EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


71. Umění žít (MYP 233)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

71. Umění žít (MYP 233)

Co můžeme vykonat, abychom zadrželi hrozný přival hříchu a nemocí, které strhují lidstvo do víru zkázy a smrti? Je-li pravda, že prvotní příčina zla spočívá v oddávání se tělesným choutkám a žádostem, je prvním a nejdůležitějším krokem k reformě, začít se střídmostí a sebekázní.

Chceme-li dosáhnout trvalého zlepšení společnosti, je třeba začít s výchovou celých zástupů dětí. Budoucnost mužů a žen je určována zvyky přijatými v mladém věku, přivlastněnými zálibami, vyvinutou sebekázní, zásadami vštěpovanými do srdce již od kolébky. Jen správnou výchovou možno předejíti hříchu a zkáze, zaviněné nestřídmostí a uvolněním mravů.

Zdraví a sebeovládání

Jedním z nejlepších prostředků ke zdokonalování nezkažené a ušlechtilé povahy mládí, abychom ovládli chuť a vyvarovali se ponižující prostopášnosti, je trvalé zdraví. Dobré zásady střídmosti jsou na druhé straně bezpodmínečně nutné k udržení dobrého zdraví.

Je velmi nutné, aby muži i ženy byli obeznámeni s průběhem činností v lidském těle, aby se vyznali v prostředcích k získání a uchování zdraví. Zvláště mládí je dobou potřebnou ke shromažďování poznatků, a celý další život má být toho důkazem. MYP 234 Mládí je doba pro položení základu správných zvyků a odstraňování zvyků špatných, k získání a udržení síly sebeovládání, k podřízení svých plánů i činů vůli Boží a k usměrnění jich pro dobro svých spolubližních...

Pán Ježíš nezanedbával potřeby těla. Všímal si lidské přirozenosti, a chodil z místa na místo uzdravujíc nemocné a potěšujíc trpící...

Život víry

Je třeba ukázat mládeži, že nemá právo o svém životě rozhodovat dle své libosti. Čas života, toť svěřený poklad. Brzy nastane den zúčtování. Ti, kteří zneužívají vzácné dary života, budou před Bohem bez výmluvy. Vykupitel světa je koupil za nesmírnou cenu, aby náleželi cele Jemu. V ten den budou souzeni buď podle své věrnosti nebo nevěrnosti s jakou hospodařili se svěřenými hřivnami. Povězte jim, že jsou zodpovědní za dílo Boží v míře prostředků a možností, které vlastní. Kdyby byla mládež takto vedená k chápání zodpovědnosti vůči Stvořiteli a hodnocení života jako pokladu pouze jim svěřeného, jistě by si dobře rozmyslela, než by se vrhla do víru lehkomyslnosti a zločinnosti, která hubí mnoho nadějných lidí z řad mládeže.

- Review and Herald 13.prosince1881

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy