EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


42. Tichá práce Ducha svatého (MYP 157)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

42. Tichá práce Ducha svatého (MYP 157)

Křesťanský život nespočívá v pozměnění starého života, nebo v jeho zlepšení, nýbrž spočívá v úplné změně lidské přirozenosti, v obrácení se, ve znovuzrození. Znamená zemřít svému "já" a hříchu a žít zcela nový život. Tuto změnu může způsobit jedině Duch svatý.

Nikodém nemohl porozumět tomuto dílu znovuzrození. Proto Ježíš použil názorně působení větru, aby Nikodém porozuměl:"Vítr kam chce věje a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je každý, kdo se z Ducha narodil." Jan 3,8

Slyšíme jak vítr vane ve větvích stromů a pohybuje listy a květinami. Přesto jej nevidíme a nikdo neví, odkud přichází a kam jde. Tak je tomu s působením Ducha svatého na lidská srdce. Nelze je vysvětlit právě tak, jako pohyby větru. Žádný člověk nemůže určit přesný čas nebo místo, anebo vylíčit veškeré okolnosti průběhu svého obrácení. To však není důkazem, že by nebyl obrácen. Kristus působí stále na lidská srdce skrze své neviditelné činitele, tak jako vítr. Působí postupně, snad si to člověk ani neuvědomuje. Ale přesto je jeho duše neustále přitahována ke Kristu. Toto působení vzniká rozjímáním o Kristu, čtením Písma, nebo slyšením kázaného slova. Náhle, když Duch přichází s přímější výzvou, duše se ochotně odevzdá Ježíši. Mnozí to nazývají náhlým obrácením. MYP 158 Ale to je výsledek dlouhého působení Ducha Božího, trpělivého, postupného průběhu.

Vítr sám je neviditelný, jeho účinky však můžeme vidět i cítit. Též působení Ducha se projeví ve skutcích toho, jenž Jeho spasitelnou moc pocítil. Jakmile se Duch Boží zmocní srdce člověka, nastává změna v životě. Mizí zlé myšlenky a zlé činy; místo zlosti, závisti a hádek přichází láska, pokora a pokoj. Radost nahradí smutek a obličej září nebeským jasem. Nikdo nevidí ruku, jež ulehčuje břímě, ani světlo sestupující shůry. Odevzdá-li se duše cele Bohu, přichází požehnání a neviditelná moc stvoří novou bytost k obrazu Božímu.

Omezená mysl nemůže pochopit dílo vykoupení. Jeho tajemství se vymyká lidskému chápání. Ale ten, jenž přechází ze smrti do života, poznává, že je to božská skutečnost. Počátek vykoupení můžeme poznat již zde na své osobní zkušenosti. Jeho konec sahá až na věčnost.

- Touha věků - DA 172-3

Důkaz Boží pomoci

Vědomí jistého nedostatku v duši, hlad a žízeň po spravedlnosti, to je důkazem, že Kristus působí v srdci, aby jím byl hledán a pomocí daru Ducha svatého na něm dokonal, co srdce samo není s to učinit.

- Myšlenky s hory blahoslavenství - MB 36

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy