají o mně." Jan 5,39

- Review and Herald 11.ledna 1881

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy