EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


60. Svědčení pro Krista (MYP 200)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

60. Svědčení pro Krista (MYP 200)

Všichni, kteří se pro Krista rozhodnou, musí Ho i vyznávat. "Vy jste svědky mými," praví Pán. Víra opravdového věřícího se projeví v čistotě a svatosti charakteru. Víra se projevuje láskou, očišťuje srdce, je doprovázená poslušností a věrným uskutečňováním Kristových slov. Křesťanství je vždy praktické, vyhovuje všem životním okolnostem. "Vy jste svědky mými." Kde? Ve světě. Všude, kde chodíte, zanechávejte svatý vliv. Kristus chce přebývat ve vašich srdcích a vy máte o něm vydávat svědectví a zjevovat krásu Jeho charakteru.

Náš rozhovor

Moderní náboženství tak pokřivilo charakter mládeže, že málokterý Kristův vyznavač vysloví Jeho jméno ve společnosti. Mluví se o všem možném, jen plán vykoupení není nikdy předmětem rozhovoru. Nebudeme se jako praktičtí křesťané snažit o změnu, nebudeme "zvěstovat ctnosti toho, který nás povolal ze tmy v předivné světlo své?" Srdce v němž přebývá Kristus, nemůže mlčet. Kdokoliv Ho poznal a přijal, stane se živým misionářem. Buďte horliví. Ukažte těm, kteří nechápou Ježíšovou oběť, co znamená pro vás, jakou se vám stala MYP 201 vzácností. Nevložil snad Bůh do vašich úst novou píseň a chvalozpěv Bohu našemu?

Moji mladí přátelé, chcete patřit od počátku svého křesťanského života mezi ty, jejichž srdce hoří láskou Ježíšovou? Jestli si vážně a rozumně nepohovoříte s lidmi, kteří touží stát se dítkami Božími, o spáse jejich duší, nikdy nepochopíte velikost dobra, které můžete pro ně vykonat. S opačné strany poznáte až v den soudu, kolik příležitostí k vydávaní svědectví jste zanedbali. Snad se na zemi vůbec nedovíte o zlu, jímž jste ovlivnili některé duše nerozvážnými činy, nekřesťanskými řečmi, jež se nesrovnávají s naší křesťanskou vírou.

Získejte ty, které milujete

Je pravdou, že pocítíte jistou obavu o duše, které milujete; předložíte jim pokladnici pravdy, ba i v slzách usilujete o jejich spásu; když však vaše slova nemají účinku a na své modlitby nedostáváte odpovědi, jste ochotni obvinit Boha z malého úspěchu vašich snah. Domníváte se, že srdce těch, které milujete, jsou obzvlášť tvrdé a všechny vaše snahy tudíž zbytečné. Nemyslíte, že by mohla být chyba na vaší straně? Nepozorovali jste, že jednou rukou boříte to, co jste druhou postavili?

Někdy jste se nechali cele vést a řídit Duchem svatým, MYP 202 ale podruhé jste svou víru popřeli špatnými skutky, které zbořily účinek vašeho úsilí o zachránění vašich milých. Váš hněv, vaše zvyky, reptání, nedostatek příjemné vůně křesťanského života, ba někdy i výraz vaši tváře zmařil vaše úsilí.

Nepodceňujte důležitost malých věcí, neboť ony formují duši buď do podoby Ježíšovy, nebo toho zlého. Kéž by nám Pán pomohl, abychom svými myšlenkami, pohledy, slovy, ale hlavně činy poukázali všem, kteří nás obklopují, že jsme s Ježíšem bývali a od Něho se naučili.

- The Youths Instructor 9.března 1893

Se vší horlivostí

Život strávený v činné službě pro Pána je životem požehnaným. Mnozí by učinili daleko větší zkušenosti, kdyby si vážili světla, jež jim Bůh seslal a nechali jej zářit jiným, namísto ztrácení času v zatrpklé lítosti, v malicherných záležitostech nebo zbytečném reptání. Mnozí jsou nešťastní následkem vlastního pohodlí a sobectví. Jen svědomitou činností se můžeme stát paprskem zářícího světla, osvětlujíce cestu pravdy těm, kteří dosud kráčí temnou cestou, vedoucí k smrti. Ten, kdo přijme řádky těchto pokynů, pocítí ve svém srdci plnost pokoje a radosti v Ježíši Kristu.

- RH 25.10.1881

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy