EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


8. Vystupování na výšiny (MYP 45)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

8. Vystupování na výšiny (MYP 45)

Na cestě zdokonalování křesťanského charakteru je nejdůležitější věcí vytrvat ve správné činnosti. Chtěla bych vtisknout do myslí naší mládeže důležitost vytrvalosti a energičnosti ve vzdělávání charakteru. Již od nejútlejších let vetkávejte do charakteru pevné, čisté zásady, aby mládež dosáhla nejvyššího stupně a úrovně mužnosti a ženskosti. Mějte na zřeteli stále skutečnost, že jsme koupeni za mzdu a máme oslavit Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou...

Denní pokrok

Povinností mládeže je každodenní postup vpřed. Ap. Petr praví: "Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce." 2.Petr 1,5-8

Když vykročíš vpřed, nemůžeš svůj zřetel obrátit na všechny stupně najednou, hledíš-li na Ježíše a Boží slávu jako na nejdůležitější cíl, bude tvůj pokrok jistý. Plnosti věku Kristova nemůžeš dosáhnout za jeden den. Kdybys před sebou spatřil všechny těžkosti, s kterými MYP 46 se máš setkat, nad nimiž máš zvítězit - v zoufalství by ses zhroutil. Musíš bojovati se satanem, který použije všelikou lest, aby tě odvedl od Krista.

Překonání překážek

Zápasit se všemi překážkami, které nám stojí v cestě a zvítězit nad každou jednou zvlášť, tě posilní k dalším vítězstvím. Zvítězíme, budeme-li hledět na Ježíše. Budeme-li však hledět na těžkosti před námi, zlekneme se, zeslábneme a naše víra zakolísá.

Pokračujeme-li krok za krokem vpřed, můžeme dosáhnout těch nejvyšších vrcholů. Nelekej se své celoživotní práce. Nemusíš ji vykonat za jediný den. Konej svědomitě svou každodenní povinnost, využij každou příležitost, doufej v Boží pomoc, vystupuj na žebřík dokonalosti stupeň za stupněm. Pamatuj, že svůj život prožíváš v každém dni. Bůh ti dává pouze dnešní den. Nebeský záznam jednou ukáže, jak sis cenil svých předností a příležitostí. Kéž byste mí mladí přátelé každý den darovaný vám Bohem tak využili, abyste jednou mohli slyšet Mistrova slova: "To dobře, služebníče dobrý a věrný."

- The Youths Instructor 5.ledna 1893

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy